Verejné obstarávanie: Riešenie separovaného zberu v obci Korytárky

Aktualizácie a prílohy
Dokument neobsahuje prílohy

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
21. 5. 2012
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
14. 5. 2012
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:
24. 4. 2012
Vydané / aktualizované:
26. 4. 2012
Termín dodania:

Kraj:
Banskobystrický kraj
Typ súťaže:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh konania:
Verejná súťaž
Kategória:
Stavebné práce a remeslá , Realizácia stavieb

Predmet:
Stavba zberného dvora.Cielom zákazky je obstaranie dodávatela stavebných prác na zákazku s názvom: Riešenie separovaného zberu v obci Korytárky. Realizovat - SO-01 Zberný dvor a oplotenie, SO-02 Spevnená plocha.

04819 - WYP

Vestník c. 81/2012 - 26.4.2012

Druh zákazky:

 

Stavebné práce.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEL/OBSTARÁVATEL

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Úradný názov:

Obec Korytárky

ICO: 17066905

Poštová adresa: Korytárky 215

PSC: 96204

Mesto/obec: Korytárky

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta):

 

Obec Korytárky

Kontaktná osoba: Lubomír Straka

Telefón: +421 455466010

Fax: +421 455466010

E-mail: ocukorytarky@mail.t-com.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávatela (URL):

http://www.korytarky.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):

 

http://www.korytarky.sk

Dalšie informácie možno získat na:už uvedenej adrese a kontaktnom

mieste (miestach).

Sútažné a doplnujúce podklady možno získat na:už uvedenej adrese

a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky budú dorucené na:už uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávatela/obstarávatela

I.2.1. Druh verejného obstarávatela/obstarávatela

Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podla zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky

Riešenie separovaného zberu v obci Korytárky

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutocnovania stavebných prác,

dodania tovarov alebo poskytovania služieb

a) Stavebné práce

 

.

a) Stavebné práce

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutocnovania stavebných prác

:

obec Korytárky

b) Tovary

c) Služby

NUTS kód:

SK032.

II.1.3. Strucný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Stavba zberného dvora.Cielom zákazky je obstaranie dodávatela

stavebných prác na zákazku s názvom: Riešenie separovaného zberu

v obci Korytárky. Realizovat - SO-01 Zberný dvor a oplotenie, SO-02

Spevnená plocha.

II.1.4. Spolocný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 45000000-7.

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

II.2.2

 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

Hodnota

: 30500,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie

: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

Hodnota

: 7

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANCNÉ A

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1. Podmienky úcasti

III.1.1. Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie

splnenia podmienok úcasti

: Záujemca predkladá doklad o oprávnení

uskutocnovat stavebné práce, ktorý musí oprávnovat uchádzaca na

uskutocnenie požadovaného predmetu zákazky podla §26 ods. 1

písm. f) zákona c. 25/2006. Takýmito dokladmi sú napr. živnostenské

oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická

osoba - podnikatel, príspevková organizácia - podnikatel) výpis z

obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikatel, fyzická

osoba - podnikatel zapísaný v obchodnom registri), Iné oprávnenie

vydané podla osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad.

III.1.2. Ekonomické a financné postavenie

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilost

III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené

pracoviská

Nie.

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena.

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia

Nie.

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidencné císlo spisu, ktoré pridelil verejný

obstarávatel/obstarávatel

IV.2.2. Podmienky na získanie sútažných podkladov a doplnujúcich

dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o sútažné podklady alebo o prístup k

dokumentom

Dátum: 14. 5. 2012. Cas: 12.00 h.

Úhrada za sútažné podklady

: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 21. 5. 2012. Cas: 12.00 h.

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 21. 5. 2012. Cas: 14.00 h.

ODDIEL VI. DOPLNUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ

Áno

 

.

odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy)

: Operacný

program Životné prostredie, Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo,

Opatrenie 4.1 - Odpadové hospodárstvo, Výzva OPZP-PO4-10-1

VI.2. Dalšie informácie

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy

24. 4. 2012

Kontakt   Spoločnosť    Čo je Appril    Podmienky Appril.com
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené