Verejné obstarávanie: Úprava verejných priestranstiev centrálnej časti obce Kráľová nad Váhom

Aktualizácie a prílohy
Dokument neobsahuje prílohy

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
21. 5. 2012
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
27. 4. 2012
Vydané / aktualizované:
26. 4. 2012
Dátum otvárania ponúk:
21. 5. 2012
Hodnota zákazky:
478 300,91 EUR
Trvanie zmluvy:
6 mesiacov (od uzatvorenia zmluvy)
Kraj:
Nitriansky kraj
Typ súťaže:
Podlimitná zákazka
Druh konania:
Verejná súťaž
Kategória:
Stavebné práce a remeslá , Realizácia stavieb

Predmet:
Rekonštruované územie sa nachádza na jestvujúcich parkových a spevnených plochách, ktoré sú rovinaté, nepravidelného tvaru. V mieste výstavby sa nachádzajú prevažne spevnené plochy a nízke betónové múriky pôvodného oplotenia, ktoré budú odstránené. Výraznejšie objekty ktoré sa nachádzajú na dotknutom území ako, pamätník, studna s prístreškom a morový stlp, budú zachované bez úprav. Zákazka pozostáva zo spevnených plôch, plôch zelene, prvkov drobnej architektúry, osvetlenia, odvodnovanie spevnených plôch.

04795 - MSP

Vestník c. 81/2012 - 26.4.2012

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Formulár: Príloha c. 4 k vyhláške c. 530/2009 Z. z.

Druh postupu:

 

Verejná sútaž.

Druh zákazky:

 

Práce.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEL

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Obec Králová nad Váhom

ICO: 00306070

Králová nad Váhom 71, 925 91 Králová nad Váhom

Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta):

 

Obecný úrad Králová nad Váhom

Kontaktná osoba: Alžbeta Vadkertiová

Telefón: +421 317713122

E-mail: obeckralovanv@stonline.sk

Dalšie informácie možno získat na:už uvedenej adrese a kontaktnom

mieste (miestach).

Sútažné a doplnujúce podklady (vrátane podkladov pre sútažný

dialóg a dynamický nákupný systém) možno získat na:už uvedenej

adrese a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky alebo žiadosti o úcast budú dorucené na:už uvedenú adresu

a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávatela a hlavný predmet alebo predmety

cinnosti

I.2.1. Druh verejného obstarávatela

Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podla zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b).

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety cinnosti

Iné (uvedte)

Iný predmet (špecifikujte)

: Samospráva

I.2.3. Verejný obstarávatel nakupuje pre iných verejných

obstarávatelov

Nie

 

.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky podla verejného obstarávatela

Úprava verejných priestranstiev centrálnej casti obce Králová nad

Váhom

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutocnovania stavebných prác,

dodania tovarov alebo poskytovania služieb

a) Stavebné práce

 

.

Uskutocnenie prác.

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutocnovania prác

: Obec Králová

nad Váhom

NUTS kód:

SK023.

II.1.3. Oznámenie zahrna

Verejnú zákazku.

II.1.4. Informácie o rámcovej dohode

II.1.5. Strucný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Rekonštruované územie sa nachádza na jestvujúcich parkových a

spevnených plochách, ktoré sú rovinaté, nepravidelného tvaru. V

mieste výstavby sa nachádzajú prevažne spevnené plochy a nízke

betónové múriky pôvodného oplotenia, ktoré budú odstránené.

Výraznejšie objekty ktoré sa nachádzajú na dotknutom území ako,

pamätník, studna s prístreškom a morový stlp, budú zachované bez

úprav. Zákazka pozostáva zo spevnených plôch, plôch zelene, prvkov

drobnej architektúry, osvetlenia, odvodnovanie spevnených plôch.

II.1.6. Spolocný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 45233160-8.

Doplnujúce predmety

Hlavný slovník: 45236250-7, 45233123-7, 45316000-5.

II.1.7. Rozdelenie na casti

Nie.

II.1.8. Povoluje sa predloženie variantných riešení

Nie.

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

Hodnota

: 478 300,9100 EUR

II.2.2. Opcie

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutocnenia

Obdobie

: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

Hodnota

: 6

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANCNÉ A TECHNICKÉ

INFORMÁCIE

III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky

Viazanost ponuky verejný obstarávatel požaduje zabezpecit

zábezpekou vo výške 23 000,- EUR (slovom: Dvadsattritisíc eur)

spôsobom uvedeným v § 36 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo

odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia

Predmet zákazky sa bude financovat zo štrukturálnych fondov, zo

štátneho rozpoctu a z vlastných zdrojov verejného obstarávatela v

rámci Regionálneho operacného programu, prioritná os 4.

Regenerácia sídiel, opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel. Verejný

obstarávatel neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

Platba sa bude realizovat bezhotovostným stykom na základe

vystavenej faktúry.

III.1.3. Právne vztahy vyžadované od skupiny dodávatelov, s ktorou sa

uzatvorí zmluva

Záujemcom môže byt právnická osoba alebo fyzická osoba

vystupujúca voci obstarávatelovi samostatne alebo skupina

právnických osôb/ fyzických osôb vystupujúca voci obstarávatelovi

spolocne. Ak ponuku predloží skupina dodávatelov podla § 31

zákona o verejnom obstarávaní a jej ponuka bude prijatá, môže

vytvorit subjekt s právnou subjektivitou podla Obchodného zákonníka,

ale je postacujúce aj združenie bez právnej subjektivity na základe

zmluvy o združení podla § 829 Obcianskeho zákonníka. Zmluva musí

byt uzatvorená písomne a musí obsahovat podmienky pre všetkých

úcastníkov združenia, ako sa majú pricinit o dosiahnutie

dohovoreného úcelu, pre ktorý združenie vzniklo. Zmluva o združení

musí obsahovat splnomocnenie niektorého úcastníka združenia na

zastupovanie ostatných úcastníkov združenia pri dosahovaní

dohovoreného úcelu združenia a na vykonávanie právnych úkonov a

musí byt urcené spolocné meno združenia, pod ktorým bude

vystupovat. Zmluva o združení musí obsahovat text, že clenovia

združenia rucia spolocne a nerozdielne za realizáciu zmluvy o dielo.

Zmluva o združení musí byt uzatvorená a predložená obstarávatelovi

pred podpisom zmluvy o dielo.

III.1.4. Dalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy

Áno.

opis osobitných podmienok

: Poistenie proti nepredvídatelnému a

náhodnému poškodeniu stavebného diela, ktoré bude objednávatel

vyžadovat od úspešného uchádzaca pred uzavretím zmluvy.

Zhotovitel je povinný strpiet výkon kontroly (auditu) overovania

súvisiaci s predmetom zmluvy kedykolvek pocas platnosti zmluvy a

poskytnút kontrolným orgánom všetku potrebnú súcinnost.

III.2. Podmienky úcasti

III.2.1. Osobné postavenie uchádzacov a záujemcov vrátane

požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo

obchodného registra

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie

splnenia podmienok úcasti

: Na vyhodnotenie splnenia podmienok

úcasti je nevyhnutné predložit doklady podla § 26 ods. 1, 2, resp. ods.

3, 4, alebo § 128 zákona c. 25/2006 Z. z. v rozsahu a platnosti v

zmysle zákona.

III.2.2. Ekonomické a financné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie

splnenia podmienok úcasti

: § 27 ods. 1 písm. a) 1. Príslub banky

alebo pobocky zahranicnej banky o poskytnutí úveru resp. potvrdenie

banky, že záujemca má k dispozícií vlastné požadované financné

prostriedky. 2. Vyjadrenie príslušnej banky alebo pobocky zahranicnej

banky, ktoré obsahuje potvrdenie banky o tom, že záujemca nebol za

obdobie roku 2009, 2010 a 2011 v nepovolenom debete, v prípade

splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, jeho bankový úcet

(úcty) nebol predmetom exekúcie. Záujemca predloží okrem

vyjadrenia banky aj cestné vyhlásenie, že v ostatných bankách nemá

záväzky. § 27 ods. 1 písm. c) Výkazy ziskov a strát za roky 2009,

2010, 2011 ako fotokópie potvrdené príslušným danovým úradom,

prípadne potvrdené inak v súlade s legislatívou platnou v krajine

pôvodu uchádzaca, alebo úradne overené originály, pricom záujemca

farebne zvýrazní obrat. § 27 ods. 1 písm. d) Prehlad o celkovom

obrate alebo prehladom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa

predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, 2009; 2010;

2011 za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo zacatia

prevádzkovania cinnosti. Uchádzac môže na preukázanie financného

a ekonomického postavenia využit financné zdroje inej osoby, bez

ohladu na ich právny vztah. V takomto prípade musí uchádzac alebo

záujemca verejnému obstarávatelovi alebo obstarávatelovi

preukázat, že pri plnení zmluvy bude môct reálne disponovat so

zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie financného

a ekonomického postavenia. Túto skutocnost preukazuje záujemca

alebo uchádzac písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,

obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázat svoje

financné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie

pocas celého trvania zmluvného vztahu. Osoba, ktorej zdroje majú

byt použité na preukázanie financného a ekonomického postavenia

musí splnat podmienky úcasti podla § 26 ods. 1 písm. f) vo vztahu k

tej casti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo

uchádzacovi poskytnuté. Odôvodnenie podmienky úcasti podla § 32

ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní : Predmetná podmienka

vyplýva z § 32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a

verejný obstarávatel touto požiadavkou vytvára predpoklad, že pri

plnení zmluvy nenastane problém so zabezpecovaním financovania

predmetu zo strany úspešného uchádzaca, kedže verejný

obstarávatel neposkytuje preddavky naplnenie predmetu zákazky.

Minimálna požadovaná úroven štandardov (ak je to uplatnitelné)

: § 27

ods. 1 písm. a) Úverový príslub banky alebo pobocky zahranicnej

banky, že poskytne uchádzacovi úver vo výške minimálne 250 000,-

EUR alebo ekvivalent v inej mene podla kurzu NBS, platného ku dnu

zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, resp.

potvrdenie banky o dispozícií s vlastnými financnými prostriedkami v

rovnakej výške. § 27 ods. 1 písm. d) Podmienkou úcasti uchádzaca je

výška obratu 700 000,00 EUR v každom roku 2009, 2010, 2011 alebo

za roky 2009, 2010, 2011 spolu min. 2 100 000,00 EUR. Uchádzac

túto podmienku preukazuje výkazmi ziskov a strát a prehladom o

dosiahnutom celkovom obrate na samostatnom liste za jednotlivé

roky podpísanom štatutárnym zástupcom. Všetky doklady musia byt

predložené ako originály alebo úradne overené fotokópie.

III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilost

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie

splnenia podmienok úcasti

: § 28 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávatel

požaduje zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného

predmetu zákazky uskutocnených za predchádzajúcich 5 rokov. Za

práce rovnakého alebo podobného predmetu zákazky obstarávatel

bude akceptovat len realizáciu prác viažucich sa na výstavbu alebo

rekonštrukciu verejných priestranstiev, chodníkov, cyklotrás,

miestnych komunikácií, parkovísk, spevnených plôch pri výrobných,

obchodných a logistických objektoch. Predloženie iného zoznamu

verejný obstarávatel bude považovat za nesplnenie podmienok

úcasti. Zoznam musí byt doplnený potvrdeniami (referencné listy) o

uspokojivom vykonaní stavebných prác. Záujemca predloží

referencné listy k jednotlivým zákazkám a k nim krycí list so súctom

zákaziek v EUR bez DPH. K zoznamu priloží záujemca referencné

listy za predchádzajúcich 5 rokov originál, alebo úradne osvedcenú

kópiu, s uvedením názvu obchodného mena objednávatela, adresy

jeho sídla, názvu a obchodného mena zhotovitela, názvu predmetu

zmluvy, strucného opisu predmetu zmluvy, celkovej zmluvnej ceny a

podiel zmluvnej ceny za spevnené plochy prepocítané na EUR bez

DPH (hodnota v inej mene sa prepocíta podla priemerného rocného

kurzu ECB roka ukoncenia realizácie referencnej stavby), termínov

zacatia a ukoncenia prác, miesta realizácie prác, vyjadrenie

objednávatela, že práce boli uskutocnené v súlade so zmluvou a

požadovanej kvalite, kontaktnej osoby objednávatela, meno,

priezvisko, tel. c., u ktorej si obstarávatel môže overit uvedené údaje.

Ak objednávatelom bol verejný obstarávatel podla zákona o verejnom

obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávatel. Ak

objednávatelom bola iná osoba ako verejný obstarávatel, dôkaz o

plnení potvrdí objednávatel; ak to nie je možné, vyhlásením záujemcu

o ich uskutocnení. Verejný obstarávatel si vyhradzuje právo preverit u

objednávatela charakteristiku stavebných prác, ktoré boli predmetom

zákazky uvedenej v zozname ako aj uspokojivé vykonanie týchto

stavebných prác, cenu týchto prác, miesto a lehoty ich uskutocnenia a

pravdivost zhodnotenia uskutocnenia prác podla obchodných

podmienok. V prípade, ak verejný obstarávatel preukázatelne zistí, že

záujemca poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie,

bude sa to považovat za porušenie povinnosti záujemcu uvádzat

pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúcenie uchádzaca zo

sútaže. Stavebné práce u ktorých bude chýbat potvrdenie

objednávatela o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením

cien, miest a lehôt uskutocnenia prác a zhodnotení uskutocnených

prác podla obchodných podmienok, resp. vyhlásenie záujemcu o ich

uskutocnení, ktoré musí mat rovnaké náležitosti ako potvrdenie, ktoré

nahrádza, nebudú verejným obstarávatelom hodnotené. § 28 ods. 1

písm. g) - zoznam riadiacich zamestnancov záujemcu, osobitne osôb

zodpovedných za riadenie stavebných prác: Doklad o odbornej

spôsobilosti pre výkon cinností: 2 stavbyvedúci (požadovaná 5 rocná

prax na stavbách rovnakého alebo podobného predmetu) - 1 geodet

(požadovaná 5 rocná prax na stavbách rovnakého alebo podobného

predmetu, zameriavanie stavieb). Všetci navrhovaní pracovníci musia

mat preukázatelnú kvalifikáciu, vztahujúcu sa na práce podobného

charakteru a že pracovali na podobných projektoch. Uchádzac alebo

záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo

odbornej spôsobilosti využit technické a odborné kapacity inej osoby,

bez ohladu na ich právny vztah. V takomto prípade musí uchádzac

alebo záujemca verejnému obstarávatelovi alebo obstarávatelovi

preukázat, že pri plnení zmluvy bude môct reálne disponovat s

kapacitami osoby, ktorej spôsobilost využíva na preukázanie

technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutocnost

preukazuje záujemca alebo uchádzac písomnou zmluvou uzavretou s

touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a

odbornými kapacitami mieni preukázat svoju technickú spôsobilost

alebo odbornú spôsobilost, že táto osoba poskytne svoje kapacity

pocas celého trvania zmluvného vztahu. Osoba, ktorej kapacity majú

byt použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti,

musí splnat podmienky úcasti podla § 26 ods. 1 písm. f) vo vztahu k

tej casti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo

uchádzacovi poskytnuté. § 29. Záujemca preukáže údaje o kvalite

predložením jeho aktuálneho dokladu o Osvedcení zabezpecenia

systému manažérstva kvality. Záujemca dokladuje kvalitu

predložením dokumentov preukazujúcich certifikáciu systému riadenia

kvality uchádzaca v zmysle požiadaviek normy ISO 9001 a Systému

riadenia ochrany zdravia a bezpecnosti pri práci OHSAS 18001, ktoré

vydala nezávislá inštitúcia pre oblast rovnakého alebo podobného

charakteru ako je predmet zákazky. Verejný obstarávatel uzná aj

rovnocenné certifikáty vydané príslušnými orgánmi z krajín

Európskych spolocenstiev. Verejný obstarávatel príjme v zmysle

zákona aj iné dôkazy o zabezpecení systému riadenia kvality. Tieto

dôkazy však musia byt rovnocenné svojimi opatreniami na

zabezpecenie systému manažérstva kvality ako sú požiadavky na

vystavenie vyššie uvedeného a požadovaného certifikátu osvedcenia.

Verejný obstarávatel požaduje, aby zabezpecenie kvality uvedené v

tomto bode záujemca preukázal v originálnom rovnopise, alebo v jeho

úradne overenej kópii. § 30. Záujemca preukáže údaje o kvalite

predložením jeho aktuálneho dokladu o Zavedení opatrení

environmentálneho manažérstva. Záujemca dokladuje zavedené

opatrenia environmentálneho manažérstva predložením dokumentov

preukazujúcich certifikáciu opatrení environmentálneho manažérstva

v zmysle požiadaviek normy ISO 14001, ktoré vydala nezávislá

inštitúcia pre oblast rovnakého alebo podobného charakteru ako je

predmet zákazky. Verejný obstarávatel uzná aj rovnocenné certifikáty

vydané príslušnými orgánmi z krajín Európskych spolocenstiev.

Verejný obstarávatel príjme v zmysle zákona aj iné dôkazy o

zabezpecení systému riadenia kvality. Tieto dôkazy však musia byt

rovnocenné svojimi opatreniami na zabezpecenie environmentálneho

manažérstva ako sú požiadavky na vystavenie vyššie uvedeného a

požadovaného certifikátu - osvedcenia. Verejný obstarávatel

požaduje, aby zabezpecenie kvality uvedené v tomto bode záujemca

preukázal v originálnom rovnopise, alebo v jeho úradne overenej

kópii. Odôvodnenie podmienky úcasti podla § 32 ods. 6 zákona o

verejnom obstarávaní. Možnost požiadavky vyplýva priamo zo

zákona a rozsah požiadavky je primeraný k predmetu zákazky, aby

sa verejný obstarávatel uistil, že predmet zákazky bude zabezpecený

spôsobilým zmluvným partnerom.

Minimálna požadovaná úroven štandardov (ak je to uplatnitelné)

: § 28

ods. 1 písm. b) min. 1 referencia s hodnotou zákazky nad 470 000,- €

bez DPH, alebo ekvivalent v inej mene. § 28 ods. 1 písm. g) 2

stavbyvedúci (požadovaná 5 rocná prax na stavbách rovnakého alebo

podobného predmetu), 1 geodet (požadovaná 5 rocná prax na

stavbách rovnakého alebo podobného predmetu).

III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1. Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu

Verejná sútaž.

IV.1.2. Obmedzenie poctu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie

ponuky alebo na úcast na dialógu

IV.1.3. Zníženie poctu ponúk alebo riešení pocas rokovania alebo

dialógu

IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk

IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hladiska: .

kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné

uviest s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom poradí dôležitosti, ak

nemožno z preukázatelných dôvodov uviest ich relatívnu váhu).

1. Cena - 75

2. Lehota výstavby - 25

IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia

Áno.

Elektronická aukcia sa uskutocní podla § 43 Zákona c. 25/2006 Z. z.

Podrobné informácie sú uvedené v sútažných podkladoch.

IV.3. Administratívne informácie

IV.3.1. Evidencné císlo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávatel

470/2012

IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto

zákazky

Áno.

Císlo oznámenia vo VVO

: 04189-MUP, císlo VVO 110/2011 z

07.06.2011.

IV.3.3. Podmienky na získanie sútažných podkladov a doplnujúcich

dokumentov alebo informatívnych dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o sútažné podklady alebo o prístup k

dokumentom

Dátum: 27. 4. 2012. Cas: 10.00 h.

Úhrada za sútažné podklady

: Áno.

cena

: 170,0000 Mena: EUR

Podmienky a spôsob úhrady

: Verejný obstarávatel požaduje úhradu

za poskytnutie sútažných podkladov spolu s projektovou

dokumentáciou vo výške 170,- €, ktoré záujemca zaplatí v pokladní

Obecného úradu Králová nad Váhom. Táto suma tvorí náklady na

vyhotovenie projektovej dokumentácie a sútažných podkladov . V

prípade, že záujemca nepožaduje projektovú dokumentáciu toto

písomne oznámi na adrese verejného obstarávatela spolu so

žiadostou o zaslanie sútažných podkladov a v tom prípade uhradí

sumu 30,- € v pokladni Obecného úradu Králová nad Váhom alebo

poukáže uvedenú sumu na úcet verejného obstarávatela vedený v

banke: OTP Banka Slovensko, a.s., císlo úctu: 9744970/5200 s

uvedením variabilného symbolu císlo , ktorým bude ICO uchádzaca s

poznámkou, že sa jedná o platbu za sútažné podklady.

IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o úcast

Dátum: 21. 5. 2012. Cas: 10.00 h.

IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na úcast

na dialógu vybraným záujemcom

IV.3.6. Minimálna lehota, pocas ktorej sú ponuky uchádzacov viazané

Do termínu.

Dátum

: 31. 12. 2012

IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 21. 5. 2012. Cas: 11.00 h.

ODDIEL VI. DOPLNUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1. Toto obstarávanie sa bude opakovat

VI.2. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ

Áno

 

.

odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy)

: Regionálny

operacný program, Prioritná os 4 Regenerácia sídiel, Opatrenie 4.1

Regenerácia sídiel.

VI.3. Dalšie informácie

1. Lehota na požiadanie o vysvetlenie podmienok úcasti: do

09.05.2012 do 10,00 hod. 2. Uchádzac predloží doklad, ktorým

preukáže, kto a v akom rozsahu koná v mene uchádzaca (napr.

overený výpis z obchodného registra, potvrdenie podla § 128 zákona

c. 25/2006 Z.z. so zapísaním štatutárnych zástupcov). V prípade

skupiny dodávatelov požadovaný doklad predložia všetci clenovia

skupiny a súcasne predložia vystavenú plnú moc pre jedného z

clenov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímat pokyny za všetkých

clenov skupiny a konat v mene všetkých clenov skupiny, podpísanú

všetkými clenmi skupiny alebo osobu / osobami oprávnenými konat v

danej veci za každého clena skupiny. 3. Komunikácia medzi verejným

obstarávatelom a záujemcami/uchádzacmi bude v slovenskom

jazyku. Zo strany záujemcu/uchádzaca bude akceptovaný aj ceský

jazyk.

VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia

20. 4. 2012

Kontakt   Spoločnosť    Čo je Appril    Podmienky Appril.com
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené