Verejné obstarávanie: Priemyselný park Palárikovo

Aktualizácie a prílohy
Dokument neobsahuje prílohy
Obstarávateľ:
Obec Palárikovo
Súvisejúca stavba:
Priemyselný park Palárikovo

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
13. 5. 2011
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
13. 5. 2011
Vydané / aktualizované:
30. 3. 2011
Dátum otvárania ponúk:
13. 5. 2011
Hodnota zákazky:
4 847 522 EUR
Trvanie zmluvy:
16 mesiacov (od uzatvorenia zmluvy)
Kraj:
Nitriansky kraj
Typ súťaže:
Nadlimitná zákazka
Druh konania:
Verejná súťaž
Kategória:
Stavebné práce a remeslá

Predmet:
Predmetom zákazky je realizácia priemyselného parku Palárikovo v zmysle projektovej dokumentácie. Súčasťou predmetu zákazky je tiež vybudovanie integrovaného bezpečnostného systému priemyselného parku. Podrobnosti budú poskytnuté v súťažných podkladoch.

02242 - MSP

Vestník č. 62/2011 - 30.3.2011
 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Formulár: Príloha č. 2 Podľa nariadenia komisie (ES) č. 1564/2005
 
Druh postupu: Verejná súťaž.
Druh zákazky: Práce.
 
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
 
Obec Palárikovo 
IČO: 00309176 
Hlavná 82, 941 11 Palárikovo 
Slovenská republika 
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad Palárikovo, Hlavná 82, 94111 Palárikovo 
Kontaktná osoba: Alžbeta Jankulárová 
Telefón: +421 356493201 
Fax: +421 356493327 
E-mail: ocupal@post.sk 
  Ďalšie informácie možno získať na: inom mieste: vyplňte prílohu A.I.
  Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), NA KTORÝCH MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o. 
IČO: 44637616 
Za Ferenitkou 23, 94901 Nitra, 949 01 Nitra, 949 01 Nitra 
Slovenská republika 
Kontaktné miesto (miesta): Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o., Čulenova 22, 94901 Nitra 
Kontaktná osoba: Ing. Patrik Árendáš,MBA, Ing. Daniela Kotrecová 
Mobil: +421 905505922 
Telefón: +421 905505922 
E-mail: info@klient.sk 
  Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: inom mieste: vyplňte prílohu A.II.
  Príloha A.II): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), NA KTORÝCH MOŽNO ZÍSKAŤ SÚŤAŽNÉ PODKLADY A DOPLŇUJÚCE DOKUMENTY (VRÁTANE DOKUMENTOV TÝKAJÚCICH SA SÚŤAŽNÉHO DIALÓGU A DYNAMICKÉHO NÁKUPNÉHO SYSTÉMU)
 
Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o. 
IČO: 44637616 
Za Ferenitkou 23, 94901 Nitra, 949 01 Nitra, 949 01 Nitra 
Slovenská republika 
Kontaktné miesto (miesta): Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o., Čulenova 22, 94901 Nitra 
Kontaktná osoba: Ing. Patrik Árendáš,MBA, Ing. Daniela Kotrecová 
Mobil: +421 905505922 
Telefón: +421 905505922 
E-mail: info@klient.sk 
  Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: iné miesto: vyplňte prílohu A.III.
  Príloha A.III): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), NA KTORÉ BUDÚ DORUČENÉ PONUKY ALEBO ŽIADOSTI O ÚČASŤ
 
Obec Palárikovo 
IČO: 00309176 
Hlavná 82, 941 11 Palárikovo 
Slovenská republika 
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad Palárikovo, Hlavná 82, 94111 Palárikovo 
Kontaktná osoba: Alžbeta Jankulárová 
Telefón: +421 356493201 
Fax: +421 356493327 
E-mail: ocupal@post.sk 
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
  Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
  Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Iný predmet činnosti
  samospráva
  Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: Nie.
 
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
  Priemyselný park Palárikovo
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
  a) Práce.
  Uskutočnenie prác.
  Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Obec Palárikovo
  NUTS kód:
 
  SK023.
II.1.3) Oznámenie zahŕňa
  Vypracovanie rámcovej dohody.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode
  Rámcová dohoda s jediným uchádzačom.
  Trvanie rámcovej dohody (obdobie): v mesiacoch.
  Hodnota: 16
  Predpokladaná hodnota bez DPH:
  Hodnota: 4 847 521,4800 EUR
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
  Predmetom zákazky je realizácia priemyselného parku Palárikovo v zmysle projektovej dokumentácie. Súčasťou predmetu zákazky je tiež vybudovanie integrovaného bezpečnostného systému priemyselného parku. Podrobnosti budú poskytnuté v súťažných podkladoch.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
  Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7.
 
  Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45220000-5, 45100000-8, 48151000-1, 45111200-0, 45233120-6, 45233123-7, 45233226-9, 77310000-6, 45231300-8, 45231112-3, 45200000-9, 45212120-3, 45213250-0, 44162000-3, 65200000-5, 45231113-0, 45333100-1, 44161110-0, 45231400-9, 45233292-2, 35121000-8, 45312000-7, 35125300-2, 35123200-4, 31625200-5, 31642000-8, 45315100-9.
II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)
  Áno.
II.1.8) Rozdelenie na časti
  Nie.
II.1.9) Varianty sa prijímajú
  Nie.
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah
  Realizácia Priemyselného parku je rozdelená do nasledovných aktivít: SO 01.01 Príprava územia, SO 02.01 - Komunikácia priemyselného parku - napojenie, SO 02.02 - Rozšírenie cesty III.06422, SO 02.03- Komunikácie priemyselného parku, SO 02.04 - Izolacná zelen, SO 03.01 - Splašková kanalizácia priemyselného parku, SO 03.02 - Splašková kanalizácia Palárikovo - rozšírenie, SO 03.03 -1 CS 1 Priemyselný park, stavebná cast, SO 03.03 - 2 CS2 Palárikovo, strojnotechnologická cast, SO 03.04-1 CS2 Palárikovo , stavebná cast, SO 03.04-2 CS2 Palárikovo , strojnotechnologická cast, SO 03.04- 3 Prípojka, SO 04.01 - Rozšírenie verejného vodovodu, SO 05.01 Prekládka VTL plynovodu, SO 05.02 VTL prípojka plynu, SO 05.03 Regulacná stanica VTL/STL, SO 05.04 STL plynovod, SO 06 Vonkajšie osvetlenie a rozvody NN. Súčasťami integrovaného bezpečnostného systému priemyselného parku budú: kamerový systém, perimetrický detekčný systém, elektrický zabezpečovací systém, systém kontroly vstupu, dochádzkový systém, elektrická protipožiarna signalizácia.
  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
  Hodnota: 4 847 521,4800 EUR
II.2.2) Opcie
  Nie.
II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA
  Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy).
  Hodnota: 16
 
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Realizácia priemyselného parku v zmysle projektovej dokumentácie v rozsahu uvedených stavebných objektov bude financovaná z finančných prostriedkov pridelených verejnému obstarávateľovi z fondov EÚ v zmysle platných predpisov : OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti, 1.2.- Podpora spoločných služieb pre podnikateľov. Preddavky sa neposkytujú. Finančné plnenie zmluvy sa bude realizovať v EUR , pričom lehota splatnosti faktúr bude 90 dní. Vybudovanie integračného bezpečnostného systému bude financované z vlastných zdrojov a z fondov EÚ, poprípade z iných relevantných fondov, v prípade možnosti a schválenia financovania poskytovateľmi finančných prostriedkov.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia tejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Áno.
  opis osobitných podmienok: opis osobitných podmienok: a) zhotoviteľ je povinný pred nástupom na vykonanie diela preukázať verejnému obstarávateľovi, že má uzatvorené zmluvy na poistenie diela, technologických zariadení, materiálov a dokumentácie zhotoviteľa, ako i zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s realizáciou a dokončením diela a odstránením všetkých jeho vád. Splnenie tejto podmienky preukáže úspešný uchádzač, s ktorým bude podpísaná zmluva. b) zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä: 1. Poskytovateľ a ním poverené osoby, 2. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 3. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 4. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 5. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov. Osoby prizvané orgánmi uvedenými bode 1 až 4 v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES. Uvedená podmienka bude súčasťou Rámcovej dohody, ktorej kompletný, podpísaný návrh, bude uchádzač predkladať ako súčasť svojej ponuky. c) Rámcová dohoda so zhotoviteľom bude obsahovať uvedenie subjektu - subdodávateľa, podiel a určenie prác realizovaných týmto subjektom, ktorý má priznané postavenie chránenej dielne /chráneného, resp. ekvivalentného pracoviska/ pre činnosť pod kódom podľa OKEČ 4500 (Stavebníctvo) a prílohou rámcovej dohody so zhotoviteľom bude doklad o priznaní tohto postavenia. V takejto chránenej dielni (jednej, či viac) /chráneného, resp. ekvivalentného pracoviska/ musia byť zamestnaní celkom minimálne traja občania so zdravotným postihnutím. Ak uvedené podmienky spĺňa jeden z členov skupiny dodávateľov alebo samotný zhotoviteľ, bude prílohou rámcovej dohody so zhotoviteľom iba doklad o priznaní postavenia chránenej dielne /chráneného, resp. ekvivalentného pracoviska/ pre činnosť pod kódom podľa OKEČ 4500 (Stavebníctvo) a zamestnaní minimálne troch občanov so zdravotným postihnutím a v rámcovej dohode uvedený podiel a určenie prác realizovaných chránenou dielňou /chráneným, resp. ekvivalentným pracoviskom. Uvedená podmienka bude súčasťou Rámcovej dohody, ktorej kompletný, podpísaný návrh, bude uchádzač predkladať ako súčasť svojej ponuky. d) Rámcová dohoda so zhotoviteľom bude obsahovať uvedenie subjektu - subdodávateľa, ktorý je držiteľom platného certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia /OHSAS 18001/ a to v oblasti nakladania s odpadmi. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ a akceptuje aj iné dôkazy predložené záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Ak držiteľom certifikátu je jeden z členov skupiny dodávateľov alebo samotný zhotoviteľ, rámcová dohoda bude obsahovať len tento certifikát ako prílohu. Uvedená podmienka bude súčasťou Rámcovej dohody, ktorej kompletný, podpísaný návrh, bude uchádzač predkladať ako súčasť svojej ponuky. e) Rámcová dohoda so zhotoviteľom bude obsahovať uvedenie subjektu(ov)- subdodávateľa(ov), ktorý má osvedčenie alebo ekvivalentný doklad preukazujúci oprávnenie: 1.autorizovaného predajcu, 2.projektanta, 3. systémového integrátora, vo všetkých troch prípadoch pre integračný bezpečnostný systém C4 /alebo ekvivalentný/, integrujúci všetky požadované bezpečnostné systémy a predložený v ponuke uchádzača pre realizáciu predmetu zákazky a prílohou rámcovej dohody so zhotoviteľom budú doklady preukazujúce tieto oprávnenia 1.autorizovaného predajcu, 2.projektanta, 3. systémového integrátora. Ak doklad autorizovaného predajcu vlastní jeden z členov skupiny dodávateľov alebo samotný zhotoviteľ, rámcová dohoda bude obsahovať len tieto doklady ako prílohu. Uvedená podmienka bude súčasťou Rámcovej dohody, ktorej kompletný, podpísaný návrh, bude uchádzač predkladať ako súčasť svojej ponuky. f) Prílohou rámcovej dohody so zhotoviteľom bude osvedčenie alebo ekvivalentný doklad kompatibility integračného bezpečnostného systému (IBS) predloženého pre realizáciu predmetu zákazky záujemcom, so všetkými požadovanými bezpečnostnými systémami, teda so zaintegrovaným zariadením pre kamerový systém, elektrickú zabezpečovaciu signalizáciu, systém kontroly vstupu, dochádzkový systém, perimetrický detekčný systém a elektrickú protipožiarnu signalizáciu, vydaný oprávnenou osobou (spravidla výrobcom IBS a výrobcami zariadení zároveň). Uvedená podmienka bude súčasťou Rámcovej dohody, ktorej kompletný, podpísaný návrh, bude uchádzač predkladať ako súčasť svojej ponuky. g) Rámcová dohoda so zhotoviteľom bude obsahovať uvedenie subjektu - subdodávateľa, ktorý má licenciu na prevádzkovanie technickej služby podľa §7 ods.1 zákona č.473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava zabezpečovacích systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí alebo ekvivalentný doklad. Ak túto licenciu alebo ekvivalentný doklad vlastní jeden z členov skupiny alebo samotný zhotoviteľ, rámcová dohoda bude obsahovať len tento doklad ako prílohu. Uvedená podmienka bude súčasťou Rámcovej dohody, ktorej kompletný, podpísaný návrh, bude uchádzač predkladať ako súčasť svojej ponuky. h) Prílohou rámcovej dohody so zhotoviteľom bude prísľub subjektu pre ktorý bolo vystavené priznanie postavenia, certifikát, osvedčenie, resp. licencia alebo ekvivalentný doklad podľa písmen c)-h), ak týmto subjektom nie je jeden z členov skupiny dodávateľov alebo sám zhotoviteľ, že bude zhotoviteľovi k dispozícii pre plnenie predmetu zmluvy. Uvedená podmienka bude súčasťou Rámcovej dohody, ktorej kompletný, podpísaný návrh, bude uchádzač predkladať ako súčasť svojej ponuky. Súčasťou ponuky uchádzača bude kompletný návrh zmluvy so všetkými dokladmi podľa týchto osobitných podmienok zmluvy okrem dokladu pod písmenom a).
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
  Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Záujemca bude postupovať podľa § 26, § 31, § 128 ods. 1 zákona c. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie
  Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Záujemca musí predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže finančné a ekonomické postavenie: Záujemca preukáže ekonomické postavenie vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru pre účely realizácie predmetu zákazky vo výške minimálne 750 000 EUR. Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, može verejný obstarávateľ uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Z takéhoto dokladu musí vyplývať disponibilnosť finančných prostriedkov v minimálnej výške 750 000 EUR pre účely realizácie predmetu zákazky. Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
III.2.3) Technická spôsobilosť
  Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Záujemca preukáže technickú a odbornú spôsobilosť: 1. Záujemca preukáže technickú a odbornú spôsobilosť údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby. Údaje musia preukazovať technickú a odbornú spôsobilosť podľa druhu činnosti v rámci predmetu zákazky a to v zmysle §32 ods.6 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoVO)na nasledovnej minimálnej úrovni: a/ pre vykonávanie činnosti stavbyvedúceho pre odbor pozemné stavby a zároveň pre odbor inžinierske stavby. Záujemca preukáže splnenie vyššie uvedenej podmienky predložením dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na pozemné staviteľstvo a zároveň na inžinierske staviteľstvo podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v úradne overenej fotokópií alebo vo fotokópií, ktorá je opatrená originálom odtlačku pečiatky stavbyvedúceho a s originálom podpisu stavbyvedúceho. Odbornú spôsobilosť je možné preukázať aj predložením porovnateľného dokladu - ekvivalentu, ktoré vydávajú iné členské krajiny EÚ. Nie je rozhodujúce či splnenie tejto podmienky spĺňa jedna alebo dve osoby. b) pre vykonávanie činnosti : 1. Inštalácie a integrácie Kamerového systému 2. Inštalácie a integrácie Elektrickej zabezpečovacej signalizácie 3. Inštalácie a integrácie Perimetrického detekčného systému 4. Inštalácie a integrácie Systému kontroly vstupu 5. Inštalácie a integrácie Dochádzkového systému 6. Projekcie, inštalácie a integrácie Elektrickej protipožiarnej signalizácie, keď pod integráciou sa myslí integrácia zariadení (systémov), pri ktorých záujemca preukazuje oprávnenie inštalovať (projektovať) do integrovaného bezpečnostného systému (IBS) predloženého pre realizáciu predmetu zákazky uchádzačom, pričom všetky zariadenia (systémy) musia byť integrovateľné do jedného IBS. Údaje o odbornej spôsobilosti a praktických skúsenostiach v uvedených oblastiach sa poskytujú na predmetných osvedčeniach (o oprávnení inštalovať, integrovať, projektovať) alebo ekvivalentoch a v životopise pracovníka. Zároveň je potrebné predložiť sumarizačnú Tabuľku riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby , obsahujúcu meno a priezvisko pracovníka, určenie jeho zodpovednosti a informáciu, či je zamestnancom záujemcu alebo nie, vzor tabuľky je záujemcovi k dispozícii ako Príloha k Všeobecným pokynom pre predkladanie ponúk v súťaži v priestore zákazky v systéme EVO, ďalej stručný profesný životopis odborne spôsobilej osoby, z ktorého vyplývajú jeho praktické skúsenosti v oblasti, v ktorej spôsobilosť preukazuje. Životopis musí byť odborne spôsobilou osobou podpísaný, pričom podpis musí byť úradne overený, ak sa tento podpis nenachádza úradne overený na inom predloženom doklade. Ak pracovník, ktorého spôsobilosť záujemca preukazuje, nie je zamestnancom záujemcu, v takomto prípade musí záujemca v zmysle §28 ods.2 ZoVO preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. 2. Záujemca preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením platného certifikátu kvality ISO 9001 vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality a to v oblasti: a/ nakladania z odpadmi, b/ technickej služby. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ a akceptuje aj iné dôkazy predložené záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. 3. Záujemca preukáže technickú a odbornú spôsobilosť predložením platného certifikátu kvality 14001 vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým s potvrdzuje splnenie noriem enviromentálneho manažérstva a to v oblasti: a/ stavebnej činnosti, b/ nakladania s odpadmi. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ a akceptuje aj iné dôkazy predložené záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie enviromentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
III.2.4) Vyhradené zákazky
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
 
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu
IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.
   
IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Áno.
  Predbežné oznámenie.
  Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2010/S 169-259074 z 01.09.2010
   
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
  Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
  Dátum: 13. 5. 2011. Čas: 07.59 h.
  Spoplatnenie súťažných podkladov: Nie.
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
  Dátum: 13. 5. 2011. Čas: 08.00 h.
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
  slovenčina
  Iné: Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa budú predkladať v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcov so sídlom mimo územia SR musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
  Obdobie: Do dátumu.
  Dátum: 31. 8. 2011
IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami
  Dátum: 13. 5. 2011. Čas: 12.00 h.
  Miesto: Obecný úrad Palárikovo,Hlavná 82, 94111 Palárikovo, kancelária p. Alžbety Jankulárovej - prednostky obecného úradu
 
ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ
Nie.
VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Áno.
  odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program KaHR, opatrenie 1.2 - Podpora budovania hnedých a zelených priemyselných parkov.
VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE
VI.3.1. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku. VI.3.2. Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom jazyku. VI.3.3. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že je oprávnený uzatvoriť zmluvu až po odsúhlasení návrhu zmluvy poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov z Európskych fondov VI.3.4. Pokiaľ v tomto oznámení nie je uvedené inak, musia byť dokumenty, ktorých predloženie sa vyžaduje týmto oznámením, a to vrátane plnomocenstiev, čestných vyhlásení a dokladov, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti, predložené v origináli alebo úradne osvedčenej kópii originálu. VI.3.5. Ak by ktorýkoľvek doklad podľa uchádzača obsahoval osobné údaje podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, je uchádzač povinný zabezpečiť nečitateľnosť takýchto údajov na príslušnej listine alebo dokumente v elektronickej podobe alebo zabezpečiť pre verejného obstarávateľa súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na účely verejného obstarávania. Ak by ktorýkoľvek doklad podľa uchádzača obsahoval obchodné tajomstvo, je záujemca povinný toto označiť. VI.3.6 Súťaž sa realizuje ako elektronická cez portál EVO na www.evo.gov.sk. Na účasť v súťaži je potrebné sa na tomto portáli zaregistrovať do súťaže a pokračovať ďalej v zmysle usmernení na portáli EVO, vo Všeobecných pokynoch a v Súťažných podkladoch, ktoré budú dostupné cez portál EVO. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom portálu EVO. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
VI.4) REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach
 
Úrad pre verejné obstarávanie 
IČO: 31 797 903 
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24 
Slovenská republika 
Telefón: +421 250264176 
Fax: +421 250264219 
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk 
  Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu
 
Obec Palárikovo 
IČO: 00309176 
Obecný úrad, Hlavná 82, 941 11 Palárikovo, 941 11 Palárikovo 
Slovenská republika 
Telefón: +421 356493201 
Fax: +421 356493327 
E-mail: ocupal@post.sk 
VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok
VI.4.3) Úrad, v ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch
 
Úrad pre verejné obstarávanie 
IČO: 31 797 903 
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24 
Slovenská republika 
Telefón: +421 250264176 
Fax: +421 250264219 
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk 
VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia
28. 3. 2011
Kontakt   Spoločnosť    Čo je Appril    Podmienky Appril.com
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené