Žilina, Budatín, ul. Slovenských dobrovoľníkov - predĺženie NN siete

30.09.2011
Vytvorené
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu
Reklama
Žilina, Žilina, Žilinský kraj
Kategória: PrístavbaPredpokladaná investícia: 
Trieda: Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedeniaVysúťažená cena: 
Stav: PrípravaHodnota zmluvy: 
Stav EIA: Skutočná investícia: 
Líniová stavba v k. ú. Budatín, obec Žilina,okr. Žilina
Líniová stavba v k. ú. Budatín, obec Žilina,okr. Žilina
-
Subjekty
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov, pri stavbe poznáme tieto subjekty
Investor stavby
Generálny projektant
Dodávateľ inžinierskych služieb
Prílohy
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené
 
SQL dotazy volané kontrolami tejto stránky:
 Text dotazu
Parametre: @name (value)
Výsledok: tablename (rows [columns], size)
KontextTrvanie
1 (SELECT * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (DocumentUrlPath = N'/Stavby/SK/ZA/Zilina--Budatin--ul--Slovenskych-dobrovolnikov---p') AND (DocumentUrlPath <> NodeAliasPath) AND NodeLinkedNodeID IS NULL)) UNION ALL (SELECT TOP 2 * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (NodeAliasPath = N'/Stavby/SK/ZA/Zilina--Budatin--ul--Slovenskych-dobrovolnikov---p') AND (DocumentCulture = N'sk-SK')))
Table (1 [52], 563 B)
AuthorizeRequest
0,062
2
(cms.document.selectuppertree)
SELECT IsSecuredNode, DocumentStylesheetID, DocumentPageTemplateID, NodeDocType, NodeHeadTags, NodeCacheMinutes, DocumentPageTitle, DocumentPageKeyWords, DocumentPageDescription, NodeBodyElementAttributes, RequiresSSL, NodeID, DocumentID, DocumentCulture, NodeACLID, NodeLinkedNodeID, ClassName, NodeAliasPath FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeLevel <= 4)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Stavby/SK/ZA', N'/Stavby/SK', N'/Stavby', N'/')) ORDER BY NodeLevel DESC
Table (4 [18], 2.4 kB)
AuthorizeRequest
0,031
3
(appril.stavby.selectdocuments)
SELECT TOP 1 * FROM View_Appril_Stavby_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeAliasPath = N'/Stavby/SK/ZA/Zilina--Budatin--ul--Slovenskych-dobrovolnikov---p'))
Table (1 [166], 1,2 kB)
CurrentDocument
0,047
4
(cms.personalization.selectall)
SELECT TOP 1 * FROM CMS_Personalization WHERE PersonalizationUserID = 65 AND PersonalizationDocumentID = 37895
PersonalizationInfoProvider.GetUserPersonalization
PersonalizationInfoProvider.GetPersonalizedTemplateInstance
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
0,000
5
(appril.stavby.stavbausers)
select a.userid, a.Year, a.Message, b.UsStVztah, u.FullName, u.Spolocnost, u.UserName, u1.UserPosition, u1.UserAvatarIDfrom customtable_UserStavby a join customtable_UserStavbyVztahy b on a.VztahID = b.ItemID join CMS_User u on a.UserID = u.UserID join CMS_UserSettings u1 on u1.UserSettingsUserID = u.UserIDwhere u.UserIsHidden = 0 and a.StavbaID = 15669
WebPart_UsersSmallPublic
0,016
6
(appril.stavby.stavbapopis)
select top 1 a.*, Ulica, DPrijimaniaZiadosti, dCenovaPonuka, Obec, Kraj, StKategoria, StTrieda, StStav, d.StKrajId, i.Ucel, j.Etapa, k.VS, a.DocumentCreatedWhen, z.ItemCreatedWhenfrom View_Appril_Stavby_Joined a join customtable_StKategoria b on a.KategoriaID = b.ItemID join customtable_StObec c on a.ObecId = c.ItemID join customtable_StOkres d on c.StOkresId = d.ItemID join customtable_StKraj e on d.StKrajId = e.ItemID join customtable_StStat f on e.StatId = f.ItemID join customtable_StTrieda g on a.TriedaId = g.ItemID join customtable_StStav h on a.StavID = h.ItemID left outer join customtable_UcelStavby i on a.UcelId = i.ItemID left outer join customtable_VerejnaSutaz k on a.VSId = k.ItemID left outer join customtable_Etapa j on a.EtapaId = j.ItemID left outer join customtable_StAktuality z on a.StavbaID=k.ItemIDWHERE a.StavbaID = 15669
Table (1 [180], 1,3 kB)
WebPart_Description
0,062
7 select s.Title, s2.NodeAliasPath from Appril_Obce s join CMS_Document s1 on s1.DocumentForeignKeyValue = s.ApprilObecID join CMS_Tree s2 on s2.NodeID = s1.DocumentNodeID and s2.NodeClassID = 2163 where s.ObecID = 4185
Table (1 [2], 31 B)
WebPart_Description
0,000
8 select s.Title, s2.NodeAliasPath from Appril_Obce s join customtable_StObec o on o.StOkresId = s.OkresID join CMS_Document s1 on s1.DocumentForeignKeyValue = s.ApprilObecID join CMS_Tree s2 on s2.NodeID = s1.DocumentNodeID and s2.NodeClassID = 2163 where o.ItemID = 4185
Table (1 [2], 24 B)
WebPart_Description
0,016
9 select s.Title, s2.NodeAliasPath from Appril_Obce s join customtable_StOkres ok on ok.StKrajId = s.KrajID join customtable_StObec o on o.StOkresId = ok.ItemID join CMS_Document s1 on s1.DocumentForeignKeyValue = s.ApprilObecID join CMS_Tree s2 on s2.NodeID = s1.DocumentNodeID and s2.NodeClassID = 2163 where o.ItemID = 4185
Table (1 [2], 24 B)
WebPart_Description
0,016
10 select s.Title, s2.NodeAliasPath from Appril_StTriedy s join CMS_Document s1 on s1.DocumentForeignKeyValue = s.StTriedaID join CMS_Tree s2 on s2.NodeID = s1.DocumentNodeID and s2.NodeClassID = 2164 where s.TriedaID = 39
Table (2 [2], 364 B)
WebPart_Description
0,000
11
(appril.stavby.stavbapopis)
select top 1 a.*, Ulica, DPrijimaniaZiadosti, dCenovaPonuka, Obec, Kraj, StKategoria, StTrieda, StStav, d.StKrajId, i.Ucel, j.Etapa, k.VS, a.DocumentCreatedWhen, z.ItemCreatedWhenfrom View_Appril_Stavby_Joined a join customtable_StKategoria b on a.KategoriaID = b.ItemID join customtable_StObec c on a.ObecId = c.ItemID join customtable_StOkres d on c.StOkresId = d.ItemID join customtable_StKraj e on d.StKrajId = e.ItemID join customtable_StStat f on e.StatId = f.ItemID join customtable_StTrieda g on a.TriedaId = g.ItemID join customtable_StStav h on a.StavID = h.ItemID left outer join customtable_UcelStavby i on a.UcelId = i.ItemID left outer join customtable_VerejnaSutaz k on a.VSId = k.ItemID left outer join customtable_Etapa j on a.EtapaId = j.ItemID left outer join customtable_StAktuality z on a.StavbaID=k.ItemIDWHERE a.StavbaID = 15669
Table (1 [180], 1,3 kB)
WebPart_MapCanvas
0,016
12 select s.Title, s2.NodeAliasPath from Appril_StTriedy s join CMS_Document s1 on s1.DocumentForeignKeyValue = s.StTriedaID join CMS_Tree s2 on s2.NodeID = s1.DocumentNodeID and s2.NodeClassID = 2164 where s.TriedaID = 39
Table (2 [2], 364 B)
WebPart_MapCanvas
0,000
13 select max(ItemCreatedWhen) from dbo.customtable_StAktuality where StavbaID = 15669 GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilTools_Stavby_Controls_StavbaAktualityPremium.SetupControl
0,016
14 select count(distinct SubscriptionUserID) from Notification_Subscription where SubscriptionEventSource = 'ApprilNotify' AND SubscriptionEventObjectID = 37895 AND SubscriptionSiteID = 2
0
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilNotifications.GetCountOfUsers
ApprilTools_Notifications_StavbaNotification.FillCount
ApprilTools_Notifications_StavbaNotification.Page_Load
0,016
15
(customtable.userstavbyvztahy.selectall)
SELECT ItemID, UsStVztah FROM customtable_UserStavbyVztahy ORDER BY ItemOrder
Table (11 [2], 213 B)
CustomTableItemProvider.GetItems
ApprilTools_Notifications_StavbaUserVztah.ResetForm
0,000
16
(customtable.userstavby.selectall)
SELECT TOP 1 * FROM customtable_UserStavby WHERE UserID = 65 and StavbaID = 15669
CustomTableItemProvider.GetItems
ApprilTools_Notifications_StavbaUserVztah.ResetForm
0,000
17
(cms.document.selectdocuments)
SELECT TOP 1 * FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (Published = 1)) AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (NodeAliasPath = N'/Stavby/SK/ZA/Zilina--Budatin--ul--Slovenskych-dobrovolnikov---p')
Table (1 [117], 834 B)
TreeProvider.SelectNodes (2)
TreeProvider.SelectSingleNode
AttachmentsDataSource.GetDataSourceFromDB
CMSBaseDataSource.GetDataSource
CMSModules_Content_Controls_Attachments_DocumentAttachments_DocumentAttachments.ReloadData
CMSModules_Content_Controls_Attachments_DocumentAttachments_DocumentAttachments.Page_Load
0,078
18
(cms.attachment.selectallnobinary)
SELECT [AttachmentID], [AttachmentName], [AttachmentExtension], [AttachmentSize], [AttachmentMimeType], [AttachmentImageWidth], [AttachmentImageHeight], [AttachmentDocumentID], [AttachmentGUID], [AttachmentLastHistoryID], [AttachmentSiteID], [AttachmentLastModified], [AttachmentIsUnsorted], [AttachmentOrder], [AttachmentGroupGUID], [AttachmentFormGUID], [AttachmentHash] FROM CMS_Attachment WHERE (AttachmentGroupGUID='9aa5aa21-6e59-4ce2-a182-5eb2b30bfebc') AND (AttachmentDocumentID = 37895)
AttachmentManager.GetAttachments
AttachmentsDataSource.GetDataSourceFromDB
CMSBaseDataSource.GetDataSource
CMSModules_Content_Controls_Attachments_DocumentAttachments_DocumentAttachments.ReloadData
CMSModules_Content_Controls_Attachments_DocumentAttachments_DocumentAttachments.Page_Load
0,016
19 select Pocet = count(c.VztahTypID), c.VztahTypID from customtable_StSubjetky a JOIN customtable_StSuVztahy c ON a.VztahId = c.ItemID where a.StavbaID = 15669 group by c.VztahTypID
Table (3 [2], 24 B)
ApprilTools_Stavby_Controls_StavbaVztahyPremium2.SetupControl 0,000
20
(appril.subjekty.totalcount)
select isnull(count(*), 0) as TotalCountfrom View_Appril_Subjekty_JoinedWHERE SubjektID = -1
0
GeneralConnection.ExecuteScalar (2)
ApprilFunctions.SubjektSubjektyCount
ApprilTools_Stavby_Controls_StavbaVztahyPremium2.SetupControl
0,000
21
(cms.attachment.selectallnobinary)
SELECT [AttachmentID], [AttachmentName], [AttachmentExtension], [AttachmentSize], [AttachmentMimeType], [AttachmentImageWidth], [AttachmentImageHeight], [AttachmentDocumentID], [AttachmentGUID], [AttachmentLastHistoryID], [AttachmentSiteID], [AttachmentLastModified], [AttachmentIsUnsorted], [AttachmentOrder], [AttachmentGroupGUID], [AttachmentFormGUID], [AttachmentHash] FROM CMS_Attachment WHERE (AttachmentGroupGUID='9aa5aa21-6e59-4ce2-a182-5eb2b30bfebc') AND (AttachmentDocumentID = 37895)
AttachmentManager.GetAttachments
AttachmentsDataSource.GetDataSourceFromDB
CMSBaseDataSource.GetDataSource
CMSModules_Content_Controls_Attachments_DocumentAttachments_DocumentAttachments.ReloadData
CMSModules_Content_Controls_Attachments_DocumentAttachments_DocumentAttachments.Page_Load
0,000
  21 dotazy (8,6 kB) Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 0,390
Cache položky pristúpené kontrolami z tejto stránky:
 PrístupCache kľúč
Dáta
Kontext
1 ADD pageinfo|appril|/stavby/sk/za/zilina--budatin--ul--slovenskych-dobrovolnikov---p|sk-sk|/stavby/sk/za/zilina--budatin--ul--slovenskych-dobrovolnikov---p|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2.5 kB)" (34 B)
AuthorizeRequest
2 ADD pageinfobyurl|appril|http://www.appril.com/stavby/sk/za/zilina--budatin--ul--slovenskych-dobrovolnikov---p.aspx|sk-sk||true|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.CachedPageInfo (2.5 kB)" (40 B)
AuthorizeRequest
3 GET pageinfo|appril|/stavby/sk/za|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,2 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
4 GET pageinfo|appril|/stavby/sk|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,2 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
5 GET pageinfo|appril|/stavby|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,7 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
6 GET pageinfo|appril|/|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,8 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
7 ADD currentdocument|appril|/stavby/sk/za/zilina--budatin--ul--slovenskych-dobrovolnikov---p|sk-sk
Náhľad"CMS.TreeEngine.TreeNode (1 kB)" (30 B)
CMSContext.get_CurrentDocument
ContextResolver.get_CurrentDocument (2)
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
8 GET cmsmenudatasource||sk-sk|appril|/%|sk-sk|true|appril.obce;cms.menuitem;appril.sttriedy|||2|true||false|false
Náhľad"DataSet: CMS.Document (122 [37], 27 kB)" (39 B)
WebPart_ListMenu
9 ADD querydatasource|appril.stavby.stavbapopis||a.stavbaid = 15669||0|
Náhľad"DataSet: Table (1 [180], 1,3 kB)" (32 B)
WebPart_Description
10 ADD querydatasource|appril.stavby.stavbapopis||a.stavbaid = 15669||1|
Náhľad"DataSet: Table (1 [180], 1,3 kB)" (32 B)
WebPart_MapCanvas
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300  
ViewState použitý kontrolami na tejto stránke:
 ID kontroluIs dirtyViewState
1 plc
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
2 LogoMini
userControlElem
btn
Nie
Áno
href = "/" (1 B)
class = "stavby" (6 B)
3 PagePlaceholder
PagePlaceholder
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
4 Created
userControlElem
btnShowDatesDialog
Nie
Nie
CssClass = "DateTime Created hoverGreen" (27 B)
Text = "" (0 B)
5 userControlElem
btnShowDatesDialog
lbDVytvorenia
Áno
Text = "30.09.2011" (10 B)
6 Created
userControlElem
PanelDialog
Nie
CssClass = "PublicPopupDialog" (17 B)
7 userControlElem
PanelDialog
lbDZacatia
Áno
Text = "<a href="~/Moj-Appril/AddPremium.aspx" class="txtYellow bold" title="Tento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov">VIP</a>" (128 B)
8 userControlElem
PanelDialog
lbDSkutZacatia
Áno
Text = " " (6 B)
9 userControlElem
PanelDialog
lbDUkoncenia
Áno
Text = " " (6 B)
10 userControlElem
PanelDialog
lbDSkutUkoncenia
Áno
Text = " " (6 B)
11 userControlElem
PanelDialog
lbDDodavatela
Áno
Text = " " (6 B)
12 userControlElem
PanelDialog
lbDSkutDodavatela
Áno
Text = " " (6 B)
13 userControlElem
PanelDialog
lbdCenovaPonuka
Áno
Text = " " (6 B)
14 userControlElem
PanelDialog
lbDPrijimaniaZiadosti
Áno
Text = " " (6 B)
15 userControlElem
PanelDialog
btnCancel
Nie
Nie
CausesValidation = False
Text = "Zrušiť" (6 B)
16 userControlElem
PanelDialog
lnkMojProfil
Nie
Text = "svôj profil" (11 B)
17 Created
userControlElem
MPE
Nie
Nie
Nie
PopupControlID = "PanelDialog" (11 B)
CancelControlID = "btnCancel" (9 B)
BackgroundCssClass = "PublicModalDialogBackground" (27 B)
18 Modified
userControlElem
btnShowChangesDialog
Nie
CssClass = "DateTime Modified hoverRed" (26 B)
19 Modified
userControlElem
PanelDialog
Nie
CssClass = "PublicPopupDialog" (17 B)
20 PanelDialog
Panel_Main
lbDMax
Nie
Font_Bold = False
21 Panel_Main
Panel_Anonymous
lnkLogin
Nie
class = "dark" (4 B)
22 userControlElem
PanelDialog
btnCancel
Nie
Nie
Nie
CausesValidation = False
Text = "Zrušiť" (6 B)
CssClass = "btnCancelAktuality" (18 B)
23 userControlElem
PanelDialog
lnkMojProfil
Nie
Text = "svôj profil" (11 B)
24 Modified
userControlElem
MPE
Nie
Nie
Nie
PopupControlID = "PanelDialog" (11 B)
CancelControlID = "btnCancel" (9 B)
BackgroundCssClass = "PublicModalDialogBackground" (27 B)
25 NotificationTool
userControlElem
btnShowSubscriptionDialog
Nie
Nie
CssClass = "btnRed" (6 B)
Text = "" (0 B)
26 userControlElem
btnShowSubscriptionDialog
lbCount
Áno
Text = "" (0 B)
27 NotificationTool
userControlElem
PanelDialog
Nie
CssClass = "PublicPopupDialog" (17 B)
28 userControlElem
PanelDialog
chkGeneralnyDodavatel
Nie
Text = "Výber generálneho dodávateľa" (28 B)
29 userControlElem
PanelDialog
chkDZacatia
Nie
Text = "Oznámenie začiatku výstavby" (27 B)
30 userControlElem
PanelDialog
chkDUkoncenia
Nie
Text = "Oznámenie konca výstavby" (24 B)
31 userControlElem
PanelDialog
chkStavPozastavene
Nie
Text = "Stavba bola pozastavená - zmena stavu" (37 B)
32 PanelDialog
Panel_Public
btnLogon
Nie
Nie
Text = "Prihlásiť sa" (12 B)
CausesValidation = False
33 userControlElem
PanelDialog
btnSave
Nie
Nie
Text = "Prihlásiť odbery" (16 B)
ValidationGroup = "StavbaNotify" (12 B)
34 userControlElem
PanelDialog
btnCancel
Nie
Áno
CausesValidation = False
Text = "Zrušiť" (6 B)
35 NotificationTool
userControlElem
MPE
Nie
Nie
Nie
PopupControlID = "PanelDialog" (11 B)
CancelControlID = "btnCancel" (9 B)
BackgroundCssClass = "PublicModalDialogBackground" (27 B)
36 zoneSmallTools
PinProfileTool
userControlElem
Áno
VztahItemID = null
37 PinProfileTool
userControlElem
btnShowPinStavbaDialog
Nie
Nie
CssClass = "btnGreen" (8 B)
Text = "<span class="Tool"></span><span class="Label">Pripojiť stavbu</span>" (76 B)
38 PinProfileTool
userControlElem
PanelDialog
Nie
CssClass = "PublicPopupDialog" (17 B)
39 userControlElem
PanelDialog
fVztahID
Áno
Áno
Áno
DataTextField = "UsStVztah" (9 B)
DataValueField = "ItemID" (6 B)
_!DataBound = True
40 userControlElem
PanelDialog
fRok
Nie
Nie
Áno
Width = 75px
MaxLength = 4
Text = "2014" (4 B)
41 userControlElem
PanelDialog
rv1
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
ForeColor = Color [Red]
ControlToValidate = "fRok" (4 B)
MaximumValue = "2050" (4 B)
MinimumValue = "1970" (4 B)
Type = Integer
ErrorMessage = "Neplatný rok" (12 B)
Display = Dynamic
ValidationGroup = "UserVztah" (9 B)
42 userControlElem
PanelDialog
fMessage
Nie
Nie
Nie
Áno
Mode = MultiLine
Rows = 5
Columns = 35
Text = "" (0 B)
43 userControlElem
PanelDialog
rfv1
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
ForeColor = Color [Red]
ControlToValidate = "fMessage" (8 B)
ErrorMessage = "Popíšte svoj vzťah ku stavbe." (29 B)
Display = Dynamic
ValidationGroup = "UserVztah" (9 B)
44 PanelDialog
Panel_Public
btnLogon
Nie
Nie
Text = "Prihlásiť sa" (12 B)
CausesValidation = False
45 userControlElem
PanelDialog
btnSave
Nie
Áno
ValidationGroup = "UserVztah" (9 B)
Text = "Pripojiť na svoj profil" (23 B)
46 userControlElem
PanelDialog
btnDelete
Nie
Nie
Nie
Text = "Zmazať" (6 B)
CausesValidation = False
OnClientClick = "return confirm('Skutočne chcete zmazať tento záznam?');" (55 B)
47 userControlElem
PanelDialog
btnCancel
Nie
Áno
CausesValidation = False
Text = "Zrušiť" (6 B)
48 userControlElem
PanelDialog
lnkMojProfil
Nie
Text = "svôj profil" (11 B)
49 PinProfileTool
userControlElem
MPE
Nie
Nie
Nie
PopupControlID = "PanelDialog" (11 B)
CancelControlID = "btnCancel" (9 B)
BackgroundCssClass = "PublicModalDialogBackground" (27 B)
50 GaleriaSmallPublic
ucAttachments
ucRepeater
Nie
Nie
Áno
HideControlForZeroRows = True
ZeroRowsText = "" (0 B)
DataBindByDefault = False
51 GaleriaSmallPublic
ucAttachments
ucPager
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
PageSize = 100
GroupSize = 10
QueryStringKey = "page" (4 B)
DisplayFirstLastAutomatically = False
DisplayPreviousNextAutomatically = False
PagerMode = Querystring
52 zoneMainContent
Description
repItems
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
ZeroRowsText = "No data found" (13 B)
EnablePaging = False
HideControlForZeroRows = True
AlternatingTransformationName = "" (0 B)
ShowEditDeleteButtons = False
CMSDataBindByDefault = True
DataBindByDefault = False
_!ItemCount = 1
SelectedItemTransformationName = "" (0 B)
TransformationName = "Appril.Stavby.StavbaPopisPublic" (31 B)
53 zoneMainContent
PocetPriloh
repItems
Nie
Nie
DataBindByDefault = False
CMSDataBindByDefault = False
54 userControlElem
Panel_Main
lbVztahy
Áno
Text = "<table cellspacing="5"><tbody><tr><td class="grey"><span class="fixedspan">Investor stavby</span></td><td></td></tr><tr><td class="grey"><span class="fixedspan">Generálny projektant</span></td><td></td></tr><tr><td class="grey"><span class="fixedspan">Dodávateľ inžinierskych služieb</span></td><td></td></tr></tbody></table>" (325 B)
55 userControlElem
Panel_Main
lbPocet
Áno
Text = "0" (1 B)
56 userControlElem
Panel_Main
lnkLogin
Nie
Áno
class = "dark" (4 B)
href = "~/Special/logon.aspx?ReturnUrl=/Stavby/SK/ZA/Zilina--Budatin--ul--Slovenskych-dobrovolnikov---p.aspx" (100 B)
57 zoneMainContent
SubjektyVIP
repItems
Nie
Nie
DataBindByDefault = False
CMSDataBindByDefault = False
58 zoneMainContent
SubdodavkyPublic
repItems
Nie
Nie
DataBindByDefault = False
CMSDataBindByDefault = False
59 PrilohyPublic1
ucAttachments
ucRepeater
Áno
DataBindByDefault = False
60 PrilohyPublic2
ucAttachments
ucRepeater
Áno
DataBindByDefault = False
61 PrilohyPublic3
ucAttachments
ucRepeater
Áno
DataBindByDefault = False
62 PrilohyPublic4
ucAttachments
ucRepeater
Áno
DataBindByDefault = False
63 GaleriaLargePublic
ucAttachments
ucRepeater
Nie
Nie
Áno
HideControlForZeroRows = True
ZeroRowsText = "" (0 B)
DataBindByDefault = False
64 GaleriaLargePublic
ucAttachments
ucPager
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
PageSize = 100
GroupSize = 10
QueryStringKey = "page" (4 B)
DisplayFirstLastAutomatically = False
DisplayPreviousNextAutomatically = False
PagerMode = Querystring
  Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 Celková veľkosť ViewState: bajtov
Kontroly oprávnenia sprístupnené komponentami tejto stránky:
 Užívateľské menoOperáciaVýsledokZdroj / Trieda / IDPovolenie / UI elementWebKontext
1 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
2 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
3 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_LogonMiniForm.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
4 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
5 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
6 public IsInRole False Redaktori Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
7 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
8 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
9 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_General_usercontrol.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
10 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
11 public IsInRole False PremiumUser Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
12 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
13 public IsInRole False ApprilStaff Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
14 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
15 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
16 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
17 public IsInRole False PremiumUser Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
18 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
19 public IsInRole False PremiumUser Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
20 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
21 public IsInRole False PremiumUser Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
22 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
23 public IsInRole False PremiumUser Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
24 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
25 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
        Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Makrá vyriešené v obsahu tejto stránky.
 VýrazVýsledokKontext
1 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/SK/ZA/Zilina--Budatin--ul--Slovenskych-dobrovolnikov---p
> |(notequals)/Home True
2 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/SK/ZA/Zilina--Budatin--ul--Slovenskych-dobrovolnikov---p
> |(notequals)/Home True
3 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/SK/ZA/Zilina--Budatin--ul--Slovenskych-dobrovolnikov---p
> |(notequals)/Home True
4 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/SK/ZA/Zilina--Budatin--ul--Slovenskych-dobrovolnikov---p
> |(notequals)/Home True
5 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/SK/ZA/Zilina--Budatin--ul--Slovenskych-dobrovolnikov---p
> |(notequals)/Home True
6 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemStavby
> NodeAliasPath /Stavby/SK/ZA/Zilina--Budatin--ul--Slovenskych-dobrovolnikov---p
> |(notequals)/Home True
7 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemLudia
> NodeAliasPath /Stavby/SK/ZA/Zilina--Budatin--ul--Slovenskych-dobrovolnikov---p
> |(notequals)/Home True
8 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemFirmy
> NodeAliasPath /Stavby/SK/ZA/Zilina--Budatin--ul--Slovenskych-dobrovolnikov---p
> |(notequals)/Home True
9 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemUdalosti
> NodeAliasPath /Stavby/SK/ZA/Zilina--Budatin--ul--Slovenskych-dobrovolnikov---p
> |(notequals)/Home True
10 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemSkupiny
> NodeAliasPath /Stavby/SK/ZA/Zilina--Budatin--ul--Slovenskych-dobrovolnikov---p
> |(notequals)/Home True
11 {%StavbaID|(toint)0%} 15669 WebPart_MapCanvas
> StavbaID 15669
> |(toint)0 15669
> |(handlesqlinjection) 15669
12 {%StavbaID|(toint)0%} 15669 WebPart_UsersSmallPublic
> StavbaID 15669
> |(toint)0 15669
> |(handlesqlinjection) 15669
13 {%CurrentDocument.Stavba%} Žilina, Budatín, ul. Slovenských dobrovoľníkov - predĺženie NN siete WebPart_StavbaTitle
> CurrentDocument.Stavba Žilina, Budatín, ul. Slovenských dobrovoľníkov - predĺženie NN siete
14 {%StavbaID|(toint)0%} 15669 WebPart_Description
> StavbaID 15669
> |(toint)0 15669
> |(handlesqlinjection) 15669
15 {%pagetitle_orelse_name%} Žilina, Budatín, ul. Slovenských dobrovoľníkov - ... | Appril.com MacroResolver.MacroMatch (2)
MacroResolver.ResolveMacros
PageInfo.get_PageTitle
CMSContext.get_CurrentTitle
DocumentBase.Load
> pagetitle_orelse_name {#StavbaMetaTitleQueryString#}
> {#StavbaMetaTitleQueryString#} Žilina, Budatín, ul. Slovenských dobrovoľníkov - ... | Appril.com
>> StavbaMetaTitleQueryString Žilina, Budatín, ul. Slovenských dobrovoľníkov - ... | Appril.com
16 {#StavbaMetaDescriptionQueryString#} Líniová stavba v k. ú. Budatín, obec Žilina,okr. Žilina ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros
CMSContext.get_CurrentDescription
DocumentBase.get_Description
DocumentBase.GetHeaderTags
CMSPages_PortalTemplate.OnPreRender
> StavbaMetaDescriptionQueryString Líniová stavba v k. ú. Budatín, obec Žilina,okr. Žilina
    Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Sledovanie požiadavku:
 MetódaPrídavné informácieOd poslednéhoOd prvého
1 BeginRequest 0,000
2 AuthorizeRequest 0,000 0,000
3 AcquireRequestState 0,094 0,094
4 > OnPreInit 0,000 0,094
5 > OnInit 0,203 0,296
6 > OnLoad 0,000 0,296
7 > OnPreRender 0,125 0,421
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300   0,421
Cookies požiadavku:
 MenoHodnota
1 CMSPreferredCulturesk-SK
2 CurrentVisitStatus2
3 VisitorStatus1
4 ASP.NET_SessionIdzpddce45b1f1huzlq43axn45
5 CurrentThemeCMS
Cookie odpovede:
 MenoHodnotaExpiruje
1 CMSPreferredCulturesk-SK21. 12. 2015 18:13:13
2 CurrentVisitStatus222. 12. 2014 17:13:13
3 VisitorStatus121. 12. 2015 18:13:13
4 ASP.NET_SessionIdzpddce45b1f1huzlq43axn45 
5 CurrentThemeCMS22. 12. 2014 18:13:13
Informácie o požiadavku:
 MenoHodnota
1 HttpMethodGET
2 UrlReferrer 
3 UserAgentCCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
4 UserHostAddress54.80.127.111
5 UserLanguagesen-us;en-gb;en;q=0.7;*;q=0.3
6 UserName 
7 SessionIDzpddce45b1f1huzlq43axn45