Zber a výkup druhotných surovín, Bánovce nad Bebravou

09.10.2008
Vytvorené
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu
Reklama
Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
Kategória: NovostavbaPredpokladaná investícia: 
Trieda: Nádrže, silá a skladyVysúťažená cena: 
Stav: PrípravaHodnota zmluvy: 
Stav EIA: Skutočná investícia: 
SO 01 AB + sklady SO 01 – je navrhovaná oceľová jednopodlažná hala. Nosná konštrukcia z oceľových stĺpov, zastrešenie z oceľových priehradový...
SO 01 AB + sklady SO 01 – je navrhovaná oceľová jednopodlažná hala. Nosná konštrukcia z oceľových stĺpov, zastrešenie z oceľových priehradových nosníkov. Obvodový plášť a strešná krytina z profilovaných plechov. Časť administratívy je navrhovaná ako vykurovaný objekt, časť skladov nevykurovaná bez zateplenia. Odvod dažďovej vody je podokapným strešným žľabom. Zakladanie Je navrhnuté zakladanie na základových pásoch a rozšírených základových pätkách z prostého betónu do nezamŕzajúcej hĺbky. Pretože pred návrhom základov nebol prevedený hydrogeologický prieskum a výškové zameranie, zakladanie je smerné. Strecha Navrhnutá je dvojplášťová strešná konštrukcia v nasledujúcej skladbe: Kompletizovaný panel systému Kingspan (Isopan...) KS 1000RW hr. 120 mm Ako podklad pre uloženie strešných dielcov slúžia oceľové väzničky uložené na murovaných pilieroch. SO 02 Kyslíkové hospodárstvo Jedná sa o prístrešok z oceľovej poplastovanej konštrukcie pôdorysných rozmerov 9 x 4 m, výšky 2,6 m. Obvodové steny sú z poplastovaného plotového pletiva, strecha z trapézového plechu typ profilu RAN-35 PE 25. Prístrešok sa skladá z dvoch častí, jedna je venovaná na uskladnenie a ochranu vybavenia pre rezanie kovov kyslíkovým plameňom (3 x 4) a druhá slúži ako príručný sklad (6 x 4 m). Umiestnenie prístrešku je na spevnenej betónovej ploche, s prípravou základov pre osadenie nosnej konštrukcie prístrešku. SO 03 Spevnené plochy Spevnená manipulačno-skladová plocha 1 716 m2 Časť spevnenej plochy (175 m2) bude vyhradená pre parkovisko (zberné miesto) pre staré vozidlá Vozovka a spevnené plochy sú nasledovného zloženia : - cementobetónová doska + 2 x KARI sieť (hr. 200 mm) - geotextília - 200 gr/m2 - fólia HDPE UNIFOL (hr. 1 mm) – izolácia proti presakovaniu ropných látok - geotextília – 200 gr / m2 - podklad – kamenivo spevnené cementom hr. 150 mm - podsyp zo štrkopiesku (resp. štrkodrvy) hr. 100 mm SO 04 Vodovodná prípojka SO 05 Kanalizačná prípojka splašková SO 06 Žumpa SO 07 Dažďová kanalizácia SO 08 Prípojka NN SO 09 Mostová váha SO 10 Oplotnie SO 11 Vonkajšie osvetlenie Predmetom vonkajšieho osvetlenia bude osvetlenie areálu. Osvetlenie sa zabezpečí výbojkovými svietidlami na oceľorúrkových stožiaroch. Napojenie na el. energiu sa zabezpečí z rozvádzača administratívnej budovy.
-
Subjekty
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov, pri stavbe poznáme tieto subjekty
Investor stavby
Prílohy
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené