ŽSR, Modernizácia trate Púchov Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa (úsek Považská Teplá /mimo/ Žilina /mimo/)

Púchov, Púchov, Trenčiansky kraj
Kategória: Rekonštrukcia
Trieda: Celoštátne železnice
Stav: Stavebné povolenie
Stav EIA: N/A
Predpokl. obj. investície:  180 599 029 eur
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
2.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom ŽSR, Modernizácia trate Púchov Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etap... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 
Reklama
Zmluvy v stavebnej praxi
Milan Oleríny
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou...
Reklama
2.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom ŽSR, Modernizácia trate Púchov Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa (úsek Považská Teplá /mimo/ Žilina /mimo/). 2.2. Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetnom úseku, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC a AGTC. Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 2.3. Modernizácia bude spočívať v prestavbe železničnej dopravnej cesty za účelom jej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním moderných a progresívnych prvkov a tým kvalitatívneho zlepšenia parametrov. 2.4.Úsek je rozdelený na ucelené časti stavby (ďalej len UČS): UČS 48 : Traťový úsek Považská Teplá (mimo) Bytča UČS 49 : ŽST Bytča UČS 50 : Traťový úsek Bytča Dolný Hričov UČS 51 : ŽST Dolný Hričov UČS 52 : Traťový úsek Dolný Hričov Žilina (mimo) UČS 00 : ŽST Žilina (obsahuje len úpravy na oznamovacích, zabezpečovacích a diaľkové riadenie (ďalej len DLR) na zariadeniach s nutnými stavebnými úpravami v budove RSE Žilina) 2.5. Stavba má charakter modernizácie dopravnej cesty. Ide o líniovú stavbu. V Trenčianskom kraji a Žilinskom kraji. NUTS kód: SK022. SK031.

Verejné listiny a rozhodnutia

Výsledok sútaže

2.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, Modernizácia trate Púchov -Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ -Žilina /mimo/)". 2.2. Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetnom úseku, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), e ...
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené