Rozšírenie parkovacích plóch, reštaurácia Koliba pri rieke

28.03.2012
Vytvorené
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu
Reklama
Poprad, Poprad, Prešovský kraj
Kategória: NovostavbaPredpokladaná investícia: 
Trieda: Miestne komunikácieVysúťažená cena: 
Stav: PrípravaHodnota zmluvy: 
Stav EIA: Skutočná investícia: 
Stavba pozostáva z vytvorenia nových parkovacích plóch, ktoré budú umiestnené na pozemku parc. č. 418/8 k. ú. Poprad. Parkovisko bude situované za...
Stavba pozostáva z vytvorenia nových parkovacích plóch, ktoré budú umiestnené na pozemku parc. č. 418/8 k. ú. Poprad. Parkovisko bude situované za objektom reštaurácie Koliba pri rieke Poprad. Napojenie parkovacích plóch bude z novonavrhovaného vjazdu cez existujúce spevnené plochy, pripojeného na účelovů komunikáciu prechádzajúcu pri objekte reštaurácie. Celkový počet nových parkovacích miest bude 13 státí, ktoré budú určené pre potreby reštaurácie Koliba. Dažďová voda z prístupovej koniunikácie a parkovacích plóch bude zvedená cez uličnú vpusť a novonavrhovaný odlučovač ropných látok do dažďovej záhrady.
-
Subjekty
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov, pri stavbe poznáme tieto subjekty
Investor stavby
Generálny projektant
Prílohy
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené
 
SQL dotazy volané kontrolami tejto stránky:
 Text dotazu
Parametre: @name (value)
Výsledok: tablename (rows [columns], size)
KontextTrvanie
1 (SELECT * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (DocumentUrlPath = N'/Stavby/SK/PO/Rozsirenie-parkovacich-ploch--restauracia-Koliba-p') AND (DocumentUrlPath <> NodeAliasPath) AND NodeLinkedNodeID IS NULL)) UNION ALL (SELECT TOP 2 * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (NodeAliasPath = N'/Stavby/SK/PO/Rozsirenie-parkovacich-ploch--restauracia-Koliba-p') AND (DocumentCulture = N'sk-SK')))
Table (1 [52], 534 B)
AuthorizeRequest
0,031
2
(cms.document.selectuppertree)
SELECT IsSecuredNode, DocumentStylesheetID, DocumentPageTemplateID, NodeDocType, NodeHeadTags, NodeCacheMinutes, DocumentPageTitle, DocumentPageKeyWords, DocumentPageDescription, NodeBodyElementAttributes, RequiresSSL, NodeID, DocumentID, DocumentCulture, NodeACLID, NodeLinkedNodeID, ClassName, NodeAliasPath FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeLevel <= 4)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Stavby/SK/PO', N'/Stavby/SK', N'/Stavby', N'/')) ORDER BY NodeLevel DESC
Table (4 [18], 2.4 kB)
AuthorizeRequest
0,000
3
(appril.stavby.selectdocuments)
SELECT TOP 1 * FROM View_Appril_Stavby_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeAliasPath = N'/Stavby/SK/PO/Rozsirenie-parkovacich-ploch--restauracia-Koliba-p'))
Table (1 [166], 1,9 kB)
CurrentDocument
0,062
4
(cms.personalization.selectall)
SELECT TOP 1 * FROM CMS_Personalization WHERE PersonalizationUserID = 65 AND PersonalizationDocumentID = 42703
PersonalizationInfoProvider.GetUserPersonalization
PersonalizationInfoProvider.GetPersonalizedTemplateInstance
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
0,000
5
(appril.stavby.stavbausers)
select a.userid, a.Year, a.Message, b.UsStVztah, u.FullName, u.Spolocnost, u.UserName, u1.UserPosition, u1.UserAvatarIDfrom customtable_UserStavby a join customtable_UserStavbyVztahy b on a.VztahID = b.ItemID join CMS_User u on a.UserID = u.UserID join CMS_UserSettings u1 on u1.UserSettingsUserID = u.UserIDwhere u.UserIsHidden = 0 and a.StavbaID = 17203
WebPart_UsersSmallPublic
0,000
6
(appril.stavby.stavbapopis)
select top 1 a.*, Ulica, DPrijimaniaZiadosti, dCenovaPonuka, Obec, Kraj, StKategoria, StTrieda, StStav, d.StKrajId, i.Ucel, j.Etapa, k.VS, a.DocumentCreatedWhen, z.ItemCreatedWhenfrom View_Appril_Stavby_Joined a join customtable_StKategoria b on a.KategoriaID = b.ItemID join customtable_StObec c on a.ObecId = c.ItemID join customtable_StOkres d on c.StOkresId = d.ItemID join customtable_StKraj e on d.StKrajId = e.ItemID join customtable_StStat f on e.StatId = f.ItemID join customtable_StTrieda g on a.TriedaId = g.ItemID join customtable_StStav h on a.StavID = h.ItemID left outer join customtable_UcelStavby i on a.UcelId = i.ItemID left outer join customtable_VerejnaSutaz k on a.VSId = k.ItemID left outer join customtable_Etapa j on a.EtapaId = j.ItemID left outer join customtable_StAktuality z on a.StavbaID=k.ItemIDWHERE a.StavbaID = 17203
Table (1 [180], 1,9 kB)
WebPart_Description
0,062
7 select s.Title, s2.NodeAliasPath from Appril_Obce s join CMS_Document s1 on s1.DocumentForeignKeyValue = s.ApprilObecID join CMS_Tree s2 on s2.NodeID = s1.DocumentNodeID and s2.NodeClassID = 2163 where s.ObecID = 2755
Table (1 [2], 31 B)
WebPart_Description
0,000
8 select s.Title, s2.NodeAliasPath from Appril_Obce s join customtable_StObec o on o.StOkresId = s.OkresID join CMS_Document s1 on s1.DocumentForeignKeyValue = s.ApprilObecID join CMS_Tree s2 on s2.NodeID = s1.DocumentNodeID and s2.NodeClassID = 2163 where o.ItemID = 2755
Table (1 [2], 24 B)
WebPart_Description
0,016
9 select s.Title, s2.NodeAliasPath from Appril_Obce s join customtable_StOkres ok on ok.StKrajId = s.KrajID join customtable_StObec o on o.StOkresId = ok.ItemID join CMS_Document s1 on s1.DocumentForeignKeyValue = s.ApprilObecID join CMS_Tree s2 on s2.NodeID = s1.DocumentNodeID and s2.NodeClassID = 2163 where o.ItemID = 2755
Table (1 [2], 25 B)
WebPart_Description
0,000
10 select s.Title, s2.NodeAliasPath from Appril_StTriedy s join CMS_Document s1 on s1.DocumentForeignKeyValue = s.StTriedaID join CMS_Tree s2 on s2.NodeID = s1.DocumentNodeID and s2.NodeClassID = 2164 where s.TriedaID = 23
Table (2 [2], 178 B)
WebPart_Description
0,000
11
(appril.stavby.stavbapopis)
select top 1 a.*, Ulica, DPrijimaniaZiadosti, dCenovaPonuka, Obec, Kraj, StKategoria, StTrieda, StStav, d.StKrajId, i.Ucel, j.Etapa, k.VS, a.DocumentCreatedWhen, z.ItemCreatedWhenfrom View_Appril_Stavby_Joined a join customtable_StKategoria b on a.KategoriaID = b.ItemID join customtable_StObec c on a.ObecId = c.ItemID join customtable_StOkres d on c.StOkresId = d.ItemID join customtable_StKraj e on d.StKrajId = e.ItemID join customtable_StStat f on e.StatId = f.ItemID join customtable_StTrieda g on a.TriedaId = g.ItemID join customtable_StStav h on a.StavID = h.ItemID left outer join customtable_UcelStavby i on a.UcelId = i.ItemID left outer join customtable_VerejnaSutaz k on a.VSId = k.ItemID left outer join customtable_Etapa j on a.EtapaId = j.ItemID left outer join customtable_StAktuality z on a.StavbaID=k.ItemIDWHERE a.StavbaID = 17203
Table (1 [180], 1,9 kB)
WebPart_MapCanvas
0,000
12 select s.Title, s2.NodeAliasPath from Appril_StTriedy s join CMS_Document s1 on s1.DocumentForeignKeyValue = s.StTriedaID join CMS_Tree s2 on s2.NodeID = s1.DocumentNodeID and s2.NodeClassID = 2164 where s.TriedaID = 23
Table (2 [2], 178 B)
WebPart_MapCanvas
0,016
13 select max(ItemCreatedWhen) from dbo.customtable_StAktuality where StavbaID = 17203 GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilTools_Stavby_Controls_StavbaAktualityPremium.SetupControl
0,000
14 select count(distinct SubscriptionUserID) from Notification_Subscription where SubscriptionEventSource = 'ApprilNotify' AND SubscriptionEventObjectID = 42703 AND SubscriptionSiteID = 2
0
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilNotifications.GetCountOfUsers
ApprilTools_Notifications_StavbaNotification.FillCount
ApprilTools_Notifications_StavbaNotification.Page_Load
0,000
15
(customtable.userstavbyvztahy.selectall)
SELECT ItemID, UsStVztah FROM customtable_UserStavbyVztahy ORDER BY ItemOrder
Table (11 [2], 213 B)
CustomTableItemProvider.GetItems
ApprilTools_Notifications_StavbaUserVztah.ResetForm
0,000
16
(customtable.userstavby.selectall)
SELECT TOP 1 * FROM customtable_UserStavby WHERE UserID = 65 and StavbaID = 17203
CustomTableItemProvider.GetItems
ApprilTools_Notifications_StavbaUserVztah.ResetForm
0,000
17
(cms.document.selectdocuments)
SELECT TOP 1 * FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (Published = 1)) AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (NodeAliasPath = N'/Stavby/SK/PO/Rozsirenie-parkovacich-ploch--restauracia-Koliba-p')
Table (1 [117], 805 B)
TreeProvider.SelectNodes (2)
TreeProvider.SelectSingleNode
AttachmentsDataSource.GetDataSourceFromDB
CMSBaseDataSource.GetDataSource
CMSModules_Content_Controls_Attachments_DocumentAttachments_DocumentAttachments.ReloadData
CMSModules_Content_Controls_Attachments_DocumentAttachments_DocumentAttachments.Page_Load
0,047
18
(cms.attachment.selectallnobinary)
SELECT [AttachmentID], [AttachmentName], [AttachmentExtension], [AttachmentSize], [AttachmentMimeType], [AttachmentImageWidth], [AttachmentImageHeight], [AttachmentDocumentID], [AttachmentGUID], [AttachmentLastHistoryID], [AttachmentSiteID], [AttachmentLastModified], [AttachmentIsUnsorted], [AttachmentOrder], [AttachmentGroupGUID], [AttachmentFormGUID], [AttachmentHash] FROM CMS_Attachment WHERE (AttachmentGroupGUID='9aa5aa21-6e59-4ce2-a182-5eb2b30bfebc') AND (AttachmentDocumentID = 42703)
AttachmentManager.GetAttachments
AttachmentsDataSource.GetDataSourceFromDB
CMSBaseDataSource.GetDataSource
CMSModules_Content_Controls_Attachments_DocumentAttachments_DocumentAttachments.ReloadData
CMSModules_Content_Controls_Attachments_DocumentAttachments_DocumentAttachments.Page_Load
0,016
19 select Pocet = count(c.VztahTypID), c.VztahTypID from customtable_StSubjetky a JOIN customtable_StSuVztahy c ON a.VztahId = c.ItemID where a.StavbaID = 17203 group by c.VztahTypID
Table (2 [2], 16 B)
ApprilTools_Stavby_Controls_StavbaVztahyPremium2.SetupControl 0,000
20
(appril.subjekty.totalcount)
select isnull(count(*), 0) as TotalCountfrom View_Appril_Subjekty_JoinedWHERE SubjektID = -1
0
GeneralConnection.ExecuteScalar (2)
ApprilFunctions.SubjektSubjektyCount
ApprilTools_Stavby_Controls_StavbaVztahyPremium2.SetupControl
0,000
21
(cms.attachment.selectallnobinary)
SELECT [AttachmentID], [AttachmentName], [AttachmentExtension], [AttachmentSize], [AttachmentMimeType], [AttachmentImageWidth], [AttachmentImageHeight], [AttachmentDocumentID], [AttachmentGUID], [AttachmentLastHistoryID], [AttachmentSiteID], [AttachmentLastModified], [AttachmentIsUnsorted], [AttachmentOrder], [AttachmentGroupGUID], [AttachmentFormGUID], [AttachmentHash] FROM CMS_Attachment WHERE (AttachmentGroupGUID='9aa5aa21-6e59-4ce2-a182-5eb2b30bfebc') AND (AttachmentDocumentID = 42703)
AttachmentManager.GetAttachments
AttachmentsDataSource.GetDataSourceFromDB
CMSBaseDataSource.GetDataSource
CMSModules_Content_Controls_Attachments_DocumentAttachments_DocumentAttachments.ReloadData
CMSModules_Content_Controls_Attachments_DocumentAttachments_DocumentAttachments.Page_Load
0,000
  21 dotazy (10 kB) Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 0,250
Cache položky pristúpené kontrolami z tejto stránky:
 PrístupCache kľúč
Dáta
Kontext
1 ADD pageinfo|appril|/stavby/sk/po/rozsirenie-parkovacich-ploch--restauracia-koliba-p|sk-sk|/stavby/sk/po/rozsirenie-parkovacich-ploch--restauracia-koliba-p|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2.4 kB)" (34 B)
AuthorizeRequest
2 ADD pageinfobyurl|appril|http://www.appril.com/stavby/sk/po/rozsirenie-parkovacich-ploch--restauracia-koliba-p.aspx|sk-sk||true|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.CachedPageInfo (2.5 kB)" (40 B)
AuthorizeRequest
3 GET pageinfo|appril|/stavby/sk/po|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,2 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
4 GET pageinfo|appril|/stavby/sk|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,2 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
5 GET pageinfo|appril|/stavby|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,7 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
6 GET pageinfo|appril|/|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,8 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
7 ADD currentdocument|appril|/stavby/sk/po/rozsirenie-parkovacich-ploch--restauracia-koliba-p|sk-sk
Náhľad"CMS.TreeEngine.TreeNode (1,7 kB)" (32 B)
CMSContext.get_CurrentDocument
ContextResolver.get_CurrentDocument (2)
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
8 GET cmsmenudatasource||sk-sk|appril|/%|sk-sk|true|appril.obce;cms.menuitem;appril.sttriedy|||2|true||false|false
Náhľad"DataSet: CMS.Document (122 [37], 27 kB)" (39 B)
WebPart_ListMenu
9 ADD querydatasource|appril.stavby.stavbapopis||a.stavbaid = 17203||0|
Náhľad"DataSet: Table (1 [180], 1,9 kB)" (32 B)
WebPart_Description
10 ADD querydatasource|appril.stavby.stavbapopis||a.stavbaid = 17203||1|
Náhľad"DataSet: Table (1 [180], 1,9 kB)" (32 B)
WebPart_MapCanvas
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300  
ViewState použitý kontrolami na tejto stránke:
 ID kontroluIs dirtyViewState
1 plc
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
2 LogoMini
userControlElem
btn
Nie
Áno
href = "/" (1 B)
class = "stavby" (6 B)
3 PagePlaceholder
PagePlaceholder
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
4 Created
userControlElem
btnShowDatesDialog
Nie
Nie
CssClass = "DateTime Created hoverGreen" (27 B)
Text = "" (0 B)
5 userControlElem
btnShowDatesDialog
lbDVytvorenia
Áno
Text = "28.03.2012" (10 B)
6 Created
userControlElem
PanelDialog
Nie
CssClass = "PublicPopupDialog" (17 B)
7 userControlElem
PanelDialog
lbDZacatia
Áno
Text = "<a href="~/Moj-Appril/AddPremium.aspx" class="txtYellow bold" title="Tento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov">VIP</a>" (128 B)
8 userControlElem
PanelDialog
lbDSkutZacatia
Áno
Text = " " (6 B)
9 userControlElem
PanelDialog
lbDUkoncenia
Áno
Text = " " (6 B)
10 userControlElem
PanelDialog
lbDSkutUkoncenia
Áno
Text = " " (6 B)
11 userControlElem
PanelDialog
lbDDodavatela
Áno
Text = " " (6 B)
12 userControlElem
PanelDialog
lbDSkutDodavatela
Áno
Text = " " (6 B)
13 userControlElem
PanelDialog
lbdCenovaPonuka
Áno
Text = " " (6 B)
14 userControlElem
PanelDialog
lbDPrijimaniaZiadosti
Áno
Text = " " (6 B)
15 userControlElem
PanelDialog
btnCancel
Nie
Nie
CausesValidation = False
Text = "Zrušiť" (6 B)
16 userControlElem
PanelDialog
lnkMojProfil
Nie
Text = "svôj profil" (11 B)
17 Created
userControlElem
MPE
Nie
Nie
Nie
PopupControlID = "PanelDialog" (11 B)
CancelControlID = "btnCancel" (9 B)
BackgroundCssClass = "PublicModalDialogBackground" (27 B)
18 Modified
userControlElem
btnShowChangesDialog
Nie
CssClass = "DateTime Modified hoverRed" (26 B)
19 Modified
userControlElem
PanelDialog
Nie
CssClass = "PublicPopupDialog" (17 B)
20 PanelDialog
Panel_Main
lbDMax
Nie
Font_Bold = False
21 Panel_Main
Panel_Anonymous
lnkLogin
Nie
class = "dark" (4 B)
22 userControlElem
PanelDialog
btnCancel
Nie
Nie
Nie
CausesValidation = False
Text = "Zrušiť" (6 B)
CssClass = "btnCancelAktuality" (18 B)
23 userControlElem
PanelDialog
lnkMojProfil
Nie
Text = "svôj profil" (11 B)
24 Modified
userControlElem
MPE
Nie
Nie
Nie
PopupControlID = "PanelDialog" (11 B)
CancelControlID = "btnCancel" (9 B)
BackgroundCssClass = "PublicModalDialogBackground" (27 B)
25 NotificationTool
userControlElem
btnShowSubscriptionDialog
Nie
Nie
CssClass = "btnRed" (6 B)
Text = "" (0 B)
26 userControlElem
btnShowSubscriptionDialog
lbCount
Áno
Text = "" (0 B)
27 NotificationTool
userControlElem
PanelDialog
Nie
CssClass = "PublicPopupDialog" (17 B)
28 userControlElem
PanelDialog
chkGeneralnyDodavatel
Nie
Text = "Výber generálneho dodávateľa" (28 B)
29 userControlElem
PanelDialog
chkDZacatia
Nie
Text = "Oznámenie začiatku výstavby" (27 B)
30 userControlElem
PanelDialog
chkDUkoncenia
Nie
Text = "Oznámenie konca výstavby" (24 B)
31 userControlElem
PanelDialog
chkStavPozastavene
Nie
Text = "Stavba bola pozastavená - zmena stavu" (37 B)
32 PanelDialog
Panel_Public
btnLogon
Nie
Nie
Text = "Prihlásiť sa" (12 B)
CausesValidation = False
33 userControlElem
PanelDialog
btnSave
Nie
Nie
Text = "Prihlásiť odbery" (16 B)
ValidationGroup = "StavbaNotify" (12 B)
34 userControlElem
PanelDialog
btnCancel
Nie
Áno
CausesValidation = False
Text = "Zrušiť" (6 B)
35 NotificationTool
userControlElem
MPE
Nie
Nie
Nie
PopupControlID = "PanelDialog" (11 B)
CancelControlID = "btnCancel" (9 B)
BackgroundCssClass = "PublicModalDialogBackground" (27 B)
36 zoneSmallTools
PinProfileTool
userControlElem
Áno
VztahItemID = null
37 PinProfileTool
userControlElem
btnShowPinStavbaDialog
Nie
Nie
CssClass = "btnGreen" (8 B)
Text = "<span class="Tool"></span><span class="Label">Pripojiť stavbu</span>" (76 B)
38 PinProfileTool
userControlElem
PanelDialog
Nie
CssClass = "PublicPopupDialog" (17 B)
39 userControlElem
PanelDialog
fVztahID
Áno
Áno
Áno
DataTextField = "UsStVztah" (9 B)
DataValueField = "ItemID" (6 B)
_!DataBound = True
40 userControlElem
PanelDialog
fRok
Nie
Nie
Áno
Width = 75px
MaxLength = 4
Text = "2014" (4 B)
41 userControlElem
PanelDialog
rv1
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
ForeColor = Color [Red]
ControlToValidate = "fRok" (4 B)
MaximumValue = "2050" (4 B)
MinimumValue = "1970" (4 B)
Type = Integer
ErrorMessage = "Neplatný rok" (12 B)
Display = Dynamic
ValidationGroup = "UserVztah" (9 B)
42 userControlElem
PanelDialog
fMessage
Nie
Nie
Nie
Áno
Mode = MultiLine
Rows = 5
Columns = 35
Text = "" (0 B)
43 userControlElem
PanelDialog
rfv1
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
ForeColor = Color [Red]
ControlToValidate = "fMessage" (8 B)
ErrorMessage = "Popíšte svoj vzťah ku stavbe." (29 B)
Display = Dynamic
ValidationGroup = "UserVztah" (9 B)
44 PanelDialog
Panel_Public
btnLogon
Nie
Nie
Text = "Prihlásiť sa" (12 B)
CausesValidation = False
45 userControlElem
PanelDialog
btnSave
Nie
Áno
ValidationGroup = "UserVztah" (9 B)
Text = "Pripojiť na svoj profil" (23 B)
46 userControlElem
PanelDialog
btnDelete
Nie
Nie
Nie
Text = "Zmazať" (6 B)
CausesValidation = False
OnClientClick = "return confirm('Skutočne chcete zmazať tento záznam?');" (55 B)
47 userControlElem
PanelDialog
btnCancel
Nie
Áno
CausesValidation = False
Text = "Zrušiť" (6 B)
48 userControlElem
PanelDialog
lnkMojProfil
Nie
Text = "svôj profil" (11 B)
49 PinProfileTool
userControlElem
MPE
Nie
Nie
Nie
PopupControlID = "PanelDialog" (11 B)
CancelControlID = "btnCancel" (9 B)
BackgroundCssClass = "PublicModalDialogBackground" (27 B)
50 GaleriaSmallPublic
ucAttachments
ucRepeater
Nie
Nie
Áno
HideControlForZeroRows = True
ZeroRowsText = "" (0 B)
DataBindByDefault = False
51 GaleriaSmallPublic
ucAttachments
ucPager
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
PageSize = 100
GroupSize = 10
QueryStringKey = "page" (4 B)
DisplayFirstLastAutomatically = False
DisplayPreviousNextAutomatically = False
PagerMode = Querystring
52 zoneMainContent
Description
repItems
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
ZeroRowsText = "No data found" (13 B)
EnablePaging = False
HideControlForZeroRows = True
AlternatingTransformationName = "" (0 B)
ShowEditDeleteButtons = False
CMSDataBindByDefault = True
DataBindByDefault = False
_!ItemCount = 1
SelectedItemTransformationName = "" (0 B)
TransformationName = "Appril.Stavby.StavbaPopisPublic" (31 B)
53 zoneMainContent
PocetPriloh
repItems
Nie
Nie
DataBindByDefault = False
CMSDataBindByDefault = False
54 userControlElem
Panel_Main
lbVztahy
Áno
Text = "<table cellspacing="5"><tbody><tr><td class="grey"><span class="fixedspan">Investor stavby</span></td><td></td></tr><tr><td class="grey"><span class="fixedspan">Generálny projektant</span></td><td></td></tr></tbody></table>" (223 B)
55 userControlElem
Panel_Main
lbPocet
Áno
Text = "0" (1 B)
56 userControlElem
Panel_Main
lnkLogin
Nie
Áno
class = "dark" (4 B)
href = "~/Special/logon.aspx?ReturnUrl=/Stavby/SK/PO/Rozsirenie-parkovacich-ploch--restauracia-Koliba-p.aspx" (100 B)
57 zoneMainContent
SubjektyVIP
repItems
Nie
Nie
DataBindByDefault = False
CMSDataBindByDefault = False
58 zoneMainContent
SubdodavkyPublic
repItems
Nie
Nie
DataBindByDefault = False
CMSDataBindByDefault = False
59 PrilohyPublic1
ucAttachments
ucRepeater
Áno
DataBindByDefault = False
60 PrilohyPublic2
ucAttachments
ucRepeater
Áno
DataBindByDefault = False
61 PrilohyPublic3
ucAttachments
ucRepeater
Áno
DataBindByDefault = False
62 PrilohyPublic4
ucAttachments
ucRepeater
Áno
DataBindByDefault = False
63 GaleriaLargePublic
ucAttachments
ucRepeater
Nie
Nie
Áno
HideControlForZeroRows = True
ZeroRowsText = "" (0 B)
DataBindByDefault = False
64 GaleriaLargePublic
ucAttachments
ucPager
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
PageSize = 100
GroupSize = 10
QueryStringKey = "page" (4 B)
DisplayFirstLastAutomatically = False
DisplayPreviousNextAutomatically = False
PagerMode = Querystring
  Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 Celková veľkosť ViewState: bajtov
Kontroly oprávnenia sprístupnené komponentami tejto stránky:
 Užívateľské menoOperáciaVýsledokZdroj / Trieda / IDPovolenie / UI elementWebKontext
1 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
2 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
3 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_LogonMiniForm.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
4 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
5 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
6 public IsInRole False Redaktori Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
7 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
8 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
9 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_General_usercontrol.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
10 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
11 public IsInRole False PremiumUser Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
12 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
13 public IsInRole False ApprilStaff Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
14 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
15 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.get_StopProcessing
CMSWebParts_Viewers_Query_queryrepeater.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
16 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
17 public IsInRole False PremiumUser Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
18 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
19 public IsInRole False PremiumUser Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
20 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
21 public IsInRole False PremiumUser Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
22 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
23 public IsInRole False PremiumUser Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.get_StopProcessing
CMSWebParts_Attachments_DocumentAttachments.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
24 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
25 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
        Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Makrá vyriešené v obsahu tejto stránky.
 VýrazVýsledokKontext
1 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/SK/PO/Rozsirenie-parkovacich-ploch--restauracia-Koliba-p
> |(notequals)/Home True
2 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/SK/PO/Rozsirenie-parkovacich-ploch--restauracia-Koliba-p
> |(notequals)/Home True
3 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/SK/PO/Rozsirenie-parkovacich-ploch--restauracia-Koliba-p
> |(notequals)/Home True
4 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/SK/PO/Rozsirenie-parkovacich-ploch--restauracia-Koliba-p
> |(notequals)/Home True
5 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/SK/PO/Rozsirenie-parkovacich-ploch--restauracia-Koliba-p
> |(notequals)/Home True
6 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemStavby
> NodeAliasPath /Stavby/SK/PO/Rozsirenie-parkovacich-ploch--restauracia-Koliba-p
> |(notequals)/Home True
7 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemLudia
> NodeAliasPath /Stavby/SK/PO/Rozsirenie-parkovacich-ploch--restauracia-Koliba-p
> |(notequals)/Home True
8 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemFirmy
> NodeAliasPath /Stavby/SK/PO/Rozsirenie-parkovacich-ploch--restauracia-Koliba-p
> |(notequals)/Home True
9 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemUdalosti
> NodeAliasPath /Stavby/SK/PO/Rozsirenie-parkovacich-ploch--restauracia-Koliba-p
> |(notequals)/Home True
10 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemSkupiny
> NodeAliasPath /Stavby/SK/PO/Rozsirenie-parkovacich-ploch--restauracia-Koliba-p
> |(notequals)/Home True
11 {%StavbaID|(toint)0%} 17203 WebPart_MapCanvas
> StavbaID 17203
> |(toint)0 17203
> |(handlesqlinjection) 17203
12 {%StavbaID|(toint)0%} 17203 WebPart_UsersSmallPublic
> StavbaID 17203
> |(toint)0 17203
> |(handlesqlinjection) 17203
13 {%CurrentDocument.Stavba%} Rozšírenie parkovacích plóch, reštaurácia Koliba pri rieke WebPart_StavbaTitle
> CurrentDocument.Stavba Rozšírenie parkovacích plóch, reštaurácia Koliba pri rieke
14 {%StavbaID|(toint)0%} 17203 WebPart_Description
> StavbaID 17203
> |(toint)0 17203
> |(handlesqlinjection) 17203
15 {%pagetitle_orelse_name%} Rozšírenie parkovacích plóch, reštaurácia Koliba ... | Appril.com MacroResolver.MacroMatch (2)
MacroResolver.ResolveMacros
PageInfo.get_PageTitle
CMSContext.get_CurrentTitle
DocumentBase.Load
> pagetitle_orelse_name {#StavbaMetaTitleQueryString#}
> {#StavbaMetaTitleQueryString#} Rozšírenie parkovacích plóch, reštaurácia Koliba ... | Appril.com
>> StavbaMetaTitleQueryString Rozšírenie parkovacích plóch, reštaurácia Koliba ... | Appril.com
16 {#StavbaMetaDescriptionQueryString#} Stavba pozostáva z vytvorenia nových parkovacích plóch, ktoré budú umiestnené na pozemku parc. č. 418/8 k. ú. Poprad. Parkovisko bude situované za ... ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros
CMSContext.get_CurrentDescription
DocumentBase.get_Description
DocumentBase.GetHeaderTags
CMSPages_PortalTemplate.OnPreRender
> StavbaMetaDescriptionQueryString Stavba pozostáva z vytvorenia nových parkovacích plóch, ktoré budú umiestnené na pozemku parc. č. 418/8 k. ú. Poprad. Parkovisko bude situované za ...
    Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Sledovanie požiadavku:
 MetódaPrídavné informácieOd poslednéhoOd prvého
1 BeginRequest 0,000
2 AuthorizeRequest 0,000 0,000
3 AcquireRequestState 0,047 0,047
4 > OnPreInit 0,000 0,047
5 > OnInit 0,172 0,218
6 > OnLoad 0,000 0,218
7 > OnPreRender 0,078 0,296
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300   0,296
Cookies požiadavku:
 MenoHodnota
1 CMSPreferredCulturesk-SK
2 CurrentVisitStatus2
3 VisitorStatus1
4 ASP.NET_SessionId1ist4nvhuq5we255njdmceuk
5 CurrentThemeCMS
Cookie odpovede:
 MenoHodnotaExpiruje
1 CMSPreferredCulturesk-SK21. 12. 2015 7:49:49
2 CurrentVisitStatus222. 12. 2014 6:49:49
3 VisitorStatus121. 12. 2015 7:49:49
4 ASP.NET_SessionId1ist4nvhuq5we255njdmceuk 
5 CurrentThemeCMS22. 12. 2014 7:49:49
Informácie o požiadavku:
 MenoHodnota
1 HttpMethodGET
2 UrlReferrer 
3 UserAgentCCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
4 UserHostAddress54.205.241.107
5 UserLanguagesen-us;en-gb;en;q=0.7;*;q=0.3
6 UserName 
7 SessionID1ist4nvhuq5we255njdmceuk