Rozšírenie parkovacích plóch, reštaurácia Koliba pri rieke

Poprad, Poprad, Prešovský kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Miestne komunikácie
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície: 
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Stavba pozostáva z vytvorenia nových parkovacích plóch, ktoré budú umiestnené na pozemku parc. č. 418/8 k. ú. Poprad. Parkovisko bude situované za ob... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama
Stavba pozostáva z vytvorenia nových parkovacích plóch, ktoré budú umiestnené na pozemku parc. č. 418/8 k. ú. Poprad. Parkovisko bude situované za objektom reštaurácie Koliba pri rieke Poprad. Napojenie parkovacích plóch bude z novonavrhovaného vjazdu cez existujúce spevnené plochy, pripojeného na účelovů komunikáciu prechádzajúcu pri objekte reštaurácie. Celkový počet nových parkovacích miest bude 13 státí, ktoré budú určené pre potreby reštaurácie Koliba. Dažďová voda z prístupovej koniunikácie a parkovacích plóch bude zvedená cez uličnú vpusť a novonavrhovaný odlučovač ropných látok do dažďovej záhrady.
Kontakt   Spoločnosť    Čo je Appril    Podmienky Appril.com
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené