Kompostáreň pre mesto Nitra

22.03.2009
Vytvorené
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu
Reklama
Dolné Krškany, Nitra, Nitriansky kraj
Kategória: NovostavbaPredpokladaná investícia: 2 240 470 EUR
Trieda: Priemyselné budovyVysúťažená cena: 
Stav: PrípravaHodnota zmluvy: 
Stav EIA: Skutočná investícia: 
Predmetom zákazky je riešenie problematiky zhodnocovania komunálneho biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Nitra. BRO vzniká pri čistení v...
Predmetom zákazky je riešenie problematiky zhodnocovania komunálneho biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Nitra. BRO vzniká pri čistení verejnej zelene, ako aj záhrad a parkov na pozemkoch fyzických a právnických osôb, ďalej je to domový odpad, odpad z reštauračných zariadení a kal z B-ČOV. Objektová skladba: Stavebné objekty: SO - 01 Kompostáreň; SO - 02 Príprava surovín; SO - 03 Balenie a expedícia; SO - 04 Administratívna a sociálna budova; SO - 05 Garáže; SO - 11 Spevnené plochy a oplotenie; SO - 12 Parkové úpravy; SO - 13 Elektrická káblová prípojka, vnútroareálové rozvody a verejné osvetlenie, bleskozvod a uzemnenie; SO - 14 Vonkajší vodovod; SO - 15 Technologická kanalizácia a nádrž pre technologickú vodu; SO - 16 Splašková kanalizácia a žumpa; SO - 17 Dažďová kanalizácia. Prevádzkové súbory: PS - 01 Kompostáreň; PS - 03 Balenie a expedícia; PS - 04 Prevádzkový rozvod silnoprúdu; PS - 05 Meranie a regulácia. - Kompostáreň, SO - 01. Objekt Kompostáreň má pôdorysné rozmery cca 40 x 16 m (10 polí). Objekt je v dolnej časti vyplnený betónovými stenami, ktoré ho rozdeľujú na jednotlivé komory. Nad kompostovacími komorami sa na žeriavovej dráhe pohybuje most s miešacím zariadením. Kompostáreň je špeciálna stavba pozostávajúca z 20 komôr opatrených z vonkajšej strany uzatváracími vrátami, každá s objemom V = 80,0 m3, ktoré sú zrkadlovo uložené v dvoch radoch oddelených stredovou stenou. Komory v jednotlivých radoch sú oddelené stenami, ktoré nedoliehajú ku stredovej stene. Komory majú dvojitú podlahu. Spodnú tvorí vyspádovaná izolovaná betónová plocha, ktorá slúži na odvedenie kompostovacích štiav do nádrže pre technologickú vodu S0-15. Horná podlaha je tvorená priečne uloženými bukovými fošňami. Pod drevenou podlahou sú vzduchové rozvody slúžiace na distribúciu vzduchu do objemu substrátu. Ústie odvádzacieho kanála kompostovacích štiav je uzavreté hydraulickým uzáverom, aby v prípade väčšieho odporu objemu substrátu vzduch slúžiaci na jeho prevzdušnenie neunikol cez kanál do nádrže pre technologickú vodu a do ovzdušia. - Príprava surovín, SO - 02. Objekt pre prípravy surovín má pôdorysné rozmery cca 20 x 16 m (5 modulov - šírka modulu 4,0 m). V objekte je betónovými stenami vysokými 2,5 m vytvorených 5 komôr o rozmeroch 4 x 6 m, ktoré sú určené na uskladnenie surovín (tráva, lístie, drevná hmota a kal B-ČOV) na kompostovanie. - Balenie a expedícia, SO - 03. Objekt Expedície má pôdorysné rozmery cca 24 x 16 m (6 modulov - šírka modulu 4,0 m). V objekte je stavebnými konštrukciami vytvorená dielňa a sklady, v ktorých je skladovaná motorová nafta pre potreby prevádzkovania mechanizmov kompostárne a materiál na balenie. Podlaha príručného skladu nafty je opatrená izoláciou proti prieniku ropných produktov do podzemných vôd. Po bočných stranách objektu sú betónové steny, ktoré spolu s dielňou a skladmi objekt expedície uzatvárajú z troch strán. - Administratívna a sociálna budova, SO - 04. Prízemný murovaný objekt so sedlovou strechou s pôdorysnými rozmermi 10 x 15 m, je navrhnuté umiestniť na vstupe do areálu kompostárne. Napojenie na inžinierske siete bude z B-ČOV (vodovod, elektrická energia). Vykurovanie objektu bude elektrickými panelovými ohrievačmi. Objekt bude slúžiť pre pracovníkov obsluhy a údržby kompostárne. V objekte budú nasledovné miestnosti: 0.01 chodba; 0.02 kancelária (miestnosť administratívy a predaja); 0.03 laboratórium; 0.04 kuchynka; 0.05 šatňa ženy; 0.06 WC ženy; 0.07 sociálna miestnosť ženy; 0.08 upratovačka; 0.09 WC muži; 0.10 sociálna miestnosť muži; 0.11 šatňa muži; 0.12 kancelária vedúceho; 0.13 velín. - Garáže, SO - 05. Objekt Garáže má pôdorysné rozmery cca 16 x 12 m. Je rovnakej konštrukcie ako ostatné technologické objekty. Objekt bude slúžiť pre garážovanie dopravných a manipulačných prostriedkov (+ drvič) kompostárme. Vstup do objektu garáží bude cez troje sekcionálnych vrát. - Spevnené plochy a oplotenie, SO - 11. Vstup do kompostárne je navrhovaný cez samostatnú bránu po novonavrhovanej účelovej komunikácii (nie je predmetom riešenia projektu). Za bránou kompostárne bude umiestnená bezzákladová oceľová váha. Spevnené plochy v areáli kompostárne pozostávajú z betónových plôch slúžiacich ako manipulačné plochy pre zavážanie substrátu a vyberanie hotového kompostu z kompostovacích komôr. Na manipuláciu s konármi bude slúžiť spevnená plocha, ktorá je navrhnutá z betónových panelov. Okolo panelovej plochy je navrhovaný betónový múrik o výške 1,2 m. Pred objektom garáží je navrhovaná zámková dlažba. Pri žumpe bude vytvorená plocha s polovegetačných tvárnic (vyčerpávanie žumpy). Pre potreby parkovania osobných automobilov bude slúžiť parkovacia plocha pre päť automobilov vedľa Administratívnej a sociálnej budovy. Okolo areálu kompostárne bude realizované oplotenie z drôteného pletiva, ktoré bude nadväzovať na existujúce oplotenie zo strany ČOV. - Sadové úpravy, SO - 12. Po ukončení stavebných prác budú realizované parkové úpravy na všetkých nespevnených plochách, podrobnejšie popísané v samostatnej časti projektu. - Elektrická káblová prípojka, vnútroareálové rozvody a vonkajšie osvetlenie, bleskozvod a uzemnenie, SO - 13. Kompostáreň bude na elektrickú energiu napojená z existujúcej nn rozvodne na ČOV. Prívodný kábel bude 1x AYKY 3 x 150 ÷ 90 uložený vo výkope dĺžky cca 150 m. Kábel bude ukončený v PRIS1 s meraním na okraji areálu kompostárne. Z tejto PRIS1 budú napájané jednotlivé podružné rozvádzače objektov kompostárne. Napäťová sústava nového rozvádzača PRIS1 bude 3+N+PE, 400V, 50 Hz-TN-C-S. Vonkajšie osvetlenie bude zabezpečené zo svetelných zdrojov umiestnených na obvodových stenách stavebných objektov. Ovládanie je na základe rozhodnutia obsluhy objektov vypínačmi v jednotlivých objektoch. Objekty kompostárne budú mať uzemnenie riešené pásovinou FeZn 30 x 4 po obvodoch objektov. Uzemnenia budú medzi sebou pospájané a budú tvoriť uzemňovaciu sústavu kompostárne. Prestrešenie objektov bude mať hrebeňové bleskozvody, ktoré budú zvedené na jednotnú uzemňovaciu sústavu. Zvody budú inštalované na každých začatých 15 m obvodu objektu podľa STN 34 1390. Maximálny zemný odpor každého zvodu je 15 Ohmov. Uzemnenie technológie a uzemnenie zvodov bleskozvodu je spoločné. Nové uzemnenie je tvorené pásovinou FeZn 30 x 4 uloženou v zemi. Všetky vodivé spoje uzemnenia v zemi sa musia chrániť gumovoasfaltovým náterom. Uzemnenie sa vyvedie na povrch - pre prepojenie bleskozvodu a pre uzemnenie technológie. Celkový zemný odpor uzemňovacej sústavy nemá mať zemný odpor viac než 2 Ohmy. - Vonkajší vodovod, SO - 14. Vodovodná prípojka z HDPE, DN 32 je vedená z ČOV do vodomernej šachty s prietokomerom a k jednotlivým vnútroareálovým objektom kompostárne. - Technologická kanalizácia a nádrž pre technologickú vodu, SO - 15. Kompostovacie šťavy z komôr a dažďová voda z prestrešenia SO - 01, SO - 02 a SO - 03 budú zvedené do prefabrikovanej plastovej nádrže pre technologickú vodu, odkiaľ budú pomocou čerpadla vrátené späť do kompostovacieho procesu. V prípade enormného sucha bude výnimočne nádrž pre technologickú vodu dopĺňaná z vodovodu. V prípade prebytku dažďových vôd budú vody z technologickej žumpy odvážané na ČOV. - Splašková kanalizácia a žumpa, SO - 16. Odpadové a splaškové vody zo Sociálnej a administratívnej budovy, SO - 04 budú odvedené do prefabrikovanej betónovej žumpy o objeme 30 m3, osadenej vedľa objektu SO - 04. - Dažďová kanalizácia, SO - 17. Systém dažďovej kanalizácie je rozdelený nasledovne: Odvedenie dažďových vôd zo striech SO - 01, SO - 02, SO - 03 - DK1 a DK2; Odvedenie dažďových vôd z betónových spevnených plôch a ciest - DK3 a DK4; Odvedenie dažďových vôd zo striech SO - 04, SO - 05. Stoky DK1 a DK2 odvádzajú dažďové vody zo striech SO - 01 Kompostáreň, SO - 02 Príprava surovín a SO - 03 Balenie a expedícia. Tieto stoky sú zaústené do šachty DŠ2.4., ktorá je napojená na nádrž technologickej vody. Dažďovými vodami zo striech bude doplnená nádrž pre technologickú vodu SO - 15 o objeme 28 m3. V prípade prebytku dažďových vôd budú vody z technologickej žumpy odvážané na ČOV. Stoky DK3 a DK4 odvádzajú dažďové vody z betónových spevnených plôch do zbernej podzemnej nádrže dažďovej vody. Zberná plastová nádrž o objeme 28 m3 bude vyprázdňovaná v pravidelných intervaloch, odpadová voda bude prevezená do ČOV. Uličné vpuste sú typové, zabudované do betónovej plochy a sú napojené do revíznych šácht. Uličné vpuste kompletovať s betónovým medzikružím a liatinovou mriežkou s nálevkou pre vozovky podľa STN 13 6330. Dažďové vody z prestrešenia objektov SO - 04, Administratívna a sociálna budova a SO - 05, Garáže budú zvedené do okolitého rastlého terénu. Prevádzkové súbory: - PS - 01 Kompostáreň. Predmetom riešenia prevádzkového súboru PS - 01 Kompostáreň je spracovanie substrátu vytvoreného v PS - 02 Príprava surovín na organické hnojivo - kompost. - PS - 03 Balenie a expedícia. Prevádzkový súbor PS-03 Balenie a expedícia slúži na uskladnenie hotového kompostu, jeho balenie do 10 ÷ 50 l vriec. V prípade, že bude treba uvoľniť kompostovacie komory, môže tu prebiehať i dozrievanie kompostu (chemická fáza). - PS - 04 Prevádzkový rozvod silnoprúdu. Predmetom prevádzkového súboru je návrh nn rozvádzača RM1 kompostárne, návrh motorickej inštalácie pre objekt kompostárne a motorickej inštalácie kompostárne technologických súborov. - PS - 05 Meranie a regulácia. SO - 01 Kompostáreň. - Zastavaná plocha SO - 01 663,00 m2 - Obostavaný priestor SO - 01 4996,00 m3 - Úžitková plocha SO - 01 633,87 m2 SO - 02 Príprava surovín. - Zastavaná plocha SO - 02 338,25 m2 - Obostavaný priestor SO - 02 2474,00 m3 - Úžitková plocha SO - 02 326,31 m2 SO - 03 Balenie a expedícia. - Zastavaná plocha SO - 03 404,25 m2 - Obostavaný priestor SO - 03 2968,80 m3 - Úžitková plocha SO - 03 392,31 m2 SO - 04 Administratívna a sociálna budova. - Zastavaná plocha SO - 04 139,440 m2 - Obostavaný priestor SO - 04 580,460 m3 - Úžitková plocha SO - 04 107,095 m2 SO - 05 Garáže. - Zastavaná plocha SO - 05 206,25 m2 - Obostavaný priestor SO - 05 1484,40 m3 - Úžitková plocha SO - 05 187,62 m2 SO - 11 Spevnené plochy a oplotenie. - Celková plocha betónovej spevnenej plochy: 2465 m2, - Celková plocha z cestných panelov: 4173 m2, Množstvo cestných panelov IZD 120/110 (rozmer 2000 x 3000): 345 ks. - Celková plocha zo zámkovej dlažby: 254 m2, - Celková dĺžka oporného múru: 194 m, - Celková dĺžka oplotenia je 290 m. SO - 12 Parkové úpravy. - Celková plocha úprav: 1042 m2. SO - 13 Elektrická káblová prípojka, vnútroareálové rozvody a verejné osvetlenie, bleskozvod a uzemnenie. - Celková dĺžka prípojky 500 m. SO - 14 Vonkajší vodovod. - Celková dĺžka 345 m. SO - 15 Technologická kanalizácia a nádrž pre technologickú vodu. - Celková dĺžka 167,8 m. SO - 16 Splašková kanalizácia a žumpa. - Celková dĺžka je 4,00 m. Užitočný objem žumpy je 30 m3. SO - 17 Dažďová kanalizácia. - Celková dĺžka 462 m. Zberná plastová nádrž o objeme 28 m3. Prevádzkové súbory: PS - 01 Kompostáreň. Prevádzkové zariadenie PS - 01 tvorí most miešacieho zariadenia, dvojrotorové miešacie zariadenie, dúchadlo, ponorné kalové čerpadlo a pomocné OK (lávka, schody, rebríky). PS - 03 Balenie a expedícia. Prevádzkové zariadenie PS - 03 tvorí čerpacia súprava umiestnená v sklade pohonných hmôt, záchytná vaňa s roštom a zariadenia baličky. PS - 04 Prevádzkový rozvod silnoprúdu. Trasa uvedeného prívodného kábla je riešená vo vývode. Prívod je riešený v časti projektovej dokumentácií SO - 13 Hlavný prívod. Všetky použité vodiče a káble v prevádzkových súboroch sú typu CY, CYKY, CYKFY. Hlavné káblové trasy budú umiestnené na nových roštoch. Trasa medzi objektmi bude vedená v zemi v káblovom kanáli. V kompostárni budú rozvody riešené na novom rošte šírky 500 mm. Káble na rošte je možné zväzkovať (max. po 5 ks) a prichytávať príchytkami SONAP. Odbočenie je riešené v pancierových trubkách. Presné výmery sú uvedené vo výkaze výmer. PS - 05 Meranie a regulácia. Koncepcia riadenia vychádza z požiadaviek na spoľahlivú prevádzku technologických zariadení a systému riadenia. Systém riadenia pozostáva z nasledujúcich častí: - riadiaci systém; - MaR. Riadiaci systém: Riadiaci systém bude distribuovaný, t. j. na centrálnu riadiacu jednotku umiestnenú vo velíne RS sú cez zbernicu pripojené vstupno - výstupné I/0 jednotky. Na tieto vstupno - výstupné jednotky budú pripájané signály z technológie a budú zobrazované na displeji RS umiestnenom vo velíne. Vo velíne bude umiestnený rozvádzač s centrálnou RJ, na ktorú budú cez zbernicu pripojené I/0 jednotky.
🔒
Subjekty
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov, pri stavbe poznáme tieto subjekty
Investor stavby
Dodávateľ inžinierskych služieb
🔒
Subdodávky
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov
Prílohy
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené