Stará krytá plaváreň - KUNSTHALLE, Košice

15.11.2011
Vytvorené
Monitorovať Pripojiť
Reklama
Košice, Košice I, Košický kraj
Kategória: RekonštrukciaPredpokladaná investícia: 6 500 000 EUR
Trieda: Budovy na športVysúťažená cena: 
Stav: PrípravaHodnota zmluvy: 
Stav EIA: Skutočná investícia: 
Rekonštrukcia starej krytej plavárne - Kunsthalle, Košice. 1) Charakter územia stavby: Areál krytej plavárne je situovaný v ochrannom pásme Mestske...
Rekonštrukcia starej krytej plavárne - Kunsthalle, Košice. 1) Charakter územia stavby: Areál krytej plavárne je situovaný v ochrannom pásme Mestskej pamiatkovej rezervácie v Košiciach. Objekt je pre svoje architektonické hodnoty navrhovaný na zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR. 2) Účel a funkcia stavby: je vytvorenie moderného kultúrneho areálu, ktorého dominantným motívom je zeleň a voda. Stavba koncepčne aj funkčne nadväzuje na existujúcu mestskú plaváreň, v rámci ktorej bol prostredníctvom rekonštrukcie existujúcej krytej plavárne a jej priľahlých plôch vytvorený základ pre premenu areálu kúpaliska ťažiskový a dlhodobo udržateľný komplex dominantne reflektujúci zámer EHMK 2013 PAMÄŤ, KULTÚRA, ENVIROMENT - areál Starej krytej plavárne - Kunsthalle pri VODE. 3) Zámer stavby: a) zregenerovať a prinavrátiť v maximálne možnom množstve vodu do priestoru, b) umožniť premiestniť kultúrne podujatia komornejšieho typu z centra mesta, c) zabezpečiť celoročné využitie areálu, d) minimalizovať negatívny vplyv dopravy na územie. 4) Stavba pozostáva z: 4.1) Stará krytá plaváreň; 4.2) Stavebných objektoch vonkajšieho areálu: a) Areál vstupu do objektu plavárne, b) Areál mestskej plavárne. 5) Objednávateľ: Mesto KOŠICE, Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice, SLOVENSKO. 6) Prevádzkovateľ a užívateľ stavby: investor stavby Mesto Košice a jeho organizácie Správa mestskej zelene Košice, Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o., Tepelné hospodárstvo, s.r.o. 7) Termín ukončenia výstavby: do 31.12.2012 8) Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky: Stavba bude uvedená do prevádzky ako celok. Podrobný rozsah stavebných prác bude uvedený v realizačnom projekte stavby, ktorého PDF verzia spolu s neoceneným výkazom výmerom bude súčasťou súťažných podkladov. Budova starej krytej plavárne, Rumanova ul., 040 01 Košice, Slovenská republika. NUTS kód: SK042.
🔒
Subjekty
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov, pri stavbe poznáme tieto subjekty
Investor stavby
Dodávateľ inžinierskych služieb
🔒
Subdodávky
VIPTento obsah je dostupný iba pre VIP užívateľov
Prílohy
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené