Stará krytá plaváreň - KUNSTHALLE, Košice

Košice, Košice I, Košický kraj
Kategória: Rekonštrukcia
Trieda: Budovy na šport
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície:  6 500 000 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Rekonštrukcia starej krytej plavárne - Kunsthalle, Košice. 1) Charakter územia stavby: Areál krytej plavárne je situovaný v ochrannom pásme Mestskej p... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama

Počet príloh

No data found
Rekonštrukcia starej krytej plavárne - Kunsthalle, Košice. 1) Charakter územia stavby: Areál krytej plavárne je situovaný v ochrannom pásme Mestskej pamiatkovej rezervácie v Košiciach. Objekt je pre svoje architektonické hodnoty navrhovaný na zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR. 2) Účel a funkcia stavby: je vytvorenie moderného kultúrneho areálu, ktorého dominantným motívom je zeleň a voda. Stavba koncepčne aj funkčne nadväzuje na existujúcu mestskú plaváreň, v rámci ktorej bol prostredníctvom rekonštrukcie existujúcej krytej plavárne a jej priľahlých plôch vytvorený základ pre premenu areálu kúpaliska ťažiskový a dlhodobo udržateľný komplex dominantne reflektujúci zámer EHMK 2013 PAMÄŤ, KULTÚRA, ENVIROMENT - areál Starej krytej plavárne - Kunsthalle pri VODE. 3) Zámer stavby: a) zregenerovať a prinavrátiť v maximálne možnom množstve vodu do priestoru, b) umožniť premiestniť kultúrne podujatia komornejšieho typu z centra mesta, c) zabezpečiť celoročné využitie areálu, d) minimalizovať negatívny vplyv dopravy na územie. 4) Stavba pozostáva z: 4.1) Stará krytá plaváreň; 4.2) Stavebných objektoch vonkajšieho areálu: a) Areál vstupu do objektu plavárne, b) Areál mestskej plavárne. 5) Objednávateľ: Mesto KOŠICE, Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice, SLOVENSKO. 6) Prevádzkovateľ a užívateľ stavby: investor stavby Mesto Košice a jeho organizácie Správa mestskej zelene Košice, Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o., Tepelné hospodárstvo, s.r.o. 7) Termín ukončenia výstavby: do 31.12.2012 8) Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky: Stavba bude uvedená do prevádzky ako celok. Podrobný rozsah stavebných prác bude uvedený v realizačnom projekte stavby, ktorého PDF verzia spolu s neoceneným výkazom výmerom bude súčasťou súťažných podkladov. Budova starej krytej plavárne, Rumanova ul., 040 01 Košice, Slovenská republika. NUTS kód: SK042.

Verejné listiny a rozhodnutia

Výsledok sútaže

Rekonštrukcia starej krytej plavárne - Kunsthalle, Košice. 1) Charakter územia stavby: Areál krytej plavárne je situovaný v ochrannom pásme Mestskej pamiatkovej rezervácie v Košiciach. Objekt je pre svoje architektonické hodnoty navrhovaný na zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR. 2) Účel a funkcia stavby: je vytvorenie moderného kultúrneho areálu, ktorého dominantným motívom je zeleň a voda. Stavba koncepčne aj funkčne nadväzuje na existujúcu mestskú plaváreň, v rámci ktorej bol ...
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené