Stará krytá plaváreň - KUNSTHALLE, Košice

Košice, Košice I, Košický kraj
Kategória: Rekonštrukcia
Trieda: Budovy na šport
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície:  6 500 000 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Rekonštrukcia starej krytej plavárne - Kunsthalle, Košice. 1) Charakter územia stavby: Areál krytej plavárne je situovaný v ochrannom pásme Mestskej p... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Zmluvy v stavebnej praxi
Milan Oleríny
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou...
Reklama
Rekonštrukcia starej krytej plavárne - Kunsthalle, Košice. 1) Charakter územia stavby: Areál krytej plavárne je situovaný v ochrannom pásme Mestskej pamiatkovej rezervácie v Košiciach. Objekt je pre svoje architektonické hodnoty navrhovaný na zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR. 2) Účel a funkcia stavby: je vytvorenie moderného kultúrneho areálu, ktorého dominantným motívom je zeleň a voda. Stavba koncepčne aj funkčne nadväzuje na existujúcu mestskú plaváreň, v rámci ktorej bol prostredníctvom rekonštrukcie existujúcej krytej plavárne a jej priľahlých plôch vytvorený základ pre premenu areálu kúpaliska ťažiskový a dlhodobo udržateľný komplex dominantne reflektujúci zámer EHMK 2013 PAMÄŤ, KULTÚRA, ENVIROMENT - areál Starej krytej plavárne - Kunsthalle pri VODE. 3) Zámer stavby: a) zregenerovať a prinavrátiť v maximálne možnom množstve vodu do priestoru, b) umožniť premiestniť kultúrne podujatia komornejšieho typu z centra mesta, c) zabezpečiť celoročné využitie areálu, d) minimalizovať negatívny vplyv dopravy na územie. 4) Stavba pozostáva z: 4.1) Stará krytá plaváreň; 4.2) Stavebných objektoch vonkajšieho areálu: a) Areál vstupu do objektu plavárne, b) Areál mestskej plavárne. 5) Objednávateľ: Mesto KOŠICE, Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice, SLOVENSKO. 6) Prevádzkovateľ a užívateľ stavby: investor stavby Mesto Košice a jeho organizácie Správa mestskej zelene Košice, Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o., Tepelné hospodárstvo, s.r.o. 7) Termín ukončenia výstavby: do 31.12.2012 8) Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky: Stavba bude uvedená do prevádzky ako celok. Podrobný rozsah stavebných prác bude uvedený v realizačnom projekte stavby, ktorého PDF verzia spolu s neoceneným výkazom výmerom bude súčasťou súťažných podkladov. Budova starej krytej plavárne, Rumanova ul., 040 01 Košice, Slovenská republika. NUTS kód: SK042.

Verejné listiny a rozhodnutia

Výsledok sútaže

Rekonštrukcia starej krytej plavárne - Kunsthalle, Košice. 1) Charakter územia stavby: Areál krytej plavárne je situovaný v ochrannom pásme Mestskej pamiatkovej rezervácie v Košiciach. Objekt je pre svoje architektonické hodnoty navrhovaný na zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR. 2) Účel a funkcia stavby: je vytvorenie moderného kultúrneho areálu, ktorého dominantným motívom je zeleň a voda. Stavba koncepčne aj funkčne nadväzuje na existujúcu mestskú plaváreň, v rámci ktorej bol ...
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené