Obnova uličnej fasády a krytiny národnej kultúrnej pamiatky

Mikulášska väznica č. 1, Košice, Košice I, Košický kraj
Kategória: Rekonštrukcia
Trieda: Budovy pre administratívu
Stav: Príprava
Objem investície:  4 153 EUR
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác potrebných pre obnovu strechy objektu, výmeny krytiny, opravy a výmaľby hlavnej uličnej fasády objek... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác potrebných pre obnovu strechy objektu, výmeny krytiny, opravy a výmaľby hlavnej uličnej fasády objektu Pri Miklušovej väznici č.1 v Košiciach, ktorý je vedený ako národná kultúrna pamiatka v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v SR pod číslom 3505/0 a je v správe Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.Stavebné práce na obnove čelnej fasády budú realizované podľa navrhnutého technologického postupu prác reštaurátorom pre jednotlivé časti: Korunná rímsa, podokenná rímsa a kordová rímsa; Rovné a bosované plochy; Ostenie okien; Sokel s profiláciou a farebná úprava fasády. Pre obnovu strechy sa vyžaduje použitie pálenej škridle v plochom tvare, tvaru bobrovky alebo inej ekvivalentnej krytiny s plochym profilom, ktoré však musí byť odsúhlasené pamiatkovým úradom. Súčasťou opravy strechy bude revízia klampiarskych prvkov strechy, ktoré bude potrebné v prípade poškodenia opraviť, resp. doplniť chýbajúce klampiarske prvky. Ide o objekt nachádzajúci sa na LV č. 9348 Košice Staré mesto, k.ú. Stredné mesto na parcele č.882, s rozlohou 206 m. Podrobné množstvo a rozsah je uvedený vo výkaze výmer, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov.

Verejné listiny a rozhodnutia

Podprahová zákazka

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác potrebných pre obnovu strechy objektu, výmeny krytiny, opravy a výmaľby hlavnej uličnej fasády objektu Pri Miklušovej väznici č.1 v Košiciach, ktorý je vedený ako národná kultúrna pamiatka v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v SR pod číslom 3505/0 a je v správe Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.Stavebné práce na obnove čelnej fasády budú realizované podľa navrhnutého technologického postupu prác reštaurátorom pre jednotlivé časti: Kor ...
Kontakt   Spoločnosť    Čo je Appril    Podmienky Appril.com
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené