Obnova uličnej fasády a krytiny národnej kultúrnej pamiatky

Mikulášska väznica č. 1, Košice, Košice I, Košický kraj
Kategória: Rekonštrukcia
Trieda: Budovy pre administratívu
Stav: Príprava
Predpokl. obj. investície:  4 153 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác potrebných pre obnovu strechy objektu, výmeny krytiny, opravy a výmaľby hlavnej uličnej fasády objek... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Zmluvy v stavebnej praxi
Milan Oleríny
Úspech dodávateľa, ktorý chce vzhľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou...
Reklama
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác potrebných pre obnovu strechy objektu, výmeny krytiny, opravy a výmaľby hlavnej uličnej fasády objektu Pri Miklušovej väznici č.1 v Košiciach, ktorý je vedený ako národná kultúrna pamiatka v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v SR pod číslom 3505/0 a je v správe Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.Stavebné práce na obnove čelnej fasády budú realizované podľa navrhnutého technologického postupu prác reštaurátorom pre jednotlivé časti: Korunná rímsa, podokenná rímsa a kordová rímsa; Rovné a bosované plochy; Ostenie okien; Sokel s profiláciou a farebná úprava fasády. Pre obnovu strechy sa vyžaduje použitie pálenej škridle v plochom tvare, tvaru bobrovky alebo inej ekvivalentnej krytiny s plochym profilom, ktoré však musí byť odsúhlasené pamiatkovým úradom. Súčasťou opravy strechy bude revízia klampiarskych prvkov strechy, ktoré bude potrebné v prípade poškodenia opraviť, resp. doplniť chýbajúce klampiarske prvky. Ide o objekt nachádzajúci sa na LV č. 9348 Košice Staré mesto, k.ú. Stredné mesto na parcele č.882, s rozlohou 206 m. Podrobné množstvo a rozsah je uvedený vo výkaze výmer, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov.

Verejné listiny a rozhodnutia

Podprahová zákazka

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác potrebných pre obnovu strechy objektu, výmeny krytiny, opravy a výmaľby hlavnej uličnej fasády objektu Pri Miklušovej väznici č.1 v Košiciach, ktorý je vedený ako národná kultúrna pamiatka v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v SR pod číslom 3505/0 a je v správe Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.Stavebné práce na obnove čelnej fasády budú realizované podľa navrhnutého technologického postupu prác reštaurátorom pre jednotlivé časti: Kor ...
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené