Zimný štadión - Tréningová ľadová plocha - Borinská ul., Bratislava - Lamač

Borinská ul. 23, Bratislava - Lamač, Bratislava IV, Bratislavský kraj
Kategória: Novostavba
Trieda: Budovy na šport
Stav: Realizované
Predpokl. obj. investície:  1 825 665 EUR
Vysúťažená cena: 
Hodnota zmluvy: 
Skut. objem investície: 
Účelom navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka zimného štadióna s tréningovou ľadovou plochou bez tribún na pozemku školského areálu pri súkromne... zobraziť viac
Monitorovať stavbu Pripojiť stavbu Upraviť údaje

Podrobné informácie

Termíny stavby
Predpokladaný dátum
Skutočný dátum
 

Prehľad zmien na stavbe

Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...
Reklama
Účelom navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka zimného štadióna s tréningovou ľadovou plochou bez tribún na pozemku školského areálu pri súkromnej Obchodnej akadémii Liberta. Dôvodom výstavby zimného štadióna je rozšírenie súčasnej akadémie o športovú školu so zameraním na športy na ľadovej ploche – ľadový hokej, krasokorčuľovanie, curling. Základná charakteristika navrhovanej činnosti: Plocha pozemku areálu (oplotená časť) 13 623 m2 Zastavaná plocha jestvujúcimi objektmi (škola, jedálnej, športové priestory) 2 091 m2 Zastavaná plocha navrhovaného zimného štadióna 3 121 m2 Obstavaný priestor základnej školy (návrh) 24 263 m3 Zastavaná plocha TRAFO 30 m2 Obstavaný priestor TRAFO 120 m3 Komunikácie - vozidlové 2 435 m2 - pešie 438 m2 Kapacitné údaje Počet parkovacích miest (osobné autá) 35 Parkovacie miesto autobus 1 Maximálny počet ľudí v priestore ZŠ 70 z toho: hala s ľadovou plochou 58 hala curling 8 údrţba 2 upratovačka 1 informátor (SBS) 1 Rozmer ľadovej plocha (hokej) 26 x 56 m Rozmer ľadovej plochy (curling) 2 x 5 x 45 m Členenie stavby Prevádzkové súbory PS 01 – Technológia výroby ľadu PS 02 – Vzduchotechnika PS 03 – Kotolňa UK Stavebné objekty SO 01 – Hlavný stavebný objekt zimného štadióna SO 02 – Vodovodná prípojka a vodomerná šachta SO 03 – Areálová kanalizácia (kanalizácia daţďová, splašková, jednotná a vsakovací systém) SO 04 – Prípojka elektrickej energie NN SO 05 – Vnútroareálové komunikácie SO 06 – Terénne a sadové úpravy SO 07 – Krytý prístrešok komunálneho odpadu SO 08 – Prípojka plynu a meranie SO 09 – Trafostanica a prípojka VN SO 10 – Prípojka telefónu
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené