Typ stavby: Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia

Táto trieda zahŕňa: - inštitúcie poskytujúce lekárske a operačné ošetrenie a zdravotnú starostlivosť chorým alebo poraneným, - sanatóriá, lôžkové oddelenia a opatrovateľské domy, psychiatrické liečebne a jasle. Táto trieda ďalej zahŕňa: - fakultné nemocnice, nemocnice nápravných zariadení, väzenské a vojenské nemocnice, - budovy na termálne liečenie, talasoterapiu, funkčnú rehabilitáciu, krvné transfúzne stanice, zberateľské stanice materského mlieka, veterinárne stanice atď., - budovy s kombinovanými ubytovacími službami a opatrovateľské domy pre starších a telesne postihnutých, atď. V tejto triede nie sú zahrnuté: - ostatné bytové budovy a domy sociálnej pomoci pre starých ľudí alebo telesne postihnutých 1130.


 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené
 
SQL dotazy volané kontrolami tejto stránky:
 Text dotazu
Parametre: @name (value)
Výsledok: tablename (rows [columns], size)
KontextTrvanie
1 (SELECT * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (DocumentUrlPath = N'/Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Nemocnicne-budovy-a-zdravotnicke-zariadenia') AND (DocumentUrlPath <> NodeAliasPath) AND NodeLinkedNodeID IS NULL)) UNION ALL (SELECT TOP 2 * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (NodeAliasPath = N'/Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Nemocnicne-budovy-a-zdravotnicke-zariadenia') AND (DocumentCulture = N'sk-SK')))
Table (1 [52], 583 B)
AuthorizeRequest
0,078
2
(cms.document.selectuppertree)
SELECT IsSecuredNode, DocumentStylesheetID, DocumentPageTemplateID, NodeDocType, NodeHeadTags, NodeCacheMinutes, DocumentPageTitle, DocumentPageKeyWords, DocumentPageDescription, NodeBodyElementAttributes, RequiresSSL, NodeID, DocumentID, DocumentCulture, NodeACLID, NodeLinkedNodeID, ClassName, NodeAliasPath FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeLevel <= 4)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Stavby/Budovy/Nebytove-budovy', N'/Stavby/Budovy', N'/Stavby', N'/')) ORDER BY NodeLevel DESC
Table (4 [18], 2.4 kB)
AuthorizeRequest
0,094
3
(cms.tree.selectpageinfo)
SELECT * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeID = 33634) AND (DocumentCulture = N'sk-SK'))
Table (1 [52], 322 B)
PageInfoProvider.GetDataForPageInfo
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
0,016
4
(cms.document.selectuppertree)
SELECT IsSecuredNode, DocumentStylesheetID, DocumentPageTemplateID, NodeDocType, NodeHeadTags, NodeCacheMinutes, DocumentPageTitle, DocumentPageKeyWords, DocumentPageDescription, NodeBodyElementAttributes, RequiresSSL, NodeID, DocumentID, DocumentCulture, NodeACLID, NodeLinkedNodeID, ClassName, NodeAliasPath FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeLevel <= 3)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Stavby/Budovy', N'/Stavby', N'/')) ORDER BY NodeLevel DESC
Table (3 [18], 2,3 kB)
TreeProvider.SelectNodes (3)
PageInfo.GetUpperTree
PageInfo.get_UpperTree
PageInfo.GetValueFromUpperTree
PageInfo.get_RequiresAuthentication
PageInfo.TryGetValue
PageInfo.GetValue
SqlHelperClass.GetDataContainerSize
DataHelper.GetObjectString
CacheHelper.LogToFile
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
0,031
5
(cms.tree.selectpageinfo)
SELECT * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeID = 33628) AND (DocumentCulture = N'sk-SK'))
Table (1 [52], 356 B)
PageInfoProvider.GetDataForPageInfo
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
0,016
6
(cms.document.selectuppertree)
SELECT IsSecuredNode, DocumentStylesheetID, DocumentPageTemplateID, NodeDocType, NodeHeadTags, NodeCacheMinutes, DocumentPageTitle, DocumentPageKeyWords, DocumentPageDescription, NodeBodyElementAttributes, RequiresSSL, NodeID, DocumentID, DocumentCulture, NodeACLID, NodeLinkedNodeID, ClassName, NodeAliasPath FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeLevel <= 2)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Stavby', N'/')) ORDER BY NodeLevel DESC
Table (2 [18], 2,1 kB)
TreeProvider.SelectNodes (3)
PageInfo.GetUpperTree
PageInfo.get_UpperTree
PageInfo.GetValueFromUpperTree
PageInfo.get_RequiresAuthentication
PageInfo.TryGetValue
PageInfo.GetValue
SqlHelperClass.GetDataContainerSize
DataHelper.GetObjectString
CacheHelper.LogToFile
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
0,016
7
(appril.sttriedy.selectdocuments)
SELECT TOP 1 * FROM View_Appril_StTriedy_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeAliasPath = N'/Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Nemocnicne-budovy-a-zdravotnicke-zariadenia'))
Table (1 [125], 1,6 kB)
CurrentDocument
0,047
8
(cms.personalization.selectall)
SELECT TOP 1 * FROM CMS_Personalization WHERE PersonalizationUserID = 65 AND PersonalizationDocumentID = 33815
PersonalizationInfoProvider.GetUserPersonalization
PersonalizationInfoProvider.GetPersonalizedTemplateInstance
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
0,000
9
(cms.document.selectdocuments)
SELECT ClassName, DocumentCulture, DocumentModifiedWhen, DocumentMenuCaption, DocumentMenuClass, DocumentMenuClassHighLighted, DocumentMenuClassOver, DocumentShowInSiteMap, DocumentMenuItemHideInNavigation, DocumentMenuItemImage, DocumentMenuItemImageHighlighted, DocumentMenuItemImageOver, DocumentMenuItemInactive, DocumentMenuItemLeftImage, DocumentMenuItemLeftImageHighlighted, DocumentMenuItemLeftImageOver, DocumentMenuItemRightImage, DocumentMenuItemRightImageHighlighted, DocumentMenuItemRightImageOver, DocumentMenuJavascript, DocumentMenuRedirectUrl, DocumentMenuStyle, DocumentMenuStyleHighlighted, DocumentMenuStyleOver, DocumentName, DocumentUrlPath, NodeAliasPath, NodeID, NodeChildNodesCount, NodeClassID, NodeLevel, NodeLinkedNodeID, NodeParentID, SiteName, NodeACLID, NodeSiteID, NodeOwner FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (Published = 1)) AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (((NodeLevel <= 4)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Nemocnicne-budovy-a-zdravotnicke-zariadenia', N'/Stavby/Budovy/Nebytove-budovy', N'/Stavby/Budovy', N'/Stavby', N'/')) AND (ClassName IN ('Appril.SubjektyGroups', 'Appril.Subjekty', 'Appril.Obce', 'Appril.Rozhodnutie', 'Appril.Stavby', 'Appril.Subdodavky', 'Appril.StTriedy', 'Appril.Vyzva', 'Appril.VyzvaVysledok', 'CMS.Article', 'CMS.Blog', 'CMS.BlogMonth', 'CMS.BlogPost', 'CMS.Event', 'CMS.News', 'CMS.BookingEvent', 'CMS.MenuItem', 'CMS.PressRelease', 'CMS.Product', 'CMS.Root', 'CMS.SimpleArticle', 'Appril.Community', 'CMS.Faq', 'CMS.ImageGallery', 'CMS.Job')) ) ORDER BY NodeAliasPath DESC
Table (5 [37], 732 B)
WebPart_BreadCrumbsNew
0,062
10 select ItemID, StKategoria from customtable_StKategoria order by ItemID GeneralConnection.ExecuteReader
ApprilTools_Stavby_Controls_StavbaTriedyNavigation.Page_Load
N/A
11 select ItemID, StStav from customtable_StStav order by ItemID GeneralConnection.ExecuteReader
ApprilTools_Stavby_Controls_StavbaTriedyNavigation.Page_Load
N/A
  11 dotazy (10,5 kB) Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 0,359
Cache položky pristúpené kontrolami z tejto stránky:
 PrístupCache kľúč
Dáta
Kontext
1 ADD pageinfo|appril|/stavby/budovy/nebytove-budovy/nemocnicne-budovy-a-zdravotnicke-zariadenia|sk-sk|/stavby/budovy/nebytove-budovy/nemocnicne-budovy-a-zdravotnicke-zariadenia|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2.4 kB)" (34 B)
AuthorizeRequest
2 ADD pageinfobyurl|appril|http://www.appril.com/stavby/budovy/nebytove-budovy/nemocnicne-budovy-a-zdravotnicke-zariadenia.aspx|sk-sk||true|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.CachedPageInfo (2.5 kB)" (40 B)
AuthorizeRequest
3 ADD pageinfo|appril|/stavby/budovy/nebytove-budovy|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,3 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
4 ADD pageinfo|appril|/stavby/budovy|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,2 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
5 GET pageinfo|appril|/stavby|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,7 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
6 GET pageinfo|appril|/|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,8 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
7 ADD currentdocument|appril|/stavby/budovy/nebytove-budovy/nemocnicne-budovy-a-zdravotnicke-zariadenia|sk-sk
Náhľad"CMS.TreeEngine.TreeNode (1,5 kB)" (32 B)
CMSContext.get_CurrentDocument
ContextResolver.get_CurrentDocument (2)
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
8 GET cmsmenudatasource||sk-sk|appril|/%|sk-sk|true|appril.obce;cms.menuitem;appril.sttriedy|||2|true||false|false
Náhľad"DataSet: CMS.Document (122 [37], 27 kB)" (39 B)
WebPart_ListMenu
9 ADD breadcrumbs|appril|/stavby/budovy/nebytove-budovy/nemocnicne-budovy-a-zdravotnicke-zariadenia|sk-sk|true|appril.subjektygroups;appril.subjekty;appril.obce;appril.rozhodnutie;appril.stavby;appril.subdodavky;appril.sttriedy;appril.vyzva;appril.vyzvavysledok;cms.article;cms.blog;cms.blogmonth;cms.blogpost;cms.event;cms.news;cms.bookingevent;cms.menuitem;cms.pressrelease;cms.product;cms.root;cms.simplearticle;appril.community;cms.faq;cms.imagegallery;cms.job||true|
Náhľad"DataSet: CMS.Document (5 [37], 732 B)" (37 B)
WebPart_BreadCrumbsNew
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300  
ViewState použitý kontrolami na tejto stránke:
 ID kontroluIs dirtyViewState
1 plc
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
2 LogoMini
userControlElem
btn
Nie
Áno
href = "/" (1 B)
class = "stavby" (6 B)
3 PagePlaceholder
PagePlaceholder
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
4 UP2
Filter_Country
Nie
Nie
CssClass = "CountryInput" (12 B)
AutoPostBack = True
5 UP2
Filter_Region
Nie
CssClass = "RegionInput" (11 B)
6 filterElem
Panel1
Filter_Stav
Nie
CssClass = "StavInput" (9 B)
7 filterElem
Panel1
Filter_Kategoria
Nie
CssClass = "KategoriaInput" (14 B)
  Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 Celková veľkosť ViewState: bajtov
Kontroly oprávnenia sprístupnené komponentami tejto stránky:
 Užívateľské menoOperáciaVýsledokZdroj / Trieda / IDPovolenie / UI elementWebKontext
1 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
2 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
3 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_LogonMiniForm.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
4 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
5 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
6 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
        Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Makrá vyriešené v obsahu tejto stránky.
 VýrazVýsledokKontext
1 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Nemocnicne-budovy-a-zdravotnicke-zariadenia
> |(notequals)/Home True
2 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Nemocnicne-budovy-a-zdravotnicke-zariadenia
> |(notequals)/Home True
3 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Nemocnicne-budovy-a-zdravotnicke-zariadenia
> |(notequals)/Home True
4 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Nemocnicne-budovy-a-zdravotnicke-zariadenia
> |(notequals)/Home True
5 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Nemocnicne-budovy-a-zdravotnicke-zariadenia
> |(notequals)/Home True
6 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemStavby
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Nemocnicne-budovy-a-zdravotnicke-zariadenia
> |(notequals)/Home True
7 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemLudia
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Nemocnicne-budovy-a-zdravotnicke-zariadenia
> |(notequals)/Home True
8 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemFirmy
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Nemocnicne-budovy-a-zdravotnicke-zariadenia
> |(notequals)/Home True
9 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemUdalosti
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Nemocnicne-budovy-a-zdravotnicke-zariadenia
> |(notequals)/Home True
10 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemSkupiny
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Nemocnicne-budovy-a-zdravotnicke-zariadenia
> |(notequals)/Home True
11 {%Popis%} Táto trieda zahŕňa: - inštitúcie poskytujúce lekárske a operačné ošetrenie a zdravotnú starostlivosť chorým alebo poraneným, - sanatóriá, lôžkové oddelenia a opatrovateľské domy, psychiatrické liečebne a jasle. Táto trieda ďalej zahŕňa: - fakultné nemocnice, nemocnice nápravných zariadení, väzenské a vojenské nemocnice, - budovy na termálne liečenie, talasoterapiu, funkčnú rehabilitáciu, krvné transfúzne stanice, zberateľské stanice materského mlieka, veterinárne stanice atď., - budovy s kombinovanými ubytovacími službami a opatrovateľské domy pre starších a telesne postihnutých, atď. V tejto triede nie sú zahrnuté: - ostatné bytové budovy a domy sociálnej pomoci pre starých ľudí alebo telesne postihnutých 1130. WebPart_Description
> Popis Táto trieda zahŕňa: - inštitúcie poskytujúce lekárske a operačné ošetrenie a zdravotnú starostlivosť chorým alebo poraneným, - sanatóriá, lôžkové oddelenia a opatrovateľské domy, psychiatrické liečebne a jasle. Táto trieda ďalej zahŕňa: - fakultné nemocnice, nemocnice nápravných zariadení, väzenské a vojenské nemocnice, - budovy na termálne liečenie, talasoterapiu, funkčnú rehabilitáciu, krvné transfúzne stanice, zberateľské stanice materského mlieka, veterinárne stanice atď., - budovy s kombinovanými ubytovacími službami a opatrovateľské domy pre starších a telesne postihnutých, atď. V tejto triede nie sú zahrnuté: - ostatné bytové budovy a domy sociálnej pomoci pre starých ľudí alebo telesne postihnutých 1130.
12 {%Title%} Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia WebPart_DocumentTitle
> Title Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia
13 {%pagetitle_orelse_name%} {%Title%} - Katalóg stavieb a stavebných zámerov | Appril.com MacroResolver.MacroMatch (2)
MacroResolver.ResolveMacros
PageInfo.get_PageTitle
CMSContext.get_CurrentTitle
DocumentBase.Load
> pagetitle_orelse_name {%Title%} - Katalóg stavieb a stavebných zámerov | Appril.com
> {%Title%} {%Title%}
14 {%Title%} Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros
CMSContext.get_CurrentTitle
DocumentBase.Load
> Title Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia
15 {%Title%} Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros
CMSContext.get_CurrentDescription
DocumentBase.get_Description
DocumentBase.GetHeaderTags
CMSPages_PortalTemplate.OnPreRender
> Title Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia
16 {%Popis%} Táto trieda zahŕňa: - inštitúcie poskytujúce lekárske a operačné ošetrenie a zdravotnú starostlivosť chorým alebo poraneným, - sanatóriá, lôžkové oddelenia a opatrovateľské domy, psychiatrické liečebne a jasle. Táto trieda ďalej zahŕňa: - fakultné nemocnice, nemocnice nápravných zariadení, väzenské a vojenské nemocnice, - budovy na termálne liečenie, talasoterapiu, funkčnú rehabilitáciu, krvné transfúzne stanice, zberateľské stanice materského mlieka, veterinárne stanice atď., - budovy s kombinovanými ubytovacími službami a opatrovateľské domy pre starších a telesne postihnutých, atď. V tejto triede nie sú zahrnuté: - ostatné bytové budovy a domy sociálnej pomoci pre starých ľudí alebo telesne postihnutých 1130. ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros
CMSContext.get_CurrentDescription
DocumentBase.get_Description
DocumentBase.GetHeaderTags
CMSPages_PortalTemplate.OnPreRender
> Popis Táto trieda zahŕňa: - inštitúcie poskytujúce lekárske a operačné ošetrenie a zdravotnú starostlivosť chorým alebo poraneným, - sanatóriá, lôžkové oddelenia a opatrovateľské domy, psychiatrické liečebne a jasle. Táto trieda ďalej zahŕňa: - fakultné nemocnice, nemocnice nápravných zariadení, väzenské a vojenské nemocnice, - budovy na termálne liečenie, talasoterapiu, funkčnú rehabilitáciu, krvné transfúzne stanice, zberateľské stanice materského mlieka, veterinárne stanice atď., - budovy s kombinovanými ubytovacími službami a opatrovateľské domy pre starších a telesne postihnutých, atď. V tejto triede nie sú zahrnuté: - ostatné bytové budovy a domy sociálnej pomoci pre starých ľudí alebo telesne postihnutých 1130.
    Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Sledovanie požiadavku:
 MetódaPrídavné informácieOd poslednéhoOd prvého
1 BeginRequest 0,000
2 AuthorizeRequest 0,000 0,000
3 AcquireRequestState 0,187 0,187
4 > OnPreInit 0,000 0,187
5 > OnInit 0,203 0,390
6 > OnLoad 0,000 0,390
7 > OnPreRender 0,000 0,390
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300   0,390
Cookies požiadavku:
 MenoHodnota
1 CMSPreferredCulturesk-SK
2 CurrentVisitStatus2
3 VisitorStatus1
4 ASP.NET_SessionIdojlkjnvtnnwguzuvojrxfi55
5 CurrentThemeCMS
Cookie odpovede:
 MenoHodnotaExpiruje
1 CMSPreferredCulturesk-SK21. 12. 2015 21:02:58
2 CurrentVisitStatus222. 12. 2014 20:02:58
3 VisitorStatus121. 12. 2015 21:02:58
4 ASP.NET_SessionIdojlkjnvtnnwguzuvojrxfi55 
5 CurrentThemeCMS22. 12. 2014 21:02:58
Informácie o požiadavku:
 MenoHodnota
1 HttpMethodGET
2 UrlReferrer 
3 UserAgentCCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
4 UserHostAddress23.23.9.5
5 UserLanguagesen-us;en-gb;en;q=0.7;*;q=0.3
6 UserName 
7 SessionIDojlkjnvtnnwguzuvojrxfi55