Typ stavby: Budovy pre obchod a služby

Táto trieda zahŕňa: - obchodné centrá, obchodné kluby, obchodné domy, oddelené obchody a butiky, výstavnícké a aukčné haly, tržnice, autoservisy (čerpacie stanice). V tejto triede nie sú zahrnuté: - obchody integrované v bytových budovách.


 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené
 
SQL dotazy volané kontrolami tejto stránky:
 Text dotazu
Parametre: @name (value)
Výsledok: tablename (rows [columns], size)
KontextTrvanie
1 (SELECT * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (DocumentUrlPath = N'/Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Budovy-pre-obchod-a-sluzby') AND (DocumentUrlPath <> NodeAliasPath) AND NodeLinkedNodeID IS NULL)) UNION ALL (SELECT TOP 2 * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (NodeAliasPath = N'/Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Budovy-pre-obchod-a-sluzby') AND (DocumentCulture = N'sk-SK')))
Table (1 [52], 498 B)
AuthorizeRequest
0,062
2
(cms.pagetemplate.select)
SELECT * FROM CMS_PageTemplate WHERE [PageTemplateID] = @ID
@ID (1360)
Table (1 [22], 14 kB)
AuthorizeRequest
0,047
3
(cms.document.selectuppertree)
SELECT IsSecuredNode, DocumentStylesheetID, DocumentPageTemplateID, NodeDocType, NodeHeadTags, NodeCacheMinutes, DocumentPageTitle, DocumentPageKeyWords, DocumentPageDescription, NodeBodyElementAttributes, RequiresSSL, NodeID, DocumentID, DocumentCulture, NodeACLID, NodeLinkedNodeID, ClassName, NodeAliasPath FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeLevel <= 4)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Stavby/Budovy/Nebytove-budovy', N'/Stavby/Budovy', N'/Stavby', N'/')) ORDER BY NodeLevel DESC
Table (4 [18], 2.4 kB)
AuthorizeRequest
0,047
4
(cms.tree.selectpageinfo)
SELECT * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeID = 33634) AND (DocumentCulture = N'sk-SK'))
Table (1 [52], 322 B)
PageInfoProvider.GetDataForPageInfo
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
0,016
5
(cms.document.selectuppertree)
SELECT IsSecuredNode, DocumentStylesheetID, DocumentPageTemplateID, NodeDocType, NodeHeadTags, NodeCacheMinutes, DocumentPageTitle, DocumentPageKeyWords, DocumentPageDescription, NodeBodyElementAttributes, RequiresSSL, NodeID, DocumentID, DocumentCulture, NodeACLID, NodeLinkedNodeID, ClassName, NodeAliasPath FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeLevel <= 3)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Stavby/Budovy', N'/Stavby', N'/')) ORDER BY NodeLevel DESC
Table (3 [18], 2,3 kB)
TreeProvider.SelectNodes (3)
PageInfo.GetUpperTree
PageInfo.get_UpperTree
PageInfo.GetValueFromUpperTree
PageInfo.get_RequiresAuthentication
PageInfo.TryGetValue
PageInfo.GetValue
SqlHelperClass.GetDataContainerSize
DataHelper.GetObjectString
CacheHelper.LogToFile
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
0,000
6
(appril.sttriedy.selectdocuments)
SELECT TOP 1 * FROM View_Appril_StTriedy_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeAliasPath = N'/Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Budovy-pre-obchod-a-sluzby'))
Table (1 [125], 1,1 kB)
CurrentDocument
0,047
7
(cms.personalization.selectall)
SELECT TOP 1 * FROM CMS_Personalization WHERE PersonalizationUserID = 65 AND PersonalizationDocumentID = 33807
PersonalizationInfoProvider.GetUserPersonalization
PersonalizationInfoProvider.GetPersonalizedTemplateInstance
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
0,000
8
(cms.document.selectdocuments)
SELECT ClassName, DocumentCulture, DocumentModifiedWhen, DocumentMenuCaption, DocumentMenuClass, DocumentMenuClassHighLighted, DocumentMenuClassOver, DocumentShowInSiteMap, DocumentMenuItemHideInNavigation, DocumentMenuItemImage, DocumentMenuItemImageHighlighted, DocumentMenuItemImageOver, DocumentMenuItemInactive, DocumentMenuItemLeftImage, DocumentMenuItemLeftImageHighlighted, DocumentMenuItemLeftImageOver, DocumentMenuItemRightImage, DocumentMenuItemRightImageHighlighted, DocumentMenuItemRightImageOver, DocumentMenuJavascript, DocumentMenuRedirectUrl, DocumentMenuStyle, DocumentMenuStyleHighlighted, DocumentMenuStyleOver, DocumentName, DocumentUrlPath, NodeAliasPath, NodeID, NodeChildNodesCount, NodeClassID, NodeLevel, NodeLinkedNodeID, NodeParentID, SiteName, NodeACLID, NodeSiteID, NodeOwner FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (Published = 1)) AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (((NodeLevel <= 4)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Budovy-pre-obchod-a-sluzby', N'/Stavby/Budovy/Nebytove-budovy', N'/Stavby/Budovy', N'/Stavby', N'/')) AND (ClassName IN ('Appril.SubjektyGroups', 'Appril.Subjekty', 'Appril.Obce', 'Appril.Rozhodnutie', 'Appril.Stavby', 'Appril.Subdodavky', 'Appril.StTriedy', 'Appril.Vyzva', 'Appril.VyzvaVysledok', 'CMS.Article', 'CMS.Blog', 'CMS.BlogMonth', 'CMS.BlogPost', 'CMS.Event', 'CMS.News', 'CMS.BookingEvent', 'CMS.MenuItem', 'CMS.PressRelease', 'CMS.Product', 'CMS.Root', 'CMS.SimpleArticle', 'Appril.Community', 'CMS.Faq', 'CMS.ImageGallery', 'CMS.Job')) ) ORDER BY NodeAliasPath DESC
Table (5 [37], 698 B)
WebPart_BreadCrumbsNew
0,047
9 select ItemID, StKategoria from customtable_StKategoria order by ItemID GeneralConnection.ExecuteReader
ApprilTools_Stavby_Controls_StavbaTriedyNavigation.Page_Load
N/A
10 select ItemID, StStav from customtable_StStav order by ItemID GeneralConnection.ExecuteReader
ApprilTools_Stavby_Controls_StavbaTriedyNavigation.Page_Load
N/A
  10 dotazy (21 kB) Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 0,265
Cache položky pristúpené kontrolami z tejto stránky:
 PrístupCache kľúč
Dáta
Kontext
1 ADD pageinfo|appril|/stavby/budovy/nebytove-budovy/budovy-pre-obchod-a-sluzby|sk-sk|/stavby/budovy/nebytove-budovy/budovy-pre-obchod-a-sluzby|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2.4 kB)" (34 B)
AuthorizeRequest
2 ADD pageinfobyurl|appril|http://www.appril.com/stavby/budovy/nebytove-budovy/budovy-pre-obchod-a-sluzby.aspx|sk-sk||true|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.CachedPageInfo (2.4 kB)" (40 B)
AuthorizeRequest
3 ADD pageinfo|appril|/stavby/budovy/nebytove-budovy|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,3 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
4 GET pageinfo|appril|/stavby/budovy|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,2 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
5 GET pageinfo|appril|/stavby|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,7 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
6 GET pageinfo|appril|/|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,8 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
7 ADD currentdocument|appril|/stavby/budovy/nebytove-budovy/budovy-pre-obchod-a-sluzby|sk-sk
Náhľad"CMS.TreeEngine.TreeNode (901 B)" (31 B)
CMSContext.get_CurrentDocument
ContextResolver.get_CurrentDocument (2)
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
8 GET cmsmenudatasource||sk-sk|appril|/%|sk-sk|true|appril.obce;cms.menuitem;appril.sttriedy|||2|true||false|false
Náhľad"DataSet: CMS.Document (122 [37], 27 kB)" (39 B)
WebPart_ListMenu
9 ADD breadcrumbs|appril|/stavby/budovy/nebytove-budovy/budovy-pre-obchod-a-sluzby|sk-sk|true|appril.subjektygroups;appril.subjekty;appril.obce;appril.rozhodnutie;appril.stavby;appril.subdodavky;appril.sttriedy;appril.vyzva;appril.vyzvavysledok;cms.article;cms.blog;cms.blogmonth;cms.blogpost;cms.event;cms.news;cms.bookingevent;cms.menuitem;cms.pressrelease;cms.product;cms.root;cms.simplearticle;appril.community;cms.faq;cms.imagegallery;cms.job||true|
Náhľad"DataSet: CMS.Document (5 [37], 698 B)" (37 B)
WebPart_BreadCrumbsNew
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300  
ViewState použitý kontrolami na tejto stránke:
 ID kontroluIs dirtyViewState
1 plc
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
2 LogoMini
userControlElem
btn
Nie
Áno
href = "/" (1 B)
class = "stavby" (6 B)
3 PagePlaceholder
PagePlaceholder
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
4 UP2
Filter_Country
Nie
Nie
CssClass = "CountryInput" (12 B)
AutoPostBack = True
5 UP2
Filter_Region
Nie
CssClass = "RegionInput" (11 B)
6 filterElem
Panel1
Filter_Stav
Nie
CssClass = "StavInput" (9 B)
7 filterElem
Panel1
Filter_Kategoria
Nie
CssClass = "KategoriaInput" (14 B)
  Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 Celková veľkosť ViewState: bajtov
Kontroly oprávnenia sprístupnené komponentami tejto stránky:
 Užívateľské menoOperáciaVýsledokZdroj / Trieda / IDPovolenie / UI elementWebKontext
1 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
2 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
3 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_LogonMiniForm.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
4 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
5 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
6 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
        Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Makrá vyriešené v obsahu tejto stránky.
 VýrazVýsledokKontext
1 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Budovy-pre-obchod-a-sluzby
> |(notequals)/Home True
2 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Budovy-pre-obchod-a-sluzby
> |(notequals)/Home True
3 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Budovy-pre-obchod-a-sluzby
> |(notequals)/Home True
4 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Budovy-pre-obchod-a-sluzby
> |(notequals)/Home True
5 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Budovy-pre-obchod-a-sluzby
> |(notequals)/Home True
6 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemStavby
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Budovy-pre-obchod-a-sluzby
> |(notequals)/Home True
7 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemLudia
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Budovy-pre-obchod-a-sluzby
> |(notequals)/Home True
8 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemFirmy
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Budovy-pre-obchod-a-sluzby
> |(notequals)/Home True
9 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemUdalosti
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Budovy-pre-obchod-a-sluzby
> |(notequals)/Home True
10 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemSkupiny
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy/Nebytove-budovy/Budovy-pre-obchod-a-sluzby
> |(notequals)/Home True
11 {%Popis%} Táto trieda zahŕňa: - obchodné centrá, obchodné kluby, obchodné domy, oddelené obchody a butiky, výstavnícké a aukčné haly, tržnice, autoservisy (čerpacie stanice). V tejto triede nie sú zahrnuté: - obchody integrované v bytových budovách. WebPart_Description
> Popis Táto trieda zahŕňa: - obchodné centrá, obchodné kluby, obchodné domy, oddelené obchody a butiky, výstavnícké a aukčné haly, tržnice, autoservisy (čerpacie stanice). V tejto triede nie sú zahrnuté: - obchody integrované v bytových budovách.
12 {%Title%} Budovy pre obchod a služby WebPart_DocumentTitle
> Title Budovy pre obchod a služby
13 {%pagetitle_orelse_name%} {%Title%} - Katalóg stavieb a stavebných zámerov | Appril.com MacroResolver.MacroMatch (2)
MacroResolver.ResolveMacros
PageInfo.get_PageTitle
CMSContext.get_CurrentTitle
DocumentBase.Load
> pagetitle_orelse_name {%Title%} - Katalóg stavieb a stavebných zámerov | Appril.com
> {%Title%} {%Title%}
14 {%Title%} Budovy pre obchod a služby ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros
CMSContext.get_CurrentTitle
DocumentBase.Load
> Title Budovy pre obchod a služby
15 {%Title%} Budovy pre obchod a služby ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros
CMSContext.get_CurrentDescription
DocumentBase.get_Description
DocumentBase.GetHeaderTags
CMSPages_PortalTemplate.OnPreRender
> Title Budovy pre obchod a služby
16 {%Popis%} Táto trieda zahŕňa: - obchodné centrá, obchodné kluby, obchodné domy, oddelené obchody a butiky, výstavnícké a aukčné haly, tržnice, autoservisy (čerpacie stanice). V tejto triede nie sú zahrnuté: - obchody integrované v bytových budovách. ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros
CMSContext.get_CurrentDescription
DocumentBase.get_Description
DocumentBase.GetHeaderTags
CMSPages_PortalTemplate.OnPreRender
> Popis Táto trieda zahŕňa: - obchodné centrá, obchodné kluby, obchodné domy, oddelené obchody a butiky, výstavnícké a aukčné haly, tržnice, autoservisy (čerpacie stanice). V tejto triede nie sú zahrnuté: - obchody integrované v bytových budovách.
    Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Sledovanie požiadavku:
 MetódaPrídavné informácieOd poslednéhoOd prvého
1 BeginRequest 0,000
2 AuthorizeRequest 0,000 0,000
3 AcquireRequestState 0,172 0,172
4 > OnPreInit 0,000 0,172
5 > OnInit 0,156 0,328
6 > OnLoad 0,000 0,328
7 > OnPreRender 0,000 0,328
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300   0,328
Cookies požiadavku:
 MenoHodnota
1 CMSPreferredCulturesk-SK
2 CurrentVisitStatus2
3 VisitorStatus1
4 ASP.NET_SessionIdghagqt554ugbwcf2ca5ehp45
5 CurrentThemeCMS
Cookie odpovede:
 MenoHodnotaExpiruje
1 CMSPreferredCulturesk-SK20. 12. 2015 12:27:49
2 CurrentVisitStatus221. 12. 2014 11:27:49
3 VisitorStatus120. 12. 2015 12:27:49
4 ASP.NET_SessionIdghagqt554ugbwcf2ca5ehp45 
5 CurrentThemeCMS21. 12. 2014 12:27:49
Informácie o požiadavku:
 MenoHodnota
1 HttpMethodGET
2 UrlReferrer 
3 UserAgentCCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
4 UserHostAddress54.242.126.126
5 UserLanguagesen-us;en-gb;en;q=0.7;*;q=0.3
6 UserName 
7 SessionIDghagqt554ugbwcf2ca5ehp45