Typ stavby: Budovy

Nové stavby typu: Budovy

 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené
 
SQL dotazy volané kontrolami tejto stránky:
 Text dotazu
Parametre: @name (value)
Výsledok: tablename (rows [columns], size)
KontextTrvanie
1 (SELECT * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (DocumentUrlPath = N'/Stavby/Budovy') AND (DocumentUrlPath <> NodeAliasPath) AND NodeLinkedNodeID IS NULL)) UNION ALL (SELECT TOP 2 * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (NodeAliasPath = N'/Stavby/Budovy') AND (DocumentCulture = N'sk-SK')))
Table (1 [52], 356 B)
AuthorizeRequest
0,078
2
(cms.document.selectuppertree)
SELECT IsSecuredNode, DocumentStylesheetID, DocumentPageTemplateID, NodeDocType, NodeHeadTags, NodeCacheMinutes, DocumentPageTitle, DocumentPageKeyWords, DocumentPageDescription, NodeBodyElementAttributes, RequiresSSL, NodeID, DocumentID, DocumentCulture, NodeACLID, NodeLinkedNodeID, ClassName, NodeAliasPath FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeLevel <= 2)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Stavby', N'/')) ORDER BY NodeLevel DESC
Table (2 [18], 2.1 kB)
AuthorizeRequest
0,000
3
(appril.sttriedy.selectdocuments)
SELECT TOP 1 * FROM View_Appril_StTriedy_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeAliasPath = N'/Stavby/Budovy'))
Table (1 [125], 639 B)
CurrentDocument
0,094
4
(cms.document.selectdocuments)
SELECT ClassName, DocumentCulture, DocumentModifiedWhen, DocumentMenuCaption, DocumentMenuClass, DocumentMenuClassHighLighted, DocumentMenuClassOver, DocumentShowInSiteMap, DocumentMenuItemHideInNavigation, DocumentMenuItemImage, DocumentMenuItemImageHighlighted, DocumentMenuItemImageOver, DocumentMenuItemInactive, DocumentMenuItemLeftImage, DocumentMenuItemLeftImageHighlighted, DocumentMenuItemLeftImageOver, DocumentMenuItemRightImage, DocumentMenuItemRightImageHighlighted, DocumentMenuItemRightImageOver, DocumentMenuJavascript, DocumentMenuRedirectUrl, DocumentMenuStyle, DocumentMenuStyleHighlighted, DocumentMenuStyleOver, DocumentName, DocumentUrlPath, NodeAliasPath, NodeID, NodeChildNodesCount, NodeClassID, NodeLevel, NodeLinkedNodeID, NodeParentID, SiteName, NodeACLID, NodeSiteID, NodeOwner FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (Published = 1)) AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (((NodeLevel <= 2)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Stavby/Budovy', N'/Stavby', N'/')) AND (ClassName IN ('Appril.SubjektyGroups', 'Appril.Subjekty', 'Appril.Obce', 'Appril.Rozhodnutie', 'Appril.Stavby', 'Appril.Subdodavky', 'Appril.StTriedy', 'Appril.Vyzva', 'Appril.VyzvaVysledok', 'CMS.Article', 'CMS.Blog', 'CMS.BlogMonth', 'CMS.BlogPost', 'CMS.Event', 'CMS.News', 'CMS.BookingEvent', 'CMS.MenuItem', 'CMS.PressRelease', 'CMS.Product', 'CMS.Root', 'CMS.SimpleArticle', 'Appril.Community', 'CMS.Faq', 'CMS.ImageGallery', 'CMS.Job')) ) ORDER BY NodeAliasPath DESC
Table (3 [37], 274 B)
WebPart_BreadCrumbsNew
0,094
5
(appril.sttriedy.sttriedymatrix)
select a.StTriedaTypID, OddielID = a.ItemID, a.StTriedaOddiel, OddielNodeAliasPath = d.NodeAliasPath, TriedaNodeAliasPath = e.NodeAliasPath, StTriedaID = c.ItemID, c.StTrieda, Pocet = COUNT(f.StavbaID)from customtable_StTriedaOddiel a join customtable_StTriedaSkupina b on a.ItemID = b.StTriedaOddielID join customtable_StTrieda c on b.ItemID = c.StTriedaSkupinaID join View_Appril_StTriedy_Joined d on a.ItemID = d.OddielID join View_Appril_StTriedy_Joined e on c.ItemID = e.TriedaID and e.KategoriaID is null and e.StavID is null left outer join Appril_Stavby f on c.ItemID = f.TriedaIdWHERE StTriedaTypID = 1group by a.StTriedaTypID, a.ItemID, a.StTriedaOddiel, d.NodeAliasPath, e.NodeAliasPath, c.ItemID, c.StTriedaorder by a.StTriedaTypID, a.ItemID, c.ItemID
Table (21 [8], 3 kB)
ApprilTools_Stavby_Controls_StTriedyMatrix.FillList 0,250
6 select ItemID, StKategoria from customtable_StKategoria order by ItemID GeneralConnection.ExecuteReader
ApprilTools_Stavby_Controls_StavbaTriedyNavigation.Page_Load
N/A
7 select ItemID, StStav from customtable_StStav order by ItemID GeneralConnection.ExecuteReader
ApprilTools_Stavby_Controls_StavbaTriedyNavigation.Page_Load
N/A
  7 dotazy (6,4 kB) Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 0,515
Cache položky pristúpené kontrolami z tejto stránky:
 PrístupCache kľúč
Dáta
Kontext
1 ADD pageinfo|appril|/stavby/budovy|sk-sk|/stavby/budovy|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2.2 kB)" (34 B)
AuthorizeRequest
2 ADD pageinfobyurl|appril|http://www.appril.com/stavby/budovy.aspx|sk-sk||true|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.CachedPageInfo (2.3 kB)" (40 B)
AuthorizeRequest
3 GET pageinfo|appril|/stavby|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,7 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
4 GET pageinfo|appril|/|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,8 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
5 ADD currentdocument|appril|/stavby/budovy|sk-sk
Náhľad"CMS.TreeEngine.TreeNode (449 B)" (31 B)
CMSContext.get_CurrentDocument
ContextResolver.get_CurrentDocument (2)
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
6 GET cmsmenudatasource||sk-sk|appril|/%|sk-sk|true|appril.obce;cms.menuitem;appril.sttriedy|||2|true||false|false
Náhľad"DataSet: CMS.Document (122 [37], 27 kB)" (39 B)
WebPart_ListMenu
7 ADD breadcrumbs|appril|/stavby/budovy|sk-sk|true|appril.subjektygroups;appril.subjekty;appril.obce;appril.rozhodnutie;appril.stavby;appril.subdodavky;appril.sttriedy;appril.vyzva;appril.vyzvavysledok;cms.article;cms.blog;cms.blogmonth;cms.blogpost;cms.event;cms.news;cms.bookingevent;cms.menuitem;cms.pressrelease;cms.product;cms.root;cms.simplearticle;appril.community;cms.faq;cms.imagegallery;cms.job||true|
Náhľad"DataSet: CMS.Document (3 [37], 274 B)" (37 B)
WebPart_BreadCrumbsNew
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300  
ViewState použitý kontrolami na tejto stránke:
 ID kontroluIs dirtyViewState
1 plc
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
2 LogoMini
userControlElem
btn
Nie
Áno
href = "/" (1 B)
class = "stavby" (6 B)
3 PagePlaceholder
PagePlaceholder
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
4 StTriedyMatrix
userControlElem
grList
Áno
_!ItemCount = 21
5 UP2
Filter_Country
Nie
Nie
CssClass = "CountryInput" (12 B)
AutoPostBack = True
6 UP2
Filter_Region
Nie
CssClass = "RegionInput" (11 B)
7 filterElem
Panel1
Filter_Stav
Nie
CssClass = "StavInput" (9 B)
8 filterElem
Panel1
Filter_Kategoria
Nie
CssClass = "KategoriaInput" (14 B)
9 zoneContent
StavbyList
repItems
Nie
Nie
DataBindByDefault = False
CMSDataBindByDefault = False
  Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 Celková veľkosť ViewState: bajtov
Kontroly oprávnenia sprístupnené komponentami tejto stránky:
 Užívateľské menoOperáciaVýsledokZdroj / Trieda / IDPovolenie / UI elementWebKontext
1 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
2 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
3 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_LogonMiniForm.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
4 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
5 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
6 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
        Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Makrá vyriešené v obsahu tejto stránky.
 VýrazVýsledokKontext
1 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy
> |(notequals)/Home True
2 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy
> |(notequals)/Home True
3 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy
> |(notequals)/Home True
4 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy
> |(notequals)/Home True
5 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy
> |(notequals)/Home True
6 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemStavby
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy
> |(notequals)/Home True
7 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemLudia
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy
> |(notequals)/Home True
8 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemFirmy
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy
> |(notequals)/Home True
9 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemUdalosti
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy
> |(notequals)/Home True
10 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemSkupiny
> NodeAliasPath /Stavby/Budovy
> |(notequals)/Home True
11 {%Title%} Budovy WebPart_DocumentTitle
> Title Budovy
12 {%Title%} Budovy WebPart_DocumentSubtitle
> Title Budovy
13 {%pagetitle_orelse_name%} {%Title%} - Katalóg stavieb a stavebných zámerov | Appril.com MacroResolver.MacroMatch (2)
MacroResolver.ResolveMacros
PageInfo.get_PageTitle
CMSContext.get_CurrentTitle
DocumentBase.Load
> pagetitle_orelse_name {%Title%} - Katalóg stavieb a stavebných zámerov | Appril.com
> {%Title%} {%Title%}
14 {%Title%} Budovy ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros
CMSContext.get_CurrentTitle
DocumentBase.Load
> Title Budovy
15 {%Title%} Budovy ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros
CMSContext.get_CurrentDescription
DocumentBase.get_Description
DocumentBase.GetHeaderTags
CMSPages_PortalTemplate.OnPreRender
> Title Budovy
    Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Sledovanie požiadavku:
 MetódaPrídavné informácieOd poslednéhoOd prvého
1 BeginRequest 0,000
2 AuthorizeRequest 0,000 0,000
3 AcquireRequestState 0,094 0,094
4 > OnPreInit 0,000 0,094
5 > OnInit 0,218 0,312
6 > OnLoad 0,000 0,312
7 > OnPreRender 0,250 0,562
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300   0,562
Cookies požiadavku:
 MenoHodnota
1 CMSPreferredCulturesk-SK
2 CurrentVisitStatus2
3 VisitorStatus1
4 ASP.NET_SessionId2wmhogu23yhpdp45u1g4sj45
5 CurrentThemeCMS
Cookie odpovede:
 MenoHodnotaExpiruje
1 CMSPreferredCulturesk-SK20. 12. 2015 17:26:54
2 CurrentVisitStatus221. 12. 2014 16:26:54
3 VisitorStatus120. 12. 2015 17:26:54
4 ASP.NET_SessionId2wmhogu23yhpdp45u1g4sj45 
5 CurrentThemeCMS21. 12. 2014 17:26:54
Informácie o požiadavku:
 MenoHodnota
1 HttpMethodGET
2 UrlReferrer 
3 UserAgentCCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
4 UserHostAddress54.145.209.42
5 UserLanguagesen-us;en-gb;en;q=0.7;*;q=0.3
6 UserName 
7 SessionID2wmhogu23yhpdp45u1g4sj45