Vyhľadávanie


Reklama
Právo medzinárodných obchodných transakcií
Martin Maxa
Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných obchodných transakcií od rokovaní o...

🕔 Zobraziť podľa dátumu:
01.03.2015 |  28.02.2015 | 27.02.2015 | 26.02.2015 | 25.02.2015 | 24.02.2015 | 23.02.2015

Zobraziť podľa týždňa:
9. týždeň | 8. týždeň | 7. týždeň | 6. týždeň


Oznámenie o uzavretí zmluvy

Stavebné úpravy- znižovanie energetickej náročnosti budov...

Stavebné úpravy- znižovanie energetickej náročnosti budovy obchodu a služieb a rozšírenie predajne stavebnín
Dopyt

Michalovce, Mestské kas., b.č. 41 - oprava vnútorných pri...

Mestské kas., b.č. 41 - oprava vnútorných priestorov
Oznámenie o začatí územného konania

Parkoviská pre byt . domy s.č. 424 , 438 , 440

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Parkoviská pre byt. domy s.č. 424, 438, 440“ na pozemkoch parc. č. C - KN 1110/300, 1110/301, 1110/351 kata...
Zámer

Zariadenie na zber ostatných odpadov - rozšírenie činnost...

Navrhovanou zmenou je rozšírenie druhov odpadov prijímaných v zariadení na zber odpadov bez zmeny potencionálnej záťaţe prostredia
Zámer

Obaľovacia súprava živičných zmesí Zvolen - Breziny

Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie novej obaľovacej súpravy na výrobu živičných zmesí
Oznámenie o začatí stavebného konania

Bytový dom

Bytový dom SO 01 – Bytový dom: na pozemku parc.č. 507, 508, 509, 506/3 – novostavba + stav. úprava objektu
Zámer

ZARIADENIE NA ZBER A MATERIÁLOVÉ ZHODNOCOVANIE STAVEBNÝCH...

V navrhovanej prevádzke sa bude uskutočňovať zber, triedenie, zhodnocovanie odpadu
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené