Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené
 
SQL dotazy volané kontrolami tejto stránky:
 Text dotazu
Parametre: @name (value)
Výsledok: tablename (rows [columns], size)
KontextTrvanie
1 (SELECT * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (DocumentUrlPath = N'/Obce/SK/NR/Nove-Zamky') AND (DocumentUrlPath <> NodeAliasPath) AND NodeLinkedNodeID IS NULL)) UNION ALL (SELECT TOP 2 * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (NodeAliasPath = N'/Obce/SK/NR/Nove-Zamky') AND (DocumentCulture = N'sk-SK')))
Table (1 [52], 304 B)
AuthorizeRequest
0,047
2
(cms.document.selectuppertree)
SELECT IsSecuredNode, DocumentStylesheetID, DocumentPageTemplateID, NodeDocType, NodeHeadTags, NodeCacheMinutes, DocumentPageTitle, DocumentPageKeyWords, DocumentPageDescription, NodeBodyElementAttributes, RequiresSSL, NodeID, DocumentID, DocumentCulture, NodeACLID, NodeLinkedNodeID, ClassName, NodeAliasPath FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeLevel <= 4)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Obce/SK/NR', N'/Obce/SK', N'/Obce', N'/')) ORDER BY NodeLevel DESC
Table (4 [18], 2.3 kB)
AuthorizeRequest
0,000
3
(appril.obce.selectdocuments)
SELECT TOP 1 * FROM View_Appril_Obce_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeAliasPath = N'/Obce/SK/NR/Nove-Zamky'))
Table (1 [128], 657 B)
CurrentDocument
0,047
4
(reporting.report.selectall)
SELECT * FROM Reporting_Report WHERE [ReportName] = 'Obce.OkresDetail'
Table (1 [9], 231 B)
WebPart_ReportStavbyByKategoria
WebPart_ReportStavbyByKategoria
0,000
5
(reporting.reportgraph.selectbyfullname)
IF @ReportName = '' BEGIN SELECT * FROM Reporting_ReportGraph WHERE [GraphName] = @ReportGraphName END ELSE BEGIN SELECT * FROM Reporting_ReportGraph,Reporting_Report WHERE Reporting_ReportGraph.GraphReportID = Reporting_Report.ReportID AND [GraphName] = @ReportGraphName AND [ReportName] = @reportName END
@ReportGraphName (ObceOkresStavbyByKategoria)
@ReportName (Obce.OkresDetail)
Table (1 [25], 1,3 kB)
WebPart_ReportStavbyByKategoria
0,000
6
(cms.document.selectdocuments)
SELECT ClassName, DocumentCulture, DocumentModifiedWhen, DocumentMenuCaption, DocumentMenuClass, DocumentMenuClassHighLighted, DocumentMenuClassOver, DocumentShowInSiteMap, DocumentMenuItemHideInNavigation, DocumentMenuItemImage, DocumentMenuItemImageHighlighted, DocumentMenuItemImageOver, DocumentMenuItemInactive, DocumentMenuItemLeftImage, DocumentMenuItemLeftImageHighlighted, DocumentMenuItemLeftImageOver, DocumentMenuItemRightImage, DocumentMenuItemRightImageHighlighted, DocumentMenuItemRightImageOver, DocumentMenuJavascript, DocumentMenuRedirectUrl, DocumentMenuStyle, DocumentMenuStyleHighlighted, DocumentMenuStyleOver, DocumentName, DocumentUrlPath, NodeAliasPath, NodeID, NodeChildNodesCount, NodeClassID, NodeLevel, NodeLinkedNodeID, NodeParentID, SiteName, NodeACLID, NodeSiteID, NodeOwner FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (Published = 1)) AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (((NodeLevel <= 4)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Obce/SK/NR/Nove-Zamky', N'/Obce/SK/NR', N'/Obce/SK', N'/Obce', N'/'))) ORDER BY NodeAliasPath DESC
Table (5 [37], 696 B)
WebPart_BreadCrumbs
0,047
7
(appril.obce.selectdocuments)
SELECT TOP 2 * FROM View_Appril_Obce_Joined WHERE ((((SiteName = N'Appril') AND (Published = 1)) AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (NodeAliasPath = N'/Obce/SK/NR/Nove-Zamky'))
Table (1 [128], 657 B)
WebPart_OkresDetail
0,062
8 select s.Title, s2.NodeAliasPath from Appril_Obce s join customtable_StOkres ok on ok.StKrajId = s.KrajID join CMS_Document s1 on s1.DocumentForeignKeyValue = s.ApprilObecID join CMS_Tree s2 on s2.NodeID = s1.DocumentNodeID and s2.NodeClassID = 2163 where ok.ItemID = 404
Table (1 [2], 26 B)
WebPart_OkresDetail
0,000
9
(appril.obce.okresobcelist)
select b.ApprilObecID, b.NodeAliasPath, b.Title, Pocet = COUNT(c.StavbaID) from customtable_StObec a join View_Appril_Obce_Joined b on a.ItemID = b.ObecIDleft outer join Appril_Stavby c on a.ItemID = c.ObecIDWHERE a.StOkresId = 404group by b.ApprilObecID, b.NodeAliasPath, b.TitleORDER BY b.Title
Table (89 [4], 4,1 kB)
WebPart_ObceListWithCount
0,078
10
(reporting.reportgraph.selectbyfullname)
IF @ReportName = '' BEGIN SELECT * FROM Reporting_ReportGraph WHERE [GraphName] = @ReportGraphName END ELSE BEGIN SELECT * FROM Reporting_ReportGraph,Reporting_Report WHERE Reporting_ReportGraph.GraphReportID = Reporting_Report.ReportID AND [GraphName] = @ReportGraphName AND [ReportName] = @reportName END
@ReportGraphName (ObceOkresStavbyByKategoria)
@ReportName (Obce.OkresDetail)
Table (1 [25], 1,3 kB)
ReportGraphInfoProvider.GetReportGraphInfo
CMSModules_Reporting_Controls_ReportGraph.ReloadData
CMSModules_Reporting_Controls_DisplayReport.ReloadData
CMSModules_Reporting_Controls_DisplayReport.OnInit
0,000
  10 dotazy (11,5 kB) Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 0,281
Cache položky pristúpené kontrolami z tejto stránky:
 PrístupCache kľúč
Dáta
Kontext
1 ADD pageinfo|appril|/obce/sk/nr/nove-zamky|sk-sk|/obce/sk/nr/nove-zamky|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2.2 kB)" (34 B)
AuthorizeRequest
2 ADD pageinfobyurl|appril|http://www.appril.com/obce/sk/nr/nove-zamky.aspx|sk-sk||true|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.CachedPageInfo (2.2 kB)" (40 B)
AuthorizeRequest
3 GET pageinfo|appril|/obce/sk/nr|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,2 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
4 GET pageinfo|appril|/obce/sk|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,3 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
5 GET pageinfo|appril|/obce|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (3 kB)" (32 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
6 GET pageinfo|appril|/|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,8 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
7 ADD currentdocument|appril|/obce/sk/nr/nove-zamky|sk-sk
Náhľad"CMS.TreeEngine.TreeNode (473 B)" (31 B)
CMSContext.get_CurrentDocument
ContextResolver.get_CurrentDocument (2)
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
8 GET cmsmenudatasource||sk-sk|appril|/%|sk-sk|true|appril.obce;cms.menuitem;appril.sttriedy|||2|true||false|false
Náhľad"DataSet: CMS.Document (122 [37], 27 kB)" (39 B)
WebPart_ListMenu
9 ADD breadcrumbs|appril|/obce/sk/nr/nove-zamky|sk-sk|true|||true|
Náhľad"DataSet: CMS.Document (5 [37], 696 B)" (37 B)
WebPart_BreadCrumbs
10 ADD cmsdatasource||sk-sk|appril|/obce/sk/nr/nove-zamky|sk-sk|true|appril.obce|||-1|true|1||false
Náhľad"DataSet: Appril.Obce (1 [128], 657 B)" (37 B)
WebPart_OkresDetail
11 ADD querydatasource|appril.obce.okresobcelist||a.stokresid = 404|b.title|0|
Náhľad"DataSet: Table (89 [4], 4,1 kB)" (31 B)
WebPart_ObceListWithCount
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300  
ViewState použitý kontrolami na tejto stránke:
 ID kontroluIs dirtyViewState
1 plc
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
2 LogoMini
userControlElem
btn
Nie
Áno
href = "/" (1 B)
class = "obce" (4 B)
3 PagePlaceholder
PagePlaceholder
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
4 zoneTopLeft
OkresDetail
repItems
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
ZeroRowsText = "No data found" (13 B)
DataSourceName = "" (0 B)
EnablePaging = False
NestedControlsID = "" (0 B)
HideControlForZeroRows = True
AlternatingTransformationName = "" (0 B)
ShowEditDeleteButtons = False
DataBindByDefault = False
_!ItemCount = 1
TransformationName = "Appril.Obce.OkresDetail" (23 B)
5 ReportStavbyByKategoria
viewReport
formElem
Áno
Áno
Áno
SiteName = "Appril" (6 B)
Mode = Insert
CssClass = "" (0 B)
6 viewReport
formElem
pnlCategoryList
Nie
CssClass = "FormCategoryList" (16 B)
7 viewReport
formElem
pnlForm
Nie
CssClass = "FormPanel" (9 B)
8 viewReport
pnlContent
ReportGraph1
Áno
Parameter = "Obce.OkresDetail.ObceOkresStavbyByKategoria" (43 B)
  Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 Celková veľkosť ViewState: bajtov
Kontroly oprávnenia sprístupnené komponentami tejto stránky:
 Užívateľské menoOperáciaVýsledokZdroj / Trieda / IDPovolenie / UI elementWebKontext
1 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
2 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
3 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_LogonMiniForm.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
4 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
5 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
6 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
        Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Makrá vyriešené v obsahu tejto stránky.
 VýrazVýsledokKontext
1 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Obce/SK/NR/Nove-Zamky
> |(notequals)/Home True
2 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Obce/SK/NR/Nove-Zamky
> |(notequals)/Home True
3 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Obce/SK/NR/Nove-Zamky
> |(notequals)/Home True
4 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Obce/SK/NR/Nove-Zamky
> |(notequals)/Home True
5 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Obce/SK/NR/Nove-Zamky
> |(notequals)/Home True
6 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemStavby
> NodeAliasPath /Obce/SK/NR/Nove-Zamky
> |(notequals)/Home True
7 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemLudia
> NodeAliasPath /Obce/SK/NR/Nove-Zamky
> |(notequals)/Home True
8 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemFirmy
> NodeAliasPath /Obce/SK/NR/Nove-Zamky
> |(notequals)/Home True
9 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemUdalosti
> NodeAliasPath /Obce/SK/NR/Nove-Zamky
> |(notequals)/Home True
10 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemSkupiny
> NodeAliasPath /Obce/SK/NR/Nove-Zamky
> |(notequals)/Home True
11 {%CMSContextCurrentTime%} 21. 12. 2014 7:50:55 WebPart_ReportStavbyByKategoria
> CMSContextCurrentTime 21. 12. 2014 7:50:55
12 {%Title%} Nové Zámky WebPart_ObecShowMap
> Title Nové Zámky
13 {% CurrentDocument.NodeAliasPath.StartWith("/Obce/CZ") ? "Czech republic" : "Slovakia" %} WebPart_ObecShowMap
14 {%OkresID|(toint)0%} 404 WebPart_ObceListWithCount
> OkresID 404
> |(toint)0 404
> |(handlesqlinjection) 404
15 {%Title%} Nové Zámky WebPart_DocumentTitle
> Title Nové Zámky
16 {%CMSContextCurrentTime%} 21. 12. 2014 7:50:55 ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros
AbstractReportControl.ResolveMacros
CMSModules_Reporting_Controls_DisplayReport.ReloadData
CMSModules_Reporting_Controls_DisplayReport.OnInit
> CMSContextCurrentTime 21. 12. 2014 7:50:55
17 {%pagetitle_orelse_name%} Nové Zámky - Stavebné zámery a výstavba | Appril.com MacroResolver.MacroMatch (2)
MacroResolver.ResolveMacros
PageInfo.get_PageTitle
CMSContext.get_CurrentTitle
DocumentBase.Load
> pagetitle_orelse_name {#ObecMetaTitle#}
> {#ObecMetaTitle#} Nové Zámky - Stavebné zámery a výstavba | Appril.com
>> ObecMetaTitle Nové Zámky - Stavebné zámery a výstavba | Appril.com
18 {#ObecMetaDescription#} Stavebné zámery, prebiehajúca výstavba a realizované stavby v okrese Nové Zámky. Hlavní dodávatelia, investori, obstarávateľia a stavebné firmy. ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros
CMSContext.get_CurrentDescription
DocumentBase.get_Description
DocumentBase.GetHeaderTags
CMSPages_PortalTemplate.OnPreRender
> ObecMetaDescription Stavebné zámery, prebiehajúca výstavba a realizované stavby v okrese Nové Zámky. Hlavní dodávatelia, investori, obstarávateľia a stavebné firmy.
    Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Sledovanie požiadavku:
 MetódaPrídavné informácieOd poslednéhoOd prvého
1 BeginRequest 0,000
2 AuthorizeRequest 0,000 0,000
3 AcquireRequestState 0,047 0,047
4 > OnPreInit 0,000 0,047
5 > OnInit 0,265 0,312
6 > OnLoad 0,000 0,312
7 > OnPreRender 0,000 0,312
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300   0,312
Cookies požiadavku:
 MenoHodnota
1 CMSPreferredCulturesk-SK
2 ASP.NET_SessionIdqbji3a5555z1vreecmosymrq
3 CurrentVisitStatus1
4 CurrentThemeCMS
Cookie odpovede:
 MenoHodnotaExpiruje
1 CMSPreferredCulturesk-SK21. 12. 2015 7:50:55
2 ASP.NET_SessionIdqbji3a5555z1vreecmosymrq 
3 CurrentVisitStatus122. 12. 2014 6:50:55
4 CurrentThemeCMS22. 12. 2014 7:50:55
Informácie o požiadavku:
 MenoHodnota
1 HttpMethodGET
2 UrlReferrer 
3 UserAgentCCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
4 UserHostAddress54.205.241.107
5 UserLanguagesen-us;en-gb;en;q=0.7;*;q=0.3
6 UserName 
7 SessionIDqbji3a5555z1vreecmosymrq