> SK > Košický kraj > Michalovce > Palín

Obec: Palín

Samosprávny kraj:Košický kraj
Okres:Michalovce
Rozloha: 111,15 ha
Obyvateľstvo: 882
Nadmorská výška:104 m.n.m.
Posledná zmena 19. 4. 2011

Nové stavby

Kaštieľ Senné- prezentácia kultúrnych aktivít a region...

Výstavba objektu na prezentáciu kultúrnych aktivít a regionálnych produktov, vonkajšieho sedenia s pódiom ako časť stavebných objektov SO 03 Turist...
9. 12. 2014 - Novostavba - Budovy pre obchod a služby

Rekonštrukcia školy a modernizácia školskej infraštruk...

Rekonštrukcia školy a modernizácia školskej infraštruktúry. Komplexná rekonštrukcia objektu Základnej školy v Palíne, ktorá pozostáva z rekonštrukc...
7. 4. 2009 - Rekonštrukcia - Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie
viac ...

Investori

Obstarávateľ: Obec Palín

mestá a obce
Počet stavieb: 1 - Palín, Palín - IČO: 00325571

Obstarávateľ: ASTRA VENDING, s.r.o.

predaj tovaru pomocou automatov obsluhovaných zákazníkom prenájom predajných automatov poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spo...
Počet stavieb: 1 - Prešov, Krížna 1 - IČO: 36512630
viac ...

Stavebné firmy a generálni dodávatelia

Dodávateľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov), priemyselných, bytových a občianskych stavieb, vykonávanie tepelných ...
Počet stavieb: 1 - Michalovce, Stavbárov 12 - IČO: 31663834
viac ...
Ready for Business English – Konverzace
Glan Duncan
Buďte připraveni na svět obchodu! Tato nová edice, která se skládá s příručky a CD, je připravena pro ty, kdo mluví anglicky na střední a mírně pokročilé úrovni a potřebují si procvičit porozumění textu a výslovnost obchodní angličtiny. Na našem...
RSS 2.0
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené
 
SQL dotazy volané kontrolami tejto stránky:
 Text dotazu
Parametre: @name (value)
Výsledok: tablename (rows [columns], size)
KontextTrvanie
1 (SELECT * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (DocumentUrlPath = N'/Obce/SK/KE/Michalovce/Palin') AND (DocumentUrlPath <> NodeAliasPath) AND NodeLinkedNodeID IS NULL)) UNION ALL (SELECT TOP 2 * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (NodeAliasPath = N'/Obce/SK/KE/Michalovce/Palin') AND (DocumentCulture = N'sk-SK')))
Table (1 [52], 298 B)
AuthorizeRequest
0,078
2
(cms.document.selectuppertree)
SELECT IsSecuredNode, DocumentStylesheetID, DocumentPageTemplateID, NodeDocType, NodeHeadTags, NodeCacheMinutes, DocumentPageTitle, DocumentPageKeyWords, DocumentPageDescription, NodeBodyElementAttributes, RequiresSSL, NodeID, DocumentID, DocumentCulture, NodeACLID, NodeLinkedNodeID, ClassName, NodeAliasPath FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeLevel <= 5)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Obce/SK/KE/Michalovce', N'/Obce/SK/KE', N'/Obce/SK', N'/Obce', N'/')) ORDER BY NodeLevel DESC
Table (5 [18], 2.4 kB)
AuthorizeRequest
0,000
3
(cms.tree.selectpageinfo)
SELECT * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeID = 33108) AND (DocumentCulture = N'sk-SK'))
Table (1 [52], 301 B)
PageInfoProvider.GetDataForPageInfo
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
0,031
4
(cms.document.selectuppertree)
SELECT IsSecuredNode, DocumentStylesheetID, DocumentPageTemplateID, NodeDocType, NodeHeadTags, NodeCacheMinutes, DocumentPageTitle, DocumentPageKeyWords, DocumentPageDescription, NodeBodyElementAttributes, RequiresSSL, NodeID, DocumentID, DocumentCulture, NodeACLID, NodeLinkedNodeID, ClassName, NodeAliasPath FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeLevel <= 4)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Obce/SK/KE', N'/Obce/SK', N'/Obce', N'/')) ORDER BY NodeLevel DESC
Table (4 [18], 2,3 kB)
TreeProvider.SelectNodes (3)
PageInfo.GetUpperTree
PageInfo.get_UpperTree
PageInfo.GetValueFromUpperTree
PageInfo.get_RequiresAuthentication
PageInfo.TryGetValue
PageInfo.GetValue
SqlHelperClass.GetDataContainerSize
DataHelper.GetObjectString
CacheHelper.LogToFile
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
0,062
5
(appril.obce.selectdocuments)
SELECT TOP 1 * FROM View_Appril_Obce_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeAliasPath = N'/Obce/SK/KE/Michalovce/Palin'))
Table (1 [128], 646 B)
CurrentDocument
0,047
6
(cms.personalization.selectall)
SELECT TOP 1 * FROM CMS_Personalization WHERE PersonalizationUserID = 65 AND PersonalizationDocumentID = 33334
PersonalizationInfoProvider.GetUserPersonalization
PersonalizationInfoProvider.GetPersonalizedTemplateInstance
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
0,000
7
(cms.document.selectdocuments)
SELECT ClassName, DocumentCulture, DocumentModifiedWhen, DocumentMenuCaption, DocumentMenuClass, DocumentMenuClassHighLighted, DocumentMenuClassOver, DocumentShowInSiteMap, DocumentMenuItemHideInNavigation, DocumentMenuItemImage, DocumentMenuItemImageHighlighted, DocumentMenuItemImageOver, DocumentMenuItemInactive, DocumentMenuItemLeftImage, DocumentMenuItemLeftImageHighlighted, DocumentMenuItemLeftImageOver, DocumentMenuItemRightImage, DocumentMenuItemRightImageHighlighted, DocumentMenuItemRightImageOver, DocumentMenuJavascript, DocumentMenuRedirectUrl, DocumentMenuStyle, DocumentMenuStyleHighlighted, DocumentMenuStyleOver, DocumentName, DocumentUrlPath, NodeAliasPath, NodeID, NodeChildNodesCount, NodeClassID, NodeLevel, NodeLinkedNodeID, NodeParentID, SiteName, NodeACLID, NodeSiteID, NodeOwner FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (Published = 1)) AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (((NodeLevel <= 5)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Obce/SK/KE/Michalovce/Palin', N'/Obce/SK/KE/Michalovce', N'/Obce/SK/KE', N'/Obce/SK', N'/Obce', N'/'))) ORDER BY NodeAliasPath DESC
Table (6 [37], 870 B)
WebPart_BreadCrumbs
0,047
8
(appril.obce.selectdocuments)
SELECT TOP 2 * FROM View_Appril_Obce_Joined WHERE ((((SiteName = N'Appril') AND (Published = 1)) AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (NodeAliasPath = N'/Obce/SK/KE/Michalovce/Palin'))
Table (1 [128], 646 B)
WebPart_ObecDetail
0,062
9 select s.Title, s2.NodeAliasPath from Appril_Obce s join customtable_StOkres ok on ok.StKrajId = s.KrajID join customtable_StObec o on o.StOkresId = ok.ItemID join CMS_Document s1 on s1.DocumentForeignKeyValue = s.ApprilObecID join CMS_Tree s2 on s2.NodeID = s1.DocumentNodeID and s2.NodeClassID = 2163 where o.ItemID = 2561
Table (1 [2], 23 B)
WebPart_ObecDetail
0,016
10 select s.Title, s2.NodeAliasPath from Appril_Obce s join customtable_StObec o on o.StOkresId = s.OkresID join CMS_Document s1 on s1.DocumentForeignKeyValue = s.ApprilObecID join CMS_Tree s2 on s2.NodeID = s1.DocumentNodeID and s2.NodeClassID = 2163 where o.ItemID = 2561
Table (1 [2], 32 B)
WebPart_ObecDetail
0,000
11
(appril.obce.obecdetailstavby)
SELECT TOP 5 a.Stavba, a.NodeAliasPath, a.Popis, a.DocumentCreatedWhen, Obec, Kraj, StKategoria, StTrieda, a.TeaserImageFROM dbo.View_Appril_Stavby_Joined ajoin customtable_StKategoria b on a.KategoriaID = b.ItemIDjoin customtable_StTrieda g on a.TriedaId = g.ItemIDjoin customtable_StObec c1 on a.ObecId = c1.ItemIDjoin customtable_StOkres d1 on c1.StOkresId = d1.ItemIDjoin customtable_StKraj e1 on d1.StKrajId = e1.ItemIDWHERE a.ObecID = 2561 and a.Published = 1ORDER BY a.DocumentCreatedWhen desc
Table (2 [9], 1007 B)
WebPart_SuStavby
0,156
12
(appril.obce.obecdetaildodavatelia)
SELECT TOP 3 c.Vztah, b.Subject, b.NodeAliasPath as SubjektNodeAliasPath, b.Ulica, b.ICO, b.Logo, b.PredmetPodnikania, d.Obec, b.dPlacenyProfilEnd as dKoniecPlatnosti, PocetStavieb = count(a.StavbaID)FROM dbo.customtable_StSubjetky aJOIN dbo.View_Appril_Subjekty_Joined b ON a.SubjectId = b.SubjektIDJOIN dbo.[customtable_StSuVztahy] c ON a.VztahId = c.ItemIDJOIN dbo.[customtable_StSuVztahyTyp] e ON c.VztahTypID = e.ItemIDjoin customtable_StObec d on b.ObecId = d.ItemIDjoin Appril_Stavby s on a.StavbaID = s.StavbaIDWHERE s.ObecID = 2561 and b.Published = 1 and c.VztahTypID = 1GROUP BY c.Vztah, b.Subject, b.NodeAliasPath, b.Ulica, b.ICO, b.Logo, b.PredmetPodnikania, d.Obec, b.dPlacenyProfilEndORDER BY case when dPlacenyProfilEnd > getdate() then 0 else 1 end, PocetStavieb desc
Table (2 [10], 854 B)
WebPart_InvestoriList
0,156
13
(appril.obce.obecdetaildodavatelia)
SELECT TOP 3 c.Vztah, b.Subject, b.NodeAliasPath as SubjektNodeAliasPath, b.Ulica, b.ICO, b.Logo, b.PredmetPodnikania, d.Obec, b.dPlacenyProfilEnd as dKoniecPlatnosti, PocetStavieb = count(a.StavbaID)FROM dbo.customtable_StSubjetky aJOIN dbo.View_Appril_Subjekty_Joined b ON a.SubjectId = b.SubjektIDJOIN dbo.[customtable_StSuVztahy] c ON a.VztahId = c.ItemIDJOIN dbo.[customtable_StSuVztahyTyp] e ON c.VztahTypID = e.ItemIDjoin customtable_StObec d on b.ObecId = d.ItemIDjoin Appril_Stavby s on a.StavbaID = s.StavbaIDWHERE s.ObecID = 2561 and b.Published = 1 and c.VztahTypID in (2,3)GROUP BY c.Vztah, b.Subject, b.NodeAliasPath, b.Ulica, b.ICO, b.Logo, b.PredmetPodnikania, d.Obec, b.dPlacenyProfilEndORDER BY case when dPlacenyProfilEnd > getdate() then 0 else 1 end, PocetStavieb desc
Table (1 [10], 340 B)
WebPart_DodavateliaList
0,203
14
(appril.obce.obecdetaildodavatelia)
SELECT TOP 3 c.Vztah, b.Subject, b.NodeAliasPath as SubjektNodeAliasPath, b.Ulica, b.ICO, b.Logo, b.PredmetPodnikania, d.Obec, b.dPlacenyProfilEnd as dKoniecPlatnosti, PocetStavieb = count(a.StavbaID)FROM dbo.customtable_StSubjetky aJOIN dbo.View_Appril_Subjekty_Joined b ON a.SubjectId = b.SubjektIDJOIN dbo.[customtable_StSuVztahy] c ON a.VztahId = c.ItemIDJOIN dbo.[customtable_StSuVztahyTyp] e ON c.VztahTypID = e.ItemIDjoin customtable_StObec d on b.ObecId = d.ItemIDjoin Appril_Stavby s on a.StavbaID = s.StavbaIDWHERE s.ObecID = 2561 and b.Published = 1 and c.VztahTypID = 4GROUP BY c.Vztah, b.Subject, b.NodeAliasPath, b.Ulica, b.ICO, b.Logo, b.PredmetPodnikania, d.Obec, b.dPlacenyProfilEndORDER BY case when dPlacenyProfilEnd > getdate() then 0 else 1 end, PocetStavieb desc
WebPart_InzinieringList
0,218
15
(cms.document.selectdocuments)
SELECT * FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (Published = 1)) AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (NodeAliasPath LIKE N'/Obce/SK/KE/Michalovce/Palin/%')
TreeProvider.SelectNodes
CMSAbstractDataProperties.GetDataSet
CMSAbstractDataProperties.LoadData
CMSRepeater.ReloadData
CMSRepeater.OnInit
0,109
16
(appril.adsbooks.selectdocuments)
SELECT TOP 2 * FROM View_Appril_AdsBooks_Joined WHERE ((((SiteName = N'Appril') AND (Published = 1)) AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (NodeAliasPath LIKE N'/Special/Ads/Books/%')) ORDER BY newid()
Table (2 [124], 3,1 kB)
WebPart_AdsBooks
0,140
17 select count(*) from View_Appril_Stavby_Joined a where a.Published = 1 and a.ObecID = 2561
2
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilTools_Obce_Controls_ObecNavigation.Page_Load
0,374
18 select count(distinct a.SubjectID) from customtable_StSubjetky a join View_Appril_Stavby_Joined b on a.StavbaID = b.StavbaID JOIN dbo.[customtable_StSuVztahy] c ON a.VztahId = c.ItemID where b.Published = 1 and c.VztahTypID = 1 and b.ObecID = 2561
2
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilTools_Obce_Controls_ObecNavigation.Page_Load
0,359
19 select count(distinct a.SubjectID) from customtable_StSubjetky a join View_Appril_Stavby_Joined b on a.StavbaID = b.StavbaID JOIN dbo.[customtable_StSuVztahy] c ON a.VztahId = c.ItemID where b.Published = 1 and c.VztahTypID in (2,3) and b.ObecID = 2561
1
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilTools_Obce_Controls_ObecNavigation.Page_Load
0,312
20 select count(distinct a.SubjectID) from customtable_StSubjetky a join View_Appril_Stavby_Joined b on a.StavbaID = b.StavbaID JOIN dbo.[customtable_StSuVztahy] c ON a.VztahId = c.ItemID where b.Published = 1 and c.VztahTypID = 4 and b.ObecID = 2561
0
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilTools_Obce_Controls_ObecNavigation.Page_Load
0,078
21 select count(*) from View_Appril_Rozhodnutie_Joined where Published = 1 and ObecID = 2561
0
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilTools_Obce_Controls_ObecNavigation.Page_Load
0,062
22 select (select isnull(count(*), 0) from View_Appril_Vyzva_Joined where Published = 1 and ObecID = 2561) + (select isnull(count(*), 0) from View_Appril_VyzvaVysledok_Joined where Published = 1 and ObecID = 2561)
0
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilTools_Obce_Controls_ObecNavigation.Page_Load
0,172
23 select count(*) from View_Content_News_Joined where Published = 1 and NewsObecID = 2561
0
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilTools_Obce_Controls_ObecNavigation.Page_Load
0,078
  23 dotazy (12,8 kB) Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 2,761
Cache položky pristúpené kontrolami z tejto stránky:
 PrístupCache kľúč
Dáta
Kontext
1 ADD pageinfo|appril|/obce/sk/ke/michalovce/palin|sk-sk|/obce/sk/ke/michalovce/palin|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2.2 kB)" (34 B)
AuthorizeRequest
2 ADD pageinfobyurl|appril|http://www.appril.com/obce/sk/ke/michalovce/palin.aspx|sk-sk||true|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.CachedPageInfo (2.2 kB)" (40 B)
AuthorizeRequest
3 ADD pageinfo|appril|/obce/sk/ke/michalovce|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,2 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
4 GET pageinfo|appril|/obce/sk/ke|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,2 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
5 GET pageinfo|appril|/obce/sk|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,3 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
6 GET pageinfo|appril|/obce|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (3 kB)" (32 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
7 GET pageinfo|appril|/|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,8 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
8 ADD currentdocument|appril|/obce/sk/ke/michalovce/palin|sk-sk
Náhľad"CMS.TreeEngine.TreeNode (462 B)" (31 B)
CMSContext.get_CurrentDocument
ContextResolver.get_CurrentDocument (2)
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
9 GET pageinfo|appril|/obce/sk/ke/michalovce/palin|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,2 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo (2)
DbVirtualFile.get_WebPart
DbVirtualFile.GetFileCacheDependency
DbPathProvider.GetCacheDependency
10 GET cmsmenudatasource||sk-sk|appril|/%|sk-sk|true|appril.obce;cms.menuitem;appril.sttriedy|||2|true||false|false
Náhľad"DataSet: CMS.Document (122 [37], 27 kB)" (39 B)
WebPart_ListMenu
11 ADD breadcrumbs|appril|/obce/sk/ke/michalovce/palin|sk-sk|true|||true|
Náhľad"DataSet: CMS.Document (6 [37], 870 B)" (37 B)
WebPart_BreadCrumbs
12 ADD cmsdatasource||sk-sk|appril|/obce/sk/ke/michalovce/palin|sk-sk|true|appril.obce|||-1|true|1||false
Náhľad"DataSet: Appril.Obce (1 [128], 646 B)" (37 B)
WebPart_ObecDetail
13 GET querydatasource|appril.transformations.supublicdetail||a.subjektid = 0||0|
Náhľad"DataSet: " (9 B)
WebPart_SubjektDetail
14 ADD querydatasource|appril.obce.obecdetailstavby||a.obecid = 2561 and a.published = 1|a.documentcreatedwhen desc|5|
Náhľad"DataSet: Table (2 [9], 1007 B)" (30 B)
WebPart_SuStavby
15 ADD querydatasource|appril.obce.obecdetaildodavatelia||s.obecid = 2561 and b.published = 1 and c.vztahtypid = 1||3|
Náhľad"DataSet: Table (2 [10], 854 B)" (30 B)
WebPart_InvestoriList
16 ADD querydatasource|appril.obce.obecdetaildodavatelia||s.obecid = 2561 and b.published = 1 and c.vztahtypid in (2,3)||3|
Náhľad"DataSet: Table (1 [10], 340 B)" (30 B)
WebPart_DodavateliaList
17 ADD querydatasource|appril.obce.obecdetaildodavatelia||s.obecid = 2561 and b.published = 1 and c.vztahtypid = 4||3|
Náhľad"DataSet: " (9 B)
WebPart_InzinieringList
18 ADD cmsdatasource||sk-sk|appril|/obce/sk/ke/michalovce/palin/%|sk-sk|true||||-1|true|0||false
Náhľad"DataSet: " (9 B)
CMSAbstractDataProperties.GetDataSet
CMSAbstractDataProperties.LoadData
CMSRepeater.ReloadData
CMSRepeater.OnInit
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300  
ViewState použitý kontrolami na tejto stránke:
 ID kontroluIs dirtyViewState
1 plc
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
2 LogoMini
userControlElem
btn
Nie
Áno
href = "/" (1 B)
class = "obce" (4 B)
3 PagePlaceholder
PagePlaceholder
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
4 zoneTopContent
ObecDetail
repItems
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
ZeroRowsText = "No data found" (13 B)
DataSourceName = "" (0 B)
EnablePaging = False
NestedControlsID = "" (0 B)
HideControlForZeroRows = True
AlternatingTransformationName = "" (0 B)
ShowEditDeleteButtons = False
DataBindByDefault = False
_!ItemCount = 1
TransformationName = "Appril.Obce.ObecDetail" (22 B)
5 zoneTopContent
SubjektDetail
repItems
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
ZeroRowsText = "No data found" (13 B)
EnablePaging = False
HideControlForZeroRows = True
AlternatingTransformationName = "" (0 B)
ShowEditDeleteButtons = False
CMSDataBindByDefault = True
DataBindByDefault = False
_!ItemCount = 0
SelectedItemTransformationName = "" (0 B)
TransformationName = "Appril.Obce.SubjektDetail_Obec" (30 B)
  Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 Celková veľkosť ViewState: bajtov
Kontroly oprávnenia sprístupnené komponentami tejto stránky:
 Užívateľské menoOperáciaVýsledokZdroj / Trieda / IDPovolenie / UI elementWebKontext
1 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
2 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
3 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_LogonMiniForm.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
4 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
5 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
6 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
        Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Makrá vyriešené v obsahu tejto stránky.
 VýrazVýsledokKontext
1 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Obce/SK/KE/Michalovce/Palin
> |(notequals)/Home True
2 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Obce/SK/KE/Michalovce/Palin
> |(notequals)/Home True
3 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Obce/SK/KE/Michalovce/Palin
> |(notequals)/Home True
4 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Obce/SK/KE/Michalovce/Palin
> |(notequals)/Home True
5 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Obce/SK/KE/Michalovce/Palin
> |(notequals)/Home True
6 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemStavby
> NodeAliasPath /Obce/SK/KE/Michalovce/Palin
> |(notequals)/Home True
7 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemLudia
> NodeAliasPath /Obce/SK/KE/Michalovce/Palin
> |(notequals)/Home True
8 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemFirmy
> NodeAliasPath /Obce/SK/KE/Michalovce/Palin
> |(notequals)/Home True
9 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemUdalosti
> NodeAliasPath /Obce/SK/KE/Michalovce/Palin
> |(notequals)/Home True
10 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemSkupiny
> NodeAliasPath /Obce/SK/KE/Michalovce/Palin
> |(notequals)/Home True
11 {%SubjektID|(toint)0%} 0 WebPart_SubjektDetail
> SubjektID
> |(toint)0 0
> |(handlesqlinjection) 0
12 {%ObecID|(toint)0%} 2561 WebPart_SuStavby
> ObecID 2561
> |(toint)0 2561
> |(handlesqlinjection) 2561
13 {%ObecID|(toint)0%} 2561 WebPart_InvestoriList
> ObecID 2561
> |(toint)0 2561
> |(handlesqlinjection) 2561
14 {%ObecID|(toint)0%} 2561 WebPart_DodavateliaList
> ObecID 2561
> |(toint)0 2561
> |(handlesqlinjection) 2561
15 {%ObecID|(toint)0%} 2561 WebPart_InzinieringList
> ObecID 2561
> |(toint)0 2561
> |(handlesqlinjection) 2561
16 {%ObecID|(toint)0%} 2561 WebPart_QueryRSSFeed
> ObecID 2561
> |(toint)0 2561
> |(handlesqlinjection) 2561
17 {%Title%} Palín WebPart_DocumentTitle
> Title Palín
18 {%pagetitle_orelse_name%} Palín - Stavebné zámery a výstavba | Appril.com MacroResolver.MacroMatch (2)
MacroResolver.ResolveMacros
PageInfo.get_PageTitle
CMSContext.get_CurrentTitle
DocumentBase.Load
> pagetitle_orelse_name {#ObecMetaTitle#}
> {#ObecMetaTitle#} Palín - Stavebné zámery a výstavba | Appril.com
>> ObecMetaTitle Palín - Stavebné zámery a výstavba | Appril.com
19 {#ObecMetaDescription#} Stavebné zámery, prebiehajúca výstavba a realizované stavby v obci Palín. Hlavní dodávatelia, investori, obstarávateľia a stavebné firmy. ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros
CMSContext.get_CurrentDescription
DocumentBase.get_Description
DocumentBase.GetHeaderTags
CMSPages_PortalTemplate.OnPreRender
> ObecMetaDescription Stavebné zámery, prebiehajúca výstavba a realizované stavby v obci Palín. Hlavní dodávatelia, investori, obstarávateľia a stavebné firmy.
    Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Sledovanie požiadavku:
 MetódaPrídavné informácieOd poslednéhoOd prvého
1 BeginRequest 0,000
2 AuthorizeRequest 0,000 0,000
3 AcquireRequestState 0,094 0,094
4 > OnPreInit 0,000 0,094
5 > OnInit 1,310 1,404
6 > OnLoad 0,000 1,404
7 > OnPreRender 1,435 2,839
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300   2,839
Cookies požiadavku:
 MenoHodnota
1 CMSPreferredCulturesk-SK
2 CurrentVisitStatus2
3 VisitorStatus1
4 ASP.NET_SessionIdq4flmg45tyrxafqnkp5iv4ef
5 CurrentThemeCMS
Cookie odpovede:
 MenoHodnotaExpiruje
1 CMSPreferredCulturesk-SK21. 12. 2015 6:24:07
2 CurrentVisitStatus222. 12. 2014 5:24:08
3 VisitorStatus121. 12. 2015 6:24:08
4 ASP.NET_SessionIdq4flmg45tyrxafqnkp5iv4ef 
5 CurrentThemeCMS22. 12. 2014 6:24:08
Informácie o požiadavku:
 MenoHodnota
1 HttpMethodGET
2 UrlReferrer 
3 UserAgentCCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
4 UserHostAddress54.161.192.61
5 UserLanguagesen-us;en-gb;en;q=0.7;*;q=0.3
6 UserName 
7 SessionIDq4flmg45tyrxafqnkp5iv4ef