> SK > Košický kraj > Košice III

Okres: Košice III

Samosprávny kraj:Košický kraj
Rozloha: 168,69 ha
Obyvateľstvo: 29 814
Posledná zmena 19. 4. 2011
Košice III,

Struktura zámerov a výstavby


Aktualizované: 20. 12. 2014 13:53:48:

Report graph
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené
 
SQL dotazy volané kontrolami tejto stránky:
 Text dotazu
Parametre: @name (value)
Výsledok: tablename (rows [columns], size)
KontextTrvanie
1 (SELECT * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (DocumentUrlPath = N'/Obce/SK/KE/Kosice-III') AND (DocumentUrlPath <> NodeAliasPath) AND NodeLinkedNodeID IS NULL)) UNION ALL (SELECT TOP 2 * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (NodeAliasPath = N'/Obce/SK/KE/Kosice-III') AND (DocumentCulture = N'sk-SK')))
Table (1 [52], 301 B)
AuthorizeRequest
0,047
2
(cms.document.selectuppertree)
SELECT IsSecuredNode, DocumentStylesheetID, DocumentPageTemplateID, NodeDocType, NodeHeadTags, NodeCacheMinutes, DocumentPageTitle, DocumentPageKeyWords, DocumentPageDescription, NodeBodyElementAttributes, RequiresSSL, NodeID, DocumentID, DocumentCulture, NodeACLID, NodeLinkedNodeID, ClassName, NodeAliasPath FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeLevel <= 4)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Obce/SK/KE', N'/Obce/SK', N'/Obce', N'/')) ORDER BY NodeLevel DESC
Table (4 [18], 2.3 kB)
AuthorizeRequest
0,000
3
(cms.tree.selectpageinfo)
SELECT * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeID = 32913) AND (DocumentCulture = N'sk-SK'))
Table (1 [52], 308 B)
PageInfoProvider.GetDataForPageInfo
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
0,016
4
(cms.document.selectuppertree)
SELECT IsSecuredNode, DocumentStylesheetID, DocumentPageTemplateID, NodeDocType, NodeHeadTags, NodeCacheMinutes, DocumentPageTitle, DocumentPageKeyWords, DocumentPageDescription, NodeBodyElementAttributes, RequiresSSL, NodeID, DocumentID, DocumentCulture, NodeACLID, NodeLinkedNodeID, ClassName, NodeAliasPath FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeLevel <= 3)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Obce/SK', N'/Obce', N'/')) ORDER BY NodeLevel DESC
Table (3 [18], 2,2 kB)
TreeProvider.SelectNodes (3)
PageInfo.GetUpperTree
PageInfo.get_UpperTree
PageInfo.GetValueFromUpperTree
PageInfo.get_RequiresAuthentication
PageInfo.TryGetValue
PageInfo.GetValue
SqlHelperClass.GetDataContainerSize
DataHelper.GetObjectString
CacheHelper.LogToFile
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
0,000
5
(appril.obce.selectdocuments)
SELECT TOP 1 * FROM View_Appril_Obce_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeAliasPath = N'/Obce/SK/KE/Kosice-III'))
Table (1 [128], 654 B)
CurrentDocument
0,047
6
(cms.personalization.selectall)
SELECT TOP 1 * FROM CMS_Personalization WHERE PersonalizationUserID = 65 AND PersonalizationDocumentID = 33127
PersonalizationInfoProvider.GetUserPersonalization
PersonalizationInfoProvider.GetPersonalizedTemplateInstance
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
0,000
7
(reporting.report.selectall)
SELECT * FROM Reporting_Report WHERE [ReportName] = 'Obce.OkresDetail'
Table (1 [9], 231 B)
WebPart_ReportStavbyByKategoria
WebPart_ReportStavbyByKategoria
0,000
8
(reporting.reportgraph.selectbyfullname)
IF @ReportName = '' BEGIN SELECT * FROM Reporting_ReportGraph WHERE [GraphName] = @ReportGraphName END ELSE BEGIN SELECT * FROM Reporting_ReportGraph,Reporting_Report WHERE Reporting_ReportGraph.GraphReportID = Reporting_Report.ReportID AND [GraphName] = @ReportGraphName AND [ReportName] = @reportName END
@ReportGraphName (ObceOkresStavbyByKategoria)
@ReportName (Obce.OkresDetail)
Table (1 [25], 1,3 kB)
WebPart_ReportStavbyByKategoria
0,000
9
(cms.document.selectdocuments)
SELECT ClassName, DocumentCulture, DocumentModifiedWhen, DocumentMenuCaption, DocumentMenuClass, DocumentMenuClassHighLighted, DocumentMenuClassOver, DocumentShowInSiteMap, DocumentMenuItemHideInNavigation, DocumentMenuItemImage, DocumentMenuItemImageHighlighted, DocumentMenuItemImageOver, DocumentMenuItemInactive, DocumentMenuItemLeftImage, DocumentMenuItemLeftImageHighlighted, DocumentMenuItemLeftImageOver, DocumentMenuItemRightImage, DocumentMenuItemRightImageHighlighted, DocumentMenuItemRightImageOver, DocumentMenuJavascript, DocumentMenuRedirectUrl, DocumentMenuStyle, DocumentMenuStyleHighlighted, DocumentMenuStyleOver, DocumentName, DocumentUrlPath, NodeAliasPath, NodeID, NodeChildNodesCount, NodeClassID, NodeLevel, NodeLinkedNodeID, NodeParentID, SiteName, NodeACLID, NodeSiteID, NodeOwner FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (Published = 1)) AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (((NodeLevel <= 4)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Obce/SK/KE/Kosice-III', N'/Obce/SK/KE', N'/Obce/SK', N'/Obce', N'/'))) ORDER BY NodeAliasPath DESC
Table (5 [37], 693 B)
WebPart_BreadCrumbs
0,047
10
(appril.obce.selectdocuments)
SELECT TOP 2 * FROM View_Appril_Obce_Joined WHERE ((((SiteName = N'Appril') AND (Published = 1)) AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (NodeAliasPath = N'/Obce/SK/KE/Kosice-III'))
Table (1 [128], 654 B)
WebPart_OkresDetail
0,062
11 select s.Title, s2.NodeAliasPath from Appril_Obce s join customtable_StOkres ok on ok.StKrajId = s.KrajID join CMS_Document s1 on s1.DocumentForeignKeyValue = s.ApprilObecID join CMS_Tree s2 on s2.NodeID = s1.DocumentNodeID and s2.NodeClassID = 2163 where ok.ItemID = 804
Table (1 [2], 23 B)
WebPart_OkresDetail
0,016
12
(appril.obce.okresobcelist)
select b.ApprilObecID, b.NodeAliasPath, b.Title, Pocet = COUNT(c.StavbaID) from customtable_StObec a join View_Appril_Obce_Joined b on a.ItemID = b.ObecIDleft outer join Appril_Stavby c on a.ItemID = c.ObecIDWHERE a.StOkresId = 804group by b.ApprilObecID, b.NodeAliasPath, b.TitleORDER BY b.Title
Table (2 [4], 168 B)
WebPart_ObceListWithCount
0,047
13
(reporting.reportgraph.selectbyfullname)
IF @ReportName = '' BEGIN SELECT * FROM Reporting_ReportGraph WHERE [GraphName] = @ReportGraphName END ELSE BEGIN SELECT * FROM Reporting_ReportGraph,Reporting_Report WHERE Reporting_ReportGraph.GraphReportID = Reporting_Report.ReportID AND [GraphName] = @ReportGraphName AND [ReportName] = @reportName END
@ReportGraphName (ObceOkresStavbyByKategoria)
@ReportName (Obce.OkresDetail)
Table (1 [25], 1,3 kB)
ReportGraphInfoProvider.GetReportGraphInfo
CMSModules_Reporting_Controls_ReportGraph.ReloadData
CMSModules_Reporting_Controls_DisplayReport.ReloadData
CMSModules_Reporting_Controls_DisplayReport.OnInit
0,000
  13 dotazy (10,1 kB) Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 0,281
Cache položky pristúpené kontrolami z tejto stránky:
 PrístupCache kľúč
Dáta
Kontext
1 ADD pageinfo|appril|/obce/sk/ke/kosice-iii|sk-sk|/obce/sk/ke/kosice-iii|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2.2 kB)" (34 B)
AuthorizeRequest
2 ADD pageinfobyurl|appril|http://www.appril.com/obce/sk/ke/kosice-iii.aspx|sk-sk||true|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.CachedPageInfo (2.2 kB)" (40 B)
AuthorizeRequest
3 ADD pageinfo|appril|/obce/sk/ke|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,2 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
4 GET pageinfo|appril|/obce/sk|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,3 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
5 GET pageinfo|appril|/obce|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (3 kB)" (32 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
6 GET pageinfo|appril|/|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,8 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
7 ADD currentdocument|appril|/obce/sk/ke/kosice-iii|sk-sk
Náhľad"CMS.TreeEngine.TreeNode (470 B)" (31 B)
CMSContext.get_CurrentDocument
ContextResolver.get_CurrentDocument (2)
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
8 GET cmsmenudatasource||sk-sk|appril|/%|sk-sk|true|appril.obce;cms.menuitem;appril.sttriedy|||2|true||false|false
Náhľad"DataSet: CMS.Document (122 [37], 27 kB)" (39 B)
WebPart_ListMenu
9 ADD breadcrumbs|appril|/obce/sk/ke/kosice-iii|sk-sk|true|||true|
Náhľad"DataSet: CMS.Document (5 [37], 693 B)" (37 B)
WebPart_BreadCrumbs
10 ADD cmsdatasource||sk-sk|appril|/obce/sk/ke/kosice-iii|sk-sk|true|appril.obce|||-1|true|1||false
Náhľad"DataSet: Appril.Obce (1 [128], 654 B)" (37 B)
WebPart_OkresDetail
11 ADD querydatasource|appril.obce.okresobcelist||a.stokresid = 804|b.title|0|
Náhľad"DataSet: Table (2 [4], 168 B)" (29 B)
WebPart_ObceListWithCount
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300  
ViewState použitý kontrolami na tejto stránke:
 ID kontroluIs dirtyViewState
1 plc
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
2 LogoMini
userControlElem
btn
Nie
Áno
href = "/" (1 B)
class = "obce" (4 B)
3 PagePlaceholder
PagePlaceholder
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
4 zoneTopLeft
OkresDetail
repItems
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
ZeroRowsText = "No data found" (13 B)
DataSourceName = "" (0 B)
EnablePaging = False
NestedControlsID = "" (0 B)
HideControlForZeroRows = True
AlternatingTransformationName = "" (0 B)
ShowEditDeleteButtons = False
DataBindByDefault = False
_!ItemCount = 1
TransformationName = "Appril.Obce.OkresDetail" (23 B)
5 ReportStavbyByKategoria
viewReport
formElem
Áno
Áno
Áno
SiteName = "Appril" (6 B)
Mode = Insert
CssClass = "" (0 B)
6 viewReport
formElem
pnlCategoryList
Nie
CssClass = "FormCategoryList" (16 B)
7 viewReport
formElem
pnlForm
Nie
CssClass = "FormPanel" (9 B)
8 viewReport
pnlContent
ReportGraph1
Áno
Parameter = "Obce.OkresDetail.ObceOkresStavbyByKategoria" (43 B)
  Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 Celková veľkosť ViewState: bajtov
Kontroly oprávnenia sprístupnené komponentami tejto stránky:
 Užívateľské menoOperáciaVýsledokZdroj / Trieda / IDPovolenie / UI elementWebKontext
1 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
2 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
3 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_LogonMiniForm.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
4 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
5 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
6 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
        Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Makrá vyriešené v obsahu tejto stránky.
 VýrazVýsledokKontext
1 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Obce/SK/KE/Kosice-III
> |(notequals)/Home True
2 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Obce/SK/KE/Kosice-III
> |(notequals)/Home True
3 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Obce/SK/KE/Kosice-III
> |(notequals)/Home True
4 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Obce/SK/KE/Kosice-III
> |(notequals)/Home True
5 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Obce/SK/KE/Kosice-III
> |(notequals)/Home True
6 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemStavby
> NodeAliasPath /Obce/SK/KE/Kosice-III
> |(notequals)/Home True
7 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemLudia
> NodeAliasPath /Obce/SK/KE/Kosice-III
> |(notequals)/Home True
8 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemFirmy
> NodeAliasPath /Obce/SK/KE/Kosice-III
> |(notequals)/Home True
9 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemUdalosti
> NodeAliasPath /Obce/SK/KE/Kosice-III
> |(notequals)/Home True
10 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemSkupiny
> NodeAliasPath /Obce/SK/KE/Kosice-III
> |(notequals)/Home True
11 {%CMSContextCurrentTime%} 20. 12. 2014 13:53:48 WebPart_ReportStavbyByKategoria
> CMSContextCurrentTime 20. 12. 2014 13:53:48
12 {%Title%} Košice III WebPart_ObecShowMap
> Title Košice III
13 {% CurrentDocument.NodeAliasPath.StartWith("/Obce/CZ") ? "Czech republic" : "Slovakia" %} WebPart_ObecShowMap
14 {%OkresID|(toint)0%} 804 WebPart_ObceListWithCount
> OkresID 804
> |(toint)0 804
> |(handlesqlinjection) 804
15 {%Title%} Košice III WebPart_DocumentTitle
> Title Košice III
16 {%CMSContextCurrentTime%} 20. 12. 2014 13:53:48 ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros
AbstractReportControl.ResolveMacros
CMSModules_Reporting_Controls_DisplayReport.ReloadData
CMSModules_Reporting_Controls_DisplayReport.OnInit
> CMSContextCurrentTime 20. 12. 2014 13:53:48
17 {%pagetitle_orelse_name%} Košice III - Stavebné zámery a výstavba | Appril.com MacroResolver.MacroMatch (2)
MacroResolver.ResolveMacros
PageInfo.get_PageTitle
CMSContext.get_CurrentTitle
DocumentBase.Load
> pagetitle_orelse_name {#ObecMetaTitle#}
> {#ObecMetaTitle#} Košice III - Stavebné zámery a výstavba | Appril.com
>> ObecMetaTitle Košice III - Stavebné zámery a výstavba | Appril.com
18 {#ObecMetaDescription#} Stavebné zámery, prebiehajúca výstavba a realizované stavby v okrese Košice III. Hlavní dodávatelia, investori, obstarávateľia a stavebné firmy. ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros
CMSContext.get_CurrentDescription
DocumentBase.get_Description
DocumentBase.GetHeaderTags
CMSPages_PortalTemplate.OnPreRender
> ObecMetaDescription Stavebné zámery, prebiehajúca výstavba a realizované stavby v okrese Košice III. Hlavní dodávatelia, investori, obstarávateľia a stavebné firmy.
    Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Sledovanie požiadavku:
 MetódaPrídavné informácieOd poslednéhoOd prvého
1 BeginRequest 0,000
2 AuthorizeRequest 0,000 0,000
3 AcquireRequestState 0,047 0,047
4 > OnPreInit 0,000 0,047
5 > OnInit 0,281 0,328
6 > OnLoad 0,000 0,328
7 > OnPreRender 0,000 0,328
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300   0,328
Cookies požiadavku:
 MenoHodnota
1 CMSPreferredCulturesk-SK
2 CurrentVisitStatus2
3 VisitorStatus1
4 ASP.NET_SessionIdrbstcp3mrnjeqgr5xeobz445
5 CurrentThemeCMS
Cookie odpovede:
 MenoHodnotaExpiruje
1 CMSPreferredCulturesk-SK20. 12. 2015 13:53:48
2 CurrentVisitStatus221. 12. 2014 12:53:48
3 VisitorStatus120. 12. 2015 13:53:48
4 ASP.NET_SessionIdrbstcp3mrnjeqgr5xeobz445 
5 CurrentThemeCMS21. 12. 2014 13:53:48
Informácie o požiadavku:
 MenoHodnota
1 HttpMethodGET
2 UrlReferrer 
3 UserAgentCCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
4 UserHostAddress54.87.76.100
5 UserLanguagesen-us;en-gb;en;q=0.7;*;q=0.3
6 UserName 
7 SessionIDrbstcp3mrnjeqgr5xeobz445