Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., NR

Monitorovať Editovať firmu

Reklama

Nábrežie za Hydrocentrálou 4, Nitra, Nitra, Nitriansky kraj
Telefón:  00421 2 55577517
Web:  www.zsvs.sk
Právna forma:  Akciová spoločnosť (a.s.)
IČO:  36550949
Záznamy:  orsr.sk / foaf.sk / finstat.sk
Zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsob...
Zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti, odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti.
Stavby
Názov Miesto
06.08.2016 kanalizácia Nitriansky kraj
kanalizácia
Oznámenie o začatí územného konania
30.11.2015 – kanalizácia a ČOV Nitriansky kraj
– kanalizácia a ČOV
0 EUR Predbežné oznámenie
20.08.2013 Výstavba kanalizácie Nitriansky kraj
Výstavba kanalizácie
4351484,8 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
07.04.2015 Zhotovenie stavby: ČOV Sever Nitriansky kraj
Zhotovenie stavby: ČOV Sever
81000000 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
20.08.2013 kanalizácia a ČOV Nitriansky kraj
Šurany - kanalizácia a ČOV
19799000 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
03.04.2014 Kanalizácia a ČOV Nitriansky kraj
Kanalizácia a ČOV
20000471,14 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Zmena podaná námietka - viď príloha
20.08.2013 Výstavba kanalizácie Nitriansky kraj
Výstavba kanalizácie
4351484,8 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Výzva na predkladanie ponúk.
26.06.2014 Dobudovanie kanalizácie a ČOV Trnavský kraj
Dobudovanie kanalizácie a ČOV
13901401,85 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Zmena (Technická alebo odborná spôsobilosť) - viď príloha
08.10.2007 Trnavský kraj
Výkon stavebného dozoru pri výstavbe čistiarní odpadových vôd a kanalizačnej a vodovodnej siete...
Výstavba
Výstavba bola ukočená 31. 12. 2010.
26.06.2014 Dobudovanie kanalizácie a ČOV Trnavský kraj
Dobudovanie kanalizácie a ČOV
13901401,85 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.
07.04.2015 Zhotovenie stavby: ČOV Sever Nitriansky kraj
Zhotovenie stavby: ČOV Sever
81000000 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena (podaná námietka) – viď príloha
20.08.2013 kanalizácia a ČOV Nitriansky kraj
Šurany - kanalizácia a ČOV
19799000 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena (podaná námietka) – viď príloha
03.04.2014 Kanalizácia a ČOV Nitriansky kraj
Kanalizácia a ČOV
20000471,14 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Zmena termínov - viď termíny a príloha
03.04.2014 Kanalizácia a ČOV Nitriansky kraj
Kanalizácia a ČOV
20000471,14 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.
26.06.2014 Dobudovanie kanalizácie a ČOV Trnavský kraj
Dobudovanie kanalizácie a ČOV
13901401,85 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Predbežné oznámenie.
20.08.2013 Nitriansky kraj
Kolárovo - kanalizácia a ČOV
24341000 EUR Zrušené
Zmena stavu stavby na Zrušené.
07.04.2015 Zhotovenie stavby: ČOV Sever Nitriansky kraj
Zhotovenie stavby: ČOV Sever
81000000 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Výzva na predkladanie ponúk.
07.04.2015 Zhotovenie stavby: ČOV Sever Nitriansky kraj
Zhotovenie stavby: ČOV Sever
81000000 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena (podaná námietka) – viď príloha
24.06.2014 Nitriansky kraj
Projekt rieši odkanalizovanie ulíc Biovetská, na Priehon, a pri Mlyne, viac v prílohe
Územné rozhodnutie
26.06.2014 Dobudovanie kanalizácie a ČOV Trnavský kraj
Dobudovanie kanalizácie a ČOV
13901401,85 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Zrušené.
11.10.2012 Nitriansky kraj
Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV v aglomerácií Zlaté Moravce...
17839777,33 EUR Zrušené
Bola zrušená súťaž
05.02.2014 Nitriansky kraj
Predmetom zákazky je dobudovanie kanalizácie v obci Topoľčianky v nasledovnom rozsahu: 7372 m gravitačnej kanalizácie, 537 m výtlačných potrubí, 3 ks čerpacích staníc, 400 ks kanalizačných odbočiek ku
1479900 EUR Výstavba
Zmena stavu stavby na Výstavba.
05.02.2014 Nitriansky kraj
Predmetom zákazky je dobudovanie kanalizácie v obci Topoľčianky v nasledovnom rozsahu: 7372 m gravitačnej kanalizácie, 537 m výtlačných potrubí, 3 ks čerpacích staníc, 400 ks kanalizačných odbočiek ku
1479900 EUR Výstavba
Bol vybratý dodávateľ
29.04.2013 Nitriansky kraj
A/ stavebné objekty: SO 01 – Splašková kanalizácia - gravita č ná: - splašková kanalizácia - gravita č ná: - stoka „A“ PVC DN 300 – celková d ĺ žka 17,00m; - stoka „D“ PVC DN 300 – celková d
Príprava
29.04.2013 Nitriansky kraj
A/ stavebné objekty: SO 01 – Splašková kanalizácia - gravita č ná: - splašková kanalizácia - gravita č ná: - stoka „A“ PVC DN 300 – celková d ĺ žka 17,00m; - stoka „D“ PVC DN 300 – celková d
Príprava
04.02.2013 Nitriansky kraj
- ul. Novozámocká, Nitra, Ivanka pri Nitre - v rozsahu stavby: A/ stavebné objekty: SO 01 – Vodovodné potrubie: - tento objekt rieši výstavbu vodovodného radu DD 9-5-5 HDPE PE 100 – DN 200 (PN 10)
Príprava
20.09.2012 Nitriansky kraj
1.1 - Navrhovaná kanalizačná stoka splaškovej kanalizácie bude dĺžky 57,00m. Nová splašková kanalizácia bude vedená v telese cesty a bude prepojená na kanalizačnú stoku A2 v existujúcej šachte č. 25
Príprava
23.05.2012 Nitriansky kraj
Predmetom zákazky sú projekčné práce, inžinierska činnosť a realizácia stavebných prác. Z toho predmetom projekčných prác pre ČOV je vyhotovenie projektových dokumentácií pre stavebné povolenia a rea
99885711,8 EUR Príprava
06.02.2012 Nitriansky kraj
Uvažované napojenie priľahlých obcí na ČOV Nitra bolo riešené cez jestvujúcu stokovú sieť mesta Nitra nasledovne: zberač „D“ Kynek-Šúdol, Lužianky, Zbehy Čakajovce, Jelšovce, Čab, Nové Sady, Malé Zál
2750000 EUR Príprava
02.11.2011 Nitriansky kraj
v rozsahu stavby: A/ stavebné objekty: SO 01 – Gravitačná kanalizácia: - v rámci stavebného objektu dôjde k vybudovaniu splaškovej kanalizácie: stoka „C3“ PVC DN 300, dĺžka 321,5m; stoka „C3-4-1“
Príprava
29.07.2010 Nitriansky kraj
Kanalizácia bude dobudovaná najmä v okrajových mestských štvrtiach, kde doteraz chýbala - v Dolných Krškanoch, Kyneku, Párovských Hájoch, Janíkovciach a Mlynárciach. Pribudne aj na Zobore - na uliciac
13200000 EUR Výstavba
20.07.2010 Nitriansky kraj
Rozsah stavby: SO 01: Vodovodné potrubie Rad „1“ potrubie HDPE PE 100 DN 100, dĺžky 654 m Rad „1-1“ potrubie HDPE PE 100 DN 80, dĺžky 139 m Predmetom líniovej stavby je výstavba vodovodného potrub
Príprava
12.05.2010 Nitriansky kraj
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Šaľa – Veča, Slnečná ulica - vodovod v rozsahu stavby: - rozvádzacie vodovodné potrubie rad „1“ – HDPE PE 110 – 169,0m - rozvádzacie vodovodné potrubi
Príprava
12.05.2010 Nitriansky kraj
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Šaľa – Veča, Trnovecká ulica - kanalizácia v rozsahu stavby: - kanalizačná stoka T – PVC DN 300 – celková dĺžka 205 m - kanalizačná stoka sa začína v k
Príprava
12.05.2010 Nitriansky kraj
Prepojovacie potrubie v priestore medzi obytným súborom Vinohrady a štátnou cestou II/564, pričom prepojovacie potrubie DN 100 PN 10 dĺžky 310 m je napojené na jestvujúce vodovodné potrubie na existuj
Príprava
29.12.2009 Nitriansky kraj
Predmetom zákazky je odkanalizovanie mesta Štúrovo a obce Nána s vybudovaním splaškovej kanalizácie v tých častiach mesta, kde kanalizácia chýba, resp. v celej obci Nána a s vybudovaním ČOV Štúrovo. V
19979964 EUR Príprava
13.12.2009 Trnavský kraj
Odvedenie vyčistených odpadových vôd z ČOV galanta do doku - Dolný Dudváh (variant A), Šárd (variant B). Matúškovo, Mostová, Galanta, Čierny Brod, Dolné Saliby, Horné Saliby (okres: Galanta). Hlavným
2257186 EUR Príprava
11.11.2009 Nitriansky kraj
Stavebné objekty: S0 01 – Vodovodné potrubie: - začiatok trasy je navrhnutý napojením na vodovodné potrubie PVC DN 100 v miestnej časti Lukov Dvor Rad „A“ HDPE PE 100 - DN 150 dĺžky 774,0 m „A1“
Príprava
13.09.2009 Nitriansky kraj
stavebné objekty: Aglomerácia č.1 - Nitra SO 0101 – Kanalizácia Nitra – Pod liečebným ústavom SO 0102 – Kanalizácia Nitra – Sokolí vrch SO 0103 – Kanalizácia Nitra – Horné Krškany SO 0106 – Kanal
Príprava
09.01.2008 Nitriansky kraj
Predmet obstarávania zahŕňa budovanie splaškovej a rozšírenie jednotnej kanalizačnej siete jednotlivých častí mesta Nitra v celkovej dlžke 34,5 km (z toho 24,3 km gravitačná sieť a 10,2 km výtlakov) v
13200000 EUR Výstavba
08.10.2007 Trnavský kraj
Výkon stavebného dozoru pri výstavbe čistiarní odpadových vôd a kanalizačnej a vodovodnej siete. Hlavné miesto poskytovania služieb: Slovenská republika, západné Slovensko – Galanta, Kajal, Gáň, Topoľ
Výstavba
04.05.2007 Trnavský kraj
Činnosť stavebného dozoru: Povodie Váhu a Dunaja – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovania pitnou vodou – aglomerácia Šamorín - Výkon stavebného dozoru pri výstavbe čistiarní odpadových vôd
Príprava
Subdodávky
Prílohy
Kontakt
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené