Východoslovenská distribučná, a.s.

Monitorovať Editovať firmu

Reklama

Mlynská 31, Košice, Košice I, Košický kraj
Telefón:  00421556102111
Email:  info@vsds.sk
Web:  www.vsds.sk
Právna forma:  Akciová spoločnosť (a.s.)
IČO:  36599361
Záznamy:  orsr.sk / foaf.sk / finstat.sk
Distribúcia elektriny vlastnou distribučnou sústavou až ku konečnému spotrebiteľovi.
Distribúcia elektriny vlastnou distribučnou sústavou až ku konečnému spotrebiteľovi.
Kontakty
Meno Pozícia
  Peter Hyria
Stavby
Názov Miesto
11.10.2016 Rozšírenie NN el. siete Košický kraj
SO 12 – Rozšírenie NN el. siete SO 13 - Prípojka NN
Oznámenie o začatí stavebného konania
31.07.2016 IBV 6 rod. domov Prešovský kraj
SO Ol VN prípojka 22kV, SO 02 Káblové NN rozvody, SO 03 Odberné elektrické zariadenie , PS Ol Trafostanica 22/0,4 kV
Stavebné povolenie
Zmena stavu stavby na Stavebné povolenie.
08.08.2016 výstavba DTS, úprava VN, NN a DP Prešovský kraj
výstavba DTS, úprava VN, NN a DP
Oznámenie o začatí územného konania
07.08.2016 zriadenie TS, VN prípojka, NN vedenie Košický kraj
zriadenie TS, VN prípojka, NN vedenie
Oznámenie o začatí územného konania
07.08.2016 zriadenie TS, VN prípojka, NN vedenie a demontáž NN Košický kraj
zriadenie TS, VN prípojka, NN vedenie a demontáž NN
Oznámenie o začatí územného konania
12.01.2016 Úprava NN siete Košický kraj
Účelom stavby je náhrada nevyhovujúceho vzdušného NN vedenia novým káblovým vedením uloženým v zemi podľa situačného výkresu.
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o začatí kolaudačného konania.
14.07.2016 Rekonštrukcia VN kábla Prešovský kraj
Rekonštrukcia VN kábla
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
07.07.2016 Priemyselný park Prešovský kraj
SO 03 -úprava v ES Prešov 2 SO 04- úprava v DS- nová VN linka
Stavebné povolenie
09.04.2016 Rekonštrukcia NN siete Prešovský kraj
rekonštrukcia NN siete
Oznámenie o začatí stavebného konania
22.03.2016 Zriadenie optického vedenia Košický kraj
Projekt navrhovanej stavby rieši káblové optické pripojenie pre lokalitu IBV Záhumnie, Košice – Krásna.
Územné rozhodnutie
15.01.2016 IBV 6 RD Prešovský kraj
SO 01 VN prípojka 22 kV SO 02 Káblové NN rozvody SO 03 Odberné elektrické zariadenie PS 01 Trafostanica 22/0,4 kV
Územné rozhodnutie
Zmena stavu stavby na Územné rozhodnutie.
23.02.2015 IBV RD Čerešňová Košický kraj
IBV RD Čerešňová
Oznámenie o začatí stavebného konania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o začatí stavebného konania.
21.03.2016 Rekonštrukcia rozvodne I. etapa Košický kraj
Rekonštrukcia rozvodne I. etapa
Oznámenie o začatí stavebného konania
06.11.2015 Úprava kábelovej NN siete Prešovský kraj
Umiestňovanou stavbou sa zrealizuje vyvedenie NN káblov z jestvujúcej kioskovej trafostanice TS LIDL. Vyvedené NN káble budú typu NAYY 4x150 aNAYY 4x240
Oznámenie o začatí stavebného konania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o začatí stavebného konania.
28.10.2015 Výstavba DTS, úprava VN, NN Košický kraj
Výstavba DTS, úprava VN, NN
Územné rozhodnutie
Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia
01.12.2015 Výstavba DTS, úprava VN, NN Košický kraj
Výstavba DTS, úprava VN, NN
Územné rozhodnutie
Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia
12.11.2015 Rekonštrukcia NN siete Prešovský kraj
rekonštrukcia NN siete
Územné rozhodnutie
Zmena stavu stavby na Územné rozhodnutie.
22.01.2016 Priemyselný park Prešovský kraj
Úprava bude spočívať vo výmene elektrických zariadení a dozbrojení jestvujúcej kobky AJ 24
Oznámenie o začatí územného konania
29.07.2015 Obytný súbor, SO 30 Distribučný káblový rozvod VSD... Košický kraj
Stavebné povolenie
Zmena stavu stavby na Stavebné povolenie.
23.11.2015 Obytný súbor, SO 30 Distribučný káblový rozvod VSD... Košický kraj
Stavebné povolenie
Zmena stavu stavby na Stavebné povolenie.
28.10.2015 Výstavba DTS, úprava VN, NN Košický kraj
Výstavba DTS, úprava VN, NN
Územné rozhodnutie
Zmena stavu stavby na Územné rozhodnutie.
01.12.2015 Výstavba DTS, úprava VN, NN Košický kraj
Výstavba DTS, úprava VN, NN
Územné rozhodnutie
Zmena stavu stavby na Územné rozhodnutie.
25.11.2015 Výstavba DTS Čičky, úprava NN a DP Košický kraj
Trasa bude vedená v intraviláne mesta Košice v rekreačnej lokalite Čičky.
Územné rozhodnutie
Zmena stavu stavby na Územné rozhodnutie.
29.07.2015 Obytný súbor, SO 30 Distribučný káblový rozvod VSD... Košický kraj
Stavebné povolenie
Zmena stavu stavby na Oznámenie o začatí stavebného konania.
23.11.2015 Obytný súbor, SO 30 Distribučný káblový rozvod VSD... Košický kraj
Stavebné povolenie
Zmena stavu stavby na Oznámenie o začatí stavebného konania.
14.10.2015 ES SNV I. – rekonštrukcia rozvodne Košický kraj
Predmetom konania je líniová inžinierska stavba, ktorá pozostáva zvýstavby vzdušného VN vedenia na betónových podperných bodoch
Územné rozhodnutie
Zmena stavu stavby na Územné rozhodnutie.
12.08.2014 Prešovský kraj
Inžinierska líniová stavba, Trafostanica, VN,NN
Kolaudačné rozhodnutie
Zmena stavu stavby na Kolaudačné rozhodnutie.
12.11.2015 Košice - výstavba DTS, VN prípojka a úprava NN siete Košický kraj
Účelom tejto stavby je zriadenie kioskovej trafostanice DTS, jej napojenie VN káblovou prípojkou uloženou v zemi a vyvedenie výkonu NN káblami na Slovenskej ulici v Košiciach
Oznámenie o začatí stavebného konania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o začatí stavebného konania.
23.02.2015 IBV RD Čerešňová Košický kraj
IBV RD Čerešňová
Oznámenie o začatí stavebného konania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o prerušení stavebného konania.
30.10.2015 úprava VN a NN Prešovský kraj
VN kábel bude vedený v zelenorn páse, križovať bude miestnu komunikáciu a následne bude pokračovat‘ pozdlž rigolu pri štátnej ceste Č. L/l 8 smerorn k miestnej komunikácii
Územné rozhodnutie
30.10.2015 úprava VN a NN Prešovský kraj
VN kábel bude vedený v zelenorn páse, križovať bude miestnu komunikáciu a následne bude pokračovat‘ pozdlž rigolu pri štátnej ceste Č. L/l 8 smerorn k miestnej komunikácii
Územné rozhodnutie
01.10.2015 úprava VN prípojky Košický kraj
úprava VN prípojky
Územné rozhodnutie
Zmena stavu stavby na Územné rozhodnutie.
19.08.2014 Košice, Chrastie – výstavba Košický kraj
Košice, Chrastie – výstavba TS, VN prípojka a NN vedenia
Kolaudačné rozhodnutie
Zmena stavu stavby na Kolaudačné rozhodnutie.
12.08.2014 Prešovský kraj
Inžinierska líniová stavba, Trafostanica, VN,NN
Kolaudačné rozhodnutie
Zmena stavu stavby na Oznámenie o začatí kolaudačného konania.
19.08.2014 Košice, Chrastie – výstavba Košický kraj
Košice, Chrastie – výstavba TS, VN prípojka a NN vedenia
Kolaudačné rozhodnutie
Zmena stavu stavby na Oznámenie o začatí kolaudačného konania.
23.02.2015 IBV RD Čerešňová Košický kraj
IBV RD Čerešňová
Oznámenie o začatí stavebného konania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o začatí stavebného konania.
25.08.2015 úprava kábelovej NN siete Prešovský kraj
Prešov - M. Culena - úprava kábelovej NN siete
Oznámenie o začatí územného konania
24.06.2015 Úprava NN a DP Košický kraj
Košice, ul. Pri Plynárni – Úprava NN a DP“, na pozemkoch parcelné číslo 2633/274, 2633/187, 2459/1, 2423, 2605/8 v katastrálnom území Stredné mesto, evidovaných v registri „C“.
Územné rozhodnutie
Zmena stavu stavby na Územné rozhodnutie.
29.07.2014 Prešovský kraj
Líniová stavba na Teplickej ulici, rozšírenie NN rozvodov Poprad
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o začatí kolaudačného konania.
23.02.2015 IBV RD Čerešňová Košický kraj
IBV RD Čerešňová
Oznámenie o začatí stavebného konania
Zmena stavu stavby na Územné rozhodnutie.
30.12.2012 Košický kraj
Stavebné povolenie
Zmena stavu stavby na Stavebné povolenie.
03.06.2014 Košický kraj
Trasa nového elektrického vedenia prechádza ulicami Herlianska a Agátová ..
Kolaudačné rozhodnutie
Zmena stavu stavby na Kolaudačné rozhodnutie.
19.12.2014 Rozšírenie NN siete – Kavečany – Budanová III... Košický kraj
Predmetom riešenia predloženej projektovej dokumentácie je pripojenie.
Stavebné povolenie
Zmena stavu stavby na Stavebné povolenie.
19.12.2014 Rozšírenie NN siete – Kavečany – Budanová III... Košický kraj
Predmetom riešenia predloženej projektovej dokumentácie je pripojenie.
Stavebné povolenie
Zmena stavu stavby na Oznámenie o začatí stavebného konania.
19.08.2014 Košice, Chrastie – výstavba Košický kraj
Košice, Chrastie – výstavba TS, VN prípojka a NN vedenia
Kolaudačné rozhodnutie
Změna stavu stavby na Stavebné povolenie.
22.03.2013 Myslava, Kamenný potok Košický kraj
Myslava, Kamenný potok – zriadenie trafostanice TS10
Kolaudačné rozhodnutie
Zmena stavu stavby na Kolaudačné rozhodnutie.
03.06.2014 Preložka TS 804 Prešovský kraj
Výstavba novej trafostanice kioskového typu..
Stavebné povolenie
Zmena stavu stavby na Stavebné povolenie.
13.11.2014 Preložka TS 804 Prešovský kraj
Výstavba novej trafostanice kioskového typu..
Stavebné povolenie
Zmena stavu stavby na Stavebné povolenie.
19.08.2014 Košice, Chrastie – výstavba Košický kraj
Košice, Chrastie – výstavba TS, VN prípojka a NN vedenia
Kolaudačné rozhodnutie
Změna stavu stavby na Oznámenie o začatí stavebného konania.
03.06.2014 Preložka TS 804 Prešovský kraj
Výstavba novej trafostanice kioskového typu..
Stavebné povolenie
Zmena stavu stavby na Oznámenie o začatí stavebného konania.
13.11.2014 Preložka TS 804 Prešovský kraj
Výstavba novej trafostanice kioskového typu..
Stavebné povolenie
Zmena stavu stavby na Oznámenie o začatí stavebného konania.
11.11.2014 Úprava NN siete Košický kraj
Úprava NN siete – výstavba TS
Oznámenie o začatí stavebného konania
11.11.2014 úprava NN siete Košický kraj
úprava NN siete
Oznámenie o začatí stavebného konania
11.11.2014 úprava NN siete Košický kraj
úprava NN siete
Oznámenie o začatí stavebného konania
28.10.2014 Košický kraj
Rozšírenie siete NN, Za Kalváriou I, Košice
Stavebné povolenie
Zmena stavu stavby na Stavebné povolenie.
29.07.2014 Prešovský kraj
Líniová stavba na Teplickej ulici, rozšírenie NN rozvodov Poprad
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Zmena stavu stavby na Stavebné povolenie.
28.10.2014 Košický kraj
Rozšírenie siete NN, Za Kalváriou I, Košice
Stavebné povolenie
Zmena stavu stavby na Územné rozhodnutie.
23.09.2013 Prešovský kraj
~~trafostaniea, SO 03 NN rozvody, SO 03.1- odberné el. zariadenia a SO 04- NN prípojka ku ATS.
Príprava
03.09.2013 Košický kraj
na pozemkoch parcelné čísla 2150/1 (evidované v registri “E“ pod číslom 12423/1), 1498 (evidované v registri “E“ pod číslom 11327/502, 11342/501 a 11334/504), 1501/4 (evidované v registri “E“ pod čísl
Príprava
03.09.2013 Košický kraj
na pozemku parcelné číslo 6954/150 v katastrálnom území Severné mesto (evidovanom v registri “C“), Stavba pozostáva z demontáže NN vzdušného vedenia prechádzajúceho cez pozemok miestnej komunikácie
Príprava
03.09.2013 Košický kraj
na pozemku parcelné čísla 304/2 v katastrálnom území Stredné mesto, evidovanom v registri „C“, nachádzajúcu sa na území Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice Predmetom predloženej projektovej doku
Príprava
03.09.2013 Košický kraj
na pozemkoch parc. 8570/503, 8670/4, 8617/507, 8658/1 v k.ú. Nižná Úvrať (evidované v registri ,,E“) a parc. č. 1414/2, 1414/3, 1414/1, 1414/4, 1450/3, 1413/9, 1414/5, 1414/12,1413/1, 1450/1,1450/5, 1
Príprava
03.09.2013 Košický kraj
„Košice – kábelový VN prepoj pri ES 110/22kV Košice IV“ na pozemkoch parc. č. 2748/4, 2748/8 v kat. území Barca (evidovaných v registri „C“) a pozemkoch parc. č. 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453, 74
Príprava
03.09.2013 Košický kraj
na pozemkoch parc. č. 1545/15, 1694, 1695, 1697/2, 1704/10, 1700 a 1701 v kat. území Nižná Úvrať (evidovaných v registri „C“) a na pozemkoch parc. č. 8617/507, 8617/508, 8671/1, 8683/23, 8683/29, 8683
Príprava
03.02.2013 Košický kraj
Trafostanica, VN káblevé vedenie, NN káblové vedenie, k.ú. Južné Mesto
Príprava
30.12.2012 Košický kraj
Siloprúdové elektrické rozvody: káble- montáž, vzdušné- demontáž
Príprava
30.12.2012 Košický kraj
na pozemkoch parc. č. 502/1, 499/88, 499/90 a 3467/6 v k.ú. Južné mesto
Príprava
30.12.2012 Košický kraj
Trafostanica 250kVA+VN vedenie pre stavbu 2x16b.j. nájomné byty, blok A, blok B+technická vybavenosť MČ Košice-Poľov, účelom je zabezpečiť dodávkuelektrickej energie pre pripravovanú stavbu, pre záso
Príprava
31.08.2012 Prešovský kraj
Jedná sa o líniovu inžiniersku stavbu - prípojka VN a trafostanica na pozem. parc. č. KN E 1330/1, KN E 1330/2, KN E 133113, KN E 1293/215, KN E 3405/3, KN C 9693/12, KN C 972113, KN C 9721/3, KN C 48
Príprava
17.07.2012 Prešovský kraj
Rozšírenie NN siete.
Príprava
19.04.2012 Prešovský kraj
Stavba pozostáva- komunikácia, kanalizácia, vodovod, preložka VN vedenia, kábelové NN rozvody, NN prípojky, verejné osvetlenie, STL plynovod, telekomunikácie stavebne objekty SO 601-01 Prelozka VN ve
Príprava
28.02.2012 Prešovský kraj
Inžinierska líniová stavba - Výstavba 22 kw vedenia Kežmarok- Tatranská Lomnica.
Príprava
24.02.2012 Prešovský kraj
Návrh rieši demontáž jestvujúceho vzdušného vedenia ALFe 50 (osadeného na strešníkoch rodinných domov a na stipoch) na ulici Široká a časti ulic Zelezničná, Teplická a SNP Poprade - Veľkej na pozemko
Príprava
24.02.2012 Prešovský kraj
Líniová stavba - Poprad ul. Nová, Krátka, Železničná - kabelizácia NN siete. Návrh rieši demontáž jestvujúceho vzdušného vedenia ALFe 50 (osadenébo na strešníkoch rodinných domov a na stlpoch) na uli
Príprava
09.12.2011 Prešovský kraj
Káblová prípojka, trafostanica,vonkajší distribučný rozvod NN, domové NN prípojky a meranie spotreby.
Príprava
04.11.2011 Prešovský kraj
SO 01 -Rekonštrukcia jestvujúceho VN kábla medzi TR Stavex a TR Múzeum, SO 02 -Transforrmačná stanica, SO 03 -Zaústenie jestvujúcich sekundárnych rozvodov do trafostanice, na ulici Slovenskej a Špitál
Príprava
03.11.2011 Prešovský kraj
Líniová stavba. Členenie stavby: SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody, prevádzkové súbory.
Príprava
03.11.2011 Prešovský kraj
Líniová stavba. Členenie stavby: SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody, prevádzkové súbory.
Príprava
19.10.2011 Prešovský kraj
Líniová stavba SO 03- Trafostanica, SO 04 -VN prípojka k trafostanici, SO 05- Distribučné NN rozvody, SO 06- NN prípojkyk záhradným domčekom, SO 07- Verejné osvetlenie,SO 26-Úprava el. siete, na Vydum
Príprava
13.10.2011 Prešovský kraj
Stavba pozostáva z realizácie nového podzemného rozvodu NN elektrickej káblovej siete na Strážskom námestí v Poprade. Existujúce NN — elektrické rozvody boli demontované zo strešníkov a premiestnené
Realizované
12.10.2011 Prešovský kraj
Líniová stavba ,rozšírenie NN siete na pozemkoch p. č. KN-C 16038/26, 16038/27, 16038/31, 16037/20 a KN -E 3465/5, KN-E 3465/3 kat. ú. Prešov.
Príprava
07.10.2011 Prešovský kraj
Trafostanica HB-CLEAN-inžinierska líniová stavba.
Príprava
26.09.2011 Prešovský kraj
Stavba pozostáva z demontáže existujúcich vzdušných vedení NN — elektrických rozvodov a následným uložením káblového vedenia do zeme v koridore ulíc Alžbetina, Karpatská, Hviezdoslavova, 1. mája a P
Príprava
07.09.2011 Prešovský kraj
Predmetom zmeny stavby je zmena trasy VN káblového vedenia na pozemky KN - E parc. Č. 6905, 6906, 6907 k. ú. Vel‘ká a pozemky KN - C parc. č. 1843/121, 1843/182, 1843/183 k. ú. Vel‘ká.
Príprava
30.05.2011 Prešovský kraj
Líniová stavba umiestnená na pozemku v k.ú. Prešov. Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov - SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody, SO 02 Verejné osvetlenie.
Príprava
16.04.2011 Prešovský kraj
Stavba obsahuje káblové VN prepojenie, trafostanica, káblové NN rozvody, NN prípojka.
Príprava
16.04.2011 Prešovský kraj
SO 01 - VN prípojka, SO 02 - Trafostanica, SO 03 - NN rozvody, SO 04 - NN prípojka pre AT stanicu. Stavba umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-C 16209/304, KN-C 16209/305, KN-C 16209/306, KN-C
Príprava
16.04.2011 Prešovský kraj
Stavebné objekty: SO 07 - VN22kV káblová prípojka, SO 08 - Trafostanica EH8c-22/0,42kV-630 kVA, SO 09 - vonkajší káblový rozvod NN. Líniová stavba umiestnená na pozemku parc. č. 3220/27, 3227 k.ú.
Výstavba
06.04.2011 Prešovský kraj
Stavba umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-E 615/1, KN-C 3310, 1512/6, 1511 k.ú. Nižná Šebastová. Stavba sa člení na stavebné objekty: • SO 101 -VN prípojka 22 kV, urnlestnený na pozemkoch parc. č
Príprava
30.12.2010 Prešovský kraj
pozemok parc. Č. 7330/2, 7366, 9462, 9461, 9460, 9455, 9456, 9446, 9447, 8003/1, 9442, 8002, 7998, 9452/1, 9452/2, 8159/3, katastrálne územie Prešov. Predmetom konania je SO 01 - VN 22 kV kábelová
Príprava
30.11.2010 Prešovský kraj
Stavba sa člení na stavebné objekty: SO 01 - Kábelové VN prepojenie, SO 02 - Trafostanica, SO 03 - Kábelové NN rozvody, SO 04 - NN prípojka.
Príprava
17.09.2010 Košický kraj
Projekt v rámci II. etapy predmetnej stavby navrhuje zrealizovať nové káblové VN vedenie od križovatky ul. Suchodolinská – Čermeľská po záhradkársku lokalitu Prielohy. Postaví sa nová kiosková TS na
Príprava
10.09.2010 Košický kraj
Jedná sa o líniovú stavbu, ktorej úlohou je nahradenie existujúceho NN vedenia, osadeného na strešníkoch rodinných domov na ulici Karpatská, Dargovská, Zádielská a Malá, novým zemným kábelovým vedením
Príprava
02.09.2010 Prešovský kraj
Členenie stavby v rámci Obytnej skupiny Prešov: SO 01 Obytný súbor sekcia D, SO 02 Rozvody VN, SO 03 Trafostanica, SO 04 NN rozvody, SO 06 Plynová prípojka Predmetom je výstavba polyfunkčného
Príprava
06.07.2010 Prešovský kraj
Líniová stavba "Poprad, Veľká - prepoj v úseku MTS Lesík - MTS cintorín" pozdĺž štátnej cesty III/5345 smerom na letisko, pozdĺž štátnej cesty II/534 smerom na Smokovce a pozdĺž miestnych komunikácií
Príprava
18.06.2010 Prešovský kraj
NN káble budú vyvedené z exist. stožiarovej trafostanice TS Metal Komplex, trasa NN káblov prechádza parcelami CKN 1576/1, 1548/2, 1548/8 k.ú. N. Šebastová až k projektovanej skrini na pozemku parc.č.
Príprava
14.06.2010 Prešovský kraj
Líniová stavba "Poprad - Rekonštrukcia NN Veľká, Scherfelova, F.Kráľa, Tranovského" na uliciach Farbiarska, Dolný rad, Horný rad, Scherfelova, F. Kráľa, Tranovského, Na letisko v Poprade - Veľkej.
Príprava
17.05.2010 Košický kraj
Stavba: "Rozšírenie NN elektrickej nadzemnej siete v záhradkárskej lokalite Račí potok III, ZO-SZZ 32-65 v Košiciach", na pozemkoch parcelné čísla 6947/2, 8029/1, 6943/2, 8037/1, 8037/2, 6941/1, 6941/
Príprava
07.05.2010 Košický kraj
Projektová dokumentácia pre územné konanie rieši pripojenie 211 nových odberných miest na distribučnú elektrickú sieť. Trasa nového elektrického vedenia je navrhnutá od areálu bývalého hospodárskeho
Príprava
23.03.2010 Košický kraj
Predložený návrh rieši umiestnenie novej kioskovej trafostanice, VN prípojky a NN vývodov na jestvujúcu NN sieť v MČ Košice – Pereš. Trasa navrhovanej VN prípojky začína odbočením z posledného podpern
Príprava
22.03.2010 Košický kraj
Navrhovaná stavba rieši výstavbu nového objektu spínacej stanice SS 399 22/22kV (SO 01) vrátane kompletnej technologickej časti a presmerovania jestvujúcich káblových VN a NN vedení (SO 02) z pôvodnej
Príprava
10.03.2010 Prešovský kraj
Stavba "Poprad - VN kábel, rekonštrukcia Schülle - MTR Autoservis" na Teplickej ulici v Poprade na pozemkoch parc. č. KN - C 2454/1, 2455/1, 2456/1 k.ú. Poprad, KN - E 7808/1, 7835/1 k.ú. Poprad, parc
Realizované
25.02.2010 Košický kraj
CELKOVÉ NÁKLADY Variant A: cca 1 400 000 € Variant B: cca 1 460 000 €. Nové vedenie 2x110 kV bude postavené na oceľových, jednodriekových priehradkových stožiaroch typu SÚDOK - skrutkovaných, po
1460000 EUR Príprava
29.01.2010 Košický kraj
„ Výstavba 2 x 110 kV vedenia pre napojenie viacsystémového vedenia na distribučnú sústavu v lokalite Bukovec“, obce Bukovec, Baška, Košice (MČ Košice – Lorinčík, MČ Košice – Poľov a MČ Košice – Barca
Príprava
28.01.2010 Košický kraj
Výstavba trafostanice TS 779, úprava VN vedení č. 546, 218 a úprava NN rozvodov v areáli MOTOR-CAR Košice, s.r.o. - I. etapa, Magnezitárska ulica, Košice" na pozemkoch parcelné čísla 3820/1, 3850, 385
Príprava
28.01.2010 Košický kraj
Predmetná stavba „ES 110/22kV – Košice IV“ je časťou stavby „Košice – 2x110 kV vedenie a ES 110/22kV Košice IV“ v katastrálnom území Barca, Poľov a Šaca na území mestskej časti Košice – Šaca, Košice –
Príprava
27.01.2010 Košický kraj
Predmetná stavba naväzuje na projektované vedenie 2 x 400 kV + 2 x 110 kV Lemešany – USS medzi obcami Baška – Bukovec a na projektované vedenie 110 kV USS – Košice IV (tieto nie sú predmetom územného
Príprava
11.12.2009 Prešovský kraj
Jedná sa o stavbu: "Rozšírenie a prestavba NN siete Poprad - Kvetnica" v k.ú. Poprad. Stavba pozostáva z realizácie nových káblových NN elektrických rozvodov na zabezpečenie dodávky elek. energie p
Realizované
29.10.2009 Prešovský kraj
Stavba pozostáva z týchto objektov: SO 01- VN prípojka ku TR1 SO 02- VN prepojenie medzi TR1 a TR2 SO 03- Trafostanica TR1 SO 04- Trafostanica TR1 SO 05- NN rozvody
Príprava
26.10.2009 Prešovský kraj
Poprad, Stráže pod Tatrami, námestie - rekonštrukcia NN vedenia na pozemkoch parc. č. 159, 292/3, 455/1, 450/1, 194, 446, 311/1 k.ú. Stráže pod Tatrami. Účelom stavby je vybudovanie novej NN káblovej
Príprava
11.10.2009 Prešovský kraj
Trafostanica, VN 22 kV kábelová prípojka, vonkajší kábelový rozvod NN, kábelová prípojka NN pre 7 b.j. a verejné osvetlenie na UL. Pažica a Herlianska v meste Prešov, na pozemku par.cč. 387,3327,3328/
Príprava
18.06.2008 Košický kraj
Jedná sa o líniovú stavbu, ktorej úlohou je zriadenie NN kábelového vedenia vo dvore bytových domov na pozemkoch parcelné čísla 321/1, 319/1,2, 320/8, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308 v kat
27000 EUR Príprava
Subdodávky
Prílohy
Kontakt
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené