Obec Vysoká nad Uhom

Monitorovať firmu Pripojiť

Filter

Reklama
Školská 313, Vysoká nad Uhom, Michalovce, Košický kraj
Telefón: +00421 56 6494303Právna forma: Obec (obecný úrad), Mesto (mestský úrad)
  
E-mail: ocuvysoka@vknet.sk 
Web:  http://www.vysokanaduhom.ocu.sk 
Všeobecná verejná správa
Všeobecná verejná správa
Stavby
Subdodávky
Prílohy
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené
 
SQL dotazy volané kontrolami tejto stránky:
 Text dotazu
Parametre: @name (value)
Výsledok: tablename (rows [columns], size)
KontextTrvanie
1 (SELECT * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (DocumentUrlPath = N'/Firmy/SK/KE/Obec-Vysoka-nad-Uhom') AND (DocumentUrlPath <> NodeAliasPath) AND NodeLinkedNodeID IS NULL)) UNION ALL (SELECT TOP 2 * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (NodeAliasPath = N'/Firmy/SK/KE/Obec-Vysoka-nad-Uhom') AND (DocumentCulture = N'sk-SK')))
Table (1 [52], 358 B)
AuthorizeRequest
0,031
2
(cms.document.selectuppertree)
SELECT IsSecuredNode, DocumentStylesheetID, DocumentPageTemplateID, NodeDocType, NodeHeadTags, NodeCacheMinutes, DocumentPageTitle, DocumentPageKeyWords, DocumentPageDescription, NodeBodyElementAttributes, RequiresSSL, NodeID, DocumentID, DocumentCulture, NodeACLID, NodeLinkedNodeID, ClassName, NodeAliasPath FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeLevel <= 4)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Firmy/SK/KE', N'/Firmy/SK', N'/Firmy', N'/')) ORDER BY NodeLevel DESC
Table (4 [18], 2.4 kB)
AuthorizeRequest
0,000
3
(appril.subjekty.selectdocuments)
SELECT TOP 1 * FROM View_Appril_Subjekty_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeAliasPath = N'/Firmy/SK/KE/Obec-Vysoka-nad-Uhom'))
Table (1 [141], 800 B)
CurrentDocument
0,047
4
(cms.personalization.selectall)
SELECT TOP 1 * FROM CMS_Personalization WHERE PersonalizationUserID = 65 AND PersonalizationDocumentID = 43639
PersonalizationInfoProvider.GetUserPersonalization
PersonalizationInfoProvider.GetPersonalizedTemplateInstance
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
0,000
5
(appril.subjekty.firmastavbystats)
select a.SubjektID, PocetStavieb = isnull(PocetStavieb, 0) from dbo.View_Appril_Subjekty_Joined a join dbo.customtable_SuFormy b on a.SuFormaId = b.ItemID left outer join (select SubjectId, COUNT (StavbaId) as PocetStavieb from customtable_StSubjetky group by SubjectId) i on i.SubjectId = a.SubjektIDWHERE a.SubjektID = 11017
Table (1 [2], 8 B)
WebPart_FirmaStavbyStats
0,031
6
(appril.subjekty.firmasubdodavkystats)
select count( a.SubdodavkaID)PocetSubdodavok,fi.SubjektIDfrom View_Appril_Subdodavky_Joined a join View_Appril_Stavby_Joined b on a.StavbaID = b.StavbaID join View_Appril_Subjekty_Joined fi ON a.SubjektID = fi.SubjektIDWHERE a.SubjektID = 11017 group by fi.SubjektID
WebPart_FirmaSubdodavkyStats
0,078
7
(appril.subjekty.firmastavbystats)
select a.SubjektID, PocetStavieb = isnull(PocetStavieb, 0) from dbo.View_Appril_Subjekty_Joined a join dbo.customtable_SuFormy b on a.SuFormaId = b.ItemID left outer join (select SubjectId, COUNT (StavbaId) as PocetStavieb from customtable_StSubjetky group by SubjectId) i on i.SubjectId = a.SubjektIDWHERE SubjektId = 11017
Table (1 [2], 8 B)
WebPart_Score1
0,031
8
(appril.subjekty.firmausers)
select a.userid, a.SuPosition, b.UsSuVztah, u.FullName, u.Spolocnost, f.Subject, u.UserName, u1.UserDescription, u1.UserPosition, u1.UserAvatarIDfrom customtable_UserSubjekty a join customtable_UserSubjektyVztahy b on a.VztahID = b.ItemID join CMS_User u on a.UserID = u.UserID join CMS_UserSettings u1 on u1.UserSettingsUserID = u.UserID join dbo.View_Appril_Subjekty_Joined f on a.SubjektID = f.SubjektIDwhere u.UserIsHidden = 0 and a.SubjektID = 11017
WebPart_UsersSmallPublic
0,047
9
(appril.subjekty.firmapopis)
select TOP 1 a.*, b.Forma as SuFormaText, c.Obec, d.Okres, e.Kraj, f.Stat, a.dPlacenyProfilEnd as dKoniecPlatnostifrom dbo.View_Appril_Subjekty_Joined a join dbo.customtable_SuFormy b on a.SuFormaId = b.ItemID join customtable_StObec c on a.ObecId = c.ItemID join customtable_StOkres d on c.StOkresId = d.ItemID join customtable_StKraj e on d.StKrajId = e.ItemID join customtable_StStat f on a.StatId = f.ItemIDWHERE a.SubjektID = 11017
Table (1 [147], 904 B)
WebPart_Description
0,125
10 select s.Title, s2.NodeAliasPath from Appril_Obce s join CMS_Document s1 on s1.DocumentForeignKeyValue = s.ApprilObecID join CMS_Tree s2 on s2.NodeID = s1.DocumentNodeID and s2.NodeClassID = 2163 where s.ObecID = 3966
Table (1 [2], 53 B)
WebPart_Description
0,000
11 select s.Title, s2.NodeAliasPath from Appril_Obce s join customtable_StObec o on o.StOkresId = s.OkresID join CMS_Document s1 on s1.DocumentForeignKeyValue = s.ApprilObecID join CMS_Tree s2 on s2.NodeID = s1.DocumentNodeID and s2.NodeClassID = 2163 where o.ItemID = 3966
Table (1 [2], 32 B)
WebPart_Description
0,016
12 select s.Title, s2.NodeAliasPath from Appril_Obce s join customtable_StOkres ok on ok.StKrajId = s.KrajID join customtable_StObec o on o.StOkresId = ok.ItemID join CMS_Document s1 on s1.DocumentForeignKeyValue = s.ApprilObecID join CMS_Tree s2 on s2.NodeID = s1.DocumentNodeID and s2.NodeClassID = 2163 where o.ItemID = 3966
Table (1 [2], 23 B)
WebPart_Description
0,047
13
(appril.subjekty.firmausers)
select a.userid, a.SuPosition, b.UsSuVztah, u.FullName, u.Spolocnost, f.Subject, u.UserName, u1.UserDescription, u1.UserPosition, u1.UserAvatarIDfrom customtable_UserSubjekty a join customtable_UserSubjektyVztahy b on a.VztahID = b.ItemID join CMS_User u on a.UserID = u.UserID join CMS_UserSettings u1 on u1.UserSettingsUserID = u.UserID join dbo.View_Appril_Subjekty_Joined f on a.SubjektID = f.SubjektIDwhere u.UserIsHidden = 0 and a.SubjektID = 11017
WebPart_UsersLargePublic
0,000
14
(appril.subjekty.firmapopis)
select TOP 1 a.*, b.Forma as SuFormaText, c.Obec, d.Okres, e.Kraj, f.Stat, a.dPlacenyProfilEnd as dKoniecPlatnostifrom dbo.View_Appril_Subjekty_Joined a join dbo.customtable_SuFormy b on a.SuFormaId = b.ItemID join customtable_StObec c on a.ObecId = c.ItemID join customtable_StOkres d on c.StOkresId = d.ItemID join customtable_StKraj e on d.StKrajId = e.ItemID join customtable_StStat f on a.StatId = f.ItemIDWHERE a.SubjektID = 11017
Table (1 [147], 904 B)
WebPart_MapCanvas
0,000
15 select DocumentID, Subject, NodeAliasPath from View_Appril_Subjekty_Joined where SubjektID = 11017
Table (1 [3], 57 B)
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,016
16
(cms.document.selectdocuments)
SELECT * FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE DocumentID = 43639 AND NodeLinkedNodeID IS NULL
Table (1 [117], 628 B)
TreeProvider.SelectNodes
TreeProvider.SelectSingleDocument
DocumentHelper.GetDocument
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.FillWorkflow
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,031
17
(appril.subjekty.selectdocuments)
SELECT TOP 1 * FROM View_Appril_Subjekty_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeAliasPath = N'/Firmy/SK/KE/Obec-Vysoka-nad-Uhom'))
Table (1 [141], 800 B)
TreeProvider.SelectNodes
TreeProvider.SelectSingleNode
TreeProvider.SelectSingleDocument
DocumentHelper.GetDocument
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.FillWorkflow
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,016
18
(cms.versionhistory.select)
SELECT * FROM CMS_VersionHistory WHERE [VersionHistoryID] = @ID
@ID (30575)
Table (1 [14], 2,6 kB)
SimpleDataClass.SelectData
SimpleDataClass.RunNew
DataClassFactory.NewDataClass
VersionManager.GetVersion
DocumentHelper.GetDocument
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.FillWorkflow
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,016
19
(appril.subjekty.selectdocuments)
SELECT * FROM View_Appril_Subjekty_Joined WHERE ((DocumentCulture = N'sk-sk') AND (NodeID = 43472))
Table (1 [141], 800 B)
TreeProvider.SelectNodes
TreeProvider.SelectSingleNode (3)
VersionManager.GetVersion
DocumentHelper.GetDocument
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.FillWorkflow
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,047
20
(cms.resource.selectrequiredroles)
SELECT * FROM CMS_Role WHERE RoleID IN (SELECT RoleID FROM CMS_RolePermission WHERE PermissionID IN (SELECT PermissionID FROM CMS_Permission WHERE PermissionName=@PermissionName AND ResourceID IN (SELECT ResourceID FROM CMS_Resource WHERE ResourceName=@ResourceName))) AND SiteID=@SiteID
@ResourceName (cms.content)
@PermissionName (manageworkflow)
@SiteID (2)
Table (3 [10], 267 B)
UserInfoProvider.GetRequiredResourceRolesInternal
UserInfoProvider.IsAuthorizedPerResource
WorkflowManager.CanUserApprove
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.FillWorkflow (2)
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
21
(cms.workflowstep.getroleswhocanapprove)
SELECT RoleName FROM CMS_Role WHERE RoleID IN (SELECT RoleID FROM CMS_WorkflowStepRoles WHERE (StepID = @StepID)) AND (SiteID=@SiteID) AND 1=1
@StepID (27)
@SiteID (2)
WorkflowManager.CanUserApprove
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.FillWorkflow (2)
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
22
(cms.document.selectdocuments)
SELECT * FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE DocumentID = 43639 AND NodeLinkedNodeID IS NULL
Table (1 [117], 628 B)
TreeProvider.SelectNodes
TreeProvider.SelectSingleDocument
DocumentHelper.GetDocument
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
23
(appril.subjekty.selectdocuments)
SELECT TOP 1 * FROM View_Appril_Subjekty_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeAliasPath = N'/Firmy/SK/KE/Obec-Vysoka-nad-Uhom'))
Table (1 [141], 800 B)
TreeProvider.SelectNodes
TreeProvider.SelectSingleNode
TreeProvider.SelectSingleDocument
DocumentHelper.GetDocument
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
24
(cms.versionhistory.select)
SELECT * FROM CMS_VersionHistory WHERE [VersionHistoryID] = @ID
@ID (30575)
Table (1 [14], 2,6 kB)
SimpleDataClass.SelectData
SimpleDataClass.RunNew
DataClassFactory.NewDataClass
VersionManager.GetVersion
DocumentHelper.GetDocument
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
25
(appril.subjekty.selectdocuments)
SELECT * FROM View_Appril_Subjekty_Joined WHERE ((DocumentCulture = N'sk-sk') AND (NodeID = 43472))
Table (1 [141], 800 B)
TreeProvider.SelectNodes
TreeProvider.SelectSingleNode (3)
VersionManager.GetVersion
DocumentHelper.GetDocument
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
26
(customtable.obce.select)
SELECT * FROM customtable_StObec WHERE [ItemID] = @ID
@ID (3966)
Table (1 [8], 47 B)
DataClass.SelectData
DataClass.RunNew
DataClass..ctor
DataLookupHelper.GetItemName
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillCompanyDetail
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
27
(customtable.suformy.select)
SELECT * FROM customtable_SuFormy WHERE [ItemID] = @ID
@ID (11)
Table (1 [9], 76 B)
DataClass.SelectData
DataClass.RunNew
DataClass..ctor
DataLookupHelper.GetItemName
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillCompanyDetail
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
28 select count(*) from Appril_Subdodavky where SubjektID = 11017
0
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.AllowDelete
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
29 select count(*) from Appril_Vyzva where SubjektID = 11017
0
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.AllowDelete
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
30 select count(*) from Appril_VyzvaVysledok where SubjektID = 11017 or DodavatelID = 11017
0
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.AllowDelete
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
31 select count(*) from Appril_Rozhodnutie where SubjektID = 11017
0
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.AllowDelete
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
32 select count(*) from CONTENT_article where ArticleSubjektID = 11017
0
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.AllowDelete
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
33 select count(*) from CONTENT_news where NewsSubjektID = 11017
0
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.AllowDelete
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
34 SELECT a.*, c.Vztah, d.Stavba, b.StStav FROM dbo.customtable_StSubjetky a JOIN dbo.[customtable_StSuVztahy] c ON a.VztahId = c.ItemID JOIN Appril_Stavby d ON a.StavbaId= d.StavbaID join customtable_StStav b on d.StavID = b.ItemID where a.SubjectID = 11017 order by a.ItemCreatedWhen desc
Table (1 [12], 100 B)
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanySuStavbyLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanySuStavbyLive.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,016
35
(customtable.sukategorie.sukategorieeditlist)
select o.ItemID, o.SubjektID, o.PrimarnaKategoria, o.KategoriaID as KategoriaID, KategoriaTitle = case when c.Title is not null then c.Title + ' | ' else '' end + case when b.Title is not null then b.Title + ' | ' else '' end + isnull(a.Title, '')from customtable_SuKategorie o join customtable_Kategorie a on o.KategoriaID = a.ItemID left outer join customtable_Kategorie b on a.ParentID = b.ItemID left outer join customtable_Kategorie c on b.ParentID = c.ItemIDWHERE SubjektId = 11017 order by o.PrimarnaKategoria Asc, 4
ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyProfilLive.FillKategorieList
ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyProfilLive.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
36
(customtable.suplacenyprofil.selectall)
SELECT * FROM customtable_SuPlacenyProfil WHERE SubjektId = 11017 ORDER BY ItemCreatedWhen desc
ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyProfilLive.FillPlatbyList
ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyProfilLive.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
37 select a.*, b.Stavba, c.Subject, c.NodeAliasPath as SubjektNodeAliasPath, d.Title as Kategoria, e.SubdodavkaTyp, f.MnozstvoSkratka, f.MnozstvoNazov, b.NodeAliasPath as StavbaNodeAliasPath from View_Appril_Subdodavky_Joined a join View_Appril_Stavby_Joined b on a.StavbaID = b.StavbaID join View_Appril_Subjekty_Joined c on a.SubjektID = c.SubjektID join customtable_Kategorie d on a.KategoriaID = d.ItemID join customtable_SubdodavkaTyp e on a.SubdodavkaTypID = e.ItemID join customtable_MnozstvoJednotky f on a.MnozstvoJednotkaID = f.ItemID where a.SubjektID = 11017 order by a.DocumentCreatedWhen desc ApprilTools_Stavby_Controls_EditorLive_CompanySubdodavatelLive.FillPreview
ApprilTools_Stavby_Controls_EditorLive_CompanySubdodavatelLive.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,265
38 SELECT a.*, b.UserName, b.FullName, b.Email FROM dbo.customtable_SuUser a join CMS_User b on a.UserID = b.UserID where a.SubjektID = 11017 order by a.ItemCreatedWhen desc ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanySuUserLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanySuUserLive.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
39 SELECT NodeID, DocumentID, DocumentName, NodeAliasPath FROM dbo.View_appril_Subdodavky_Joined where SubjektID = 11017 ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyRelatedDocuments.FillList
ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyRelatedDocuments.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,031
40 SELECT NodeID, DocumentID, DocumentName, NodeAliasPath FROM dbo.View_appril_Vyzva_Joined where SubjektID = 11017 ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyRelatedDocuments.FillList
ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyRelatedDocuments.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,047
41 SELECT NodeID, DocumentID, DocumentName, NodeAliasPath FROM dbo.View_appril_VyzvaVysledok_Joined where SubjektID = 11017 or DodavatelID = 11017 ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyRelatedDocuments.FillList
ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyRelatedDocuments.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,031
42 SELECT NodeID, DocumentID, DocumentName, NodeAliasPath FROM dbo.View_appril_Rozhodnutie_Joined where SubjektID = 11017 ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyRelatedDocuments.FillList
ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyRelatedDocuments.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,031
43 SELECT NodeID, DocumentID, DocumentName, NodeAliasPath FROM dbo.View_CONTENT_article_Joined where ArticleSubjektID = 11017 ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyRelatedDocuments.FillList
ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyRelatedDocuments.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,047
44 SELECT NodeID, DocumentID, DocumentName, NodeAliasPath FROM dbo.View_CONTENT_news_Joined where NewsSubjektID = 11017 ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyRelatedDocuments.FillList
ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyRelatedDocuments.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,047
45
(cms.role.selectbyname)
SELECT CMS_Role.* FROM CMS_Role INNER JOIN CMS_Site ON CMS_Role.SiteID = CMS_Site.SiteID WHERE CMS_Role.RoleName = @RoleName AND CMS_Site.SiteName = @SiteName
@RoleName (Redaktori)
@SiteName (Appril)
Table (1 [10], 148 B)
RoleInfoProvider.GetRoleInfoInternal
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillWebEditors
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,016
46
(cms.user.selectbyrole)
SELECT * FROM CMS_User WHERE UserID IN (SELECT UserID FROM CMS_UserRole WHERE (RoleID = 25))
Table (3 [47], 3,6 kB)
RoleInfoProvider.GetRoleUsersInternal
RoleInfoProvider.GetRoleUsers
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillWebEditors
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
47 select ItemId, Vztah from customtable_StSuVztahy ORDER BY Vztah
Table (22 [2], 396 B)
EditingFormControl.CreateControl
EditingFormControl.CreateChildControls
0,000
48 select count(distinct SubscriptionUserID) from Notification_Subscription where SubscriptionEventSource = 'ApprilNotify' AND SubscriptionEventObjectID = 43639 AND SubscriptionSiteID = 2
0
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilNotifications.GetCountOfUsers
ApprilTools_Notifications_FirmaNotification.FillCount
ApprilTools_Notifications_FirmaNotification.Page_Load
0,016
49
(customtable.usersubjekty.selectall)
SELECT TOP 1 * FROM customtable_UserSubjekty WHERE UserID = 65 and SubjektID = 11017
CustomTableItemProvider.GetItems
ApprilTools_Notifications_FirmaUserVztah.ResetForm
0,000
50
(cms.document.selectdocuments)
SELECT TOP 1 * FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (Published = 1)) AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (NodeAliasPath = N'/Firmy/SK/KE/Obec-Vysoka-nad-Uhom')
Table (1 [117], 628 B)
TreeProvider.SelectNodes (2)
TreeProvider.SelectSingleNode
AttachmentsDataSource.GetDataSourceFromDB
CMSBaseDataSource.GetDataSource
CMSModules_Content_Controls_Attachments_DocumentAttachments_DocumentAttachments.ReloadData
CMSModules_Content_Controls_Attachments_DocumentAttachments_DocumentAttachments.Page_Load
0,047
51
(cms.attachment.selectallnobinary)
SELECT [AttachmentID], [AttachmentName], [AttachmentExtension], [AttachmentSize], [AttachmentMimeType], [AttachmentImageWidth], [AttachmentImageHeight], [AttachmentDocumentID], [AttachmentGUID], [AttachmentLastHistoryID], [AttachmentSiteID], [AttachmentLastModified], [AttachmentIsUnsorted], [AttachmentOrder], [AttachmentGroupGUID], [AttachmentFormGUID], [AttachmentHash] FROM CMS_Attachment WHERE (AttachmentGroupGUID='56dda137-201c-467e-9fa7-3e562e9604d9') AND (AttachmentDocumentID = 43639)
AttachmentManager.GetAttachments
AttachmentsDataSource.GetDataSourceFromDB
CMSBaseDataSource.GetDataSource
CMSModules_Content_Controls_Attachments_DocumentAttachments_DocumentAttachments.ReloadData
CMSModules_Content_Controls_Attachments_DocumentAttachments_DocumentAttachments.Page_Load
0,000
52
(cms.attachment.selectallnobinary)
SELECT [AttachmentID], [AttachmentName], [AttachmentExtension], [AttachmentSize], [AttachmentMimeType], [AttachmentImageWidth], [AttachmentImageHeight], [AttachmentDocumentID], [AttachmentGUID], [AttachmentLastHistoryID], [AttachmentSiteID], [AttachmentLastModified], [AttachmentIsUnsorted], [AttachmentOrder], [AttachmentGroupGUID], [AttachmentFormGUID], [AttachmentHash] FROM CMS_Attachment WHERE (AttachmentGroupGUID='9aa5aa21-6e59-4ce2-a182-5eb2b30bfebc') AND (AttachmentDocumentID = 43639)
AttachmentManager.GetAttachments
AttachmentsDataSource.GetDataSourceFromDB
CMSBaseDataSource.GetDataSource
CMSModules_Content_Controls_Attachments_DocumentAttachments_DocumentAttachments.ReloadData
CMSModules_Content_Controls_Attachments_DocumentAttachments_DocumentAttachments.Page_Load
0,000
  52 dotazy (20 kB) Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 1,170
Cache položky pristúpené kontrolami z tejto stránky:
 PrístupCache kľúč
Dáta
Kontext
1 ADD pageinfo|appril|/firmy/sk/ke/obec-vysoka-nad-uhom|sk-sk|/firmy/sk/ke/obec-vysoka-nad-uhom|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2 kB)" (32 B)
AuthorizeRequest
2 ADD pageinfobyurl|appril|http://www.appril.com/firmy/sk/ke/obec-vysoka-nad-uhom.aspx|sk-sk||true|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.CachedPageInfo (2 kB)" (38 B)
AuthorizeRequest
3 GET pageinfo|appril|/firmy/sk/ke|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (1,9 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
4 GET pageinfo|appril|/firmy/sk|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (1,9 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
5 GET pageinfo|appril|/firmy|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,6 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
6 GET pageinfo|appril|/|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,8 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
7 ADD currentdocument|appril|/firmy/sk/ke/obec-vysoka-nad-uhom|sk-sk
Náhľad"CMS.TreeEngine.TreeNode (640 B)" (31 B)
CMSContext.get_CurrentDocument
ContextResolver.get_CurrentDocument (2)
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
8 GET cmsmenudatasource||sk-sk|appril|/%|sk-sk|true|appril.obce;cms.menuitem;appril.sttriedy|||2|true||false|false
Náhľad"DataSet: CMS.Document (122 [37], 27 kB)" (39 B)
WebPart_ListMenu
9 ADD querydatasource|appril.subjekty.firmastavbystats||a.subjektid = 11017||0|
Náhľad"DataSet: Table (1 [2], 8 B)" (27 B)
WebPart_FirmaStavbyStats
10 ADD querydatasource|appril.subjekty.firmasubdodavkystats||a.subjektid = 11017||0|
Náhľad"DataSet: " (9 B)
WebPart_FirmaSubdodavkyStats
11 ADD querydatasource|appril.subjekty.firmastavbystats||subjektid = 11017||0|
Náhľad"DataSet: Table (1 [2], 8 B)" (27 B)
WebPart_Score1
12 ADD querydatasource|appril.subjekty.firmapopis||a.subjektid = 11017||0|
Náhľad"DataSet: Table (1 [147], 904 B)" (31 B)
WebPart_Description
13 ADD querydatasource|appril.subjekty.firmausers||a.subjektid = 11017||0|
Náhľad"DataSet: " (9 B)
WebPart_UsersLargePublic
14 ADD querydatasource|appril.subjekty.firmapopis||a.subjektid = 11017||1|
Náhľad"DataSet: Table (1 [147], 904 B)" (31 B)
WebPart_MapCanvas
15 GET projectmanagementprojecttaskstatuslist|true
Náhľad"DataSet: Table (6 [11], 930 B)" (30 B)
ProjectTaskStatusInfoProvider.GetProjectTaskStatusesInternal
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.LoadData
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.ReloadData
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.Page_Load
16 GET projectmanagementprojectprioritylist|true
Náhľad"DataSet: Table (3 [8], 188 B)" (29 B)
ProjectTaskPriorityInfoProvider.GetProjectTaskPrioritiesInternal
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.LoadData
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.ReloadData
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.Page_Load
17 GET projectmanagementdefaultpriority
Náhľad"CMS.ProjectManagement.ProjectTaskPriorityInfo (66 B)" (52 B)
ProjectTaskPriorityInfoProvider.GetDefaultPriorityInternal
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.LoadDefaultPriority
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.LoadData
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.ReloadData
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.Page_Load
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300  
ViewState použitý kontrolami na tejto stránke:
 ID kontroluIs dirtyViewState
1 plc
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
2 LogoMini
userControlElem
btn
Nie
Áno
href = "/" (1 B)
class = "firmy" (5 B)
3 PagePlaceholder
PagePlaceholder
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
4 zoneIncludes
FirmaStavbyStats
repItems
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
ZeroRowsText = "No data found" (13 B)
EnablePaging = False
HideControlForZeroRows = True
AlternatingTransformationName = "" (0 B)
ShowEditDeleteButtons = False
CMSDataBindByDefault = True
DataBindByDefault = False
_!ItemCount = 1
SelectedItemTransformationName = "" (0 B)
TransformationName = "Appril.Subjekty.FirmaStats" (26 B)
5 zoneIncludes
FirmaSubdodavkyStats
repItems
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
ZeroRowsText = "No data found" (13 B)
EnablePaging = False
HideControlForZeroRows = True
AlternatingTransformationName = "" (0 B)
ShowEditDeleteButtons = False
CMSDataBindByDefault = True
DataBindByDefault = False
_!ItemCount = 0
SelectedItemTransformationName = "" (0 B)
TransformationName = "Appril.Subjekty.FirmaStats" (26 B)
6 zoneLargeTools
Score1
repItems
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
ZeroRowsText = "-" (1 B)
EnablePaging = False
HideControlForZeroRows = False
AlternatingTransformationName = "" (0 B)
ShowEditDeleteButtons = False
CMSDataBindByDefault = True
DataBindByDefault = False
_!ItemCount = 1
SelectedItemTransformationName = "" (0 B)
TransformationName = "Appril.Subjekty.FirmaScorePublicTool" (36 B)
7 zoneLargeTools
Score2
repItems
Nie
Nie
DataBindByDefault = False
CMSDataBindByDefault = False
8 zoneSmallTools
EditLiveTool
userControlElem
Áno
Áno
SubjektID = 11017
DocumentID = 43639
9 EditLiveTool
userControlElem
lbCompanyName
Áno
Text = "Obec Vysoká nad Uhom" (20 B)
10 EditLiveTool
userControlElem
LinkButton1
Nie
Nie
CssClass = "btnGreen" (8 B)
Text = "<span class="Tool tool">✎</span><span class="Label label">Editovať</span>" (79 B)
11 UpdatePanel
TS_Preview
Nie
Nie
Orientation = Horizontal
StaticEnableDefaultPopOutImage = False
12 TS_Preview
N/A
Áno
Text = "Detail" (6 B)
13 TS_Preview
N/A
Áno
Text = "Stavby" (6 B)
14 TS_Preview
N/A
Áno
Text = "Zaradenie" (9 B)
15 MultiView_Preview
View_Detail
WorkflowToolbarPublic1
Áno
Áno
DocumentID = 43639
canEdit = False
16 View_Detail
WorkflowToolbarPublic1
Panel_WorkFlow
Nie
CssClass = "PanelWorkFlow" (13 B)
17 WorkflowToolbarPublic1
Panel_WorkFlow
lbWorkflowStep
Nie
Áno
CssClass = "StepName" (8 B)
Text = "Published" (9 B)
18 WorkflowToolbarPublic1
Panel_WorkFlow
btnCheckOut
Áno
Text = "Uzamknúť" (8 B)
19 WorkflowToolbarPublic1
Panel_WorkFlow
btnCheckIn
Áno
Text = "Uvoľniť" (7 B)
20 WorkflowToolbarPublic1
Panel_WorkFlow
btnUndoCheckOut
Áno
Text = "Zrušiť uzamknutie" (17 B)
21 WorkflowToolbarPublic1
Panel_WorkFlow
btnSendToApprove
Áno
Text = "Odoslať na schválenie" (21 B)
22 WorkflowToolbarPublic1
Panel_WorkFlow
btnPublish
Áno
Text = "Publikuj" (8 B)
23 WorkflowToolbarPublic1
Panel_WorkFlow
btnReject
Áno
Text = "Zamietnuť" (9 B)
24 WorkflowToolbarPublic1
Panel_WorkFlow
lnkCMSDesk
Nie
Nie
Nie
Áno
Text = "CMSDesk" (7 B)
CssClass = "lnkCMSDesk" (10 B)
Target = "_blank" (6 B)
NavigateUrl = "~/CMSDesk/default.aspx?section=content&nodeid=43472" (51 B)
25 MultiView_Preview
View_Detail
imgCompanyLogo
Áno
src = "/App_Themes/Appril/Images/default_logo_100x100.png" (50 B)
26 MultiView_Preview
View_Detail
lbSubject
Áno
Text = "Obec Vysoká nad Uhom" (20 B)
27 MultiView_Preview
View_Detail
lbAdresa
Áno
Text = "Školská 313, 07214, Vysoká nad Uhom" (35 B)
28 MultiView_Preview
View_Detail
lbTelefon1
Áno
Text = "+00421 566494303" (16 B)
29 MultiView_Preview
View_Detail
lbSuForma
Áno
Text = "Obec (obecný úrad), Mesto (mestský úrad)" (40 B)
30 MultiView_Preview
View_Detail
lbTelefon2
Áno
Text = " " (1 B)
31 MultiView_Preview
View_Detail
lbICO
Áno
Text = "00325996" (8 B)
32 MultiView_Preview
View_Detail
lbEmail
Áno
Text = "ocuvysoka@vknet.sk" (18 B)
33 MultiView_Preview
View_Detail
lbPoznamka
Áno
Text = "" (0 B)
34 MultiView_Preview
View_Detail
lbWeb
Áno
Text = "http://www.vysokanaduhom.ocu.sk" (31 B)
35 MultiView_Preview
View_Detail
lbPredmetPodnikania
Áno
Text = "Všeobecná verejná správa" (24 B)
36 MultiView_Preview
View_Detail
btnCompanyEdit
Nie
Text = "Editovat" (8 B)
37 MultiView_Preview
View_Detail
btnCompanyDelete
Nie
Nie
Nie
Text = "Delete" (6 B)
CausesValidation = False
OnClientClick = "return confirm('Naozaj chcete zmazat tuto firmu?');" (51 B)
38 MultiView_Preview
View_Detail
CompanyLink
Nie
Áno
Text = "Spat do katalogu firiem" (23 B)
NavigateUrl = "~/Firmy/SK/KE/Obec-Vysoka-nad-Uhom.aspx" (39 B)
39 MultiView_Preview
View_Stavby
CompanySuStavby1
Áno
SubjektID = 11017
40 MultiView1
List
btnNew
Nie
Text = "Pridať stavbu" (13 B)
41 MultiView1
List
btnRefGD
Nie
Text = "Pridať ako GD" (13 B)
42 MultiView1
List
btnRefGP
Nie
Text = "Pridať ako GP" (13 B)
43 MultiView1
List
btnRefSB
Nie
Text = "Pridať ako SB" (13 B)
44 MultiView1
List
grListStavby
Nie
Áno
Áno
AutoGenerateColumns = False
_!DataBound = True
_!ItemCount = 1
45 N/A Nie
Nie
Nie
Scope = Column
AbbrText = "" (0 B)
Text = "Vztah" (5 B)
46 N/A Nie
Nie
Nie
Scope = Column
AbbrText = "" (0 B)
Text = "Stavba" (6 B)
47 N/A Nie
Nie
Nie
Scope = Column
AbbrText = "" (0 B)
Text = "Stav" (4 B)
48 N/A Nie
Nie
Nie
Scope = Column
AbbrText = "" (0 B)
Text = "Datum vztahu" (12 B)
49 N/A Nie
Nie
Nie
Scope = Column
AbbrText = "" (0 B)
Text = " " (6 B)
50 N/A Nie
Text = "" (0 B)
51 N/A Nie
Text = "" (0 B)
52 StavbaLink Áno
Áno
NavigateUrl = "~/WebEditor/StavbaDetail.aspx?StavbaID=17507" (44 B)
Text = "Rekonštrukcia strechy ZŠ Vysoká nad Uhom" (40 B)
53 N/A Nie
Text = "" (0 B)
54 N/A Nie
Text = "" (0 B)
55 N/A Nie
Text = "" (0 B)
56 btnDelete Nie
Nie
Áno
Áno
OnClientClick = "return confirm('Opravdu chcete odstranit tento záznam?');" (57 B)
CommandName = "DeleteItem" (10 B)
ImageUrl = "~/App_Themes/Appril/Images/delete.gif" (37 B)
CommandArgument = "32612" (5 B)
57 N/A Nie
Text = " " (6 B)
58 N/A Nie
Text = " " (6 B)
59 N/A Nie
Text = " " (6 B)
60 N/A Nie
Text = " " (6 B)
61 N/A Nie
Text = " " (6 B)
62 MultiView1
New
StavbaFormNew
Áno
Áno
Áno
ShowPrivateFields = True
CustomTableId = 2069
FormMode = Insert
63 New
StavbaFormNew
N/A
Nie
Nie
Mode = Insert
SiteName = "Appril" (6 B)
64 StavbaFormNew
pnlCategoryList
Nie
CssClass = "FormCategoryList" (16 B)
65 StavbaFormNew
pnlForm
Nie
CssClass = "FormPanel" (9 B)
66 pnlForm
StavbaId_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
67 StavbaId_control
StavbaId
Áno
Enabled = True
68 StavbaId
lbItemName
Nie
Text = "" (0 B)
69 StavbaId
hiddenItemID
Nie
Value = "" (0 B)
70 pnlForm
VztahId_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
71 VztahId_control
VztahId
Nie
CssClass = "DropDownField" (13 B)
72 pnlForm
SubjectId_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
73 SubjectId_control
SubjectId
Áno
Enabled = True
74 SubjectId
lbItemName
Nie
Text = "" (0 B)
75 SubjectId
hiddenItemID
Nie
Value = "" (0 B)
76 MultiView1
New
btnCancelNew
Nie
Text = "Pridať novú stavbu alebo zobraziť všetky stavby k firme" (55 B)
77 NewGD
StavbaNewLiveGD
StavbaNewForm
Áno
Áno
Áno
FormName = "Appril.Stavby.default" (21 B)
FormMode = Insert
CultureCode = "sk-sk" (5 B)
78 NewGD
StavbaNewLiveGD
btnInsertStavba
Nie
Text = "Save" (4 B)
79 MultiView1
NewGD
LinkButton1
Nie
Text = "Pridať novú stavbu alebo zobraziť všetky stavby k firme" (55 B)
80 NewGP
StavbaNewLiveGP
Button1
Nie
Text = "Pridat referenciu ako Generalny projektant" (42 B)
81 UpdatePanel
PanelDialog
Nie
CssClass = "PublicPopupDialog" (17 B)
82 PanelDialog
StavbaNewForm
Áno
Áno
Áno
FormName = "Appril.Stavby.default" (21 B)
FormMode = Insert
CultureCode = "sk-sk" (5 B)
83 PanelDialog
btnInsertStavba
Nie
Text = "Save" (4 B)
84 NewGP
StavbaNewLiveGP
MPE
Nie
Nie
Nie
PopupControlID = "UpdatePanel" (11 B)
BackgroundCssClass = "PublicModalDialogBackground" (27 B)
CancelControlID = "btnCancel" (9 B)
85 MultiView1
NewGP
LinkButton2
Nie
Text = "Pridať novú stavbu alebo zobraziť všetky stavby k firme" (55 B)
86 NewSB
StavbaNewLiveSB
Button1
Nie
Text = "Pridat referenciu ako subdodavatel" (34 B)
87 UpdatePanel
PanelDialog
Nie
CssClass = "PublicPopupDialog" (17 B)
88 PanelDialog
StavbaNewForm
Áno
Áno
Áno
FormName = "Appril.Stavby.default" (21 B)
FormMode = Insert
CultureCode = "sk-sk" (5 B)
89 PanelDialog
btnInsertStavba
Nie
Text = "Save" (4 B)
90 NewSB
StavbaNewLiveSB
MPE
Nie
Nie
Nie
PopupControlID = "UpdatePanel" (11 B)
BackgroundCssClass = "PublicModalDialogBackground" (27 B)
CancelControlID = "btnCancel" (9 B)
91 MultiView1
NewSB
LinkButton3
Nie
Text = "Pridať novú stavbu alebo zobraziť všetky stavby k firme" (55 B)
92 MultiView_Preview
View_CompanyProfile
CompanyProfil1
Áno
Áno
EditProfileEnabled = False
SubjektID = 11017
93 View_CompanyProfile
CompanyProfil1
grListKategorie
Nie
Áno
Áno
AutoGenerateColumns = False
_!DataBound = True
_!ItemCount = 0
94 View_CompanyProfile
CompanyProfil1
NovaKategoriaForm
Áno
Áno
Áno
ShowPrivateFields = True
CustomTableId = 2125
FormMode = Insert
95 CompanyProfil1
NovaKategoriaForm
N/A
Nie
Nie
Mode = Insert
SiteName = "Appril" (6 B)
96 NovaKategoriaForm
pnlCategoryList
Nie
CssClass = "FormCategoryList" (16 B)
97 NovaKategoriaForm
pnlForm
Nie
CssClass = "FormPanel" (9 B)
98 pnlForm
KategoriaID_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
99 KategoriaID_control
KategoriaID
Áno
Enabled = True
100 KategoriaID
lbItemName
Nie
Text = "" (0 B)
101 KategoriaID
hiddenItemID
Nie
Value = "" (0 B)
102 pnlForm
PrimarnaKategoria_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
103 PrimarnaKategoria_control
PrimarnaKategoria
Nie
Nie
Checked = False
CssClass = "CheckBoxField" (13 B)
104 pnlForm
SubjektID_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
105 SubjektID_control
SubjektID
Áno
Enabled = True
106 SubjektID
lbItemName
Nie
Text = "" (0 B)
107 SubjektID
hiddenItemID
Nie
Value = "" (0 B)
108 View_CompanyProfile
CompanyProfil1
grListPlatby
Nie
Áno
Áno
AutoGenerateColumns = False
_!DataBound = True
_!ItemCount = 0
109 View_CompanyProfile
CompanyProfil1
PlatbaForm
Áno
Áno
Áno
ShowPrivateFields = True
CustomTableId = 2126
FormMode = Insert
110 CompanyProfil1
PlatbaForm
N/A
Nie
Nie
Mode = Insert
SiteName = "Appril" (6 B)
111 PlatbaForm
pnlCategoryList
Nie
CssClass = "FormCategoryList" (16 B)
112 PlatbaForm
pnlForm
Nie
CssClass = "FormPanel" (9 B)
113 pnlForm
ItemID_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
114 pnlForm
SubjektID_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
115 SubjektID_control
SubjektID
Áno
Enabled = True
116 SubjektID
lbItemName
Nie
Text = "" (0 B)
117 SubjektID
hiddenItemID
Nie
Value = "" (0 B)
118 pnlForm
dKoniecPlatnosti_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
119 dKoniecPlatnosti_control
dKoniecPlatnosti
Nie
Nie
Nie
AllowEmptyValue = False
SupportFolder = "~/CMSAdminControls/Calendar" (27 B)
EditTime = False
120 dKoniecPlatnosti
txtDateTime
Nie
CssClass = "CalendarTextBox" (15 B)
121 pnlForm
UctovyDoklad_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
122 UctovyDoklad_control
UctovyDoklad
Nie
Nie
Nie
Text = "" (0 B)
CssClass = "TextBoxField" (12 B)
MaxLength = 50
123 pnlForm
Ciastka_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
124 Ciastka_control
Ciastka
Nie
Nie
Text = "" (0 B)
CssClass = "TextBoxField" (12 B)
125 pnlForm
Poznamka_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
126 Poznamka_control
Poznamka
Nie
Nie
Nie
Text = "" (0 B)
CssClass = "TextBoxField" (12 B)
MaxLength = 255
127 MultiView_Preview
View_Subdodavatel
CompanySubdodavatel1
Áno
SubjektID = 11017
128 MultiView1
List
btnNew
Nie
Text = "Pridať subdodávku" (17 B)
129 MultiView1
List
btnBizNew
Nie
Text = "Vytvoriť podľa Bizform" (22 B)
130 MultiView1
List
grListSubdodavatel
Nie
Áno
Áno
AutoGenerateColumns = False
_!DataBound = True
_!ItemCount = 0
131 MultiView_Preview
View_Tasks
fWebEditors
Áno
Áno
Áno
DataTextField = "FullName" (8 B)
DataValueField = "UserID" (6 B)
_!DataBound = True
132 MultiView_Preview
View_Tasks
btnCreateTask
Nie
Text = "Vytvoriť úlohu" (14 B)
133 plcList
pnlListActions
Nie
CssClass = "Actions" (7 B)
134 plcList
ucTaskList
gridElem
Áno
Áno
SortDirect = "TaskPriorityOrder ASC,ProjectTaskDeadline DESC" (46 B)
Query = "pm.projecttask.selectalljoined" (30 B)
135 ucTaskList
gridElem
pnlHeader
Nie
CssClass = "UniGridHeader" (13 B)
136 ProjectTaskDisplayName Nie
CssClass = "ContentDropdown" (15 B)
137 ProjectTaskDisplayNameTextValue Nie
MaxLength = 200
138 ucTaskList
gridElem
pnlContent
Nie
CssClass = "UniGridContent" (14 B)
139 pnlContent
pagerElem
pagerElem
Áno
Áno
PagerMode = PostBack
PageSize = -1
140 pagerElem
plcPageSize
drpPageSize
Nie
AutoPostBack = True
141 gridElem
pnlContent
hidCmdName
Áno
Value = null
142 gridElem
pnlContent
hidCmdArg
Áno
Value = null
143 pnlUpdate
reminderPopupDialog
Nie
CssClass = "ModalPopupDialog" (16 B)
144 reminderPopupDialog
pnlDialogBody
Nie
CssClass = "DialogPageBody" (14 B)
145 reminderPopupDialog
pnlDialogBody
pnlContent
Nie
CssClass = "DialogPageContent DialogScrollableContent" (41 B)
146 pnlDialogBody
pnlFooterContainer
pnlFooter
Nie
CssClass = "Buttons" (7 B)
147 pnlFooterContainer
pnlFooter
btnReminderOK
Nie
CssClass = "SubmitButton" (12 B)
148 pnlFooterContainer
pnlFooter
btnReminderCancel
Nie
Nie
OnClientClick = "return false;" (13 B)
CssClass = "SubmitButton" (12 B)
149 pnlUpdate
ucPopupDialog
Nie
CssClass = "ModalPopupDialog" (16 B)
150 ucPopupDialog
pnlBody
Nie
CssClass = "DialogPageBody" (14 B)
151 ucPopupDialog
pnlBody
pnlContent
Nie
CssClass = "DialogPageContent DialogScrollableContent" (41 B)
152 pnlBody
pnlContent
pnlContentBody
Nie
CssClass = "PageBody" (8 B)
153 pnlUpdate
usUsers
Áno
Áno
HasValue = True
ApplyValueRestrictions = False
154 usUsers
plcTextBoxSelect
txtSingleSelect
Nie
Nie
CssClass = "SelectorTextBox" (15 B)
ReadOnly = True
155 usUsers
plcDropdownSelect
drpSingleSelect
Nie
CssClass = "DropDownField" (13 B)
156 usUsers
pnlGrid
Nie
CssClass = "UniSelector" (11 B)
157 pnlGrid
uniGrid
pnlHeader
Nie
CssClass = "UniGridHeader" (13 B)
158 pnlGrid
uniGrid
pnlContent
Nie
CssClass = "UniGridContent" (14 B)
159 pnlContent
pagerElem
pagerElem
Áno
Áno
PagerMode = PostBack
PageSize = 100
160 pagerElem
plcPageSize
drpPageSize
Nie
AutoPostBack = True
161 uniGrid
pnlContent
hidCmdName
Áno
Value = null
162 uniGrid
pnlContent
hidCmdArg
Áno
Value = null
163 usUsers
pnlGrid
UniSelectorSpacer
Nie
class = "UniSelectorSpacer" (17 B)
164 pnlContentBody
ucTaskEdit
regexProgress
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
ForeColor = Color [Red]
ControlToValidate = "txtProjectTaskProgress" (22 B)
ValidationExpression = "[0-9]*" (6 B)
Display = Dynamic
ErrorMessage = "Musí byť kladné celé číslo" (26 B)
165 pnlContentBody
ucTaskEdit
dtpProjectTaskDeadline
Áno
Áno
EditTime = True
AllowEmptyValue = True
166 ucTaskEdit
dtpProjectTaskDeadline
txtDateTime
Nie
CssClass = "CalendarTextBox" (15 B)
167 pnlContentBody
ucTaskEdit
drpTaskStatus
Nie
Áno
Áno
Áno
CssClass = "DropDownField" (13 B)
DataValueField = "TaskStatusID" (12 B)
DataTextField = "TaskStatusDisplayName" (21 B)
_!DataBound = True
168 pnlContentBody
ucTaskEdit
drpTaskPriority
Nie
Áno
Áno
Áno
CssClass = "DropDownField" (13 B)
DataValueField = "TaskPriorityID" (14 B)
DataTextField = "TaskPriorityDisplayName" (23 B)
_!DataBound = True
169 pnlUpdate
usUsers
Áno
Áno
HasValue = True
ApplyValueRestrictions = False
170 usUsers
plcTextBoxSelect
txtSingleSelect
Nie
Nie
CssClass = "SelectorTextBox" (15 B)
ReadOnly = True
171 usUsers
plcDropdownSelect
drpSingleSelect
Nie
CssClass = "DropDownField" (13 B)
172 usUsers
pnlGrid
Nie
CssClass = "UniSelector" (11 B)
173 pnlGrid
uniGrid
pnlHeader
Nie
CssClass = "UniGridHeader" (13 B)
174 pnlGrid
uniGrid
pnlContent
Nie
CssClass = "UniGridContent" (14 B)
175 pnlContent
pagerElem
pagerElem
Áno
Áno
PagerMode = PostBack
PageSize = 100
176 pagerElem
plcPageSize
drpPageSize
Nie
AutoPostBack = True
177 uniGrid
pnlContent
hidCmdName
Áno
Value = null
178 uniGrid
pnlContent
hidCmdArg
Áno
Value = null
179 usUsers
pnlGrid
UniSelectorSpacer
Nie
class = "UniSelectorSpacer" (17 B)
180 pnlContentBody
ucTaskEdit
htmlTaskDescription
Nie
Nie
Áno
Width = 500px
Height = 200px
ToolbarSet = "ProjectManagement" (17 B)
181 ucTaskEdit
plcTaskUrl
txtTaskUrl
Nie
Nie
ReadOnly = True
CssClass = "TextBoxField" (12 B)
182 pnlBody
pnlFooterContainer
pnlFooter
Nie
CssClass = "Buttons" (7 B)
183 pnlFooterContainer
pnlFooter
btnOK
Nie
CssClass = "SubmitButton" (12 B)
184 pnlFooterContainer
pnlFooter
btnCancel
Nie
Nie
OnClientClick = "return false;" (13 B)
CssClass = "SubmitButton" (12 B)
185 MultiView_Preview
View_Users
CompanySuUser1
Áno
SubjektID = 11017
186 MultiView1
List
btnNew
Nie
Text = "Pridať administrátora" (21 B)
187 MultiView1
List
grListOsoby
Nie
Áno
Áno
AutoGenerateColumns = False
_!DataBound = True
_!ItemCount = 0
188 MultiView1
New
OsobaFormNew
Áno
Áno
Áno
ShowPrivateFields = True
CustomTableId = 2091
FormMode = Insert
189 New
OsobaFormNew
N/A
Nie
Nie
Mode = Insert
SiteName = "Appril" (6 B)
190 OsobaFormNew
pnlCategoryList
Nie
CssClass = "FormCategoryList" (16 B)
191 OsobaFormNew
pnlForm
Nie
CssClass = "FormPanel" (9 B)
192 pnlForm
ItemID_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
193 pnlForm
UserID_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
194 UserID_control
UserID
Áno
Enabled = True
195 pnlUpdate
usUsers
Áno
HasValue = True
196 usUsers
plcTextBoxSelect
txtSingleSelect
Nie
Nie
CssClass = "SelectorTextBox" (15 B)
ReadOnly = True
197 usUsers
plcDropdownSelect
drpSingleSelect
Nie
CssClass = "DropDownField" (13 B)
198 usUsers
pnlGrid
Nie
CssClass = "UniSelector" (11 B)
199 pnlGrid
uniGrid
pnlHeader
Nie
CssClass = "UniGridHeader" (13 B)
200 pnlGrid
uniGrid
pnlContent
Nie
CssClass = "UniGridContent" (14 B)
201 pnlContent
pagerElem
pagerElem
Áno
Áno
PagerMode = PostBack
PageSize = 100
202 pagerElem
plcPageSize
drpPageSize
Nie
AutoPostBack = True
203 uniGrid
pnlContent
hidCmdName
Áno
Value = null
204 uniGrid
pnlContent
hidCmdArg
Áno
Value = null
205 usUsers
pnlGrid
UniSelectorSpacer
Nie
class = "UniSelectorSpacer" (17 B)
206 pnlForm
SubjektID_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
207 SubjektID_control
SubjektID
Áno
Enabled = True
208 SubjektID
lbItemName
Nie
Text = "" (0 B)
209 SubjektID
hiddenItemID
Nie
Value = "" (0 B)
210 MultiView1
New
btnCancelNew
Nie
Text = "Späť na zoznam" (14 B)
211 MultiView_Preview
View_Documents
CompanyRelatedDocuments1
Áno
SubjektID = 11017
212 View_Documents
CompanyRelatedDocuments1
grSubdodavky
Nie
Áno
Áno
AutoGenerateColumns = False
_!DataBound = True
_!ItemCount = 0
213 View_Documents
CompanyRelatedDocuments1
grVyzva
Nie
Áno
Áno
AutoGenerateColumns = False
_!DataBound = True
_!ItemCount = 0
214 View_Documents
CompanyRelatedDocuments1
grVyzvaVysledok
Nie
Áno
Áno
AutoGenerateColumns = False
_!DataBound = True
_!ItemCount = 0
215 View_Documents
CompanyRelatedDocuments1
grRozhodnutie
Nie
Áno
Áno
AutoGenerateColumns = False
_!DataBound = True
_!ItemCount = 0
216 View_Documents
CompanyRelatedDocuments1
grArticle
Nie
Áno
Áno
AutoGenerateColumns = False
_!DataBound = True
_!ItemCount = 0
217 View_Documents
CompanyRelatedDocuments1
grNews
Nie
Áno
Áno
AutoGenerateColumns = False
_!DataBound = True
_!ItemCount = 0
218 MultiView_Preview
View_Edit
CompanyEditForm
Áno
FormName = "Appril.Subjekty.default" (23 B)
219 MultiView_Preview
View_Edit
btnSaveCompany
Nie
Text = "Uložiť" (6 B)
220 MultiView_Preview
View_Edit
btnBackToDetail
Nie
Text = "Zrušiť" (6 B)
221 UpdatePanel
btnCancel
Nie
Nie
CausesValidation = False
Text = "Spat do katalogu firiem" (23 B)
222 EditLiveTool
userControlElem
MPE
Nie
Nie
Nie
PopupControlID = "UpdatePanel" (11 B)
BackgroundCssClass = "PublicModalDialogBackground" (27 B)
CancelControlID = "btnCancel" (9 B)
223 GaleriaSmallPublic
ucAttachments
ucRepeater
Nie
Nie
Áno
HideControlForZeroRows = True
ZeroRowsText = "" (0 B)
DataBindByDefault = False
224 GaleriaSmallPublic
ucAttachments
ucPager
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
PageSize = 100
GroupSize = 10
QueryStringKey = "page" (4 B)
DisplayFirstLastAutomatically = False
DisplayPreviousNextAutomatically = False
PagerMode = Querystring
225 zoneMainContent
Description
repItems
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
ZeroRowsText = "" (0 B)
EnablePaging = False
HideControlForZeroRows = True
AlternatingTransformationName = "" (0 B)
ShowEditDeleteButtons = False
CMSDataBindByDefault = True
DataBindByDefault = False
_!ItemCount = 1
SelectedItemTransformationName = "" (0 B)
TransformationName = "Appril.Subjekty.FirmaPopisPublic" (32 B)
226 zoneMainContent
UsersLargePublic
repItems
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
ZeroRowsText = "" (0 B)
EnablePaging = False
HideControlForZeroRows = True
AlternatingTransformationName = "" (0 B)
ShowEditDeleteButtons = False
CMSDataBindByDefault = True
DataBindByDefault = False
_!ItemCount = 0
SelectedItemTransformationName = "" (0 B)
TransformationName = "Appril.Subjekty.FirmaUsersPublic" (32 B)
227 GaleriaLargePublic
ucAttachments
ucRepeater
Nie
Nie
Áno
HideControlForZeroRows = True
ZeroRowsText = "No data found" (13 B)
DataBindByDefault = False
228 GaleriaLargePublic
ucAttachments
ucPager
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
PageSize = 100
GroupSize = 10
QueryStringKey = "page" (4 B)
DisplayFirstLastAutomatically = False
DisplayPreviousNextAutomatically = False
PagerMode = Querystring
  Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 Celková veľkosť ViewState: bajtov
Kontroly oprávnenia sprístupnené komponentami tejto stránky:
 Užívateľské menoOperáciaVýsledokZdroj / Trieda / IDPovolenie / UI elementWebKontext
1 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
2 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
3 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_LogonMiniForm.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
4 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
5 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
6 public IsInRole False Redaktori Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
7 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_General_usercontrol.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
8 public IsInRole False ITGdepartment Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_General_usercontrol.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
9 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
10 public IsInRole False Redaktori Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
11 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
12 public IsInRole False CMSDeskAdmin Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
13 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
14 public IsInRole False ManagementDepartment Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
15 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
16 public IsInRole False ITGdepartment Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
17 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
18 public IsInRole False CMSDeskAdmin Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
19 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
20 public IsInRole False ManagementDepartment Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
21 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
22 public IsInRole False ITGdepartment Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
23 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
24 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
25 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
26 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
27 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
WorkflowManager.CanUserApprove
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.FillWorkflow (2)
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
28 public IsInRole False CMSDeskAdmin Appril CurrentUserInfo.IsInRole
UserInfoProvider.IsAuthorizedPerResource
WorkflowManager.CanUserApprove
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.FillWorkflow (2)
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
29 public IsInRole False CMSEditor Appril CurrentUserInfo.IsInRole
UserInfoProvider.IsAuthorizedPerResource
WorkflowManager.CanUserApprove
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.FillWorkflow (2)
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
30 public IsInRole False SefredaktoriSK Appril CurrentUserInfo.IsInRole
UserInfoProvider.IsAuthorizedPerResource
WorkflowManager.CanUserApprove
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.FillWorkflow (2)
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
31 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
32 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
        Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Makrá vyriešené v obsahu tejto stránky.
 VýrazVýsledokKontext
1 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Firmy/SK/KE/Obec-Vysoka-nad-Uhom
> |(notequals)/Home True
2 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Firmy/SK/KE/Obec-Vysoka-nad-Uhom
> |(notequals)/Home True
3 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Firmy/SK/KE/Obec-Vysoka-nad-Uhom
> |(notequals)/Home True
4 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Firmy/SK/KE/Obec-Vysoka-nad-Uhom
> |(notequals)/Home True
5 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Firmy/SK/KE/Obec-Vysoka-nad-Uhom
> |(notequals)/Home True
6 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemStavby
> NodeAliasPath /Firmy/SK/KE/Obec-Vysoka-nad-Uhom
> |(notequals)/Home True
7 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemLudia
> NodeAliasPath /Firmy/SK/KE/Obec-Vysoka-nad-Uhom
> |(notequals)/Home True
8 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemFirmy
> NodeAliasPath /Firmy/SK/KE/Obec-Vysoka-nad-Uhom
> |(notequals)/Home True
9 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemUdalosti
> NodeAliasPath /Firmy/SK/KE/Obec-Vysoka-nad-Uhom
> |(notequals)/Home True
10 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemSkupiny
> NodeAliasPath /Firmy/SK/KE/Obec-Vysoka-nad-Uhom
> |(notequals)/Home True
11 {%SubjektID|(toint)0%} 11017 WebPart_MapCanvas
> SubjektID 11017
> |(toint)0 11017
> |(handlesqlinjection) 11017
12 {%SubjektID|(toint)0%} 11017 WebPart_UsersSmallPublic
> SubjektID 11017
> |(toint)0 11017
> |(handlesqlinjection) 11017
13 {%CurrentDocument.Subject%} Obec Vysoká nad Uhom WebPart_FirmaTitle
> CurrentDocument.Subject Obec Vysoká nad Uhom
14 {%SubjektID|(toint)0%} 11017 WebPart_Description
> SubjektID 11017
> |(toint)0 11017
> |(handlesqlinjection) 11017
15 {%SubjektID|(toint)0%} 11017 WebPart_UsersLargePublic
> SubjektID 11017
> |(toint)0 11017
> |(handlesqlinjection) 11017
16 {%SubjektID|(toint)0%} 11017 WebPart_XMLFeedStavby
> SubjektID 11017
> |(toint)0 11017
> |(handlesqlinjection) 11017
17 {%SubjektID|(toint)0%} 11017 WebPart_XMLFeedSubdodavky
> SubjektID 11017
> |(toint)0 11017
> |(handlesqlinjection) 11017
18 {%SubjektID|(toint)0%} 11017 WebPart_FirmaStavbyStats
> SubjektID 11017
> |(toint)0 11017
> |(handlesqlinjection) 11017
19 {%SubjektID|(toint)0%} 11017 WebPart_FirmaSubdodavkyStats
> SubjektID 11017
> |(toint)0 11017
> |(handlesqlinjection) 11017
20 {%SubjektID|(toint)0%} 11017 WebPart_Score1
> SubjektID 11017
> |(toint)0 11017
> |(handlesqlinjection) 11017
21 {%pagetitle_orelse_name%} Obec Vysoká nad Uhom | Appril.com MacroResolver.MacroMatch (2)
MacroResolver.ResolveMacros
PageInfo.get_PageTitle
CMSContext.get_CurrentTitle
DocumentBase.Load
> pagetitle_orelse_name {#SubjektMetaTitleQueryString#}
> {#SubjektMetaTitleQueryString#} Obec Vysoká nad Uhom | Appril.com
>> SubjektMetaTitleQueryString Obec Vysoká nad Uhom | Appril.com
22 {#SubjektMetaDescriptionQueryString#} Všeobecná verejná správa ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros
CMSContext.get_CurrentDescription
DocumentBase.get_Description
DocumentBase.GetHeaderTags
CMSPages_PortalTemplate.OnPreRender
> SubjektMetaDescriptionQueryString Všeobecná verejná správa
    Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Sledovanie požiadavku:
 MetódaPrídavné informácieOd poslednéhoOd prvého
1 BeginRequest 0,000
2 AuthorizeRequest 0,000 0,000
3 AcquireRequestState 0,047 0,047
4 > OnPreInit 0,000 0,047
5 > OnInit 0,452 0,499
6 > OnLoad 0,000 0,499
7 > OnPreRender 0,749 1,248
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300   1,248
Cookies požiadavku:
 MenoHodnota
1 CMSPreferredCulturesk-SK
2 CurrentVisitStatus2
3 VisitorStatus1
4 ASP.NET_SessionIdqixhlr45reyl5g45swdmghmi
5 CurrentThemeCMS
Cookie odpovede:
 MenoHodnotaExpiruje
1 CMSPreferredCulturesk-SK20. 12. 2015 22:29:53
2 CurrentVisitStatus221. 12. 2014 21:29:53
3 VisitorStatus120. 12. 2015 22:29:53
4 ASP.NET_SessionIdqixhlr45reyl5g45swdmghmi 
5 CurrentThemeCMS21. 12. 2014 22:29:53
Informácie o požiadavku:
 MenoHodnota
1 HttpMethodGET
2 UrlReferrer 
3 UserAgentCCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
4 UserHostAddress54.87.136.120
5 UserLanguagesen-us;en-gb;en;q=0.7;*;q=0.3
6 UserName 
7 SessionIDqixhlr45reyl5g45swdmghmi