ZSE distribúcia, a.s.

Monitorovať Editovať firmu

Reklama

Čulenova 6, Bratislava - Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský kraj
Telefón:  +421252 96 17 41-5
Fax:  +421261 11 11
Email:  kontakt@zse.sk
Web:  www.zse.sk
Právna forma:  Akciová spoločnosť (a.s.)
IČO:  36361518
Záznamy:  orsr.sk / foaf.sk / finstat.sk
distribúcia elektriny
distribúcia elektriny
Stavby
Názov Miesto
11.03.2010 Bratislavský kraj
Inžinierska stavba umiestnená na pozemkoch p.č. 1130/4, 1489/1, 1205/8, 1488/1, 1307/5, k.ú. Rača. Vybudovanie novej kioskovej trafostanice na pozemku p.č. 1307/5 s napojením na vedenie 22 kV káblo
Územné rozhodnutie
Zmena stavu stavby na Územné rozhodnutie.
11.03.2010 Bratislavský kraj
Inžinierska stavba umiestnená na pozemkoch p.č. 1130/4, 1489/1, 1205/8, 1488/1, 1307/5, k.ú. Rača. Vybudovanie novej kioskovej trafostanice na pozemku p.č. 1307/5 s napojením na vedenie 22 kV káblo
Územné rozhodnutie
Zmena stavu stavby na Oznámenie o začatí územného konania.
16.12.2014 BA_Malacky, NNK Bratislavský kraj
BA_Malacky, Mieorvé námestie Ruža II, NNK
Územné rozhodnutie
Zmena stavu stavby na Územné rozhodnutie.
28.09.2012 Nitriansky kraj
pozemky parc. č. 3767/2, 4047/1, 2999/2 sú umiestnené v zastavanom území obce, ostatné mimo zastavaného územia obce charakter stavby: inžinierska líniová novostavba účel stavby: zabezpečenie
Príprava
13.05.2011 Nitriansky kraj
S0 01 – NN vedenie – zemný kábel:  Štúrova ulica: Jestvujúca skriňa č. 2/28 (v podchode) bude nahradená novou typu SR6 DIN00VV 4x400a/2x160A P2 a umiestnená na vonkajšej strane objektu Štúrova 27. p
Príprava
Zmena stavu stavby na Príprava.
13.05.2011 Nitriansky kraj
S0 01 – NN vedenie – zemný kábel:  Štúrova ulica: Jestvujúca skriňa č. 2/28 (v podchode) bude nahradená novou typu SR6 DIN00VV 4x400a/2x160A P2 a umiestnená na vonkajšej strane objektu Štúrova 27. p
Príprava
Zmena stavu stavby na Zámer.
09.12.2011 Nitriansky kraj
Stavba v rozsahu: A) Stavebné objekty: SO 01 – Káblové vedenie VN: - parc. č. 5343/1, 5343/5, 5341/2, 5342, k. ú. Zobor, - parc. č. 2991/1, 2991/3, k. ú. Dražovce - Zemná káblová prípojka VN pre
Zámer
Zmena stavu stavby na Zámer.
31.07.2012 Trenčiansky kraj
Rozšírenie siete NN, Nemšová-Trencianska Závada, cast Lažteky“ bude umiestnená v obci Nemšová v k. ú. Trencianska Závada na pozemkoch registra C KN parc. c.: 522, 1059, 526, 525, 557, 558, 560, 561,
Príprava
27.07.2012 Bratislavský kraj
NNK
Príprava
22.03.2012 Nitriansky kraj
Priemyselná zóna - Práznovská cesta, Topolcany – I. etapa, objekt „SO 03 VN Kábel 22 kV, zasluckovanie TS 0119-009-VN distribucný rozvod“ na pozemkoch parc. c. 6009/6, 6009/18, 6009/19, 6009/20, 6009
Príprava
04.03.2012 Nitriansky kraj
Inžinierska stavba – verejný rozvod el. energie. SO 01 - nn vedenie káblové, kábel uložený v zemi. Stavba na pozemkoch parc. č.: 2039/1, 2759/1, 2758/1, 2765, 2766/1, 2780/1, 2817/11, 2817/1, 2
Príprava
06.01.2012 Trenčiansky kraj
Stavba na pozemku p.č. KNC 4390 v katastrálnom území Krajné (miestna časť u Januškov). PS 01 Jednostĺpová transformačná stanica.
Príprava
06.01.2012 Trenčiansky kraj
Stavba na pozemku p.č. KNC 11200/1 v katastrálnom území Krajné (miestna časť Sychrov). PS 01 Jednostĺpová transformačná stanica.
Príprava
03.01.2012 Nitriansky kraj
Zakabelizovanie vedenia VN 297 zacne pri UO c. 8/297, ktorý sa zruší. Jestvujúci kábel od TS 0094-105 Tesco sa zaspojkuje a bude pokracovat do TS 0094-033, kde sa pripojí na jestvujúci odpínac smer
Príprava
23.12.2011 Nitriansky kraj
S0 01 – NN vedenie káblové – kábel uložený v zemi. Stavba umiestnená na pozemkoch parc. č.: 391/3, 354, 713, 392, 409, 410, 421, 422, 433, 435, 446, 447/1, 458, 455, 141/34, 460, 470, 476, 459, 14
Príprava
30.11.2011 Bratislavský kraj
výmenu VN káblového vedenia z 22 kV rozvodne na Turbínovej ulici po Vajnorskú ulicu, ďalej pozdĺž Vajnorskej ulice od Pneuservisu Matador po areál DPB. Jestvujúce 22 kV káble linky č. L416, L415, L2
Príprava
21.10.2011 Nitriansky kraj
Jedná sa o rekonštrukciu vzdušného vedenia a domových prípojok. Pri SO 01 aj NN káblové vedenie - nové. Členenie na stavebné objekty: SO 01 – Podzámska ulica SO 02 - Ul. Kráľovská cesta SO 03 - U
Príprava
10.10.2011 Bratislavský kraj
Stavebný objekt SO 03 Prípojka VN, ktorý je súčasťou stavby: "Budova ústredia Slovenskej sporiteľne a.s., Bratislava Tomášikova ul.", ktorá bola povolená stavebným povolením č. ÚKaSP-2006/877-MBL zo d
Realizované
28.09.2011 Nitriansky kraj
nové vzdušné vedenie 2x 110kV bude začínať v existujúcej rozvodni Tr 220/110kV Duslo Šala, v jej novej rozšírenej časti, v celej trase vedenia smeruje na SV, v prvej časti obchádza Obecný les, v druhe
Príprava
21.09.2011 Bratislavský kraj
SO 01-VN káblové vedenie, SO 02-NN káblové vedenie, SO 03-Trafostanica EH 8, na ul. Ivánska cesta, Bratislava, parc.č.14803/58, 22180/11, 15737/10 a 15737/16 v k.ú. Trnávka, energetická stavba.
Príprava
20.09.2011 Bratislavský kraj
v členení na stavebné objekty: SO Trafostanica SO Vonkajší rozvod VN, NN SO Prípojka NN
Výstavba
26.08.2011 Bratislavský kraj
SO 06 Elektrická prípojka NN
Realizované
22.06.2011 Trnavský kraj
stavebné objekty: SO 01 Prípojka VN, SO 02 Rekonštrukcia NN vedenia, PS 01 TS (1 stĺpové) VN vedenie nové: nová VN prípojka káblom Distri 3x50+50mm2 o dĺžke 27m NN vedenie nové: výmena vodičov AlFe
Príprava
20.06.2011 Bratislavský kraj
VN vedenie č.429 z TS 350-smer TS 227-VN kábel 22-ANKTOYPV 3x185 mm VN vedenie č.425 z TS 900-smer TS 227-VN kábel 22-ANKTOYPV 3x185 mm VN vedenie č.429 z TS 939-smer TS 227-VN kábel 22-ANKTOYPV 3x1
Príprava
20.06.2011 Bratislavský kraj
SO01 NN kabelové rozvody v úseku Hríbová, Kľukatá, cez Kaštielsku na Čečinovu
Príprava
20.06.2011 Bratislavský kraj
SO 01, PS 01 – Transformačná stanica EH5, SO 02 – VN káblová prípojka, SO 03 – NN káblové rozvody, v k. ú. Malacky na pozemkoch parc. č. reg. E 4696/4, 4697/1, 4699/1, 4699/2, 4699/3, 4699/181, 4699/5
Príprava
09.06.2011 Nitriansky kraj
SO 01 – Provizórne vzdušné prepojenie 110kV vedení (vzdušný by-pass), SO 02 – Provizórne káblové prepojenie 110kV vedení (káblový by-pass), Stavba dočasná – stavba bude odstránená najneskôr do 31.
Realizované
13.05.2011 Nitriansky kraj
S0 01 – NN podzemné vedenie : - parc.č. 4692/115, 4692/228, 4692/234, 4694/58, 4694/59 k.ú. Horné Krškany; - parc.č. 240/4, 1291/27 k.ú. Nitra; - Podzemné vedenie NAYY-J - Kábel NAYY-J, v celkovej
Príprava
13.05.2011 Nitriansky kraj
S0 01 – NN vedenie – zemný kábel:  Rekonštrukcia NNK: Rekonštrukcia NN káblového vedenia, káblom typu NAYY-J 4x150mm2 v chodníku, z jestvujúcej skrine č. 1/482 cez novú hlavnú domovú skriňu na objek
Príprava
13.04.2011 Trnavský kraj
Rieši vybudovanie novej transformačnej stanice, nových rozvodov vn a nn v mestskej časti Modranka, za účelom zabezpečenia zdroja elektrickej energie, čím sa zlepšia parametre a moţnosť rozvoja v danej
Príprava
25.10.2010 Nitriansky kraj
SO 01 – Stavebná časť TSBA-K : SO 02 – Rozšírenie káblového vn vedenia SO 03 – Výmena existujúceho vn káblového vedenia SO 04 – Rozšírenie káblového nn vedenia SO 05 – Rekonštrukcia vzdušného nn v
Príprava
15.10.2010 Nitriansky kraj
Rozsah stavby: A/ stavebných objektov : S0 01 – Transformačná stanica : - navrhovaná trafostanica bude postavená na kraji cesty záhradkárskej osady, je to jednostožiarová trafostanica do výkonu tr
Príprava
30.09.2010 Bratislavský kraj
Predmetom výstavby je dobudovanie NN káblového vedenia po takmer celej dĺžke Vínnej ulice a osadenie troch rozvodných skríň (2 x SR5 2/4 a 1x SR4 3/2) v trase nového NN káblového vedenia, ktorá zabezp
Príprava
06.08.2010 Bratislavský kraj
Predmetom konania je: SO 01 - káblové vedenie NN ( z jestvujúcej TS 1630 dva káble NAVY 4x240 o dĺžke 280m, do jestvujúcej skrine SR 7/1 v lokalite Plánky) SO 02 - vzdušné izolované vedenie NN (vzd
Príprava
02.08.2010 Nitriansky kraj
Stavebné objekty:  SO 01 – Stavebná časť TS 0834-001  SO 02 – Úprava na 22 kV vedení v zemi  SO 03 – Úprava na vzdušnom nn vedení  SO 04 – NN káble a úprava verejného osvetlenia  SO 05 – Úp
Výstavba
23.07.2010 Bratislavský kraj
Predmetom konania je umiestnenie novej trafostanice a jej napojenie na 22kV vedenie a vybudovanie NN vývodov s napojením na jestvujúci rozvod v záhradkárskej osade.Stavbou bude posilnená kapacita el
Príprava
21.07.2010 Bratislavský kraj
Stavba pozostáva z kioskovej transformačnej EH5 s dvomi transformátormi 1 x 1000 kVA, 1 x 630 kVA, prípojky VN 22 kV, 2x 3x NA2XS(F)2Y - 1 x 240, dĺžky 2 x 160 m a definitívnej zádlažby. Stavebná časť
70000 EUR Príprava
16.07.2010 Nitriansky kraj
Stavebné objekty: SP 01 VN Kábel - prípojka SO 02 Spínacia stanica - stavebná časť Prevádzkový súbor: PS 01 Spínacia stanica - technologické zariadenie
Príprava
08.07.2010 Nitriansky kraj
I. etapa - z novovybudovanej kioskovej trafostanice TS typu TSBA-K budú vyvedené štyri nové káblové vývody; - pre napojenie novej ulice sa vyvedú z TS dva nové káble typu 1-NAYY-J4 x 240 mm2, ktoré b
Príprava
01.07.2010 Nitriansky kraj
Predmetom výstavby je vybudovanie nového NN elektrického vedenia v zemi. Trasa bude situovaná po verejných priestranstvách a chodníkoch. Realizácia energetického zariadenia bude pozostávať zo stavebné
Príprava
08.06.2010 Nitriansky kraj
Stavebné objekty : SO 02 – 22kV kábel medzi TS 0051-307 a TS 0051-144 - parc.č. 2337/24, 2277/25, 2277/36 k.ú. Chrenová; - navrhovaný 22kV kábel sa napojí zo stĺpa č.27 , ktorý sa vymení za DB 2x10
Príprava
13.05.2010 Nitriansky kraj
Rozsah stavby : SO 39 – Vonkajšie elektrické rozvody NN SO 41 – Trafostanica SO 42 – Prekládka vzdušnej VN prípojky prevádzkové súbory : PS 41.1 – Technológia TSBA-K : - parc.č. 3705/33 k.ú. Pár
Príprava
13.05.2010 Nitriansky kraj
Rozsah stavby (líniová stavba) : S0 01 – Transformačná stanica S0 02 – VN Elektrická prípojka S0 03 – NN elektrické káblové rozvody
Príprava
12.05.2010 Nitriansky kraj
Stavebné objekty:  SO 01 – 22kV kábel - vn káblové vedenie v zemi, dĺžka trasy 640 m, - demontáž vn vzdušného vedenia v dĺžke trasy 650 m,  SO 02 – 1 kV káblové vývody - nn káblové vedenie v z
Výstavba
11.05.2010 Nitriansky kraj
Trafostanica TS – stavebná časť – bude osadená montovaná kiosková transformovňa TSBA-K, o základných rozmeroch 3,2 x 2,7 m; - trafostanica TS – technologická časť – je do výkonu transformátora 630 k
Príprava
20.02.2010 Nitriansky kraj
SO 01 – stavebná časť TSBA - K SO 02 – Rozšírenie káblového VN vedenia SO 03 – Rozšírenie káblového NN vedenia parcelné čísla : 4148/5, 4028, 4156, 4173, 4242/1, 3560/1 - líniová stav
Príprava
28.01.2010 Trenčiansky kraj
"TN, Lokalita chaty - Kubrica, NNV" na pozemku parc. C. 502/11, 502/21, 502/28, 502/36, 502/42, 502/46, katastrálne územie Kubrica, tak, ako je to zakreslené v situacnom výkrese, ktorý tvorí neoddel
Príprava
06.11.2009 Bratislavský kraj
Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc.č. 5810/1,5818,5819... v k.ú. Petržalka. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie .
Príprava
27.08.2009 Trnavský kraj
Projekt rieši zrušenie existujúcej trafostanice v areáli bývalej OZETY a vybudovanie novej na verejnom priestranstve pri parkovisku OD LIDL na pozemkoch parc. č. 991/17, 998/3, 990/1, 998/18 – v kat.
Príprava
13.08.2009 Trnavský kraj
Podľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavba má nasledovné stavebné objekty: SO 01 – 22 kV zemný kábel, SO 02 – 1 kV zemný kábel, SO 03 – Posilovací vzdušný 1 kV vývod, SO 04 – Nová t
Príprava
11.08.2009 Bratislavský kraj
Park Kaskády bude nasvetlený osvetlovacími telesami uloženými na pozinkovaných ocľových stožiaroch vedľa prístupového prakového chodníka. Napojenie okruhu (vetva I) bude zo stľpa verejného osvetlenia
Výstavba
28.07.2009 Bratislavský kraj
Na 1. etapu Zástavba rodinných penziónov bolo vydané stavebné povolenie 21.1.2008, právoplatné dňa 18.3.2008, II.etapa rieši SO 01 Vonkajšie rozvody VN, SO 02 Demontáž častí 22 kv vedenia v k.ú. Záho
Príprava
07.02.2009 Bratislavský kraj
Stavba:Malacky - Poľná cesta 5288/6 rozšírenie NN. Objektovej skladba:SO 01–Stavebná časť TS, SO 02–22 kV káblové vedenie, SO 03–NN káblové vývody,SO 04–NN káblová prípojka,PS 01–Technologická
Príprava
17.09.2008 Nitriansky kraj
S0 01 – Stavebná časť TS -parc. č. 1011/3 k. ú. Dolné Štitáre -montovaná kiosková transformovňa TSBA – k, vonkajšie rozmery 2700 x 3200 x 3400 mm, zastavaný priestor 29 m3 S0 02 – VN káblové vede
Príprava
06.09.2008 Bratislavský kraj
parc.c. 21591/1, 21585/1, 21607, 4214, 4209/1 a 4209/3 k.ú. Staré Mesto
Príprava
06.09.2008 Bratislavský kraj
parc.c. 21591/1, 21585/1, 21607, 4214, 4209/1 a 4209/3 k.ú. Staré Mesto
Príprava
11.03.2008 Trnavský kraj
Projekt sa týka výstavby vedenia vysokého a nízkeho napätia a tiež výstavby trafostaníc. V projekte je zahrnutá 22 kW prípojka.
Príprava
18.02.2008 Bratislavský kraj
Malacky Stupavská NN v k. ú. Malacky na pozemku parc. č. 6405, 6527/22, 6527/21 v k. ú. Malacky.
Príprava
Subdodávky
Prílohy
Kontakt
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené