FINEP Jégeho alej a.s.

Monitorovať firmu Pripojiť

Filter

Reklama
Plynárenská, Bratislava, Bratislava I, Bratislavský kraj
Telefón:   +421 2 59 241 300Právna forma: Akciová spoločnosť (a.s.)
  
E-mail: info@finep.sk 
Web:  www.finep.sk 
dobrovoľný výmaz
dobrovoľný výmaz
Stavby
Subdodávky
Prílohy
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené
 
SQL dotazy volané kontrolami tejto stránky:
 Text dotazu
Parametre: @name (value)
Výsledok: tablename (rows [columns], size)
KontextTrvanie
1 (SELECT * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (DocumentUrlPath = N'/Firmy/SK/BA/FINEP-Jegeho-alej-a-s-') AND (DocumentUrlPath <> NodeAliasPath) AND NodeLinkedNodeID IS NULL)) UNION ALL (SELECT TOP 2 * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (NodeAliasPath = N'/Firmy/SK/BA/FINEP-Jegeho-alej-a-s-') AND (DocumentCulture = N'sk-SK')))
Table (1 [52], 373 B)
AuthorizeRequest
0,031
2
(cms.document.selectuppertree)
SELECT IsSecuredNode, DocumentStylesheetID, DocumentPageTemplateID, NodeDocType, NodeHeadTags, NodeCacheMinutes, DocumentPageTitle, DocumentPageKeyWords, DocumentPageDescription, NodeBodyElementAttributes, RequiresSSL, NodeID, DocumentID, DocumentCulture, NodeACLID, NodeLinkedNodeID, ClassName, NodeAliasPath FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeLevel <= 4)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Firmy/SK/BA', N'/Firmy/SK', N'/Firmy', N'/')) ORDER BY NodeLevel DESC
Table (4 [18], 2.4 kB)
AuthorizeRequest
0,000
3
(cms.tree.selectpageinfo)
SELECT * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeID = 3974) AND (DocumentCulture = N'sk-SK'))
Table (1 [52], 283 B)
PageInfoProvider.GetDataForPageInfo
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
0,000
4
(cms.document.selectuppertree)
SELECT IsSecuredNode, DocumentStylesheetID, DocumentPageTemplateID, NodeDocType, NodeHeadTags, NodeCacheMinutes, DocumentPageTitle, DocumentPageKeyWords, DocumentPageDescription, NodeBodyElementAttributes, RequiresSSL, NodeID, DocumentID, DocumentCulture, NodeACLID, NodeLinkedNodeID, ClassName, NodeAliasPath FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (NodeLevel <= 3)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Firmy/SK', N'/Firmy', N'/')) ORDER BY NodeLevel DESC
Table (3 [18], 2,3 kB)
TreeProvider.SelectNodes (3)
PageInfo.GetUpperTree
PageInfo.get_UpperTree
PageInfo.GetValueFromUpperTree
PageInfo.get_PageTemplateInfo
PageInfoProvider.GetDependencyCacheKeys
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
0,031
5
(cms.tree.selectpageinfo)
SELECT * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeID = 3973) AND (DocumentCulture = N'sk-SK'))
Table (1 [52], 292 B)
PageInfoProvider.GetDataForPageInfo
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
0,016
6
(cms.document.selectuppertree)
SELECT IsSecuredNode, DocumentStylesheetID, DocumentPageTemplateID, NodeDocType, NodeHeadTags, NodeCacheMinutes, DocumentPageTitle, DocumentPageKeyWords, DocumentPageDescription, NodeBodyElementAttributes, RequiresSSL, NodeID, DocumentID, DocumentCulture, NodeACLID, NodeLinkedNodeID, ClassName, NodeAliasPath FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (NodeLevel <= 2)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Firmy', N'/')) ORDER BY NodeLevel DESC
Table (2 [18], 2,1 kB)
TreeProvider.SelectNodes (3)
PageInfo.GetUpperTree
PageInfo.get_UpperTree
PageInfo.GetValueFromUpperTree
PageInfo.get_RequiresAuthentication
PageInfo.TryGetValue
PageInfo.GetValue
SqlHelperClass.GetDataContainerSize
DataHelper.GetObjectString
CacheHelper.LogToFile
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
0,031
7
(cms.tree.selectpageinfo)
SELECT * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeID = 3196) AND (DocumentCulture = N'sk-SK'))
Table (1 [52], 749 B)
PageInfoProvider.GetDataForPageInfo
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
0,016
8
(cms.document.selectuppertree)
SELECT IsSecuredNode, DocumentStylesheetID, DocumentPageTemplateID, NodeDocType, NodeHeadTags, NodeCacheMinutes, DocumentPageTitle, DocumentPageKeyWords, DocumentPageDescription, NodeBodyElementAttributes, RequiresSSL, NodeID, DocumentID, DocumentCulture, NodeACLID, NodeLinkedNodeID, ClassName, NodeAliasPath FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (NodeLevel <= 1)) AND (NodeAliasPath = N'/') ORDER BY NodeLevel DESC
Table (1 [18], 2 kB)
TreeProvider.SelectNodes (3)
PageInfo.GetUpperTree
PageInfo.get_UpperTree
PageInfo.GetValueFromUpperTree
PageInfo.get_RequiresAuthentication
PageInfo.TryGetValue
PageInfo.GetValue
SqlHelperClass.GetDataContainerSize
DataHelper.GetObjectString
CacheHelper.LogToFile
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
0,000
9
(appril.subjekty.selectdocuments)
SELECT TOP 1 * FROM View_Appril_Subjekty_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeAliasPath = N'/Firmy/SK/BA/FINEP-Jegeho-alej-a-s-'))
Table (1 [141], 830 B)
CurrentDocument
0,047
10
(cms.personalization.selectall)
SELECT TOP 1 * FROM CMS_Personalization WHERE PersonalizationUserID = 65 AND PersonalizationDocumentID = 8062
PersonalizationInfoProvider.GetUserPersonalization
PersonalizationInfoProvider.GetPersonalizedTemplateInstance
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
0,000
11
(appril.subjekty.firmastavbystats)
select a.SubjektID, PocetStavieb = isnull(PocetStavieb, 0) from dbo.View_Appril_Subjekty_Joined a join dbo.customtable_SuFormy b on a.SuFormaId = b.ItemID left outer join (select SubjectId, COUNT (StavbaId) as PocetStavieb from customtable_StSubjetky group by SubjectId) i on i.SubjectId = a.SubjektIDWHERE a.SubjektID = 3877
Table (1 [2], 8 B)
WebPart_FirmaStavbyStats
0,016
12
(appril.subjekty.firmasubdodavkystats)
select count( a.SubdodavkaID)PocetSubdodavok,fi.SubjektIDfrom View_Appril_Subdodavky_Joined a join View_Appril_Stavby_Joined b on a.StavbaID = b.StavbaID join View_Appril_Subjekty_Joined fi ON a.SubjektID = fi.SubjektIDWHERE a.SubjektID = 3877 group by fi.SubjektID
WebPart_FirmaSubdodavkyStats
0,078
13
(appril.subjekty.firmastavbystats)
select a.SubjektID, PocetStavieb = isnull(PocetStavieb, 0) from dbo.View_Appril_Subjekty_Joined a join dbo.customtable_SuFormy b on a.SuFormaId = b.ItemID left outer join (select SubjectId, COUNT (StavbaId) as PocetStavieb from customtable_StSubjetky group by SubjectId) i on i.SubjectId = a.SubjektIDWHERE SubjektId = 3877
Table (1 [2], 8 B)
WebPart_Score1
0,016
14
(appril.subjekty.firmausers)
select a.userid, a.SuPosition, b.UsSuVztah, u.FullName, u.Spolocnost, f.Subject, u.UserName, u1.UserDescription, u1.UserPosition, u1.UserAvatarIDfrom customtable_UserSubjekty a join customtable_UserSubjektyVztahy b on a.VztahID = b.ItemID join CMS_User u on a.UserID = u.UserID join CMS_UserSettings u1 on u1.UserSettingsUserID = u.UserID join dbo.View_Appril_Subjekty_Joined f on a.SubjektID = f.SubjektIDwhere u.UserIsHidden = 0 and a.SubjektID = 3877
WebPart_UsersSmallPublic
0,031
15
(appril.subjekty.firmapopis)
select TOP 1 a.*, b.Forma as SuFormaText, c.Obec, d.Okres, e.Kraj, f.Stat, a.dPlacenyProfilEnd as dKoniecPlatnostifrom dbo.View_Appril_Subjekty_Joined a join dbo.customtable_SuFormy b on a.SuFormaId = b.ItemID join customtable_StObec c on a.ObecId = c.ItemID join customtable_StOkres d on c.StOkresId = d.ItemID join customtable_StKraj e on d.StKrajId = e.ItemID join customtable_StStat f on a.StatId = f.ItemIDWHERE a.SubjektID = 3877
Table (1 [147], 921 B)
WebPart_Description
0,047
16 select s.Title, s2.NodeAliasPath from Appril_Obce s join CMS_Document s1 on s1.DocumentForeignKeyValue = s.ApprilObecID join CMS_Tree s2 on s2.NodeID = s1.DocumentNodeID and s2.NodeClassID = 2163 where s.ObecID = 242
Table (1 [2], 45 B)
WebPart_Description
0,000
17 select s.Title, s2.NodeAliasPath from Appril_Obce s join customtable_StObec o on o.StOkresId = s.OkresID join CMS_Document s1 on s1.DocumentForeignKeyValue = s.ApprilObecID join CMS_Tree s2 on s2.NodeID = s1.DocumentNodeID and s2.NodeClassID = 2163 where o.ItemID = 242
Table (1 [2], 36 B)
WebPart_Description
0,016
18 select s.Title, s2.NodeAliasPath from Appril_Obce s join customtable_StOkres ok on ok.StKrajId = s.KrajID join customtable_StObec o on o.StOkresId = ok.ItemID join CMS_Document s1 on s1.DocumentForeignKeyValue = s.ApprilObecID join CMS_Tree s2 on s2.NodeID = s1.DocumentNodeID and s2.NodeClassID = 2163 where o.ItemID = 242
Table (1 [2], 28 B)
WebPart_Description
0,000
19
(appril.subjekty.firmausers)
select a.userid, a.SuPosition, b.UsSuVztah, u.FullName, u.Spolocnost, f.Subject, u.UserName, u1.UserDescription, u1.UserPosition, u1.UserAvatarIDfrom customtable_UserSubjekty a join customtable_UserSubjektyVztahy b on a.VztahID = b.ItemID join CMS_User u on a.UserID = u.UserID join CMS_UserSettings u1 on u1.UserSettingsUserID = u.UserID join dbo.View_Appril_Subjekty_Joined f on a.SubjektID = f.SubjektIDwhere u.UserIsHidden = 0 and a.SubjektID = 3877
WebPart_UsersLargePublic
0,000
20
(appril.subjekty.firmapopis)
select TOP 1 a.*, b.Forma as SuFormaText, c.Obec, d.Okres, e.Kraj, f.Stat, a.dPlacenyProfilEnd as dKoniecPlatnostifrom dbo.View_Appril_Subjekty_Joined a join dbo.customtable_SuFormy b on a.SuFormaId = b.ItemID join customtable_StObec c on a.ObecId = c.ItemID join customtable_StOkres d on c.StOkresId = d.ItemID join customtable_StKraj e on d.StKrajId = e.ItemID join customtable_StStat f on a.StatId = f.ItemIDWHERE a.SubjektID = 3877
Table (1 [147], 921 B)
WebPart_MapCanvas
0,000
21 select DocumentID, Subject, NodeAliasPath from View_Appril_Subjekty_Joined where SubjektID = 3877
Table (1 [3], 61 B)
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,016
22
(cms.document.selectdocuments)
SELECT * FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE DocumentID = 8062 AND NodeLinkedNodeID IS NULL
Table (1 [117], 677 B)
TreeProvider.SelectNodes
TreeProvider.SelectSingleDocument
DocumentHelper.GetDocument
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.FillWorkflow
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,047
23
(appril.subjekty.selectdocuments)
SELECT TOP 1 * FROM View_Appril_Subjekty_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeAliasPath = N'/Firmy/SK/BA/FINEP-Jegeho-alej-a-s-'))
Table (1 [141], 830 B)
TreeProvider.SelectNodes
TreeProvider.SelectSingleNode
TreeProvider.SelectSingleDocument
DocumentHelper.GetDocument
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.FillWorkflow
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
24
(cms.versionhistory.select)
SELECT * FROM CMS_VersionHistory WHERE [VersionHistoryID] = @ID
@ID (24880)
Table (1 [14], 2,6 kB)
SimpleDataClass.SelectData
SimpleDataClass.RunNew
DataClassFactory.NewDataClass
VersionManager.GetVersion
DocumentHelper.GetDocument
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.FillWorkflow
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,016
25
(appril.subjekty.selectdocuments)
SELECT * FROM View_Appril_Subjekty_Joined WHERE ((DocumentCulture = N'sk-sk') AND (NodeID = 7893))
Table (1 [141], 830 B)
TreeProvider.SelectNodes
TreeProvider.SelectSingleNode (3)
VersionManager.GetVersion
DocumentHelper.GetDocument
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.FillWorkflow
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,047
26
(cms.resource.selectrequiredroles)
SELECT * FROM CMS_Role WHERE RoleID IN (SELECT RoleID FROM CMS_RolePermission WHERE PermissionID IN (SELECT PermissionID FROM CMS_Permission WHERE PermissionName=@PermissionName AND ResourceID IN (SELECT ResourceID FROM CMS_Resource WHERE ResourceName=@ResourceName))) AND SiteID=@SiteID
@ResourceName (cms.content)
@PermissionName (manageworkflow)
@SiteID (2)
Table (3 [10], 267 B)
UserInfoProvider.GetRequiredResourceRolesInternal
UserInfoProvider.IsAuthorizedPerResource
WorkflowManager.CanUserApprove
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.FillWorkflow (2)
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,031
27
(cms.workflowstep.getroleswhocanapprove)
SELECT RoleName FROM CMS_Role WHERE RoleID IN (SELECT RoleID FROM CMS_WorkflowStepRoles WHERE (StepID = @StepID)) AND (SiteID=@SiteID) AND 1=1
@StepID (27)
@SiteID (2)
WorkflowManager.CanUserApprove
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.FillWorkflow (2)
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
28
(cms.document.selectdocuments)
SELECT * FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE DocumentID = 8062 AND NodeLinkedNodeID IS NULL
Table (1 [117], 677 B)
TreeProvider.SelectNodes
TreeProvider.SelectSingleDocument
DocumentHelper.GetDocument
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
29
(appril.subjekty.selectdocuments)
SELECT TOP 1 * FROM View_Appril_Subjekty_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeAliasPath = N'/Firmy/SK/BA/FINEP-Jegeho-alej-a-s-'))
Table (1 [141], 830 B)
TreeProvider.SelectNodes
TreeProvider.SelectSingleNode
TreeProvider.SelectSingleDocument
DocumentHelper.GetDocument
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
30
(cms.versionhistory.select)
SELECT * FROM CMS_VersionHistory WHERE [VersionHistoryID] = @ID
@ID (24880)
Table (1 [14], 2,6 kB)
SimpleDataClass.SelectData
SimpleDataClass.RunNew
DataClassFactory.NewDataClass
VersionManager.GetVersion
DocumentHelper.GetDocument
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
31
(appril.subjekty.selectdocuments)
SELECT * FROM View_Appril_Subjekty_Joined WHERE ((DocumentCulture = N'sk-sk') AND (NodeID = 7893))
Table (1 [141], 830 B)
TreeProvider.SelectNodes
TreeProvider.SelectSingleNode (3)
VersionManager.GetVersion
DocumentHelper.GetDocument
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
32
(customtable.obce.select)
SELECT * FROM customtable_StObec WHERE [ItemID] = @ID
@ID (242)
Table (1 [8], 42 B)
DataClass.SelectData
DataClass.RunNew
DataClass..ctor
DataLookupHelper.GetItemName
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillCompanyDetail
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
33
(customtable.suformy.select)
SELECT * FROM customtable_SuFormy WHERE [ItemID] = @ID
@ID (3)
Table (1 [9], 61 B)
DataClass.SelectData
DataClass.RunNew
DataClass..ctor
DataLookupHelper.GetItemName
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillCompanyDetail
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
34 select count(*) from Appril_Subdodavky where SubjektID = 3877
0
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.AllowDelete
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
35 select count(*) from Appril_Vyzva where SubjektID = 3877
0
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.AllowDelete
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
36 select count(*) from Appril_VyzvaVysledok where SubjektID = 3877 or DodavatelID = 3877
0
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.AllowDelete
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
37 select count(*) from Appril_Rozhodnutie where SubjektID = 3877
0
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.AllowDelete
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
38 select count(*) from CONTENT_article where ArticleSubjektID = 3877
0
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.AllowDelete
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
39 select count(*) from CONTENT_news where NewsSubjektID = 3877
0
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.AllowDelete
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
40 SELECT a.*, c.Vztah, d.Stavba, b.StStav FROM dbo.customtable_StSubjetky a JOIN dbo.[customtable_StSuVztahy] c ON a.VztahId = c.ItemID JOIN Appril_Stavby d ON a.StavbaId= d.StavbaID join customtable_StStav b on d.StavID = b.ItemID where a.SubjectID = 3877 order by a.ItemCreatedWhen desc
Table (3 [12], 356 B)
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanySuStavbyLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanySuStavbyLive.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
41
(customtable.sukategorie.sukategorieeditlist)
select o.ItemID, o.SubjektID, o.PrimarnaKategoria, o.KategoriaID as KategoriaID, KategoriaTitle = case when c.Title is not null then c.Title + ' | ' else '' end + case when b.Title is not null then b.Title + ' | ' else '' end + isnull(a.Title, '')from customtable_SuKategorie o join customtable_Kategorie a on o.KategoriaID = a.ItemID left outer join customtable_Kategorie b on a.ParentID = b.ItemID left outer join customtable_Kategorie c on b.ParentID = c.ItemIDWHERE SubjektId = 3877 order by o.PrimarnaKategoria Asc, 4
Table (1 [5], 16 B)
ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyProfilLive.FillKategorieList
ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyProfilLive.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,016
42
(customtable.suplacenyprofil.selectall)
SELECT * FROM customtable_SuPlacenyProfil WHERE SubjektId = 3877 ORDER BY ItemCreatedWhen desc
ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyProfilLive.FillPlatbyList
ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyProfilLive.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
43 select a.*, b.Stavba, c.Subject, c.NodeAliasPath as SubjektNodeAliasPath, d.Title as Kategoria, e.SubdodavkaTyp, f.MnozstvoSkratka, f.MnozstvoNazov, b.NodeAliasPath as StavbaNodeAliasPath from View_Appril_Subdodavky_Joined a join View_Appril_Stavby_Joined b on a.StavbaID = b.StavbaID join View_Appril_Subjekty_Joined c on a.SubjektID = c.SubjektID join customtable_Kategorie d on a.KategoriaID = d.ItemID join customtable_SubdodavkaTyp e on a.SubdodavkaTypID = e.ItemID join customtable_MnozstvoJednotky f on a.MnozstvoJednotkaID = f.ItemID where a.SubjektID = 3877 order by a.DocumentCreatedWhen desc ApprilTools_Stavby_Controls_EditorLive_CompanySubdodavatelLive.FillPreview
ApprilTools_Stavby_Controls_EditorLive_CompanySubdodavatelLive.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,265
44 SELECT a.*, b.UserName, b.FullName, b.Email FROM dbo.customtable_SuUser a join CMS_User b on a.UserID = b.UserID where a.SubjektID = 3877 order by a.ItemCreatedWhen desc ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanySuUserLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanySuUserLive.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
45 SELECT NodeID, DocumentID, DocumentName, NodeAliasPath FROM dbo.View_appril_Subdodavky_Joined where SubjektID = 3877 ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyRelatedDocuments.FillList
ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyRelatedDocuments.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,047
46 SELECT NodeID, DocumentID, DocumentName, NodeAliasPath FROM dbo.View_appril_Vyzva_Joined where SubjektID = 3877 ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyRelatedDocuments.FillList
ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyRelatedDocuments.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,031
47 SELECT NodeID, DocumentID, DocumentName, NodeAliasPath FROM dbo.View_appril_VyzvaVysledok_Joined where SubjektID = 3877 or DodavatelID = 3877 ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyRelatedDocuments.FillList
ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyRelatedDocuments.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,031
48 SELECT NodeID, DocumentID, DocumentName, NodeAliasPath FROM dbo.View_appril_Rozhodnutie_Joined where SubjektID = 3877 ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyRelatedDocuments.FillList
ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyRelatedDocuments.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,047
49 SELECT NodeID, DocumentID, DocumentName, NodeAliasPath FROM dbo.View_CONTENT_article_Joined where ArticleSubjektID = 3877 ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyRelatedDocuments.FillList
ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyRelatedDocuments.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,031
50 SELECT NodeID, DocumentID, DocumentName, NodeAliasPath FROM dbo.View_CONTENT_news_Joined where NewsSubjektID = 3877 ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyRelatedDocuments.FillList
ApprilTools_Subjekty_Controls_Editor_CompanyRelatedDocuments.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,031
51
(cms.role.selectbyname)
SELECT CMS_Role.* FROM CMS_Role INNER JOIN CMS_Site ON CMS_Role.SiteID = CMS_Site.SiteID WHERE CMS_Role.RoleName = @RoleName AND CMS_Site.SiteName = @SiteName
@RoleName (Redaktori)
@SiteName (Appril)
Table (1 [10], 148 B)
RoleInfoProvider.GetRoleInfoInternal
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillWebEditors
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,016
52
(cms.user.selectbyrole)
SELECT * FROM CMS_User WHERE UserID IN (SELECT UserID FROM CMS_UserRole WHERE (RoleID = 25))
Table (3 [47], 3,6 kB)
RoleInfoProvider.GetRoleUsersInternal
RoleInfoProvider.GetRoleUsers
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillWebEditors
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
0,000
53 select ItemId, Vztah from customtable_StSuVztahy ORDER BY Vztah
Table (22 [2], 396 B)
EditingFormControl.CreateControl
EditingFormControl.CreateChildControls
0,000
54
(pm.projecttaskstatus.selectall)
SELECT * FROM PM_ProjectTaskStatus WHERE TaskStatusEnabled = 1 ORDER BY TaskStatusOrder ASC
Table (6 [11], 930 B)
SqlHelperClass.ExecuteQuery
AbstractProvider.GetModifiedFrom
AbstractProvider.GetData
ProjectTaskStatusInfoProvider.GetProjectTaskStatusesInternal (2)
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.LoadData
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.ReloadData
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.Page_Load
0,016
55
(pm.projecttaskpriority.selectall)
SELECT * FROM PM_ProjectTaskPriority WHERE TaskPriorityEnabled = 1 ORDER BY TaskPriorityOrder ASC
Table (3 [8], 188 B)
SqlHelperClass.ExecuteQuery
AbstractProvider.GetModifiedFrom
AbstractProvider.GetData
ProjectTaskPriorityInfoProvider.GetProjectTaskPrioritiesInternal (2)
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.LoadData
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.ReloadData
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.Page_Load
0,000
56
(pm.projecttaskpriority.selectall)
SELECT * FROM PM_ProjectTaskPriority WHERE TaskPriorityDefault = 1 AND TaskPriorityEnabled = 1
Table (1 [8], 66 B)
SqlHelperClass.ExecuteQuery
AbstractProvider.GetModifiedFrom
AbstractProvider.GetData
ProjectTaskPriorityInfoProvider.GetProjectTaskPrioritiesInternal
ProjectTaskPriorityInfoProvider.GetDefaultPriorityInternal
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.LoadDefaultPriority
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.LoadData
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.ReloadData
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.Page_Load
0,000
57 select count(distinct SubscriptionUserID) from Notification_Subscription where SubscriptionEventSource = 'ApprilNotify' AND SubscriptionEventObjectID = 8062 AND SubscriptionSiteID = 2
0
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilNotifications.GetCountOfUsers
ApprilTools_Notifications_FirmaNotification.FillCount
ApprilTools_Notifications_FirmaNotification.Page_Load
0,000
58
(customtable.usersubjekty.selectall)
SELECT TOP 1 * FROM customtable_UserSubjekty WHERE UserID = 65 and SubjektID = 3877
CustomTableItemProvider.GetItems
ApprilTools_Notifications_FirmaUserVztah.ResetForm
0,000
59
(cms.document.selectdocuments)
SELECT TOP 1 * FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (Published = 1)) AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (NodeAliasPath = N'/Firmy/SK/BA/FINEP-Jegeho-alej-a-s-')
Table (1 [117], 677 B)
TreeProvider.SelectNodes (2)
TreeProvider.SelectSingleNode
AttachmentsDataSource.GetDataSourceFromDB
CMSBaseDataSource.GetDataSource
CMSModules_Content_Controls_Attachments_DocumentAttachments_DocumentAttachments.ReloadData
CMSModules_Content_Controls_Attachments_DocumentAttachments_DocumentAttachments.Page_Load
0,047
60
(cms.attachment.selectallnobinary)
SELECT [AttachmentID], [AttachmentName], [AttachmentExtension], [AttachmentSize], [AttachmentMimeType], [AttachmentImageWidth], [AttachmentImageHeight], [AttachmentDocumentID], [AttachmentGUID], [AttachmentLastHistoryID], [AttachmentSiteID], [AttachmentLastModified], [AttachmentIsUnsorted], [AttachmentOrder], [AttachmentGroupGUID], [AttachmentFormGUID], [AttachmentHash] FROM CMS_Attachment WHERE (AttachmentGroupGUID='56dda137-201c-467e-9fa7-3e562e9604d9') AND (AttachmentDocumentID = 8062)
AttachmentManager.GetAttachments
AttachmentsDataSource.GetDataSourceFromDB
CMSBaseDataSource.GetDataSource
CMSModules_Content_Controls_Attachments_DocumentAttachments_DocumentAttachments.ReloadData
CMSModules_Content_Controls_Attachments_DocumentAttachments_DocumentAttachments.Page_Load
0,000
61
(cms.attachment.selectallnobinary)
SELECT [AttachmentID], [AttachmentName], [AttachmentExtension], [AttachmentSize], [AttachmentMimeType], [AttachmentImageWidth], [AttachmentImageHeight], [AttachmentDocumentID], [AttachmentGUID], [AttachmentLastHistoryID], [AttachmentSiteID], [AttachmentLastModified], [AttachmentIsUnsorted], [AttachmentOrder], [AttachmentGroupGUID], [AttachmentFormGUID], [AttachmentHash] FROM CMS_Attachment WHERE (AttachmentGroupGUID='9aa5aa21-6e59-4ce2-a182-5eb2b30bfebc') AND (AttachmentDocumentID = 8062)
AttachmentManager.GetAttachments
AttachmentsDataSource.GetDataSourceFromDB
CMSBaseDataSource.GetDataSource
CMSModules_Content_Controls_Attachments_DocumentAttachments_DocumentAttachments.ReloadData
CMSModules_Content_Controls_Attachments_DocumentAttachments_DocumentAttachments.Page_Load
0,000
  61 dotazy (30 kB) Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 1,108
Cache položky pristúpené kontrolami z tejto stránky:
 PrístupCache kľúč
Dáta
Kontext
1 ADD pageinfo|appril|/firmy/sk/ba/finep-jegeho-alej-a-s-|sk-sk|/firmy/sk/ba/finep-jegeho-alej-a-s-|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2 kB)" (32 B)
AuthorizeRequest
2 ADD pageinfobyurl|appril|http://www.appril.com/firmy/sk/ba/finep-jegeho-alej-a-s-.aspx|sk-sk||true|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.CachedPageInfo (2 kB)" (38 B)
AuthorizeRequest
3 ADD pageinfo|appril|/firmy/sk/ba|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2 kB)" (32 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
4 ADD pageinfo|appril|/firmy/sk|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (1,9 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
5 ADD pageinfo|appril|/firmy|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,6 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
6 GET pageinfo|appril|/|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,8 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
7 ADD currentdocument|appril|/firmy/sk/ba/finep-jegeho-alej-a-s-|sk-sk
Náhľad"CMS.TreeEngine.TreeNode (636 B)" (31 B)
CMSContext.get_CurrentDocument
ContextResolver.get_CurrentDocument (2)
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
8 GET cmsmenudatasource||sk-sk|appril|/%|sk-sk|true|appril.obce;cms.menuitem;appril.sttriedy|||2|true||false|false
Náhľad"DataSet: CMS.Document (122 [37], 27 kB)" (39 B)
WebPart_ListMenu
9 ADD querydatasource|appril.subjekty.firmastavbystats||a.subjektid = 3877||0|
Náhľad"DataSet: Table (1 [2], 8 B)" (27 B)
WebPart_FirmaStavbyStats
10 ADD querydatasource|appril.subjekty.firmasubdodavkystats||a.subjektid = 3877||0|
Náhľad"DataSet: " (9 B)
WebPart_FirmaSubdodavkyStats
11 ADD querydatasource|appril.subjekty.firmastavbystats||subjektid = 3877||0|
Náhľad"DataSet: Table (1 [2], 8 B)" (27 B)
WebPart_Score1
12 ADD querydatasource|appril.subjekty.firmapopis||a.subjektid = 3877||0|
Náhľad"DataSet: Table (1 [147], 921 B)" (31 B)
WebPart_Description
13 ADD querydatasource|appril.subjekty.firmausers||a.subjektid = 3877||0|
Náhľad"DataSet: " (9 B)
WebPart_UsersLargePublic
14 ADD querydatasource|appril.subjekty.firmapopis||a.subjektid = 3877||1|
Náhľad"DataSet: Table (1 [147], 921 B)" (31 B)
WebPart_MapCanvas
15 ADD projectmanagementprojecttaskstatuslist|true
Náhľad"DataSet: Table (6 [11], 930 B)" (30 B)
ProjectTaskStatusInfoProvider.GetProjectTaskStatusesInternal
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.LoadData
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.ReloadData
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.Page_Load
16 ADD projectmanagementprojectprioritylist|true
Náhľad"DataSet: Table (3 [8], 188 B)" (29 B)
ProjectTaskPriorityInfoProvider.GetProjectTaskPrioritiesInternal
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.LoadData
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.ReloadData
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.Page_Load
17 ADD projectmanagementdefaultpriority
Náhľad"CMS.ProjectManagement.ProjectTaskPriorityInfo (66 B)" (52 B)
ProjectTaskPriorityInfoProvider.GetDefaultPriorityInternal
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.LoadDefaultPriority
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.LoadData
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.ReloadData
CMSModules_ProjectManagement_Controls_UI_ProjectTask_Edit.Page_Load
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300  
ViewState použitý kontrolami na tejto stránke:
 ID kontroluIs dirtyViewState
1 plc
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
2 LogoMini
userControlElem
btn
Nie
Áno
href = "/" (1 B)
class = "firmy" (5 B)
3 PagePlaceholder
PagePlaceholder
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
4 zoneIncludes
FirmaStavbyStats
repItems
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
ZeroRowsText = "No data found" (13 B)
EnablePaging = False
HideControlForZeroRows = True
AlternatingTransformationName = "" (0 B)
ShowEditDeleteButtons = False
CMSDataBindByDefault = True
DataBindByDefault = False
_!ItemCount = 1
SelectedItemTransformationName = "" (0 B)
TransformationName = "Appril.Subjekty.FirmaStats" (26 B)
5 zoneIncludes
FirmaSubdodavkyStats
repItems
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
ZeroRowsText = "No data found" (13 B)
EnablePaging = False
HideControlForZeroRows = True
AlternatingTransformationName = "" (0 B)
ShowEditDeleteButtons = False
CMSDataBindByDefault = True
DataBindByDefault = False
_!ItemCount = 0
SelectedItemTransformationName = "" (0 B)
TransformationName = "Appril.Subjekty.FirmaStats" (26 B)
6 zoneLargeTools
Score1
repItems
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
ZeroRowsText = "-" (1 B)
EnablePaging = False
HideControlForZeroRows = False
AlternatingTransformationName = "" (0 B)
ShowEditDeleteButtons = False
CMSDataBindByDefault = True
DataBindByDefault = False
_!ItemCount = 1
SelectedItemTransformationName = "" (0 B)
TransformationName = "Appril.Subjekty.FirmaScorePublicTool" (36 B)
7 zoneLargeTools
Score2
repItems
Nie
Nie
DataBindByDefault = False
CMSDataBindByDefault = False
8 zoneSmallTools
EditLiveTool
userControlElem
Áno
Áno
SubjektID = 3877
DocumentID = 8062
9 EditLiveTool
userControlElem
lbCompanyName
Áno
Text = "FINEP Jégeho alej a.s." (22 B)
10 EditLiveTool
userControlElem
LinkButton1
Nie
Nie
CssClass = "btnGreen" (8 B)
Text = "<span class="Tool tool">✎</span><span class="Label label">Editovať</span>" (79 B)
11 UpdatePanel
TS_Preview
Nie
Nie
Orientation = Horizontal
StaticEnableDefaultPopOutImage = False
12 TS_Preview
N/A
Áno
Text = "Detail" (6 B)
13 TS_Preview
N/A
Áno
Text = "Stavby" (6 B)
14 TS_Preview
N/A
Áno
Text = "Zaradenie" (9 B)
15 MultiView_Preview
View_Detail
WorkflowToolbarPublic1
Áno
Áno
DocumentID = 8062
canEdit = False
16 View_Detail
WorkflowToolbarPublic1
Panel_WorkFlow
Nie
CssClass = "PanelWorkFlow" (13 B)
17 WorkflowToolbarPublic1
Panel_WorkFlow
lbWorkflowStep
Nie
Áno
CssClass = "StepName" (8 B)
Text = "Published" (9 B)
18 WorkflowToolbarPublic1
Panel_WorkFlow
btnCheckOut
Áno
Text = "Uzamknúť" (8 B)
19 WorkflowToolbarPublic1
Panel_WorkFlow
btnCheckIn
Áno
Text = "Uvoľniť" (7 B)
20 WorkflowToolbarPublic1
Panel_WorkFlow
btnUndoCheckOut
Áno
Text = "Zrušiť uzamknutie" (17 B)
21 WorkflowToolbarPublic1
Panel_WorkFlow
btnSendToApprove
Áno
Text = "Odoslať na schválenie" (21 B)
22 WorkflowToolbarPublic1
Panel_WorkFlow
btnPublish
Áno
Text = "Publikuj" (8 B)
23 WorkflowToolbarPublic1
Panel_WorkFlow
btnReject
Áno
Text = "Zamietnuť" (9 B)
24 WorkflowToolbarPublic1
Panel_WorkFlow
lnkCMSDesk
Nie
Nie
Nie
Áno
Text = "CMSDesk" (7 B)
CssClass = "lnkCMSDesk" (10 B)
Target = "_blank" (6 B)
NavigateUrl = "~/CMSDesk/default.aspx?section=content&nodeid=7893" (50 B)
25 MultiView_Preview
View_Detail
imgCompanyLogo
Áno
src = "/App_Themes/Appril/Images/default_logo_100x100.png" (50 B)
26 MultiView_Preview
View_Detail
lbSubject
Áno
Text = "FINEP Jégeho alej a.s." (22 B)
27 MultiView_Preview
View_Detail
lbAdresa
Áno
Text = "Plynárenská, 82109, Bratislava" (30 B)
28 MultiView_Preview
View_Detail
lbTelefon1
Áno
Text = " +421 2 59 241 300" (18 B)
29 MultiView_Preview
View_Detail
lbSuForma
Áno
Text = "Akciová spoločnosť (a.s.)" (25 B)
30 MultiView_Preview
View_Detail
lbTelefon2
Áno
Text = " " (1 B)
31 MultiView_Preview
View_Detail
lbICO
Áno
Text = "35935871" (8 B)
32 MultiView_Preview
View_Detail
lbEmail
Áno
Text = "info@finep.sk" (13 B)
33 MultiView_Preview
View_Detail
lbPoznamka
Áno
Text = "" (0 B)
34 MultiView_Preview
View_Detail
lbWeb
Áno
Text = "www.finep.sk" (12 B)
35 MultiView_Preview
View_Detail
lbPredmetPodnikania
Áno
Text = "dobrovoľný výmaz " (17 B)
36 MultiView_Preview
View_Detail
btnCompanyEdit
Nie
Text = "Editovat" (8 B)
37 MultiView_Preview
View_Detail
btnCompanyDelete
Nie
Nie
Nie
Text = "Delete" (6 B)
CausesValidation = False
OnClientClick = "return confirm('Naozaj chcete zmazat tuto firmu?');" (51 B)
38 MultiView_Preview
View_Detail
CompanyLink
Nie
Áno
Text = "Spat do katalogu firiem" (23 B)
NavigateUrl = "~/Firmy/SK/BA/FINEP-Jegeho-alej-a-s-.aspx" (41 B)
39 MultiView_Preview
View_Stavby
CompanySuStavby1
Áno
SubjektID = 3877
40 MultiView1
List
btnNew
Nie
Text = "Pridať stavbu" (13 B)
41 MultiView1
List
btnRefGD
Nie
Text = "Pridať ako GD" (13 B)
42 MultiView1
List
btnRefGP
Nie
Text = "Pridať ako GP" (13 B)
43 MultiView1
List
btnRefSB
Nie
Text = "Pridať ako SB" (13 B)
44 MultiView1
List
grListStavby
Nie
Áno
Áno
AutoGenerateColumns = False
_!DataBound = True
_!ItemCount = 3
45 N/A Nie
Nie
Nie
Scope = Column
AbbrText = "" (0 B)
Text = "Vztah" (5 B)
46 N/A Nie
Nie
Nie
Scope = Column
AbbrText = "" (0 B)
Text = "Stavba" (6 B)
47 N/A Nie
Nie
Nie
Scope = Column
AbbrText = "" (0 B)
Text = "Stav" (4 B)
48 N/A Nie
Nie
Nie
Scope = Column
AbbrText = "" (0 B)
Text = "Datum vztahu" (12 B)
49 N/A Nie
Nie
Nie
Scope = Column
AbbrText = "" (0 B)
Text = " " (6 B)
50 N/A Nie
Text = "" (0 B)
51 N/A Nie
Text = "" (0 B)
52 StavbaLink Áno
Áno
NavigateUrl = "~/WebEditor/StavbaDetail.aspx?StavbaID=16910" (44 B)
Text = "Obytný súbor Jégeho alej, III. a IV. etapa Jégeho ulica" (55 B)
53 N/A Nie
Text = "" (0 B)
54 N/A Nie
Text = "" (0 B)
55 N/A Nie
Text = "" (0 B)
56 btnDelete Nie
Nie
Áno
Áno
OnClientClick = "return confirm('Opravdu chcete odstranit tento záznam?');" (57 B)
CommandName = "DeleteItem" (10 B)
ImageUrl = "~/App_Themes/Appril/Images/delete.gif" (37 B)
CommandArgument = "31541" (5 B)
57 N/A Nie
Text = "" (0 B)
58 N/A Nie
Text = "" (0 B)
59 StavbaLink Áno
Áno
NavigateUrl = "~/WebEditor/StavbaDetail.aspx?StavbaID=16909" (44 B)
Text = "Obytný súbor Jégeho alej, III. a IV. etapa Jégeho ulica" (55 B)
60 N/A Nie
Text = "" (0 B)
61 N/A Nie
Text = "" (0 B)
62 N/A Nie
Text = "" (0 B)
63 btnDelete Nie
Nie
Áno
Áno
OnClientClick = "return confirm('Opravdu chcete odstranit tento záznam?');" (57 B)
CommandName = "DeleteItem" (10 B)
ImageUrl = "~/App_Themes/Appril/Images/delete.gif" (37 B)
CommandArgument = "31540" (5 B)
64 N/A Nie
Text = "" (0 B)
65 N/A Nie
Text = "" (0 B)
66 StavbaLink Áno
Áno
NavigateUrl = "~/WebEditor/StavbaDetail.aspx?StavbaID=1191" (43 B)
Text = "Polyfunkčný objekt Jégeho alej II, Bratislava" (47 B)
67 N/A Nie
Text = "" (0 B)
68 N/A Nie
Text = "" (0 B)
69 N/A Nie
Text = "" (0 B)
70 btnDelete Nie
Nie
Áno
Áno
OnClientClick = "return confirm('Opravdu chcete odstranit tento záznam?');" (57 B)
CommandName = "DeleteItem" (10 B)
ImageUrl = "~/App_Themes/Appril/Images/delete.gif" (37 B)
CommandArgument = "8619" (4 B)
71 N/A Nie
Text = " " (6 B)
72 N/A Nie
Text = " " (6 B)
73 N/A Nie
Text = " " (6 B)
74 N/A Nie
Text = " " (6 B)
75 N/A Nie
Text = " " (6 B)
76 MultiView1
New
StavbaFormNew
Áno
Áno
Áno
ShowPrivateFields = True
CustomTableId = 2069
FormMode = Insert
77 New
StavbaFormNew
N/A
Nie
Nie
Mode = Insert
SiteName = "Appril" (6 B)
78 StavbaFormNew
pnlCategoryList
Nie
CssClass = "FormCategoryList" (16 B)
79 StavbaFormNew
pnlForm
Nie
CssClass = "FormPanel" (9 B)
80 pnlForm
StavbaId_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
81 StavbaId_control
StavbaId
Áno
Enabled = True
82 StavbaId
lbItemName
Nie
Text = "" (0 B)
83 StavbaId
hiddenItemID
Nie
Value = "" (0 B)
84 pnlForm
VztahId_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
85 VztahId_control
VztahId
Nie
CssClass = "DropDownField" (13 B)
86 pnlForm
SubjectId_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
87 SubjectId_control
SubjectId
Áno
Enabled = True
88 SubjectId
lbItemName
Nie
Text = "" (0 B)
89 SubjectId
hiddenItemID
Nie
Value = "" (0 B)
90 MultiView1
New
btnCancelNew
Nie
Text = "Pridať novú stavbu alebo zobraziť všetky stavby k firme" (55 B)
91 NewGD
StavbaNewLiveGD
StavbaNewForm
Áno
Áno
Áno
FormName = "Appril.Stavby.default" (21 B)
FormMode = Insert
CultureCode = "sk-sk" (5 B)
92 NewGD
StavbaNewLiveGD
btnInsertStavba
Nie
Text = "Save" (4 B)
93 MultiView1
NewGD
LinkButton1
Nie
Text = "Pridať novú stavbu alebo zobraziť všetky stavby k firme" (55 B)
94 NewGP
StavbaNewLiveGP
Button1
Nie
Text = "Pridat referenciu ako Generalny projektant" (42 B)
95 UpdatePanel
PanelDialog
Nie
CssClass = "PublicPopupDialog" (17 B)
96 PanelDialog
StavbaNewForm
Áno
Áno
Áno
FormName = "Appril.Stavby.default" (21 B)
FormMode = Insert
CultureCode = "sk-sk" (5 B)
97 PanelDialog
btnInsertStavba
Nie
Text = "Save" (4 B)
98 NewGP
StavbaNewLiveGP
MPE
Nie
Nie
Nie
PopupControlID = "UpdatePanel" (11 B)
BackgroundCssClass = "PublicModalDialogBackground" (27 B)
CancelControlID = "btnCancel" (9 B)
99 MultiView1
NewGP
LinkButton2
Nie
Text = "Pridať novú stavbu alebo zobraziť všetky stavby k firme" (55 B)
100 NewSB
StavbaNewLiveSB
Button1
Nie
Text = "Pridat referenciu ako subdodavatel" (34 B)
101 UpdatePanel
PanelDialog
Nie
CssClass = "PublicPopupDialog" (17 B)
102 PanelDialog
StavbaNewForm
Áno
Áno
Áno
FormName = "Appril.Stavby.default" (21 B)
FormMode = Insert
CultureCode = "sk-sk" (5 B)
103 PanelDialog
btnInsertStavba
Nie
Text = "Save" (4 B)
104 NewSB
StavbaNewLiveSB
MPE
Nie
Nie
Nie
PopupControlID = "UpdatePanel" (11 B)
BackgroundCssClass = "PublicModalDialogBackground" (27 B)
CancelControlID = "btnCancel" (9 B)
105 MultiView1
NewSB
LinkButton3
Nie
Text = "Pridať novú stavbu alebo zobraziť všetky stavby k firme" (55 B)
106 MultiView_Preview
View_CompanyProfile
CompanyProfil1
Áno
Áno
EditProfileEnabled = False
SubjektID = 3877
107 View_CompanyProfile
CompanyProfil1
grListKategorie
Nie
Áno
Áno
AutoGenerateColumns = False
_!DataBound = True
_!ItemCount = 1
108 N/A Nie
Nie
Nie
Scope = Column
AbbrText = "" (0 B)
Text = "Názov kategórie" (25 B)
109 N/A Nie
Nie
Nie
Scope = Column
AbbrText = "" (0 B)
Text = "Primárna kategória" (28 B)
110 N/A Nie
Nie
Nie
Scope = Column
AbbrText = "" (0 B)
Text = " " (6 B)
111 N/A Áno
Text = "Iné" (8 B)
112 N/A Áno
Text = "True" (4 B)
113 N/A Nie
Text = "" (0 B)
114 btnDelete Nie
Nie
Áno
Áno
OnClientClick = "return confirm('Opravdu chcete odstranit tento záznam?');" (57 B)
CommandName = "DeleteKategoria" (15 B)
ImageUrl = "~/App_Themes/Appril/Images/delete.gif" (37 B)
CommandArgument = "5521" (4 B)
115 N/A Nie
Text = " " (6 B)
116 N/A Nie
Text = " " (6 B)
117 N/A Nie
Text = " " (6 B)
118 View_CompanyProfile
CompanyProfil1
NovaKategoriaForm
Áno
Áno
Áno
ShowPrivateFields = True
CustomTableId = 2125
FormMode = Insert
119 CompanyProfil1
NovaKategoriaForm
N/A
Nie
Nie
Mode = Insert
SiteName = "Appril" (6 B)
120 NovaKategoriaForm
pnlCategoryList
Nie
CssClass = "FormCategoryList" (16 B)
121 NovaKategoriaForm
pnlForm
Nie
CssClass = "FormPanel" (9 B)
122 pnlForm
KategoriaID_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
123 KategoriaID_control
KategoriaID
Áno
Enabled = True
124 KategoriaID
lbItemName
Nie
Text = "" (0 B)
125 KategoriaID
hiddenItemID
Nie
Value = "" (0 B)
126 pnlForm
PrimarnaKategoria_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
127 PrimarnaKategoria_control
PrimarnaKategoria
Nie
Nie
Checked = False
CssClass = "CheckBoxField" (13 B)
128 pnlForm
SubjektID_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
129 SubjektID_control
SubjektID
Áno
Enabled = True
130 SubjektID
lbItemName
Nie
Text = "" (0 B)
131 SubjektID
hiddenItemID
Nie
Value = "" (0 B)
132 View_CompanyProfile
CompanyProfil1
grListPlatby
Nie
Áno
Áno
AutoGenerateColumns = False
_!DataBound = True
_!ItemCount = 0
133 View_CompanyProfile
CompanyProfil1
PlatbaForm
Áno
Áno
Áno
ShowPrivateFields = True
CustomTableId = 2126
FormMode = Insert
134 CompanyProfil1
PlatbaForm
N/A
Nie
Nie
Mode = Insert
SiteName = "Appril" (6 B)
135 PlatbaForm
pnlCategoryList
Nie
CssClass = "FormCategoryList" (16 B)
136 PlatbaForm
pnlForm
Nie
CssClass = "FormPanel" (9 B)
137 pnlForm
ItemID_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
138 pnlForm
SubjektID_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
139 SubjektID_control
SubjektID
Áno
Enabled = True
140 SubjektID
lbItemName
Nie
Text = "" (0 B)
141 SubjektID
hiddenItemID
Nie
Value = "" (0 B)
142 pnlForm
dKoniecPlatnosti_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
143 dKoniecPlatnosti_control
dKoniecPlatnosti
Nie
Nie
Nie
AllowEmptyValue = False
SupportFolder = "~/CMSAdminControls/Calendar" (27 B)
EditTime = False
144 dKoniecPlatnosti
txtDateTime
Nie
CssClass = "CalendarTextBox" (15 B)
145 pnlForm
UctovyDoklad_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
146 UctovyDoklad_control
UctovyDoklad
Nie
Nie
Nie
Text = "" (0 B)
CssClass = "TextBoxField" (12 B)
MaxLength = 50
147 pnlForm
Ciastka_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
148 Ciastka_control
Ciastka
Nie
Nie
Text = "" (0 B)
CssClass = "TextBoxField" (12 B)
149 pnlForm
Poznamka_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
150 Poznamka_control
Poznamka
Nie
Nie
Nie
Text = "" (0 B)
CssClass = "TextBoxField" (12 B)
MaxLength = 255
151 MultiView_Preview
View_Subdodavatel
CompanySubdodavatel1
Áno
SubjektID = 3877
152 MultiView1
List
btnNew
Nie
Text = "Pridať subdodávku" (17 B)
153 MultiView1
List
btnBizNew
Nie
Text = "Vytvoriť podľa Bizform" (22 B)
154 MultiView1
List
grListSubdodavatel
Nie
Áno
Áno
AutoGenerateColumns = False
_!DataBound = True
_!ItemCount = 0
155 MultiView_Preview
View_Tasks
fWebEditors
Áno
Áno
Áno
DataTextField = "FullName" (8 B)
DataValueField = "UserID" (6 B)
_!DataBound = True
156 MultiView_Preview
View_Tasks
btnCreateTask
Nie
Text = "Vytvoriť úlohu" (14 B)
157 plcList
pnlListActions
Nie
CssClass = "Actions" (7 B)
158 plcList
ucTaskList
gridElem
Áno
Áno
SortDirect = "TaskPriorityOrder ASC,ProjectTaskDeadline DESC" (46 B)
Query = "pm.projecttask.selectalljoined" (30 B)
159 ucTaskList
gridElem
pnlHeader
Nie
CssClass = "UniGridHeader" (13 B)
160 ProjectTaskDisplayName Nie
CssClass = "ContentDropdown" (15 B)
161 ProjectTaskDisplayNameTextValue Nie
MaxLength = 200
162 ucTaskList
gridElem
pnlContent
Nie
CssClass = "UniGridContent" (14 B)
163 pnlContent
pagerElem
pagerElem
Áno
Áno
PagerMode = PostBack
PageSize = -1
164 pagerElem
plcPageSize
drpPageSize
Nie
AutoPostBack = True
165 gridElem
pnlContent
hidCmdName
Áno
Value = null
166 gridElem
pnlContent
hidCmdArg
Áno
Value = null
167 pnlUpdate
reminderPopupDialog
Nie
CssClass = "ModalPopupDialog" (16 B)
168 reminderPopupDialog
pnlDialogBody
Nie
CssClass = "DialogPageBody" (14 B)
169 reminderPopupDialog
pnlDialogBody
pnlContent
Nie
CssClass = "DialogPageContent DialogScrollableContent" (41 B)
170 pnlDialogBody
pnlFooterContainer
pnlFooter
Nie
CssClass = "Buttons" (7 B)
171 pnlFooterContainer
pnlFooter
btnReminderOK
Nie
CssClass = "SubmitButton" (12 B)
172 pnlFooterContainer
pnlFooter
btnReminderCancel
Nie
Nie
OnClientClick = "return false;" (13 B)
CssClass = "SubmitButton" (12 B)
173 pnlUpdate
ucPopupDialog
Nie
CssClass = "ModalPopupDialog" (16 B)
174 ucPopupDialog
pnlBody
Nie
CssClass = "DialogPageBody" (14 B)
175 ucPopupDialog
pnlBody
pnlContent
Nie
CssClass = "DialogPageContent DialogScrollableContent" (41 B)
176 pnlBody
pnlContent
pnlContentBody
Nie
CssClass = "PageBody" (8 B)
177 pnlUpdate
usUsers
Áno
Áno
HasValue = True
ApplyValueRestrictions = False
178 usUsers
plcTextBoxSelect
txtSingleSelect
Nie
Nie
CssClass = "SelectorTextBox" (15 B)
ReadOnly = True
179 usUsers
plcDropdownSelect
drpSingleSelect
Nie
CssClass = "DropDownField" (13 B)
180 usUsers
pnlGrid
Nie
CssClass = "UniSelector" (11 B)
181 pnlGrid
uniGrid
pnlHeader
Nie
CssClass = "UniGridHeader" (13 B)
182 pnlGrid
uniGrid
pnlContent
Nie
CssClass = "UniGridContent" (14 B)
183 pnlContent
pagerElem
pagerElem
Áno
Áno
PagerMode = PostBack
PageSize = 100
184 pagerElem
plcPageSize
drpPageSize
Nie
AutoPostBack = True
185 uniGrid
pnlContent
hidCmdName
Áno
Value = null
186 uniGrid
pnlContent
hidCmdArg
Áno
Value = null
187 usUsers
pnlGrid
UniSelectorSpacer
Nie
class = "UniSelectorSpacer" (17 B)
188 pnlContentBody
ucTaskEdit
regexProgress
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
ForeColor = Color [Red]
ControlToValidate = "txtProjectTaskProgress" (22 B)
ValidationExpression = "[0-9]*" (6 B)
Display = Dynamic
ErrorMessage = "Musí byť kladné celé číslo" (26 B)
189 pnlContentBody
ucTaskEdit
dtpProjectTaskDeadline
Áno
Áno
EditTime = True
AllowEmptyValue = True
190 ucTaskEdit
dtpProjectTaskDeadline
txtDateTime
Nie
CssClass = "CalendarTextBox" (15 B)
191 pnlContentBody
ucTaskEdit
drpTaskStatus
Nie
Áno
Áno
Áno
CssClass = "DropDownField" (13 B)
DataValueField = "TaskStatusID" (12 B)
DataTextField = "TaskStatusDisplayName" (21 B)
_!DataBound = True
192 pnlContentBody
ucTaskEdit
drpTaskPriority
Nie
Áno
Áno
Áno
CssClass = "DropDownField" (13 B)
DataValueField = "TaskPriorityID" (14 B)
DataTextField = "TaskPriorityDisplayName" (23 B)
_!DataBound = True
193 pnlUpdate
usUsers
Áno
Áno
HasValue = True
ApplyValueRestrictions = False
194 usUsers
plcTextBoxSelect
txtSingleSelect
Nie
Nie
CssClass = "SelectorTextBox" (15 B)
ReadOnly = True
195 usUsers
plcDropdownSelect
drpSingleSelect
Nie
CssClass = "DropDownField" (13 B)
196 usUsers
pnlGrid
Nie
CssClass = "UniSelector" (11 B)
197 pnlGrid
uniGrid
pnlHeader
Nie
CssClass = "UniGridHeader" (13 B)
198 pnlGrid
uniGrid
pnlContent
Nie
CssClass = "UniGridContent" (14 B)
199 pnlContent
pagerElem
pagerElem
Áno
Áno
PagerMode = PostBack
PageSize = 100
200 pagerElem
plcPageSize
drpPageSize
Nie
AutoPostBack = True
201 uniGrid
pnlContent
hidCmdName
Áno
Value = null
202 uniGrid
pnlContent
hidCmdArg
Áno
Value = null
203 usUsers
pnlGrid
UniSelectorSpacer
Nie
class = "UniSelectorSpacer" (17 B)
204 pnlContentBody
ucTaskEdit
htmlTaskDescription
Nie
Nie
Áno
Width = 500px
Height = 200px
ToolbarSet = "ProjectManagement" (17 B)
205 ucTaskEdit
plcTaskUrl
txtTaskUrl
Nie
Nie
ReadOnly = True
CssClass = "TextBoxField" (12 B)
206 pnlBody
pnlFooterContainer
pnlFooter
Nie
CssClass = "Buttons" (7 B)
207 pnlFooterContainer
pnlFooter
btnOK
Nie
CssClass = "SubmitButton" (12 B)
208 pnlFooterContainer
pnlFooter
btnCancel
Nie
Nie
OnClientClick = "return false;" (13 B)
CssClass = "SubmitButton" (12 B)
209 MultiView_Preview
View_Users
CompanySuUser1
Áno
SubjektID = 3877
210 MultiView1
List
btnNew
Nie
Text = "Pridať administrátora" (21 B)
211 MultiView1
List
grListOsoby
Nie
Áno
Áno
AutoGenerateColumns = False
_!DataBound = True
_!ItemCount = 0
212 MultiView1
New
OsobaFormNew
Áno
Áno
Áno
ShowPrivateFields = True
CustomTableId = 2091
FormMode = Insert
213 New
OsobaFormNew
N/A
Nie
Nie
Mode = Insert
SiteName = "Appril" (6 B)
214 OsobaFormNew
pnlCategoryList
Nie
CssClass = "FormCategoryList" (16 B)
215 OsobaFormNew
pnlForm
Nie
CssClass = "FormPanel" (9 B)
216 pnlForm
ItemID_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
217 pnlForm
UserID_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
218 UserID_control
UserID
Áno
Enabled = True
219 pnlUpdate
usUsers
Áno
HasValue = True
220 usUsers
plcTextBoxSelect
txtSingleSelect
Nie
Nie
CssClass = "SelectorTextBox" (15 B)
ReadOnly = True
221 usUsers
plcDropdownSelect
drpSingleSelect
Nie
CssClass = "DropDownField" (13 B)
222 usUsers
pnlGrid
Nie
CssClass = "UniSelector" (11 B)
223 pnlGrid
uniGrid
pnlHeader
Nie
CssClass = "UniGridHeader" (13 B)
224 pnlGrid
uniGrid
pnlContent
Nie
CssClass = "UniGridContent" (14 B)
225 pnlContent
pagerElem
pagerElem
Áno
Áno
PagerMode = PostBack
PageSize = 100
226 pagerElem
plcPageSize
drpPageSize
Nie
AutoPostBack = True
227 uniGrid
pnlContent
hidCmdName
Áno
Value = null
228 uniGrid
pnlContent
hidCmdArg
Áno
Value = null
229 usUsers
pnlGrid
UniSelectorSpacer
Nie
class = "UniSelectorSpacer" (17 B)
230 pnlForm
SubjektID_control
N/A
Áno
CssClass = "EditingFormControlNestedControl" (31 B)
231 SubjektID_control
SubjektID
Áno
Enabled = True
232 SubjektID
lbItemName
Nie
Text = "" (0 B)
233 SubjektID
hiddenItemID
Nie
Value = "" (0 B)
234 MultiView1
New
btnCancelNew
Nie
Text = "Späť na zoznam" (14 B)
235 MultiView_Preview
View_Documents
CompanyRelatedDocuments1
Áno
SubjektID = 3877
236 View_Documents
CompanyRelatedDocuments1
grSubdodavky
Nie
Áno
Áno
AutoGenerateColumns = False
_!DataBound = True
_!ItemCount = 0
237 View_Documents
CompanyRelatedDocuments1
grVyzva
Nie
Áno
Áno
AutoGenerateColumns = False
_!DataBound = True
_!ItemCount = 0
238 View_Documents
CompanyRelatedDocuments1
grVyzvaVysledok
Nie
Áno
Áno
AutoGenerateColumns = False
_!DataBound = True
_!ItemCount = 0
239 View_Documents
CompanyRelatedDocuments1
grRozhodnutie
Nie
Áno
Áno
AutoGenerateColumns = False
_!DataBound = True
_!ItemCount = 0
240 View_Documents
CompanyRelatedDocuments1
grArticle
Nie
Áno
Áno
AutoGenerateColumns = False
_!DataBound = True
_!ItemCount = 0
241 View_Documents
CompanyRelatedDocuments1
grNews
Nie
Áno
Áno
AutoGenerateColumns = False
_!DataBound = True
_!ItemCount = 0
242 MultiView_Preview
View_Edit
CompanyEditForm
Áno
FormName = "Appril.Subjekty.default" (23 B)
243 MultiView_Preview
View_Edit
btnSaveCompany
Nie
Text = "Uložiť" (6 B)
244 MultiView_Preview
View_Edit
btnBackToDetail
Nie
Text = "Zrušiť" (6 B)
245 UpdatePanel
btnCancel
Nie
Nie
CausesValidation = False
Text = "Spat do katalogu firiem" (23 B)
246 EditLiveTool
userControlElem
MPE
Nie
Nie
Nie
PopupControlID = "UpdatePanel" (11 B)
BackgroundCssClass = "PublicModalDialogBackground" (27 B)
CancelControlID = "btnCancel" (9 B)
247 GaleriaSmallPublic
ucAttachments
ucRepeater
Nie
Nie
Áno
HideControlForZeroRows = True
ZeroRowsText = "" (0 B)
DataBindByDefault = False
248 GaleriaSmallPublic
ucAttachments
ucPager
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
PageSize = 100
GroupSize = 10
QueryStringKey = "page" (4 B)
DisplayFirstLastAutomatically = False
DisplayPreviousNextAutomatically = False
PagerMode = Querystring
249 zoneMainContent
Description
repItems
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
ZeroRowsText = "" (0 B)
EnablePaging = False
HideControlForZeroRows = True
AlternatingTransformationName = "" (0 B)
ShowEditDeleteButtons = False
CMSDataBindByDefault = True
DataBindByDefault = False
_!ItemCount = 1
SelectedItemTransformationName = "" (0 B)
TransformationName = "Appril.Subjekty.FirmaPopisPublic" (32 B)
250 zoneMainContent
UsersLargePublic
repItems
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
ZeroRowsText = "" (0 B)
EnablePaging = False
HideControlForZeroRows = True
AlternatingTransformationName = "" (0 B)
ShowEditDeleteButtons = False
CMSDataBindByDefault = True
DataBindByDefault = False
_!ItemCount = 0
SelectedItemTransformationName = "" (0 B)
TransformationName = "Appril.Subjekty.FirmaUsersPublic" (32 B)
251 GaleriaLargePublic
ucAttachments
ucRepeater
Nie
Nie
Áno
HideControlForZeroRows = True
ZeroRowsText = "No data found" (13 B)
DataBindByDefault = False
252 GaleriaLargePublic
ucAttachments
ucPager
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
PageSize = 100
GroupSize = 10
QueryStringKey = "page" (4 B)
DisplayFirstLastAutomatically = False
DisplayPreviousNextAutomatically = False
PagerMode = Querystring
  Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 Celková veľkosť ViewState: bajtov
Kontroly oprávnenia sprístupnené komponentami tejto stránky:
 Užívateľské menoOperáciaVýsledokZdroj / Trieda / IDPovolenie / UI elementWebKontext
1 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
2 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
3 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_LogonMiniForm.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
4 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
5 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
6 public IsInRole False Redaktori Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
7 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_General_usercontrol.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
8 public IsInRole False ITGdepartment Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_General_usercontrol.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
9 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
10 public IsInRole False Redaktori Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
11 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
12 public IsInRole False CMSDeskAdmin Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
13 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
14 public IsInRole False ManagementDepartment Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
15 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
16 public IsInRole False ITGdepartment Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
17 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
18 public IsInRole False CMSDeskAdmin Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
19 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
20 public IsInRole False ManagementDepartment Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
21 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
22 public IsInRole False ITGdepartment Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
23 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
24 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
25 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
26 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
27 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
WorkflowManager.CanUserApprove
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.FillWorkflow (2)
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
28 public IsInRole False CMSDeskAdmin Appril CurrentUserInfo.IsInRole
UserInfoProvider.IsAuthorizedPerResource
WorkflowManager.CanUserApprove
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.FillWorkflow (2)
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
29 public IsInRole False CMSEditor Appril CurrentUserInfo.IsInRole
UserInfoProvider.IsAuthorizedPerResource
WorkflowManager.CanUserApprove
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.FillWorkflow (2)
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
30 public IsInRole False SefredaktoriSK Appril CurrentUserInfo.IsInRole
UserInfoProvider.IsAuthorizedPerResource
WorkflowManager.CanUserApprove
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.FillWorkflow (2)
ApprilTools_Workflow_Controls_WorkflowToolbar.SetData
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.FillPreview
ApprilTools_Subjekty_Controls_EditorLive_CompanyDetailLive.Page_Load
31 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
32 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
        Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Makrá vyriešené v obsahu tejto stránky.
 VýrazVýsledokKontext
1 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Firmy/SK/BA/FINEP-Jegeho-alej-a-s-
> |(notequals)/Home True
2 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Firmy/SK/BA/FINEP-Jegeho-alej-a-s-
> |(notequals)/Home True
3 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Firmy/SK/BA/FINEP-Jegeho-alej-a-s-
> |(notequals)/Home True
4 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Firmy/SK/BA/FINEP-Jegeho-alej-a-s-
> |(notequals)/Home True
5 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Firmy/SK/BA/FINEP-Jegeho-alej-a-s-
> |(notequals)/Home True
6 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemStavby
> NodeAliasPath /Firmy/SK/BA/FINEP-Jegeho-alej-a-s-
> |(notequals)/Home True
7 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemLudia
> NodeAliasPath /Firmy/SK/BA/FINEP-Jegeho-alej-a-s-
> |(notequals)/Home True
8 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemFirmy
> NodeAliasPath /Firmy/SK/BA/FINEP-Jegeho-alej-a-s-
> |(notequals)/Home True
9 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemUdalosti
> NodeAliasPath /Firmy/SK/BA/FINEP-Jegeho-alej-a-s-
> |(notequals)/Home True
10 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemSkupiny
> NodeAliasPath /Firmy/SK/BA/FINEP-Jegeho-alej-a-s-
> |(notequals)/Home True
11 {%SubjektID|(toint)0%} 3877 WebPart_MapCanvas
> SubjektID 3877
> |(toint)0 3877
> |(handlesqlinjection) 3877
12 {%SubjektID|(toint)0%} 3877 WebPart_UsersSmallPublic
> SubjektID 3877
> |(toint)0 3877
> |(handlesqlinjection) 3877
13 {%CurrentDocument.Subject%} FINEP Jégeho alej a.s. WebPart_FirmaTitle
> CurrentDocument.Subject FINEP Jégeho alej a.s.
14 {%SubjektID|(toint)0%} 3877 WebPart_Description
> SubjektID 3877
> |(toint)0 3877
> |(handlesqlinjection) 3877
15 {%SubjektID|(toint)0%} 3877 WebPart_UsersLargePublic
> SubjektID 3877
> |(toint)0 3877
> |(handlesqlinjection) 3877
16 {%SubjektID|(toint)0%} 3877 WebPart_XMLFeedStavby
> SubjektID 3877
> |(toint)0 3877
> |(handlesqlinjection) 3877
17 {%SubjektID|(toint)0%} 3877 WebPart_XMLFeedSubdodavky
> SubjektID 3877
> |(toint)0 3877
> |(handlesqlinjection) 3877
18 {%SubjektID|(toint)0%} 3877 WebPart_FirmaStavbyStats
> SubjektID 3877
> |(toint)0 3877
> |(handlesqlinjection) 3877
19 {%SubjektID|(toint)0%} 3877 WebPart_FirmaSubdodavkyStats
> SubjektID 3877
> |(toint)0 3877
> |(handlesqlinjection) 3877
20 {%SubjektID|(toint)0%} 3877 WebPart_Score1
> SubjektID 3877
> |(toint)0 3877
> |(handlesqlinjection) 3877
21 {%pagetitle_orelse_name%} FINEP Jégeho alej a.s. | Appril.com MacroResolver.MacroMatch (2)
MacroResolver.ResolveMacros
PageInfo.get_PageTitle
CMSContext.get_CurrentTitle
DocumentBase.Load
> pagetitle_orelse_name {#SubjektMetaTitleQueryString#}
> {#SubjektMetaTitleQueryString#} FINEP Jégeho alej a.s. | Appril.com
>> SubjektMetaTitleQueryString FINEP Jégeho alej a.s. | Appril.com
22 {#SubjektMetaDescriptionQueryString#} dobrovoľný výmaz ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros
CMSContext.get_CurrentDescription
DocumentBase.get_Description
DocumentBase.GetHeaderTags
CMSPages_PortalTemplate.OnPreRender
> SubjektMetaDescriptionQueryString dobrovoľný výmaz
    Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Sledovanie požiadavku:
 MetódaPrídavné informácieOd poslednéhoOd prvého
1 BeginRequest 0,000
2 AuthorizeRequest 0,000 0,000
3 AcquireRequestState 0,047 0,047
4 > OnPreInit 0,000 0,047
5 > OnInit 0,421 0,468
6 > OnLoad 0,000 0,468
7 > OnPreRender 0,780 1,248
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300   1,248
Cookies požiadavku:
 MenoHodnota
1 CMSPreferredCulturesk-SK
2 CurrentVisitStatus2
3 VisitorStatus1
4 ASP.NET_SessionIdt0mlc455520zdu45hcpwk355
5 CurrentThemeCMS
Cookie odpovede:
 MenoHodnotaExpiruje
1 CMSPreferredCulturesk-SK20. 12. 2015 21:49:11
2 CurrentVisitStatus221. 12. 2014 20:49:11
3 VisitorStatus120. 12. 2015 21:49:11
4 ASP.NET_SessionIdt0mlc455520zdu45hcpwk355 
5 CurrentThemeCMS21. 12. 2014 21:49:11
Informácie o požiadavku:
 MenoHodnota
1 HttpMethodGET
2 UrlReferrer 
3 UserAgentCCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
4 UserHostAddress54.145.243.51
5 UserLanguagesen-us;en-gb;en;q=0.7;*;q=0.3
6 UserName 
7 SessionIDt0mlc455520zdu45hcpwk355