Články > 2012 > STAVEBNÍCTVO: Skanska vybuduje cestu na Mošník

Súvisejúca stavba - katalóg stavieb Appril

Príjazdovú komunikácia k technologickému objektu pre letecké navigačné služby

Adresa:Košice
Kategoria:Novostavba
Trieda:Pohybové, vybavovacie a manipulačné plochy
Stav:Príprava
Objem investície:1000000 EUR

Popis

Nová príjazdová cesta umožní prístup k technologickému objektu pre Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik. viac

Zúčastnené subjekty

Letové prevádzky služby SR, š.p.

Poskytovanie leteckých navigačných služieb vo vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky.
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava - RužinovNavrhovateľIČO35778458

Hlavné témy


Vaša správa:

Diskusia k článku:

 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené
 
SQL dotazy volané kontrolami tejto stránky:
 Text dotazu
Parametre: @name (value)
Výsledok: tablename (rows [columns], size)
KontextTrvanie
1 (SELECT * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (DocumentUrlPath = N'/Clanky/2012/Je-jediny-specializovany-spravodajsky-portal-o-pri') AND (DocumentUrlPath <> NodeAliasPath) AND NodeLinkedNodeID IS NULL)) UNION ALL (SELECT TOP 2 * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (NodeAliasPath = N'/Clanky/2012/Je-jediny-specializovany-spravodajsky-portal-o-pri') AND (DocumentCulture = N'sk-SK')))
Table (1 [52], 482 B)
AuthorizeRequest
0,047
2
(cms.document.selectuppertree)
SELECT IsSecuredNode, DocumentStylesheetID, DocumentPageTemplateID, NodeDocType, NodeHeadTags, NodeCacheMinutes, DocumentPageTitle, DocumentPageKeyWords, DocumentPageDescription, NodeBodyElementAttributes, RequiresSSL, NodeID, DocumentID, DocumentCulture, NodeACLID, NodeLinkedNodeID, ClassName, NodeAliasPath FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (NodeLevel <= 3)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Clanky/2012', N'/Clanky', N'/')) ORDER BY NodeLevel DESC
Table (3 [18], 2.2 kB)
AuthorizeRequest
0,031
3
(cms.tree.selectpageinfo)
SELECT * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeID = 40492) AND (DocumentCulture = N'sk-SK'))
Table (1 [52], 404 B)
PageInfoProvider.GetDataForPageInfo
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
0,000
4
(cms.document.selectuppertree)
SELECT IsSecuredNode, DocumentStylesheetID, DocumentPageTemplateID, NodeDocType, NodeHeadTags, NodeCacheMinutes, DocumentPageTitle, DocumentPageKeyWords, DocumentPageDescription, NodeBodyElementAttributes, RequiresSSL, NodeID, DocumentID, DocumentCulture, NodeACLID, NodeLinkedNodeID, ClassName, NodeAliasPath FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')) AND (NodeLevel <= 2)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Clanky', N'/')) ORDER BY NodeLevel DESC
Table (2 [18], 2,1 kB)
TreeProvider.SelectNodes (3)
PageInfo.GetUpperTree
PageInfo.get_UpperTree
PageInfo.GetValueFromUpperTree
PageInfo.get_PageTemplateInfo
PageInfoProvider.GetDependencyCacheKeys
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
0,031
5
(cms.tree.selectpageinfo)
SELECT * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeID = 28047) AND (DocumentCulture = N'sk-SK'))
Table (1 [52], 400 B)
PageInfoProvider.GetDataForPageInfo
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
0,016
6
(cms.document.selectuppertree)
SELECT IsSecuredNode, DocumentStylesheetID, DocumentPageTemplateID, NodeDocType, NodeHeadTags, NodeCacheMinutes, DocumentPageTitle, DocumentPageKeyWords, DocumentPageDescription, NodeBodyElementAttributes, RequiresSSL, NodeID, DocumentID, DocumentCulture, NodeACLID, NodeLinkedNodeID, ClassName, NodeAliasPath FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (NodeLevel <= 1)) AND (NodeAliasPath = N'/') ORDER BY NodeLevel DESC
Table (1 [18], 2 kB)
TreeProvider.SelectNodes (3)
PageInfo.GetUpperTree
PageInfo.get_UpperTree
PageInfo.GetValueFromUpperTree
PageInfo.get_RequiresAuthentication
PageInfo.TryGetValue
PageInfo.GetValue
SqlHelperClass.GetDataContainerSize
DataHelper.GetObjectString
CacheHelper.LogToFile
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
0,016
7
(cms.article.selectdocuments)
SELECT TOP 1 * FROM View_CONTENT_article_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (NodeAliasPath = N'/Clanky/2012/Je-jediny-specializovany-spravodajsky-portal-o-pri'))
Table (1 [125], 2,5 kB)
CurrentDocument
0,047
8
(forums.forum.selectbyforumname)
SELECT * FROM [Forums_Forum] WHERE [ForumName] = @ForumName AND ForumGroupId IN (SELECT GroupId FROM [Forums_ForumGroup] WHERE GroupSiteId = @siteId)
@forumName (ad_hoc_forum)
@siteId (2)
WebPart_ForumView
0,000
9
(forums.forum.selectbydocumentid)
SELECT * FROM [Forums_Forum] WHERE ForumDocumentID=@Id
@Id (40843)
WebPart_ForumView
0,000
10
(cms.document.selectdocuments)
SELECT ClassName, DocumentCulture, DocumentModifiedWhen, DocumentMenuCaption, DocumentMenuClass, DocumentMenuClassHighLighted, DocumentMenuClassOver, DocumentShowInSiteMap, DocumentMenuItemHideInNavigation, DocumentMenuItemImage, DocumentMenuItemImageHighlighted, DocumentMenuItemImageOver, DocumentMenuItemInactive, DocumentMenuItemLeftImage, DocumentMenuItemLeftImageHighlighted, DocumentMenuItemLeftImageOver, DocumentMenuItemRightImage, DocumentMenuItemRightImageHighlighted, DocumentMenuItemRightImageOver, DocumentMenuJavascript, DocumentMenuRedirectUrl, DocumentMenuStyle, DocumentMenuStyleHighlighted, DocumentMenuStyleOver, DocumentName, DocumentUrlPath, NodeAliasPath, NodeID, NodeChildNodesCount, NodeClassID, NodeLevel, NodeLinkedNodeID, NodeParentID, SiteName, NodeACLID, NodeSiteID, NodeOwner FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (Published = 1)) AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (((NodeLevel <= 3)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Clanky/2012/Je-jediny-specializovany-spravodajsky-portal-o-pri', N'/Clanky/2012', N'/Clanky', N'/'))) ORDER BY NodeAliasPath DESC
Table (4 [37], 564 B)
WebPart_breadcrumbs
0,031
11
(cms.file.selectdocuments)
SELECT * FROM View_CONTENT_File_Joined WHERE ((((SiteName = N'Appril') AND (Published = 1)) AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (NodeAliasPath LIKE N'/Clanky/2012/Je-jediny-specializovany-spravodajsky-portal-o-pri/%'))
WebPart_ArticleGallery
0,047
12
(appril.transformations.stpublicdetail)
select top 1 a.*, Ulica, DPrijimaniaZiadosti, dCenovaPonuka, Obec, Kraj, StKategoria, StTrieda, StStav, d.StKrajId, i.Ucel, j.Etapa, k.VS, a.DocumentCreatedWhen, z.ItemCreatedWhenfrom View_Appril_Stavby_Joined a join customtable_StKategoria b on a.KategoriaID = b.ItemID join customtable_StObec c on a.ObecId = c.ItemID join customtable_StOkres d on c.StOkresId = d.ItemID join customtable_StKraj e on d.StKrajId = e.ItemID join customtable_StStat f on e.StatId = f.ItemID join customtable_StTrieda g on a.TriedaId = g.ItemID join customtable_StStav h on a.StavID = h.ItemID left outer join customtable_UcelStavby i on a.UcelId = i.ItemID left outer join customtable_VerejnaSutaz k on a.VSId = k.ItemID left outer join customtable_Etapa j on a.EtapaId = j.ItemID left outer join customtable_StAktuality z on a.StavbaID=k.ItemIDWHERE a.StavbaID = 16644
Table (1 [180], 1,5 kB)
WebPart_StavbaDetail
0,047
13 select s.Title, s2.NodeAliasPath from Appril_Obce s join CMS_Document s1 on s1.DocumentForeignKeyValue = s.ApprilObecID join CMS_Tree s2 on s2.NodeID = s1.DocumentNodeID and s2.NodeClassID = 2163 where s.ObecID = 1562
Table (1 [2], 33 B)
WebPart_StavbaDetail
0,016
14 select s.Title, s2.NodeAliasPath from Appril_StTriedy s join CMS_Document s1 on s1.DocumentForeignKeyValue = s.StTriedaID join CMS_Tree s2 on s2.NodeID = s1.DocumentNodeID and s2.NodeClassID = 2164 where s.TriedaID = 26
Table (2 [2], 270 B)
WebPart_StavbaDetail
0,000
15
(appril.transformations.stpublicdetaildodavatelia)
SELECT a.StavbaId, c.Vztah, b.Subject, b.NodeAliasPath as SubjektNodeAliasPath, b.Ulica, b.ICO, b.Logo, b.PredmetPodnikania, d.Obec, b.dPlacenyProfilEnd as dKoniecPlatnosti, c.VztahTypID, e.VztahTyp, Pocet= count(b.Subject) FROM dbo.customtable_StSubjetky a JOIN dbo.View_Appril_Subjekty_Joined b ON a.SubjectId = b.SubjektID JOIN dbo.[customtable_StSuVztahy] c ON a.VztahId = c.ItemID JOIN dbo.[customtable_StSuVztahyTyp] e ON c.VztahTypID = e.ItemID join customtable_StObec d on b.ObecId = d.ItemIDWHERE a.StavbaID = 16644 and b.Published = 1 and c.VztahTypID = 1group by a.StavbaId, c.Vztah, b.Subject, b.NodeAliasPath, b.Ulica, b.ICO, b.Logo, b.PredmetPodnikania, d.Obec, b.dPlacenyProfilEnd, c.VztahTypID, e.VztahTypORDER BY c.VztahTypID
Table (1 [13], 281 B)
WebPart_SubjektyList
0,140
16
(appril.transformations.supublicdetail)
select TOP 1 a.*, b.Forma as SuFormaText, c.Obec, d.Okres, e.Kraj, f.Stat, a.dPlacenyProfilEnd as dKoniecPlatnostifrom dbo.View_Appril_Subjekty_Joined a join dbo.customtable_SuFormy b on a.SuFormaId = b.ItemID join customtable_StObec c on a.ObecId = c.ItemID join customtable_StOkres d on c.StOkresId = d.ItemID join customtable_StKraj e on d.StKrajId = e.ItemID join customtable_StStat f on a.StatId = f.ItemIDWHERE a.SubjektID = 0 and not exists (select 1 from customtable_StSubjetky ss where ss.SubjectId = a.SubjektID and ss.StavbaId = 16644)
WebPart_FirmaDetail
0,062
17
(cms.news.selectdocuments)
SELECT * FROM View_CONTENT_news_Joined WHERE (((((SiteName = N'Appril') AND (Published = 1)) AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (NodeAliasPath LIKE N'/Spravy/%')) AND (NewsStavbaID = 16644 or NewsSubjektID = 0)) ORDER BY NewsReleaseDate desc
WebPart_NewsList
0,062
18
(cms.document.selectdocuments)
SELECT * FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (Published = 1)) AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (NodeAliasPath LIKE N'/Clanky/2012/Je-jediny-specializovany-spravodajsky-portal-o-pri/%')
TreeProvider.SelectNodes
CMSAbstractDataProperties.GetDataSet
CMSAbstractDataProperties.LoadData
CMSRepeater.ReloadData
CMSRepeater.OnInit
0,047
19
(cms.bookingevent.selectdocuments)
SELECT TOP 20 * FROM View_CONTENT_BookingEvent_Joined WHERE (((((SiteName = N'Appril') AND (Published = 1)) AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (NodeAliasPath LIKE N'/Events/%')) AND (EventDate >= getdate()))
WebPart_ScrollingNews
0,047
20
(cms.article.selectdocuments)
SELECT TOP 6 * FROM View_CONTENT_article_Joined WHERE (((((SiteName = N'Appril') AND (Published = 1)) AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (NodeAliasPath LIKE N'/Clanky/%')) AND (ArticleID <> 140)) ORDER BY ArticleReleaseDate desc
Table (6 [125], 166 kB)
WebPart_ArticleDetailHlavneTemy
0,406
  20 dotazy (179 kB) Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 1,092
Cache položky pristúpené kontrolami z tejto stránky:
 PrístupCache kľúč
Dáta
Kontext
1 ADD pageinfo|appril|/clanky/2012/je-jediny-specializovany-spravodajsky-portal-o-pri|sk-sk|/clanky/2012/je-jediny-specializovany-spravodajsky-portal-o-pri|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2.4 kB)" (34 B)
AuthorizeRequest
2 ADD pageinfobyurl|appril|http://www.appril.com/clanky/2012/je-jediny-specializovany-spravodajsky-portal-o-pri.aspx|sk-sk||true|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.CachedPageInfo (2.4 kB)" (40 B)
AuthorizeRequest
3 ADD pageinfo|appril|/clanky/2012|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,3 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
4 ADD pageinfo|appril|/clanky|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,3 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
5 GET pageinfo|appril|/|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,8 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
6 ADD currentdocument|appril|/clanky/2012/je-jediny-specializovany-spravodajsky-portal-o-pri|sk-sk
Náhľad"CMS.TreeEngine.TreeNode (2,3 kB)" (32 B)
CMSContext.get_CurrentDocument
ContextResolver.get_CurrentDocument (2)
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
7 GET cmsmenudatasource||sk-sk|appril|/%|sk-sk|true|appril.obce;cms.menuitem;appril.sttriedy|||2|true||false|false
Náhľad"DataSet: CMS.Document (122 [37], 27 kB)" (39 B)
WebPart_ListMenu
8 ADD breadcrumbs|appril|/clanky/2012/je-jediny-specializovany-spravodajsky-portal-o-pri|sk-sk|true|||true|
Náhľad"DataSet: CMS.Document (4 [37], 564 B)" (37 B)
WebPart_breadcrumbs
9 ADD cmsdatasource||sk-sk|appril|/clanky/2012/je-jediny-specializovany-spravodajsky-portal-o-pri/%|sk-sk|true|cms.file|||-1|true|0||false WebPart_ArticleGallery
10 ADD querydatasource|appril.transformations.stpublicdetail||a.stavbaid = 16644||0|
Náhľad"DataSet: Table (1 [180], 1,5 kB)" (32 B)
WebPart_StavbaDetail
11 ADD querydatasource|appril.transformations.stpublicdetaildodavatelia||a.stavbaid = 16644 and b.published = 1 and c.vztahtypid = 1|c.vztahtypid|0|
Náhľad"DataSet: Table (1 [13], 281 B)" (30 B)
WebPart_SubjektyList
12 ADD querydatasource|appril.transformations.supublicdetail||a.subjektid = 0 and not exists (select 1 from customtable_stsubjetky ss where ss.subjectid = a.subjektid and ss.stavbaid = 16644)||0|
Náhľad"DataSet: " (9 B)
WebPart_FirmaDetail
13 ADD cmsdatasource||sk-sk|appril|/spravy/%|sk-sk|true|cms.news|newsstavbaid = 16644 or newssubjektid = 0|newsreleasedate desc|-1|true|0||false WebPart_NewsList
14 ADD cmsdatasource||sk-sk|appril|/clanky/2012/je-jediny-specializovany-spravodajsky-portal-o-pri/%|sk-sk|true||||-1|true|0||false
Náhľad"DataSet: " (9 B)
CMSAbstractDataProperties.GetDataSet
CMSAbstractDataProperties.LoadData
CMSRepeater.ReloadData
CMSRepeater.OnInit
15 ADD cmsdatasource||sk-sk|appril|/events/%|sk-sk|true|cms.bookingevent|eventdate >= getdate()||-1|true|10||false WebPart_ScrollingNews
16 ADD cmsdatasource||sk-sk|appril|/clanky/%|sk-sk|true|cms.article|articleid <> 140|articlereleasedate desc|-1|true|3||false
Náhľad"DataSet: CMS.Article (3 [125], 81 kB)" (37 B)
WebPart_ArticleDetailHlavneTemy
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300  
ViewState použitý kontrolami na tejto stránke:
 ID kontroluIs dirtyViewState
1 plc
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
2 LogoMini
userControlElem
btn
Nie
Áno
href = "/" (1 B)
class = "hp" (2 B)
3 PagePlaceholder
PagePlaceholder
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
4 zoneLeft
ArticleList
repItems
Nie
Nie
DataBindByDefault = False
CMSDataBindByDefault = False
5 zoneLeft
ArticleGallery
repItems
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
ZeroRowsText = "No data found" (13 B)
DataSourceName = "" (0 B)
EnablePaging = False
NestedControlsID = "" (0 B)
HideControlForZeroRows = True
AlternatingTransformationName = "" (0 B)
ShowEditDeleteButtons = False
DataBindByDefault = False
_!ItemCount = 0
TransformationName = "CMS.Article.DetailPhotoGallery" (30 B)
6 zoneRight
ScrollingNews
repItems
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
DataBindByDefault = False
TransformationName = "CMS.BookingEvent.List" (21 B)
AlternatingTransformationName = "" (0 B)
HideControlForZeroRows = True
ZeroRowsText = "No data found" (13 B)
NestedControlsID = "" (0 B)
_!ItemCount = 0
7 zoneBottom
ArticleDetailHlavneTemy
repItems
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
ZeroRowsText = "No data found" (13 B)
DataSourceName = "" (0 B)
EnablePaging = False
NestedControlsID = "" (0 B)
HideControlForZeroRows = True
AlternatingTransformationName = "" (0 B)
ShowEditDeleteButtons = False
DataBindByDefault = False
_!ItemCount = 3
TransformationName = "CMS.Article.ListHlavneTemy" (26 B)
8 SendToFriend
pnlSendToFriend
txtEmailTo
Nie
CssClass = "sendToFriendEmailTextbox" (24 B)
9 pnlSendToFriend
pnlMessageText
txtMessageText
Nie
Nie
Nie
Nie
Mode = MultiLine
Width = 400px
Height = 100px
CssClass = "sendToFriendMessage" (19 B)
10 threadsElem
ForumBreadcrumbs1
litBreadcrumbs
Áno
Text = "" (0 B)
11 threadsElem
plcContent
UniPager1
Áno
Nie
PageSize = 10
QueryStringKey = "fpage" (5 B)
  Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 Celková veľkosť ViewState: bajtov
Kontroly oprávnenia sprístupnené komponentami tejto stránky:
 Užívateľské menoOperáciaVýsledokZdroj / Trieda / IDPovolenie / UI elementWebKontext
1 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
2 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
3 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_LogonMiniForm.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
4 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
5 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
6 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
        Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Makrá vyriešené v obsahu tejto stránky.
 VýrazVýsledokKontext
1 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Clanky/2012/Je-jediny-specializovany-spravodajsky-portal-o-pri
> |(notequals)/Home True
2 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Clanky/2012/Je-jediny-specializovany-spravodajsky-portal-o-pri
> |(notequals)/Home True
3 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Clanky/2012/Je-jediny-specializovany-spravodajsky-portal-o-pri
> |(notequals)/Home True
4 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Clanky/2012/Je-jediny-specializovany-spravodajsky-portal-o-pri
> |(notequals)/Home True
5 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Clanky/2012/Je-jediny-specializovany-spravodajsky-portal-o-pri
> |(notequals)/Home True
6 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemStavby
> NodeAliasPath /Clanky/2012/Je-jediny-specializovany-spravodajsky-portal-o-pri
> |(notequals)/Home True
7 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemLudia
> NodeAliasPath /Clanky/2012/Je-jediny-specializovany-spravodajsky-portal-o-pri
> |(notequals)/Home True
8 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemFirmy
> NodeAliasPath /Clanky/2012/Je-jediny-specializovany-spravodajsky-portal-o-pri
> |(notequals)/Home True
9 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemUdalosti
> NodeAliasPath /Clanky/2012/Je-jediny-specializovany-spravodajsky-portal-o-pri
> |(notequals)/Home True
10 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemSkupiny
> NodeAliasPath /Clanky/2012/Je-jediny-specializovany-spravodajsky-portal-o-pri
> |(notequals)/Home True
11 {%ArticleStavbaID|(toint)0%} 16644 WebPart_StavbaDetail
> ArticleStavbaID 16644
> |(toint)0 16644
> |(handlesqlinjection) 16644
12 {%ArticleStavbaID|(toint)0%} 16644 WebPart_SubjektyList
> ArticleStavbaID 16644
> |(toint)0 16644
> |(handlesqlinjection) 16644
13 {%ArticleSubjektID|(toint)0%} 0 WebPart_FirmaDetail
> ArticleSubjektID
> |(toint)0 0
> |(handlesqlinjection) 0
14 {%ArticleStavbaID|(toint)0%} 16644 WebPart_FirmaDetail
> ArticleStavbaID 16644
> |(toint)0 16644
> |(handlesqlinjection) 16644
15 {%ArticleStavbaID|(toint)0%} 16644 WebPart_NewsList
> ArticleStavbaID 16644
> |(toint)0 16644
> |(handlesqlinjection) 16644
16 {%ArticleSubjektID|(toint)0%} 0 WebPart_NewsList
> ArticleSubjektID
> |(toint)0 0
> |(handlesqlinjection) 0
17 {%ArticleID%} 140 WebPart_ArticleDetailHlavneTemy
> ArticleID 140
> |(handlesqlinjection) 140
18 {%pagetitle_orelse_name%} Články, reportáže, komentáre, analýzy MacroResolver.MacroMatch (2)
MacroResolver.ResolveMacros
PageInfo.get_PageTitle
CMSContext.get_CurrentTitle
DocumentBase.Load
> pagetitle_orelse_name Články, reportáže, komentáre, analýzy
    Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Sledovanie požiadavku:
 MetódaPrídavné informácieOd poslednéhoOd prvého
1 BeginRequest 0,000
2 AuthorizeRequest 0,000 0,000
3 AcquireRequestState 0,078 0,078
4 > OnPreInit 0,016 0,094
5 > OnInit 1,139 1,232
6 > OnLoad 0,000 1,232
7 > OnPreRender 0,000 1,232
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300   1,232
Cookies požiadavku:
 MenoHodnota
1 CMSPreferredCulturesk-SK
2 CurrentVisitStatus2
3 VisitorStatus1
4 ASP.NET_SessionIdjbxhnl45jfutn3553xmyjjrw
5 CurrentThemeCMS
Cookie odpovede:
 MenoHodnotaExpiruje
1 CMSPreferredCulturesk-SK20. 12. 2015 16:01:24
2 CurrentVisitStatus221. 12. 2014 15:01:24
3 VisitorStatus120. 12. 2015 16:01:24
4 ASP.NET_SessionIdjbxhnl45jfutn3553xmyjjrw 
5 CurrentThemeCMS21. 12. 2014 16:01:24
Informácie o požiadavku:
 MenoHodnota
1 HttpMethodGET
2 UrlReferrer 
3 UserAgentCCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
4 UserHostAddress54.145.209.77
5 UserLanguagesen-us;en-gb;en;q=0.7;*;q=0.3
6 UserName 
7 SessionIDjbxhnl45jfutn3553xmyjjrw